پایان نامه با کلید واژگان مدیریت تغییر، اجرایی تولید، تخصیص منابع

دانلود پایان نامه ارشد

زمانبندی دقیقی از تست
مقایسه تست زمانبندی شده با تستی که در عمل انجام شده است.
انتساب منابع محلی در حین توزیع سفارش کاری- مکمل زمانبند،تخصیص منابع محلی برای شروع به کار سفارش، انتشار بازخورد به سرویسهای دیگر و به روز رسانی از جزئیات کار و شرایط پیش بینی نشده، نگهداری وضعیت سفارش کاری،تضمین اینکه تخصیص منابعی که توسط زمانبند صورت نگرفته ، در عمل لحاظ شود.،اطلاعرسانی به زمانبند برای به روزرسانی،دریافت اطلاعات از مدیر منابع برای شرایط پیشبینی نشده، انتشار ریز فعالیتها ی توزیع کار

تضمین اینکه کار بر اساس استانداردهای کیفی درست انجام شده است.، گزارش از فعالیتهای نگهداری و جزئی حین اجرای کار، اطلاع رسانی شرایط پیشبینینشده

پیگیری جابه جایی مواد اولیه به ایستگاههای کاری، ثبت زمان آغاز و پایان جابهجایی، حمل و نقل و به روز رسانی آنها،ترجمه عمل انجام شده به اطلاعات ردگیری

ارائه گزارش از هزینه کارایی، ارزیابی محدودیتها برای تولید، اجرای تست کارایی در زمان لازم، مقایسه خط تولید های مختلف، اعلان نیاز به تغییر رویه تولید،مقایسه نتایج با پیشبینیهای قبلی،تعیین دقت کیفیت سرویس،تعیین فاکتورهای کلیدی کیفیت
جدول3.2 تجزیه دامنه

3.5 ماژولهای اصلی سیستمهای اجرایی تولید تحت عنوان برنامههای کاربردی سرویسگرا
پس از تحلیل هدف- سرویس و تجزیه دامنه، حوزههای اصلی سیستمهای اجرایی تولید مشخص شد، این حوزهها متشکل از سرویسهای دانهریزتر هستند که با توجه به رویکردهای کنترلی که در معماری سرویسگرا مورد استفاده قرار میگیرند با هم تعامل دارند، رویکرد ارکسترازیسیون و چیروگرافی که هر دو بنا بر شرایط کسب و کار و حتی به صورت ترکیبی کاربردی است. در این چارچوب سفارشهای مختلف و برنامههای کاربردی مختلف تشکیل دهنده آن با رویکرد اورکسترازیسیون با هم در ارتباطند(الگوی راهحل ESB)، به دنبال آن سفارشهای مختلف و سرویسهای آن بایستی با چیروگرافی با هم در ارتباط باشند( الگوی طراحی میانجی). در ادامه ماژولهای اصلی تحت عنوان برنامههای کاربردی سرویسگرا معرفی میشود.
شمای سرویس: مدیریت تعاریف
شرح سرویس:
این سرویس بایستی به نحوی تعریف شود که توانایی تعریف موجودیتهای مختلف که در فرآیند تولید یک محصول در حین اجرا لازم است، محقق شود. این تعاریف، شامل قوانین تولید محصول، نقشههای طراحیشده توسط طراحان در لایه بالاتر، لیست مواد اولیه، لیست پرسنل مورد نیاز، لیست تجهیزاتی که برای تولید به کار میرود، گامهای تولید، استانداردهای تولید میباشد.
سرویسهای دانه ریز:
• یک موجودیت بایستی تعریف شود که ساختار تعاریف را بر اساس موارد مشخصشده در شرح سرویس را مشخص میکند.
• یک موجودیت بایستی تعریف شود تا اطلاعات را از واحد تحقیق و توسعه و سایرین دریافت کند.
• یک موجودیت بایستی نوع سفارش را دریافت کرده و آن را برای تعاریف موردنظر ترجمه کند.
• یک موجودیت بایستی تعاریف را برای توابع سطح2 ترجمه کند.
نقش سرویس:
مفسر، مترجم، تفکیککننده، متمایزکننده
هدف سرویس:
رسیدن به پیگیری دقیق، مدیریت استشنا، مدیریت جزئیشده برنامه
وظایف سرویس:
• تعریف دستورالعمل تولید برای لایه2
• تعریف ساختار مواد اولیه، پرسنل، تجهیزات موردنیاز
• تعریف قوانین تولیدبرای پرسنل
• تعریف متمم برای دستورالعمل
• تبادل تعاریف با توابع لایه برنامهریزی معماری سازمان
• تعریف دستورالعمل نگهداری و تست
• اصلاح تعاریف
پیغامها:
• درخواست و دریافت از تحلیلگر به عنوان سرویس، تعاریفی را که نیاز به تغییر دارند.
• درخواست و دریافت از مدیر منابع، تغییراتی که برای تعاریف منابع لازم است.
• درخواست و دریافت از مدیر سفارش، موجودیتهایی که نیاز دارد برای آنها تعریف صورت گیرد.
واسط: لایه4و 5/ لایه 1و2

شکل 3.9 جستجوی سرویس

شکل 3.10 اطلاع رسانی از تغییر سرویس

شکل 3.11 ثبت سرویس

شکل 3.12 شبه کد ثبت سرویس
شمای سرویس: مدیریت منابع
شرح سرویس:
مدیریت منابع، مسئول نگهداری و مدیریت بر تمامی منابع تولید، شامل منابع تولیدی، منابع انسانی، منابع حمل و نقل، منابع مواد اولیه است. این سرویس بایستی اطلاعات دقیق و درستی از نحوه استفاده سفارش از منابع، منابع در دسترس، جایگزینها برای منابع و … را داشته باشد.
مدیریت منابع همچنین بایستی شامل فعالیتهای مرتبط با رزرو منابع و مدیریت اطلاعات مرتبط با رزرو کردن آنها و در دسترس بودن آنها باشد.
مدیریت منابع همچنین بایستی توانایی این را داشته باشد تا به نحوی انعطافپذیر موجودیتهای منابع را برای سرعت بخشیدن به اجرا با هم ترکیب نموده یا تجزیه نماید.
سرویسهای دانه ریز:
• یک موجودیت بایستی نقش تفکیک کننده تخصیص منابع را داشته باشد.
• یک موجودیت بایستی نقش ترکیب کننده در تخصیص منابع را داشته باشد
• یک موجودیت بایستی نقش رزرو کننده منابع را داشته باشد.
نقش سرویس:
تحلیلگر، ثبت کننده
هدف سرویس:
تغییر اولویت سفارشها، مدیریت تغییر، مدیریت استثنا، رسیدن به برنامهریزی جزئیشده
وظایف سرویس:
• فراهم آوردن اطلاعات در مورد وضعیت مواد اولیه( آماده، رزرو شده، عدم دسترسی)
• وجود اطلاعات برای محل فیزیکی منابع
• وجود اطلاعات از محل فیزیکی منابع
• جمع آوری دادهها از نیاز آتی منابع
• نگهداری اطلاعات برای سطح کیفی منابع مناسب برای تولید
• نگهداری اطلاعات از وضعیت مصرف منابع طی تولید فعلی
پیغامها:
• ارسال و دریافت اطلاعات از وضعیت منابع در حال سفارش به تحلیلگر
• اطلاعرسانی از وضعیت منابع به زمانبند
• اطلاعرسانی به توزیعکننده مبنی بر وجود منابع برای سرویسدهی
• دریافت تعریف منابع از تعریف کننده
• اطلاعرسانی از وضعیت منابع به پیگیر
واسط: لایه 1و2

شکل 3.13 مقداردهی اولیه به منابع

شکل 3.14 تغییرات در منابع

شکل 3.15 شبه کد تغییر در منابع

شمای سرویس: زمانبند
شرح سرویس:
در زمانبندی جزئی شده، هدف استفاده بهینه از منابع محلی برای رسیدن بهینگی است. این سرویس بایستی قابلیت تغییر اولویت سفارشها با در نظر گرفتن عواقب تغییر اولویت داشته باشد. ترکیب و یا تکه تکه کردن سفارشها حذف این سرویس و همچنین تغییر نرخ تولید از سایر قابلیتهای آن میباشد. این سرویس بایستی آگاهی دقیق از ریزترین جزئیات برنامهریزی تولید داشته باشد.
سرویسهای دانه ریز:
• وجود موجودیتی که بتواند با دریافت اطلاعات ورودی از وضعیت منابع، زمان تحویل و … زمانبندی جزئی شده بهینه انجام دهد.
• موجودیتی که بتواند نرخ تولید را تغییر دهد
• موجودیتی که بتواند تغییر اولویت دهد
• موجودیتی که بتواند سفارشها را در زمانبندی ترکیب کند.
• موجودیتی که بتواند سفارشها را تجزیه و توزیع کند.
نقش سرویس:
زمانبند، تفکیک/ تجزیه کننده، تحلیلگر
هدف سرویس:
مدیریت سفارش، دریافت گزارش، مدیریت تغییر، مدیریت پیگیری، رسیدن به برنامهریزی جزئی-شده
وظایف سرویس:
• تعیین دقیق اینکه چه منبعی دقیقاً برای چه تولیدی استفاده شده است.
• مقایسه تولید واقعی و زمانبندی صورت گرفته
• به روز رسانی زمانبندی
• شبیهسازی اگر- آنگاه
• هماهنگ کردن سفارشها
پیغامها:
• دریافت/ ارسال اطلاعات از مدیر منابع برای هماهنگ کردن
• دریافت تعریف تولید محصول از تعریف کننده
• ارسال زمانبندی جزئی شده به توزیع کننده
• دریافت از جزئیات توزیعکننده
• دریافت و ارسال اطلاعات جزئی به پیگیری کننده

شکل 3.16 نمودار فعالیت زمانبند
شمای سرویس: توزیعکننده
شرح سرویس:
این سرویس بایستی قابلیت این را داشته باشد تا بتواند تجهیزات پرسنل، مواد اولیه که در زمانبندی جزئی شده و مدیریت منابع مشخص شده است را به اجرای واقعی هدایت کند.
سرویسهای دانه ریز:
• یک موجودیت بایستی بتواند اطلاعات از توزیع را در پیگیری کننده ثبت کند
• یک موجودیت بایستی قابلیت تفسیر برنامهریزی جزئیشده به محل کار واقعی را داشته باشد.
نقش سرویس:
مفسر، اطلاعرسانی، تضمینکننده

شکل 3.17 شبه کد زمانبند
هدف سرویس:
تحویل گزارش شفاف، رسیدن به پیگیری دقیق، مدیریت تغییر، مدیریت استثنا
وظایف سرویس:
• انتشار سفارش کاری
• انتساب منابع محلی در حین توزیع(مکمل زمانبند)
• کنترل شرایط پیشبینی نشده
• نگهداری وضعیت سفارش کاری
• تضمین تخصیص درست منابع
پیغامها:
• ارسال و دریافت اطلاعات جزئی تولید به زمانبند و مدیر منابع
• ارسال اطلاعات از رخدادهای پیشبینی نشده به زمانبند و مدیریت منابع
• انتشار ریزفعالیتهای توزیع کار

شکل 3.18 مدیریت چرخه حیات سفارش

شکل 3.19 شبه کد توزیع کننده
شمای سرویس: بازرس
شرح سرویس:
سرویس بازرسی بایستی قابلیت این را داشته باشد تا لیست جزئی شده را به موجودیتهای تولید سطح 1و 2 ارسال کند. این کار شامل انتخاب کردن، آغاز، اتمام و یا جابه جا کردن واحدهای کاری است، به نحوی که توالی به درستی رعایت شود.
سرویسهای دانه ریز:
• یک موجودیت بایستی مجموعه تعاریف و قوانین تولید را از سرویس تعریفکننده دریافت و برای تولید واقعی ترجمه کند.
• یک موجودیت بایستی از جزئیات اجرا در جمعآوری داده ثبت کند.
نقش سرویس:
مترجم، مفسر، تضمین کننده، گزارشدهنده، مستندساز
هدف سرویس:
• پیگیری دقیق
• مدیریت تغییر
• مدیریت استثنا
• تحویل گزارش شفاف
وظایف سرویس:
• تضمین تخصیص و توزیع درست کار در پایینترین لایه
• تضمین اینکه کار بر اساس استانداردهای کیفی درستی انجام شده است
• مستندسازی از گامهای جزئی انجام کار
• تضمین اینکه منبع درست به کار درست تخصیص داده شده است.
پیغامها:
• ارسال و دریافت تعریف تولید و … از تعریف کننده
• دریافت لیست توزیع از توزیعکننده
• ارسال مستندات به جمعآوری کننده داده
واسط: لایه 1و2

شکل 3.20نمودار فعالیت بازرس

شمای سرویس: پیگیری کننده
شرح سرویس:
هدف اصلی از ایجاد این سرویس خلق واکنش در قبال درخواستهای سطح 4 است. این کار شامل خلاصهسازی، گزارشگیری از وضعیت تولید، پرسنل، مواد اولیه و سایر اطلاعات مرتبط با تولید یک محصول است. این سرویس همچنین اطلاعات جزئی برای زمانبندی سرویسهای سیستمهای اجرایی تولید و توابع سطح 1و 2 را نیز فراهم میکند.
سرویسهای دانه ریز:
یک موجودیت بایستی اطلاعات را لحظه به لحظه از موجودیتهای تولید ثبت کند.

شکل 3.21 شبه کد بازرس
نقش سرویس:
مترجم، تحلیلگر، ثبتکننده
هدف سرویس:
پیگیری دقیق، تحویل گزارش شفاف، مدیریت استثنا
وظایف سرویس:
• پیگیری جابهجایی مواد اولیه به ایستگاههای کاری
• ثبت زمان آغاز وپایان کار
• ترجمه عمل انجامشده به اطلاعات ردگیری
• ترجمه و دریافت اطلاعات برای تست
پیغامها:
• دریافت WIP35 از برنامه جزئی شده
• ارسال و دریافت اطلاعات کیفی به تحلیلگر
• دریافت اطلاعات جزئی از توزیع کننده

شکل 3.22 پی گیری کننده

شکل 3.23 پی گیری کننده

شمای سرویس: تحلیلگر
شرح سرویس:
این سرویس بدین منظور تعریف شده است که تحلیلی از دادههای تولید فراهم کرده و به لایههای بالاتر ارسال کند. این تحلیل میتواند شامل اطلاعات در مورد چرخه حیات محصول، استفاده از منابع، استفاده از تجهیزات، کارایی رویهها و …. باشد.
ارتباط بین این تحلیلها منجر به توسعه گزارشی که مبنای توسعه فاکتورهای کارایی تولید است، میشود. این تحلیل منجر به بهبود کارایی سیستمهای اجرایی تولید شده است.
سرویسهای دانه ریز:
یک موجودیت بایستی وظیفه تحلیل اطلاعات ورودی بر مبنای زمانبندی، استفاده از منابع، خط مشیها را داشته و با استفاده از آن فاکتورهای کلیدی را توسعه دهد.
نقش سرویس:
مقایسه کننده، پیشبینی کننده
هدف سرویس:
دریافت گزارش شفاف،رسیدن به مدیریت سفارش بهینه، مدیریت تغییر
وظایف سرویس:
تهیه گزارش برای لایه بالاتر، ارزیابی محدودیتها و موانع برای بهبود تولید، ارزیابی دادههای تست
پیغامها:
• دریافت و ارسال اطلاعات به پیگیر
دریافت اطلاعات از مدیریت منابع
واسط: لایه 4و5

شکل 3.24 مدیریت دادههای سفارش

شکل 3.25 شبه کد مدیریت دادههای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان اجرایی تولید، تولید واقعی، مدیریت اطلاعات Next Entries پایان نامه با کلید واژگان اجرایی تولید، پایگاه اطلاعات، مدیریت اطلاعات