پایان نامه با کلید واژگان مدیریت استرس، زنان نابارور، کیفیت زندگی، روانشناسی

دانلود پایان نامه ارشد

کنند و کمک شود تا شناخت ها و باور های غیر منطقی خود را به باور ها و شناخت های موثرتر و کارآمدتری جهت مقابله با استرس تبدیل کنند و با کمک راهبردهای رفتاری، ضمن آموزش کاربرد و تمرین مهارت های مختلف، افراد می توانند مهارت هایی را که آموخته اند در موقعیت های واقعی زندگی به کار بندند. وقوع استرس در زندگی باعث روبرو شدن با افکار خودآیند که اغلب منفی هستند می شود. همانطور که در طرح جلسات این آموزش گفته شد، قسمتی از این درمان به بیان مفهوم افکار خودآیند، شناسایی افکار خودآیند منفی، تحریفات شناختی و جایگزینی افکار خودآیند منفی با افکار منطقی اختصاص دارد. در جلسات افراد متوجه افکار خودآیند منفی خود در برخورد با هر رویداد استرس زا و موقعیت های مختلف می شوند، آنها را شناسایی می کنند و به تمرین جایگزینی آنها با افکار منطقی می پردازند. این آموزش می تواند تاثیر بسزایی بر کاهش افکار خودآیند منفی این افراد داشته باشد. همانطور که در جلسات به افراد توصیه میشود باید علاوه بر انجام تکالیف در جلسات آموزش، ادامه ی کارها و تکالیف در منزل را نیز به خوبی انجام دهند، زیرا انجام تکالیف به نوعی تکرار و تمرین رویارویی فرد با موقعیت های استرس زا و چالش برانگیز در زندگی روزمره است که منجر به افزایش تاثیر درمان می گردد. نکته ی دیگری که در توجیه اثربخشی مداخله ی مذکور می توان به آن اشاره کرد، اثر حمایت روانی است که در گروه بر تغییر نگرش زنان نابارور نسبت به خود، تاثیر می گذارد زیرا حضور در گروهی که همه مشکل و نگرانی مشابهی دارند، باعث می شود تا ذهنیت جدیدی برای این افراد تشکیل شود. آنها دیگر احساس تنهایی نکرده و مشکل شان را منحصر به فرد نمی دانند و فضایی بدست می آورند که در آن می توانند احساسات ، افکار و مشکلات خود را مطرح کنند. شرایطی که باعث انعطاف پذیری آن ها نسبت به مشکلات ناباروری و همچنین کاهش افکار منفی غیر منطقی آنها خواهد شد.
بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، فرضیه سوم، مبنی بر اینکه آموزش مدیریت استرس به شیوه گروهی باعث کاهش معنادار استرس زنان نابارور گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل می شود، تایید میگردد. نتایج پژوهش با پژوهش های صفرزاده (1391 ب)، حسن زاده لیف شاگرد و همکاران (1392)، حبیبی و همکاران (1392)، مهر و همکاران (2003؛ هاگز و همکاران، 2006؛ به نقل از بساک نژاد و همکاران، 1392)، اگستر و وینگرهوتز (1999؛ ترابوسی و فکچینتی، 2004؛ فکچینتی و ترابوسی، 2004؛ به نقل از چوبفروش زاده و همکاران، 1389)، همسو می باشد.
در تبیین این موضوع باید بیان کرد که برنامه ی مدیریت استرس به شیوه ی شناختی رفتاری در رابطه با استرس و استرسور ها آگاهی کاملی به افراد می دهد و همچنین آگاهی میدهد تا فرد پاسخ های خود را به موقعیت های استرس زا شناسایی کند آنها را مورد ارزیابی قرار دهند و راه های مقابله ای مناسب را در موقعیت های استرس زای زندگی بکار ببرند. همچنین وجود تکنیک های آموزش آرمیدگی تدریجی عضلانی و مراقبه ها و آموزش خود زاد راه های موثر مناسبی برای آرام سازی افراد در مقابله با موقعیت های فشار زا می باشد. در این برنامه بررسی انواع مختلف تفکر منفی و تحریفات شناختی، درک تاثیر منفی افکار بر رفتار، درک تعریف مقابله، آموختن انواع سبک های مقابله ای، آموختن و تمرین گام های مقابله ای مؤثر، آموختن مسائلی در مورد خشم، آگاهی از پاسخ ها و الگوهای خشم، آموختن مدیریت خشم، یادگیری سبک های بین فردی، تمرین ارتباط ابرازگرانه، درک موانع رفتار ابرازگرانه، استفاده از مهارت حل مسئله برای تعارض ها، درک فواید حمایت اجتماعی و آموختن تکنیک های مدیریت استرس برای حفظ حمایت اجتماعی با توجه به مفید بودن این راهبردها برنامه ی مدیریت استرس می تواند تاثیر مثبتی در کاهش استرس در زنان نابارور داشته باشد. پس این مداخله، اولا به شناسایی استرس ها کمک میکند و از طرفی راهکارهای مناسب کاهش استرس را هم از طریق تکنیک های شناختی و هم از طریق آرامش عضلانی فراهم می کند و بدین ترتیب باعث کاهش استرس می شود. در پایان استفاده از درمان های مدیریت استرس به شیوه ی شناختی – رفتاری افزون بر درمان های جسمانی ناباروری مورد تاکید قرار گرفته و ضروری است که متخصصان زنان و زایمان به آن توجه داشته باشند و به بیماران توصیه کنند.

جمع بندی نهایی:
ناباروری در بسیاری از فرهنگ ها ننگ تلقی می شود و این امر زنان را در معرض پیامد های اجتماعی و روانشناختی جدی قرار می دهد (حسنین و همکاران173، 2010؛ به نقل از شهیدی، 1393). ناباروری همچون یک بحران در زندگی تلقی شده و تولید کننده استرس و ناپایداری روانی است. استرس ناباروری شامل تعامل بین شرایط فیزیکی مستعد کننده ناباروری و مداخلات پزشکی، عکس العمل های دیگران و خصوصیات روانی فردی است و ممکن است برای سال ها باقی مانده و با هر مداخله تشخیصی یا درمانی عود نماید. استرس ناباروری حتی می تواند موجبات قطع درمان را فراهم کرده و یا نتایج درمان را تحث تاثیر قرار دهد (کرسینگتون و هامر بامز، 2007؛ به نقل از شهیدی، 1393). ناباروری باعث کاهش کنترل بر بدن و موجب بروز احساس بی ارزشی و بی کفایتی فرد شده و ناامنی و تصویر ذهنی منفی ایجاد می کند (فراهانی، شهرآرای و علیزاده، 1386، ص 10). این احساسات منفی حاصل از ناباروری همچنین باعث تقویت و افزایش افکار خودکار منفی آنها خواهد شد و از این طریق فشارهای روانی بسیاری بر زنان نابارور وارد می شود این استرس های حاصل از ناباروری و فشارهای ممتد روانی ناشی از تلاش برای باروری و عدم کسب نتیجه مطلوب تاثیرات منفی بر کیفیت زندگی افراد می گذارد. اگرچه درمان ناباروری اغلب مشکل، طولانی مدت و گران بوده و شامل برخی مداخله های طبی است، با وجود این تنش روانی مربوط به آن و تاثیر آن بر کیفیت زندگی نابارورها، از مسائل مهم تر آن است (اندروز و همکاران، 1998؛ به نقل از تمنایی فر، 1390).
این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی مدیریت استرس بر کاهش افکار خودآیند منفی، استرس و افزایش کیفیت زندگی زنان نابارور صورت گرفت. همانطور که در تبیین نتایج مطرح شد، این مداخله منجر به کاهش استرس، افکار خودآیند منفی و افزایش کیفیت زندگی زنان نابارور در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل گردید. بنابراین به طور کلی می توان چنین نتیجه گیری کرد که آموزش گروهی مدیریت استرس، ضمن کاهش استرس و افکار خودآیند منفی، منجر به افزایش کیفیت زندگی زنان نابارور نیز شده است. لذا ضروری به نظر می رسد که بیش از گذشته به ضرورت کاربرد درمان های روانشناختی در مراکز تشخیص و درمانی ناباروری توجه گردد.

محدودیت‌ها
معمولاً هر پژوهشی با توجه به شرایط و امکاناتی که در آن اجرا شده است، دارای محدودیت‌هایی است که می‌تواند گستره تعمیم‌پذیری آن به کل جامعه مورد نظر را کاهش دهد. پژوهش حاضر نیز دارای محدودیت‌هایی است که می‌تواند تعمیم‌پذیری نتایج را تا حدودی کاهش دهد. از جمله محدودیت‌های پژوهش حاضر مي‌توان موارد زیر را برشمرد:
– استفاده از نمونه در دسترس که در نتیجه باید در تعمیم نتایج احتیاط کرد، البته استفاده از این روش نمونه گیری در تحقیقات آزمایشی بسیار معمول است.
– این پژوهش فقط بر روی یک گروه جنسیتی ناباروران انجام گرفت.
– پرسشنامه‌های استفاده شده جنبه خود گزارشی دارد پس امکان سوگیری در پاسخگویی وجود دارد.
– به علت محدودیت زمانی مطالعات پیگری در جهت تاثیر مداخله در درازمدت انجام نشده است.

پیشنهادات
پیشنهاد مي‌شود در پژوهش‌های آتی، موارد زیر مد نظر قرار گیرند:
– اجرای این آموزش برای مردان نابارور هم انجام شود.
– می‌توان از آموزش مدیریت استرس برای کاهش تعارضات زناشویی زوج‌های ناباروری نیز استفاده کرد.
– پیگیری اثربخشی آموزش گروهی اطلاعات بیشتری در مورد فواید این رویکرد مي‌دهد، لذا پیشنهاد مي‌گردد اثرات دراز مدت این رویکرد نیز مورد بررسی قرار گیرد.

منـابع

منابع فارسی
آزاد، ح. (1388). روانشناسی سلامت (بهداشت روانی). چاپ اول. تهران: بعثت.
آقایوسفی، ع؛ زارع، ح؛ چوبساز، ف؛ مطیعی، گ. (1390). اثر مقابله درمانگری برناامیدی زنان نابارور. مجله علوم رفتاری، دوره5، شماره2: 125-119.
آنتونی، م؛ ایرونسون، گ و اشنایدرمن، ن.(2007). راهنمای عملی مدیریت استرس به شیوه‌ي شناختی – رفتاری .ترجمه: آل محمد، ج؛ جوکار، س و نشاط دوست، ح ط. (1388). انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.ص 78.
ابوالقاسمی، ع؛ شیبانی، ح؛ نریمانی، م؛ گنجی، م. (1387). بررسی ارتباط دوجنسیتی بودن و روان نژندگرایی با کیفیت زندگی در زنان نابارور و بارور. مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان، سال 6، شماره (2): 61-47
اتکینسون، ر. ل؛ اتکینسون، ر . س ؛ هیلگارد، ا. (2009). زمینه روانشناسی (جلد دوم). ترجمه: سیف، ع ا. (1383). تهران. انتشارات رشد.
اسپیراف، ل. (1991). اندوکرینولوژی بالینی زنان و نازایی اسپیروف.ترجمه: رمضانی، ف و میردامادی، س. ر. (1381). تهران.انتشارات تیمورزاده.
استورا، ج. ب. (2007). تنیدگی یا استرس بیماری جدید تمدن. ترجمه:دادستان، پ. (1386). تهران:رشد.
اسلامی، ع. (1380). بررسی ساختار تعاملات خانواده با سبک‌های مقابله با فشار روانی و تفاوت‌های جنسیت در دانش آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه تربیت معلم تهران.
اشرفی، م و اشرفی، م. (1382). نگاهی به علل ناباروری. مجله درس‌هایی از مکتب اسلام . شماره 12: 59-63.
امامی، م. ح؛ روشن، ر؛ محرابی، ع؛ عطاری، ع. (1388). اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر کنترل قند خون و افسردگی در بیماران دیابتی نوع 2. مجله دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، شماره 4(11)، 385_392.
برک، ج اس. (2002). بیماری‌های زنان (نواک) جلد دوم. ترجمه: منجمی، ع؛ خطیبی، ن؛ کاظم‌زاده، س و پاک مهر، ا. (1382). تهران. انتشارات نور دانش.
بساک‌نژاد، س؛ رحیمی، ه؛ زرگر، ی؛ مجدی نسب، ن. (1392). تأثیر آموزش مدیریت استرس به شیوه‌ي شناختی – رفتاری بر خستگی مزمن و سبک‌های مقابله در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکروزیس. فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 10(3): 165-172.
بشارت، م. ع؛ و حسین زاده بازرگانی، ر. (1385). مقایسه سلامت روانی و مشکلات جنسی زنان بارور و نابارور. اندیشه و رفتار، سال دوازدهم، شماره 2: 153-146.
بک، ج .اس. (1995). شناخت درمانی: مبانی و فراتر از آن.ترجمه:فتی، ل؛ فریدحسینی، ف. (1390). نشردانژه
بک، ج .اس. (1995). شناخت درمانی: اصول و مفاهیم ماورای آن. ترجمه: محمدی، م؛ کهن زاد، ه؛ جوشقانی، ن و منصوری راد، ع ا. (1391). انتشارات کتاب ارجمند. 155-157.
بهرامی، ن ؛ ستارزاده، ن؛ قوجازاده، م؛ سلیمانی، م ؛ کاظمی جلیقه، ح؛ صادقی، ط .(1389). بررسی ارتباط میان ناباروری با میزان رضایت جنسی زوجین. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 2(55)، 11-6.
پارسامنش، ف؛ برجعلی، ا؛ منصوبی فر، م . (1390). اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر کیفیت زندگی زنان شاغل. فصلنامه تازه‌های روانشناسی صنعتی/سازمانی، سال دوم، 7،52-43.
پالگ، ک؛ آرتور، ای و جانگزما. (1943). راهنمای گام به گام گروه درمانی. ترجمه: کیمیایی، س ع؛ امیدوار، ا؛ خدیوی، ک؛ صدرشهیدی، ل؛ عباس آبادی، ب؛ یحیایی، ع و کوثری، م ر. (1383). مشهد. انتشارات تمرین.ص 254.
پناه علی، ا؛ شفیع آبادی، ع؛ نوایی نژاد، ش؛ نورانی پور، ر. ا. (1392). بررسی اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد طرحواره درمانی بر افزایش شادکامی سالمندان ساکن سرای سالمندان تبریز. فصلنامه زن و مطالعات خانواده، سال پنجم، شماره نوزدهم: 77-93.
پهلوانی، ه؛ شاهرخ تهرانی نژاد، ا؛ ملکوتی، س. ک. (1381). بررسی عوامل استرس زا، راهبردهای مقابله و رابطه آن با سلامت روانی در افراد نابارور. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، شماره 28: 79-87.
تمنایی فر، م. ر. (1390).

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان کیفیت زندگی، پیش آزمون، زنان نابارور، مدیریت استرس Next Entries پایان نامه با کلید واژگان of، and، the، (2004).