پایان نامه با کلید واژگان مدیریت دانش، انتقال دانش، رضایت شغلی

دانلود پایان نامه ارشد

لونگ134(2005) پژوهشی با عنوان مدیریت دانش در علم طب چین و ارائهی مدل مفهومی انجام داد. از آنجایی که تحقیقات بسیار کمی در حوزهی مدیریت دانش بر روی طب چین وجود دارد، این پژوهش با هدف مطالعه و بررسی این مشکل و ارائهی یک مدل مفهومی در زمینه مدیریت دانش طب چینی صورت گرفت. این مطالعه برای اولین بار الزامات مدیریت دانش در طب چین را تجزیه و تحلیل میکند و این الزامات در ویژگیهای اساسی، نسخهها و فرمولها، قواعد ترکیب مواد و مدیریت داروسازی مشخص گردید. سپس به مدل انتقال دانش نوناکا، با بهکارگیری فناوری اطلاعات در مراحل مختلف انتقال دانش در حوزه طب چین میپردازد و در نهایت یک مدل مفهومی از مدیریت دانش در طب چین، شامل چهار لایهی شبکه و لایهی سیستم کامپیوتری، لایهی داده، لایهی خدمات دانش و لایهی کاربردی ارائه میدهد.
ریگ135(2007) پژوهشی با عنوان عملیاتی برای غلبه بر موانع انتقال دانش در شرکتهای چند ملیتی انجام دادند. هدف این پژوهش ارائهی یک لیست جامع از اقداماتی است که به مدیران برای غلبه بر موانع انتقال دانش داخلی متعدد در قسمتهایی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است کمک میکند. دادههای این مطالعه از طریق مصاحبه با بیش از 60 نفر از مدیران ارشد و میانی در 20 شرکت چندملیتی استرالیا بهدست آمد. یافتهها دو نتیجه در برداشتند. اول اینکه بررسی ادبیات طیف گسترده ای از موانع انتقال دانش را شناسایی کردند که مدیران باید در نظر بگیرند. دوم اینکه فهرست گستردهای از طرحهای مدیران که برای غلبه بر موانع انتقال دانش داخلی میتواند استفاده گردد شناسایی گردید.
گوو136 و همکارانش (2008) مقالهای با عنوان دانش، مدیریت و مدیریت دانش در عملیات کسبوکار با هدف کمک به مدیران دانش بهمنظور درک”دانش مربوط به دانش مدیریت”و درک عمیق و کامل از ماهیت، دامنه و روشهای مدیریت دانش انجام دادند. این پژوهش از طریق ارائه دیدگاههای متنوع از دانش، مدیریت و مدیریت دانش به بررسی ماهیت مدیریت دانش در سازمانها میپردازد. بر اساس یافتهها، مدیریت دانش در سازمانهای کسبوکار، وظیفهی مدیریت کردن فعالیتهای دانشی و یا ایجاد تحول و تعامل بین دانش ایستا و پویای سازمانی برای محصولات، خدمات و همزمان، ایجاد و یا توجیه دانش سازمانی موجود را برعهده دارد.
چوی137و همکارانش(2008) پژوهشی با عنوان تأثیر راهبرد مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی، یک رویکرد مبتنی بر نظریه انجام دادند. بخش تجربی این پژوهش به به استراتژیهای مدیریت دانش و عملکرد سازمانی از 131 شرکت کرهای بهعنوان نمونه میپردازد. نتایج نشان میدهد که سه نوع رابطه بین استراتژیهای مدیریت دانش وجود دارد: غیرمکمل، مکمل متقارن و مکمل نامتقارن. یکپارچهسازی استراتژیهای مدیریت دانش صریح و ضمنی نشاندهندهی رابطه غیرمکمل است که نشاندهندهی سطوح بالاتر عملکرد سازمانی میباشد. تحلیل ما از استراتژیهای مدیریت دانش مبتنی بر منبع مدیریت دانش نشان میدهد که شرکتها میتوانند از مدیریت دانش بهوسیله اجرای استراتژی خارجیگرا سودمند شوند.ترکیب مدیریت دانش عینی و ضمنی نشاندهندهی ارتباط مکمل میباشد که بر تأثیرات همافزایی استراتژیهای مدیریت دانش بر عملکرد اشاره میکند.
رگو138و همکارانش(2009) پژوهشی با عنوان موانع و تسهیلکنندههای مدیریت دانش در مراکز تحقیقات دانشگاهی بهصورت مطالعهی اکتشافی انجام دادند. این مطالعه نشاندهنده چگونگی درک 152 محقق از چندین مراکز تحقیقاتی در مورد موانع و تسهیلکنندههای مدیریت دانش در سه حوزه جمعآوری، ایجاد و انتشار دانش است. همچنین موانع و تسهیلکنندههای تسهیم دانش در سه بعد فردی، فرایندهای سازمانی– اجتماعی و فناوری تعیین گردیدند.یافتهها نشان میدهند که محققان در هر دو مورد موانع و تسهیلات، بهطور عمده موانع، به جنبهی نرم مدیریت دانش(مانند فردی و فرآیندهای سازمانی– اجتماعی) نسبت به جنبه سخت آن(مانند فناوری) حساستر هستند. این موضوع نشان میدهد که اگر چه فناوری یک تسهیلکننده مهم است، این افراد و اثر متقابل آنها است که دانش را ایجاد میکنند و جریان دانش را ارتقا میدهند.
سگارو-نگارو139و سپیدا کارین140(2010) پژوهشی با عنوان چگونگی اجرای برنامه مدیریت دانش در بخشهای بیمارستانی انجام دادند. از آنجا که سیستمهای مراقبتهای بهداشتی اسپانیا دستخوش تغییرات مهمی شده است و با وجود موفقیتهای بسیار در زمینه ارائهی این خدمات گاهی اوقات با شکست روبرو بوده است، هدف از این مقاله ارائه یک چارچوب مفهومی برای توسعهی بخشهای مختلف بیمارستانی در زمینهی خدمات مراقبتهای بهداشتی میباشد. در نهایت، نتایج این مطالعه، یک برنامهی مدیریت دانش که مبتنی بر چهار چارچوب می باشد را ارائه میدهد که عبارتند از:زیرساختهای فنی، تسهیل و هدایت افراد به سمت فرایند مدیریت دانش، سیستمی که از فعالیتهای تسهیم دانش حمایت کند و پاداش بدهد و رهبری تیم مدیریت دانش.
چانگ و همکارانش(2011) در مطالعهی خود، به ارزیابی عملکرد مدیریت دانش در میان کارکنان بیمارستانی در بخش شمالی تایوان پرداختند. در این مطالعه دادهها از طریق پرسشنامه و با 77 درصد نرخ پاسخ مؤثر و تعداد نمونه 154 نفر از میان کارکنان بیمارستان جمعآوری شد. هدف از این مطالعه بررسی ادراک مدیریت دانش در میان کارکنان بیمارستان و ارتباط بین مدیریت دانش و فعالیتهای توانمندساز مدیریت دانش(مالی، مشتری، فرایندهای کسبوکار داخلی، یادگیری و رشد) در این بیمارستان است. یافتهها نشان میدهد که ادراک مدیریت دانش در میان زیردستان به انتظارات از سیاستگذاران نزدیک است. ادراک مدیریت دانش پیشبینی کننده عملکرد مطلوب در یک بیمارستان میباشد.
سوکل‌هو141و مایرز142(2011) در مطالعه‌ی خود، چالش‌های مدیریت دانش در سازمان‌های غیردولتی در بخش بهداشت و درمان ناتوانی نیوزیلند را بررسی کردند. در این مطالعه دادههای کیفی از طریق اسناد و پرسشنامههای نیمه ساختاریافته بهدست آمده است. بر‌اساس يافته‌ها بسياري از چالش‌ها درزمينه‌ی پياده‌سازي مدیریت دانش مشخص گردیدند که مهم‌ترين آن‌ها به ساختار و فرهنگ سازماني، به‌خصوص تنش بين شاخه‌هاي سازماني ملي و محلي، يكپارچه‌سازي داوطلبان و مشكلات بودجه‌بندي مرتبط می‌گردید.
سایمنن143و همکارانش(2011) مطالعه‌ای در زمینهی اثربخشی دانش و کاربرد آن در مدیریت بهداشت و درمان ثانویه انجام دادند. این مطالعه از طریق مصاحبه با مدیران بخشها، مسئولین بخش دارو و مدیران قسمت پرستاری در بخشهای جراحی، دارویی و روان پزشکی 5 بیمارستان بزرگ فنلاند انجام گرفت که در این پژوهش حجم نمونه 38 نفر بود. نتایج این پژوهش نشان داد که مفهوم اثربخشی، پیچیده و درک آن به‌طور یکسان دشوار است. دانش اثربخش از هر دو مدیریت اجرایی و بالینی پشتیبانی می‌کند و مدیران راه‌های مختلف استفاده از دانش اثربخش را با توجه به نقش مدیریتی خود به‌کار می‌گیرند.
سیومت144 و همکارانش(2012) پژوهشی با عنوان مدل مدیریت دانش برای بهبود کیفیت در بخش همودیالیز یک بیمارستان خصوصی غیرانتفاعی در بانکوک و تایلند انجام دادند. در این پژوهش یک مطالعه نیمهتجربی بر روی یک گروه پیشآزمون و پسآزمون در طی یک دوره 10 ماهه در واحد همودیالیز انجام گرفت. در این مطالعه همه کارکنان و بیماران این واحد شرکت داشتند. در این دوره، پرسشنامهای بهمنظور اندازهگیری رضایت شغلی کارکنان و رضایت شغلی بیماران مورد استفاده قرار گرفت. SF-36v2 برای ارزیابی کیفیت زندگی بیماران و همزمان از آزمون ویلکاکسیون و آزمون t-test برای مقایسه رضایت شغلی کارکنان و رضایت بیماران از کیفیت خدمات، قبل و بعد از اجرای مدیریت دانش استفاده گردید. همچنین برای ارزیابی تغییرات در کیفیت زندگی بیماران از تحلیل واریانس(ANOVA) استفاده شد و برای اندازهگیری نرخ عوارض همودیالیز قبل و بعد از اجرای مدیریت دانش از آزمون chi-square استفاده گردید. بر اساس نتایج پس از پیادهسازی مدیریت دانش، رضایت شغلی کارکنان و بیماران از خدمات بهطور قابل توجهی افزایش یافت. کیفیت زندگی در طول سه تا شش ماه بعد از استفاده از مدیریت دانش در طول کار روزانه بهطور قابل توجهی بهبود یافته است و عوارض قسمت همودیالیز نیز کاهش یافته است.
در تحقیقی دیگر، پیو145 (2012) به شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای دانش مقصد پرداخت. هدف از این مطالعه، توسعه و تبیین روشی بود که در آن شکاف دانش بین پزشکان مقصد و رویههای دانش را بتوان کاهش داد.این مطالعه همچنین به‌منظور اولویت‌بندی نیازهای دانش در 4 ناحیه سئول، سئولاک،کیونجیو و چیجو صورت گرفت. نتایج نشان داد که هر ناحیه نیازهای دانشی خاصی دارد و بنابراین لازم است به توسعه‌ی استراتژی‌های تولید دانش مخصوص به خود بپردازد. در این مطالعه برای تجزیه و تحلیل نیاز، از مدل کانو و روش تحلیل اهمیت– عملکرد استفاده شده است.
نگراجن146و همکارانش(2012) در پژوهش خود، چارچوبی برای ارزیابی نیاز مدیریت دانش ارائه دادند و اهمیت ارزیابی نیاز سازمان به راه‌حل‌های مدیریت دانش را بررسی کردند. این چارچوب به سازمان‌ها کمک می‌کند تا راهبردهای مدیریت دانش خود را در ارتباط با استراتژی‌های کسب‌وکارشان ایجاد کنند. این پژوهش به صورت مطالعه موردی در سازمان تولید کننده ماشینآلات نساجی انجام گرفت و به نوعی به صنعت ساخت در هند تعمیم داده شد.
‌لیانگ147و همکارانش(2012) در مطالعه‌ی خود در مورد به‌کارگیری رویکرد گسترش عملکرد کیفیت فازی به‌منظور اولویت‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش برای یک بندر بینالمللی در تایوان، راه‌حل‌های مدیریت دانش را به‌ترتیب زیر اولویت‌بندی کردند:
1- ایجاد یک سیستم ذخیره داده و داده‌کاوی 2- ایجاد یک سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری 3- ایجاد یک زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی4- ایجاد یک پایگاه داده برای اداره‌ی اسناد 5- استفاده از گروه‌افزار و دیگر نرم‌افزارها. این پژوهش به صورت مطالعهی موردی در بخش دانش در یک بندر بینالمللی در تایوان انجام گرفت.
هیوانگ و لای148(2012) به بررسی عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم افزارAMOS پرداختند. در این مطالعه، این عوامل با عنوان عوامل محیطی، ویژگیهای فردی، ویژگیهای مدیریت دانش، خصوصیات سازمانی، زیربنای فناوری اطلاعات، عوامل فرهنگی و اجرای مدیریت دانش مشخص گردیدند. نتایج نشان دادند که عامل محیط، اثرات معناداری بر ویژگی‌های سازمانی دارد. هم‌چنین زیربنای فناوری اطلاعات و محیط، اثرات قابل ملاحظه‌ای بر خصوصیات مدیریت دانش می‌گذارند و دیگر این که ویژگی‌های فردی، ویژگی‌های مدیریت دانش و مشخصات سازمانی تأثیر زیادی بر اجرای مدیریت دانش دارند. این مطالعه از طریق انجام ده مصاحبه و توزیع پرسشنامه با کارکنان دانش، از جمله مدیران و کارکنان تمام وقت در 8 شرکت بیمه عمر تایوان صورت گرفت.
در تحقیقی دیگر، رنجبرفرد و همکارانش149(2013) به شناسایی مشکلات مدیریت دانش با استفاده از یک روش مبتنی بر فرآیند با مطالعه موردی بر 137 فرآیند پرداختند. یافته‌ها نشان داد که این پژوهش به غنی‌سازی ادبیات مرتبط به یکپارچه‌سازی تلاش‌های مدیریت دانش و مدیریت فرآیند کسب‌و‌کار با ارائه‌ی یک روش تجزیه ‌و‌ تحلیل پنج مرحله‌ای و آزمایش آن در یک وضعیت واقعی کمک می‌کند. هم‌چنین این پژوهش مزایای بهبود فرایند کسب‌و‌کار و رویکردهای مدیریت دانش را ترکیب می‌کند.
رامچاندرن و همکارانش150(2013) در پژوهش خود، به بررسی شیوه‌ها و توانمندسازهای مدیریت دانش در دانشگاه‌های عمومی با هدف بررسی شکاف بین این شیوهها و توانمندسازها پرداختند. در این مطالعه، از ابزار پرسشنامه برای جمعآوری دادهها و از روش معادلات ساختاری استفاده گردید که بین دانشگاهیان چهار دانشگاه دولتی تحت نظارت شبکه دانشگاه فنی مالزی توزیع گردید. این پژوهش که به‌منظور بررسی شکاف بین شیوه‌های مدیریت دانش و توانمندسازهای راهبردی کلیدی در دانشگاه‌های عمومی انجام گرفت نشان داد که شیوه‌ها و توانمندسازهای راهبردی کلیدی در این دانشگاه‌ها با اهمیت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان مدیریت دانش، علم و فناوری، فناوری اطلاعات Next Entries پایان نامه با کلید واژگان مدیریت دانش، نفت و گاز، سرمایه فکری