پایان نامه با کلید واژگان مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، مدیریت دانش، سنجش رضایت

دانلود پایان نامه ارشد

محسن؛ بغدادی، مرجان. (1392). شناسايي و بررسي عوامل تأثيرگذار بر خريدهاي آني آنلاين در فروشگاه هاي تخفيف گروهي در ايران ، فصل نامه علمی-پژوهشی مدیریت بازرگانی،3،239 -223
نظری، محسن؛ قادری عابد، امیرحسین. (1392). ارائه مدلی جهت بررسی عوامل مؤثر بر رفتار خرید آنی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران) ، فصل نامه علمی-پژوهشی مدیریت بازرگانی،3،127-140
نگهداری، امیرنیما. (1387). الگویی برای سنجش رضایت الکترونیک ، ماهنامه تدبیر ، ۵4 ،195

منابع لاتین:

Adelaar, T., Chang, S., Lancendorfer, K. M., Lee, B., & Morimoto, M. (2003). Effects of media formats on emotions and impulse buying intent. Journal of Information Technology, 18(4), 247-266.
Allard, T. Babin,B. Chebat, J.C. (2009). When income matters: Customers evaluation of shopping malls’ hedonic and utilitarian orientations, Journal of Retailing and Consumer Services, 16 (1), 40-49.
Arnold, M. J. and Reynolds, K. E. (2003). Hedonic shopping motivation. Journal of Retailing.79 (2): 77-95.
Babin, B. Darden ,WR. Griffin, M. (1994).Work and/or fun: measuring hedonic and utilitarian shopping value, JournalConsumres,20(4), 56–64.
Babin, B. J., & Attaway, J. S. (2000). Atmospheric affect as a tool for creating value and gaining share of customer. Journal of Business Research, 49(2), 91-99.
Balabanis G, Reynolds NL. (2001); Consumer Attitudes Towards Multi-Channel Retailers’ Websites: The Role of Involvement, Brand Attitude, Internet Knowledge and Visit duration. J Bus Strategies; 18(2), pp.105–31.
Beatty, S.E., Ferrell, M.E. (1998). Impulse buying: modeling its precursors,Journal of Retailing ,74(1), 169–191
Bellenger, D. N., Robertson, D. H., & Hirschman, E. C. (1978). Impulse buying varies by product. Journal of Advertising Research, 18(6), 15-18.
Benjamin P.-C. Yen, Y.-W. Wan (2010) :Design and evaluation of improvement method on the web information navigation – A stochastic search approach. Decision Support Systems 49(1): 14-23.
Bloch, P. H. & Richins, M. L. (1983). Shopping without purchase: an investigation of consumer browsing behavior, Advances in Consumer Research, 10, pp. 389-393.
Bridges, E., & Florsheim, R. (2008). Hedonic and utilitarian shopping goals: The online experience. Journal of Business Research, 61(4), 309-314.
C. Kuhlthau (1998). Longitudinal case studies of the information search process of users in libraries, Libr. Inform. Sci. Res. 10, (3), 257–304.
Carpenter, J. M., & Moore, M. (2009). Utilitarian and hedonic shopping value in the US discount sector. Journal of Retailing and Consumer Services, 16(1), 68-74.
Cheung, C. M. K, Lee, M. K. O. & Rabjohn, N. (2008). The impact of electronic word- Of mouth: The adoption of online opinions in online customer communities. Internet Research, 18, 229–247.
Chih, W.H., Wu, C.H.-J., Li, H.-J.(2012). The antecedents of consumer online buying impulsiveness on a travel website: individual factor perspectives,Journal ofTravel and Tourism Marketing ,29 (1), 430–443.
Childers, T. L., Carr, C. L., Peck, J. & Carson, S. (2001). Hedonic and utilitarian motivations for online retail shopping behavior. Journal of Retailing, 77, 511–535.
Clover, V. T. (1950), Relative importance of impulse buying in retail stores. Journal of Marketing, 25(3), 66-70.
Coley, A. L. (2002). Affective and Cognitive Processes Involve in Impulse Buying, A Thesis Submitted to the Graduate Faculty of The University of Georgia in partial fulfillment of the requirement of degree Master of Science. ATHENS, GEORGIA.
Dailey, Lynn (2004), Navigational web atmospherics: Explaining the influence of restrictive navigation cues, Journal of Business Research, 57 (7), 795-803.
Dennis Charles(2004), E – retailing , Prentice Hall.
Diep, V. C. S., & Sweeney, J. C. (2008). Shopping trip value: do stores and products matter?. Journal of Retailing and Consumer Services, 15(5), 399-409.
Dittmar, H., Long, K. and Meek, R. (2004), “Buying on the internet: gender differences in online and conventional buying motivations”, Sex Roles, Vol. 50, (2). 423-444.
Donovan, R. J., Rossiter, J. R., Marcoolyn, G., & Nesdale, A. (1994). Store atmosphere and purchasing behavior. Journal of retailing, 70(3), 283-294.
Eroglu, S.A., Machleit, K.A. and Davis, L.M. (2001), “Atmospheric qualities of online retailing: a conceptual model and implications”, Journal of Business Research, Vol. 54 No. 5,pp. 177-184.
Eroglu, S.A., Machleit, K.A., Davis, L.M.,( 2003). Empirical testing of a model of online store atmospherics and shopper responses,Psychology and Marketing, 20(3), 139–150.
Fang, X., & Holsapple, C. W. (2007). An empirical study of web site navigation structures’ impacts on web site usability. Decision Support Systems, 43(2), 476-491.
Floh.A and madlberger.M, (2013).The role of atmospheric cues in online impulse-buying behavior,Electronic Commerce Research and Applications, 12(6), 425–439.
Griffith, D. A. (2005). An examination of the influences of store layout in online retailing. Journal of Business Research, 58(10), 1391-1396.
Hostler, R.E., Yoon, V.Y., Guo, Z., Guimaraes, T., Forgionne, G., 2011. Assessing the impact of recommender agents on on-line consumer unplanned purchase behavior. Information & Management 48, 336–343.
Iyer, E.S. (1989), Unplanned purchasing: Knowledge of shopping environment and time pressure. Journal of Retailing, 65(1), 40–57.
Jones, M. A., Reynolds, K. E., & Arnold, M. J. (2006). Hedonic and utilitarian shopping value: Investigating differential effects on retail outcomes. Journal of Business Research, 59(9), 974-981.
Jones, M., Reynolds, K., Weun, S., & Beatty, S. (2003) ,The product specific nature of impulse buying tendency, Journal of Business Research, 56(7), 505–511.
Kassarajian, H.(1971). Personality and consumer behavior: a review,Journal of Marketing Research, 13(4), 409–418.
Kim, J. (2003). College students apparel impulse buying behavior in relation to visual Merchandising, Graduate Faculty of The University of Georgia in Partial Fulfillment of theRequirements for the Degree Master of Science.
Kim, J. H., Kim, M., & Kandampully, J. (2009). Buying environment characteristics in the context of e-service. European Journal of Marketing,43(9/10), 1188-1204.
Kim, J., Kim, M., & Kandampully, J. (2007). The Impact of Buying EnvironmentCharacteristics of Retail Websites. The Service Industries Journal, 27(7), 865-880.
Kollat, D.T., & Willet, R.P. (1967) Is impulse purchasing really a useful concept for marketing decisions? Journal of Marketing, 33(1), 79–83.
Lee, Jaeha. (2008), Ph.D. Relative and interaction effects of situational and personal factors on impulse buying, University of Minnesota 112 pages; AAT 3313454
Lohse, G.L. and Bellman, S. (1999), Consumer buying behavior on the Internet: Findings. Journal of Retailing, 69(3), 45–59.
Ltifi, M.(2013), Antecedents and effect of commitment on the impulse buying by internet , Journal of Internet Banking and Commerce,18(1),22-28.
Taylor, M. J., & England, D. (2006). Internet marketing: web site navigational design issues. Marketing Intelligence & Planning, 24(1), 77-85.
Madhavaram, S. R., & Laverie, D. A. (2004). Exploring impulse purchasing on the internet. Advances in Consumer Research, 31(1), 59-66.
Mayank Dhaundiyal, Joseph Coughlan (2009) The effect of hedonic motivations, socialibility and shyness on the impulsive buying tendencies of the lrish consumer. Dunlin lrish academy of management, 9, (1),
Cao, M., Zhang, Q., & Seydel, J. (2005). B2C e-commerce web site quality: an empirical examination. Industrial Management & Data Systems, 105(5), 645-661.
Mihić, M., & Kursan, I. (2010). Assessing the situational factors and impulsive buying behavior: Market segmentation approach. Management: Journal of Contemporary Management Issues, 15(2), 47-66.
Montoya-Weiss, M, Voss, G.B, Grewal, D,(2003). Determinants of online channel use and overall satisfaction with a relational, multichannel service provider, Journal of the Academy of Marketing Science ,31(4), 448–458.
Muruganantham, G, & Bhakat, R. S. (2013). A review of impulse buying behavior. International Journal of Marketing Studies, 5(3), 149.
Ning Shen,K.Khalifa.M.(2012).System design effects on online impulse buying: A model and empirical application, Information & Management,22(4), 396-425.
Ozen, H., & Engizek, N. (2014). Shopping online without thinking: being emotional or rational?. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 26(1), 78-93.
Parboteeah, D.V., Valacich, J.S., Wells, J.D., (2009). The influence of Website characteristics on a consumer’s urge to buy impulsively. Information Systems Research 20,(1), 60–78.
Park, J., & Lennon, S. J. (2006). Psychological and environmental antecedents of impulse buying tendency in the multichannel shopping context. Journal of Consumer Marketing, 23(2), 56-66.
Park,E,J.Kim,E,Y. Funches,V, M. Foxx ,W(2012). Apparel product attributes, web browsing, and e-impulse buying on shopping websites, Journal of Business Research, 65 (11) 1583–1589.
Peck, J., & Childers, T. L. (2006). If I touch it I have to have it: Individual and environmental influences on impulse purchasing. Journal of business research,59(6), 765-769.
Perea y Monsuwé, T., Dellaert, B. G., & De Ruyter, K. (2004). What drives consumers to shop online? A literature review. International journal of service industry management, 15(1), 102-121.
Phau, I.Lo, C. (2004). Profiling fashion innovators: a study of self-concept, impulse buying and Internet purchase intent,Journal of Fashion Marketing and Management, 8(4), 399.
Piron, F. (1991). Defining Impulse Purchasing. Advances in Consumer Research, 18(1) 509-514. purchasing behavior. Journal of Retailing 70, 283–294.
Rice, M.(1997). What makes users revisit a Web site?,Marketing News, 31(3), 12.
Rook, D. W., & Fisher, R. J. (1995). Normative influences on impulsive buying behavior. Journal of Consumer Research, 22(3), 305-313.
Rook, D. W., & Gardner, M. P. (1993). In the mood: impulse buying’s affective

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان خرید آنی آنلاین، فروشگاه اینترنتی، جستجوی اینترنتی، مصرف کنندگان Next Entries پایان نامه با کلید واژگان فروشگاه اینترنتی، جستجوی اینترنتی، جستجوی اطلاعات، خرید آنی آنلاین