پایان نامه با کلید واژگان مدیریت دانش، علم و فناوری، فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

میزان شکاف بین آن‌ها مطالعه شده است. عمده‌ترین ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه‌ی محقق‌ساخته است که بر اساس مبانی نظری موضوع تنظیم شده است. جامعه‌ی آماری این پژوهش، طبقات مختلف کارکنان و مدیران صنعت خودرو هستندکه برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، 120 نفر از طبقات مختلف کارکنان و مدیران صنعت خودرو به صورت نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. در تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها، برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از t تک نمونه‌ای، برای اولویت‌بندی مؤلفه‌ها و شاخص‌های مدیریت دانش از آزمون فریدمن و برای تعیین شکاف بین وضع موجود و مطلوب از آزمون T مستقل و نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج تجزیه‌ و تحلیل اطلاعات بیانگر آن است که بیشترین شکاف بین وضعیت مطلوب و موجود در بین مؤلفه‌های مدیریت دانش بهترتیب مربوط به ایجاد و کاربرد دانش است.
در تحقیقی دیگر، نهاوندي و همکارانش(1390) به ‌تعيين و اولويت‌بندي معيارهاي مؤثر بر اثربخشي مديريت دانش در سازمان‌هاي تحقيقاتي ايران با رويكرد تطبيقي(فازي و قطعي) پرداختند که هدف از این پژوهش، توسعه و گسترش مدلی بهمنظور ارزیابی اثربخشی مدیریت دانش در مراکز پژوهشی بود. در پژوهش حاضر، داده‌ها بر اساس فرآيند تحليل سلسله مراتبي توسعه‌يافته فازي بهعنوان يك فرآيند تصميم‌گيري چند‌شاخصه تحليل شده‌اند. در مجموع 34 زير معيار در قالب 6 معيار اصلي جهت ارزيابي اثربخشي مديريت دانش در مراكز پژوهشي تعيين شدند. نتایج به‌دست آمده بیانگر آن است که معیار منابع انسانی در رتبه‌ی اول و معیارهای انتقال دانش، مدیریت- ساختار، به‌کارگیری و به‌روز‌رسانی دانش، خلق و جمع‌آوری دانش، و حفظ و بقای دانش در رتبه دوم تا ششم از نظر تأثیرگذاری بر اثربخشی مدیریت دانش قرار دارند.
سالاری و همکارانش(1390) در مطالعه‌ی خود، به‌ تعیین و اولویت‌بندی عوامل مژثر بر موفقیت مدیریت دانش در پارک‌های علم و فناوری پرداختند. در این راستا 31 عامل فرعی در قالب 7 عامل اصلی نیروی انسانی، راهبرد، مدیریت، ارزیابی، فرهنگ سازمانی، فرآیندها و فناوری اطلاعات که همان عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش در یک پارک علم و فناوری می‌باشند، بر اساس مطالعات مرتبط شناسایی شده است و به کمک فرایند تحلیل سلسلهمراتبی و با استفاده از نظرات خبرگان و متخصصین وزن‌دهی شده است. بر این اساس، اولویت عوامل اصلی مؤثر بر مدیریت دانش بهصورت نیروی انسانی، راهبرد، مدیریت، فرهنگ سازمانی، فرایندها، ارزیابی و فناوری اطلاعات تعیین شده است. در نهایت، مدل مذکور برای ارزیابی 9 مرکز رشد فناوری وابسته به پارک علم و فناوری یزد مورد استفاده قرار گرفته است.
عباس‌پور و همکارانش(1391) پژوهشی با عنوان ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب مؤلفه‌های مدیریت دانش در بین کارشناسان پردیس فنی دانشگاه تهران انجام دادند. براي سنجش مؤلفه‌هاي مديريت دانش(در چهار بعد: خلق دانش، تسهيم دانش، به‌كارگيري دانش و ذخيره‌ی ‌دانش) از ميان مدل‌هاي گوناگون موجود در اين زمينه، مدل نيومن بهعنوان چارچوب نظري اين پژوهش برگزيده شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده گردید که بعد از تعيين روايي و پايايي در بين 118 نفر از كارشناسان آموزشي دانشكده‌هاي فني به اجرا در آمد. داده‌هاي به‌دست آمده با استفاده از آزمون t تک‌متغيره و آزمون t وابسته براي ارزيابي وضعيت و تفاوت بين وضع موجود و مطلوب مديريت دانش مورد تحليل قرار گرفت. يافته‌هاي پژوهش حاضر حاكي از آن است كه به جز دانشكده‌هاي مواد، مهندسي شيمي و گروه علوم پايه در بقيهی دانشكده‌ها ، وضعيت مديريت دانش در مجموع نامطلوب نيست. علاوه بر اين، به بررسي وضعيت موجود و مطلوب هر يك از مؤلفه‌ها در هريك از دانشكده‌ها پرداخته شده است كه تنها در گروه مهندسي صنايع شكاف معني‌داري بين وضعيت موجود و مطلوب مديريت دانش مشاهده نمی‌شود.
تقوی‌فرد و همکارانش(1391) پژوهشی با عنوان شناسایی و اولویت‌بندی موضوعات مهم مدیریت بیمارستانی جهت مستندسازی در نظام مدیریت دانش، با هدف مطالعه‌ي مهم‌ترين موضوعات در حوزه‌ي مديريت بيمارستاني و شناسايي مواردي با اولويت بالاتر جهت مستندسازي دانش و تجارب مربوط در وزارت بهداشت انجام دادند. پژوهش حاضر، از نوع تحقيقات كاربردي بود. جامعه‌ي آماري تحقيق را استادان دانشگاهي در حوزه‌ي مديريت پزشكي و مديريت پرستاري تشكيل دادند. تعداد اعضاي جامعه‌ي آماري عبارت از 45 نفر بود. در تحقيق حاضر، براي تعيين اولويت حوزه‌های شناسايي شده، از دو روش مصاحبه با خبرگان و ابزار پرسش‌نامه استفاده شده است. روايي و پايايي پرسش‌نامه با استفاده از روايي محتوا و صوري و پايايي آزمون- بازآزمون، تأييد شد. تحليل داده‌هاي 30 پرسش‌نامهي جمع‌آوري شده با استفاده از آزمون دوجمله‌اي و آزمون رتبه‌بندي Friedman ، توسط نرم افزار SPSS صورت پذیرفته است. طبق نتايج آزمون دو جمله‌اي، 26 موضوع از مجموعه‌ي 29 موضوع نهايي داراي اهميت زياد يا خيلي زياد بودند كه به معني بالا بودن اهميت آن‌ها جهت مستندسازي در سيستم مديريت دانش بيمارستاني كشور مي‌باشد. در اين مقاله، علاوه بر شناسايي مهم‌ترين موضوعات مديريت بيمارستاني، اولويت و سطح اهميت هر مورد نيز تعيين شده است. برنامه‌ريزي استراتژيك در سطح بيمارستان، مديريت كيفيت جامع و مديريت و رهبري مشاركتي در بيمارستان، بهعنوان موضوعات داراي بيش‌ترين اولويت جهت مستندسازي تجارب مديريت بيمارستاني كشور شناسايي شدند.
ربیعی و معالی(1391) پژوهشی در زمینه‌ی بررسی موانع زیرساختی اعمال مدیریت دانش و ارائه‌ی الگوی بهبود در مراکز آموزش عالی انجام دادند. این تحقیق توصیفی- پیمایشی، با استفاده از پرسشنامه جهت استقرار مدیریت دانش در چهار دانشگاه دولتی، آزاد و غیرانتفاعی مورد بررسی قرار گرفته است. حجم نمونه شامل 77 نفر افراد آگاه و متخصص در زمینه‌ی مدیریت دانش و فناوری اطلاعات دانشگاه شهید چمران اهواز، 64 نفر از دانشگاه پیام نور تهران، 64 نفر از مؤسسه‌ی آموزش عالی کار و 71 نفر از واحدهای دانشگاه آزاد در تهران می‌باشد که به روش طبقه‌بندی و سپس تصادفی ساده انتخاب گردیده اند. علاوه بر این، بهطور هدفمند بیست نفر از اساتید متخصص و صاحب‌نظر از هر دانشگاه، انتخاب و مورد مصاحبه عمیق برای علت یابی قرار گرفتهاند. یافتههای تحقیق نشان دادند که تمامی مراکز مورد مطالعه آموزش عالی فاقد زیرساخت مناسب استقرار مدیریت دانش بوده و به‌ترتیب عوامل اندازهگیری، رهبری، منابع انسانی، فرآیندهای داخلی، فرهنگ، فناوری و ساختار به‌عنوان مهم‌ترین موانع مدیریت دانش شناسایی شدند. در این پژوهش، الگویی جهت بهبود و پیاده‌سازی مدیریت دانش متناسب با ساختار دانشگاه‌ها پیشنهاد شده است.
صادقی و همکارانش(1392) پژوهشی با عنوان بررسی وضعیت مولفه های مدیریت دانش در بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران با هدف تعیین مولفههای مدیریت دانش انجام دادند. این پزوهش از نوع توصیفی مقطعی بود که جامعهی آماری آن کلیه کارکنان بیمارستان هاشمینژاد بودند که از بین آن ها 120 نفر به صورت طبقهای تصادفی بهعنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. بر اساس یافته ها، وضعیت مدیریت دانش و مؤلفههای آن از سوی پاسخدهندگان در حد متوسط به بالا ارزیابی شد. از بین این مؤلفهها، فقط کسب دانش و توسعه دانش، نمرات کمتری را نسبت به سایر شاخص ها کسب کردند. اما در مجموع نمره کلی مدیریت دانش از وضع مناسبی برخوردار بود.
در پژوهشی دیگر، رنجبرفرد و همکارانش(1392) به شناسايي موانع مديريت دانش براي چهار نوع فرايند كسب‌وكار پرداختند. رويكرد پژوهش حاضر، كيفي، ماهيت آن از نوع اكتشافي و روش آن، مطالعه ي چند موردي است. روش مورد استفاده در اين پژوهش بر مبناي پنج قدم اصلي شامل 1- مرور ادبیات، 2- فرمولبندی مسئله، 3- ایجاد نظریه آزمایشی(چهارچوب، مفاهیم، نظریهها) 4- آزمون و کشف خطا و 5- کاهش خطا، انجام شده است. بر اساس یافته‌ها، فرآيندهاي كسب‌وكار از ديدگاه مديريت دانش، به چهار دسته‌ی فرآيندهاي جريان كارگرا، تصميم‌گرا، اطلاعات‌گرا و مشاركت‌گرا تقسيم شدند و ويژگي‌هاي هر يك از آن‌ها بيان شد. سپس مهم‌ترين موانع مربوط به هر دسته از فرآيندها با انجام دو مطالعه‌ی موردی شناسايي شدند.
رضایي‌‌ملك و رادفر(1392) در پژوهشی، مدلي براي اولويت‌دهي عوامل مديريت دانش در بهبود عملكرد مديريت ارتباط با مشتري با مطالعهی موردي در بانك سپه ارائه کردند. بهمنظور تجزيه و تحليل دادهها، از روش معادلات ساختاري و نرمافزار ليزرل استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که بهترتیب سه عامل دانش مشتری، دانش بازار و دانش کارکنان بیش‌ترین تأثیر را بر بهبود عملكرد مديريت ارتباط با مشتري داشته است.
رحیمی و همکارانش(1392) پژوهشی با عنوان طراحی کیفیت خدمات بخش اورژانس بیمارستان شهید فقیهی شیراز با استفاده از روش QFD، انجام دادند.گامهای اصلی مطالعه در این پژوهش عبارت بودند از تعیین مهمترین نیازها و انتظارات مشتری از طریق مصاحبه با تعداد نمونه 80 نفر و تعیین عناصر خدمت از طریق مصاحبه با تعداد نمونه شامل 15 نفر، تعیین ارتباط میان انتظارات بیمار و عناصر خدمت، تعیین ارتباط میان عناصر خدمت و طراحی الگوی کیفیت خدمات بر اساس تحلیل خانه کیفیت. بر اساس نتایج، با مشخص شدن 13 نیاز و انتظار مشتری و 20 عنصر خدمت، در نهایت 9 عنصر خدمت بهعنوان اجزای الگوی کیفیت خدمات در سه سطح بهبود بدین شرح اولویتبندی شدند: 1- فضای فیزیکی اتاق پزشک 2- بهبود پرسنل پرستاری، تسهیلات هتلینگ، اتاق بستری، پزشک و فضای تریاژ 3- بهبود سیستم های راهنما، ایجاد تسهیلات رفاهی همراه بیمار و بهبود سالن انتظار.
در پژوهشی دیگر، عبدالمنافی و همکارانش(1393) پژوهشی با عنوان بررسي امكانسنجي پيادهسازي مديريت دانش در شركت صنايع الكترونيك شيراز و ارائهی راهكارهاي بهبود مديريت دانش در سازمان انجام دادند. در اين مقاله سعي شده است امكانسنجي پيادهسازي مديريت دانش در شركت صنايع الكترونيك بررسي گردد و در نهايت راهكارهايي جهت بهبود مديريت دانش در سازمان بيان گردد. اين تحقيق به روش پيمايشي اجرا گرديده و جامعهی آماري آن شامل كليهی كاركنان شركت صنايع الكترونيك شيراز كه در سال 92 اشتغال داشتهاند است.
اسکوایر و اسنایمن132(2004) مطالعهای با عنوان مدیریت دانش در سه سازمان مالی انجام دادند. در این پژوهش، که با هدف بررسی وضعیت فعلی پیادهسازی مدیریت دانش در سه سازمان مالی آفریقای جنوبی انجام شد، از دو روش برای جمعآوری دادهها، یعنی پرسشنامه و مصاحبه چهره به چهره با نمایندگان ارشد سازمان، استفاده شد.اگر چه بعضی از مصاحبهشوندگان، مدیریت دانش را یک مد زودگذر میدانستند اما اکثر پاسخدهندگان، مدیریت دانش را یک ضرورت استراتژیک مهم برای رقابتی ماندن میدانستند. آنها همچنین سازمان خود را بهعنوان یک کسبوکار مبتنی بر دانش میدانستند. سه چهارم از پاسخدهندگان دلیل قانعکننده برای سرمایهگذاری در زمینهی مدیریت دانش را افزایش ارزش برای مشتریان گزارش دادند. اگر چه موانع مختلفی برای مدیریت دانش شناسایی شد، نتایج حاصل از مطالعات موردی نشان داد که مدیریت دانش بهعنوان یک راه جدید برای افشای دانش ضمنی، و همچنین بهعنوان یک راه مؤثرتر برای ایجاد و سازماندهی دانش شرکتهای بزرگ دیده میشد.
لین و تسنگ133(2005) در مطالعها‌ی با شناسایی 5 شکاف در سیستم مدیریت دانش در 68 شرکت بزرگ در تایوان به بررسی تأثیر این شکاف‌ها بر عملکرد سازمان پرداختهاند. شاخص‌های عملکرد در این مطالعه، درجه‌ی بهره‌وری، کاهش هزینه، رقابت‌پذیری، سهم بازار، رشد فروش، سودآوری و نوآوری در مقایسه با رقبا بوده است. در تحقیق مذکور، سازمان‌های مورد بررسی به دو دسته تقسیم شده‌اند. دسته‌ی اول دارای شکاف زیادی در مدیریت دانش بوده‌اند و دسته‌ی دوم از شکاف کمتری برخوردار بودند. نتایج این تحقیق نشان داده است که سازمان‌هایی که شکاف کمتری در مدیریت دانش داشته‌اند از عملکرد بالاتری برخوردار بوده‌اند.
آایتی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان مدیریت دانش، نیازمندی‌ها، طراحی محصول Next Entries پایان نامه با کلید واژگان مدیریت دانش، انتقال دانش، رضایت شغلی