پایان نامه با کلید واژگان مدیریت ارتباطات، مدیریت ارتباط، انتقال اطلاعات، جمع آوری اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

در نزد آنان کوچک و کوچک بزرگ کار نیک زشت و کار بد نیکو شمرده شده و حق با باطل آمیخته می شود.
آمیخته شدن حق
با باطل
پیامد عدم ارتباط
با مردم
مدیرت ارتباطات و مجاری
انتقال اطلاعات
1610- و هر گاه رعایا نسبت به تو گمان بد بردند افشاگری کن و عذر خویش را در مورد آن چه موجب بدبینی شده آشکارا با آنان در میان بگذار و با صراحت بدبینی آنها را از خود برطرف کن
صراحت و
افشاگری
بیان صریح و آشکار
انتشار اطلاعات
171– و مردم به کارهای تو همان گونه نظر می کنند که تو در امور زمامداران پیش از خود و همان را درباره تو خواهند گفت که تو درباره آن ها می گفتی
همان را درباره تو
خواهند گفت
حرف های عامه
مردم
منابع اطلاعات
182- قلب خویش را نسبت به ملت خود مملو از رحمت و محبت و لطف کن..
رحمت و محبت
ارتباط غیر کلامی
مدیریت ارتباطات
196- سپس از میان اینان افرادی که در گفتن حق از همه صریح تر و در مساعدت و همراهی نسبت به آن چه خداوند برای اولیایش دوست نمی دارد به تو کمتر کمک می کند مقدم دارد.

در گفتن حق
صریح تر

افراد عادل و با تقوا

مدیریت ارتباطات
207– به اهل ورع و صدق راستی بپیوند
ورع و صدق و
راستی
افراد باتقوا
مدیریت ارتباطات
227– و آنان را طوری تربیت کن که ستایش بی حد از تو نکنندو..
ستایش بی حد
دوری از تملق
مدیریت ارتباطات
237- هر گز نباید افراد نیکوکار و بدکاردر نظرت مساوی باشند زیرا…
نظر مساوی
برخورد عادلانه در ارتباطات غیرکلامی

مدیریت ارتباطات
1-8 24- سپس روابط خود را با افراد باشخصیت و اصیل و خاندان های صالح و خوش سابقه برقرار ساز!
خاندان های اصیل
ارتباط با افراد
خوش سلیقه و
صالح
مدیریت ارتباطات
1-8 25- آن گاه از آنان آن گونه تفقد کن که پدر و مادر از فرزندشان تفقد و دلجویی می کنند
تفقد از سپاهیان
محبت
مدیریت ارتباطات
1-8 26- محبت و مهربانی تو نسبت به آنان قلب هایشان را به تو متوجه می سازد
محبت و مهربانی
محبت
مدیریت ارتباطات
1-8 27- سپس باید زحمات هر کدام از آن ها را به دقت بدانی و هرگز زحمت و تلاش کسی را از آنان را به دیگری نسبت ندهی و..
قدردانی از زحمت
و تلاش افراد
برخورد عادلانه
مدیریت ارتباطات
5-7-4- مدیریت ارتباطات و اطلاعات
به دلیل اهمیت مقولة ارتباطات و اطلاعات و وفور داده های مربوط به این مقوله در عهد نامه مالک اشتر، محقق فرآیند مدیریت ارتباطات و اطلاعات را از داده ها استخراج نموده است. که در صفحة بعد نمودار آن ارائه شده است. قبل از رائه این نمودار، لازم است توضیحات مختصری در زمینه مقوله ارتباطات و اطلاعات آورده شود.

– تعریف ارتباطات
«ارتباطات، فرآیندی است آگاهانه یا نا آگاهانه، خواسته یا نا خواسته که از طریق آن احساسات و نظرات به شکل پیام هایی کلامی و یا غیر کلامی بیان گردیده، سپس ارسال، دریافت و ادراک می شوند. این فرآیند ممکن است ناگهانی، عاطفی و یا بیانگر اهداف خاص برقرار کننده ارتباطات، باشد» (برکو، ولوین، 1378، 5).
مردم در سه سطح با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند: ارتباطات درون فردی، میان فردی و ارتباطات عمومی.
ارتباطات درون فردی، همان ارتباط با خود است و فعالیت هایی مثل پرورش افکار، تصمیم گیری، گوش دادن و خود نگری را شامل می شود. ارتباطات میان فردی، به ارتباط و مراودات بین دو فرد اطلاق می شود. مانند گفتگو، مصاحبه و مذاکرۀ گروهی. در ارتباطات عمومی، فرد پیامی را به جمعی از مخاطبین می فرستد.
این نوع ارتباط ممکن است مستقیم (مانند ارتباط چهره به چهره) و یا غیر مستقیم (مانند پخش توسط رادیو و تلوزیون) باشد (برکو، ولوین، 1378، 6-5).

– تعریف سیستم های اطلاعاتی
یک سیستم اطلاعاتی را می توان مجموعه ای از عناصر وابسته به هم تعریف کرد که وظیفۀ جمع آوری، پردازش، ذخیره و توزیع کردن اطلاعات را به منظور پشتیبانی از تصمیم سازی و کنترل در یک سازمان بر عهده دارد. علاوه بر پشتیبانی از تصمیم سازی، هماهنگی و کنترل بخش های مختلف سازمان، یک سیستم اطلاعاتی می تواند به مدیران و کارکنان در تحلیل مشکلات، تجسم بهتر و تصویر کردن موضوعات پیچیده و هم چنین در تولید محصولات جدید کمک کند.
سه نوع فعالیت، اطلاعات مورد نیاز سازمان ها برای تصمیم گیری، کنترل، تجزیه و تحلیل مسائل و تولید کالاها و خدمات جدید را فراهم می کنند. این فعالیت ها عبارتند از: ورودی، پردازش و خروجی.
ورودی(input)، داده های خام را از محیط داخل و خارج گرفته و جمع آوری می کند، بخش پردازش(processing)، این داده های خام را از ورودی گرفته و به شکل معنی دار در می آورد (تولید اطلاعات). بخش خروجی(out put)، اطلاعات پردازش شده را به افرادی که به آن نیاز دارند، منتقل می کند. هم چنین سیستم های اطلاعاتی به بخش دیگری به نام بازخورد احتیاج دارند که اطلاعاتی را جهت ارزیابی و اصلاح بخش ورودی سیستم، تولید می کند ( لاودن، 1389،40-39).
مقولة اصلی مدیریت ارتباطات و اطلاعات که از متن عهد نامه استخراج شده است، دارای سه مقوله فرعی است: شناسایی منبع اطلاعات، مجاری انتقال اطلاعات و خروجی اطلاعات. که مقوله فرعی خروجی اطلاعات،خود موجب بازخورد می شود، به عبارتی موجب شناسایی منابع اطلاعاتی جدید و یا تصحیح و ارزیابی جدید از اطلاعات می شود.
فرآیند ارتباطات و انتقال اطلاعات دو مقوله به هم وابسته اند و فرآیند ارتباطات موجب انتقال اطلاعات خواهد شد. که چگونگی این فرآیند در نمودار محوری فرآیند ارتباطات مدیر ترسیم شده است.
به برخی از گزاره های موجود در متن عهد نامه که موجب استخراج مقوله های فرعی مدیریت ارتباطات و اطلاعات شده است در ذیل اشاره می شود:
«بدان! افراد شایسته را با آن چه خداوند بر زبان بندگانش درباره ی آنها جاری می سازد می توان شناخت، بنابراین باید محبوبترین ذخیره در پیش تو عمل صالح باشد؛…» منابع اطلاعات.
«با دانشمندان زیاد گفتگو بنشین و با حکما و اندیشمندان نیز بسیار به بحث بپرداز این گفت وگوها و بحث ها باید دربارة اموری باشد که به وسیله ی آن وضع کشورت را اصلاح می کنی و. …» فرآیند ارتباطات مدیر مجاری انتقال اطلاعات.
«هیچ گاه خود را زمانی طولانی از رعیت پنهان مدار! این چهره پنهان داشتن زمامدار، آگاهی آن ها را از مسائل نهانی قطع می کند.» فرآیند ارتباطات مدیرمجاری انتقال اطلاعات.
«هر گاه رعایا نسبت به تو گمان بد ببرند، افشاگری کن و عذز خویش را در مورد آن چه موجب بدبینی شده آشکارا به آنان در میان گذار»انتشار اطلاعات.
«باید آن ها که نسبت به رعیت عیب جوترند از تو دورتر و ترد تو مبغوض تر باشند، زیرا مردم عیوبی دارند که والی در ستر و پوشاندن آن عیوب از همه سزاوارتر است.» مخفی کردن اطلاعات مرحله خروجی اطلاعات.

1-با رعایت اصول اخلاقی 1-. افراد درستکار
2- محبت برقراری ارتباط با 2- با خاندان های اصیل و خوش سابقه
3- عدالت 3- برقراری مجالس عمومی جمع آوری اطلاعات در
4- هماهنگی با فرهنگ عام 4-برقراری مجالس خصوصی خصوص مدیریت جامعه
با متخصصین و دانشمندان

شکل10-4 نمودار محوری فرآیند ارتباطات

عامه مردم، دانشمندان و 1- شناسایی منابع اطلاعاتی
متخصصین، منابع و مصاف مالی
مجالس عمومی

جمع آوری اطلاعات کنترل زیر دستان و نظارت
بر گروه های مختلف جامعه فرایند مدیریت
در خصوص مدیریت جامعه 2 – مجاری انتقال اطلاعات ارتباطات و اطلاعات
فرایند ارتباطات مدیر

مخفی کردن اطلاعات
یا 3- خروجی اطلاعات
نشر اطلاعات با بیان صریح

شکل 11-4:فرایند مدیریت ارتباطات و اطلاعات

8-4- مقوله هسته ای و اصلی فرآیند مدیریت اسلامی چه نام دارد؟

جدول 11-4 :مقوله تصمیم گیری
گزاره
مفهوم
مقوله فرعی
مقوله اصلی
1-این فرمان را هنگامی که وی را زمامدار و والی کشور مصر قرار داد تا مالیات های آن سرزمین را جمع آوری کند
جمع آوری مالیات
عمران
معیارهاواهداف تصمیم
گیری
2-بادشمنان آن کشور بجنگد
جنگ بادشمن
امنیت
معیارهاواهداف تصمیم
گیری
3-به اصلاح اهل آن همّت گمارد.
اصلاح مردم
رشد وهدایت
معیارهاواهداف تصمیم
گیری
4-وبه عمران وآبادی شهرها، قصبات وروستاها وقریه های آن بپردازد
عمران وآبادی
عمران
معیارهاواهداف تصمیم
گیری
51-نخست او را به تقوا وترس از خداوند، ایثار و فداکاری در راه اطاعتش. .. فرمان می دهد.
تقوا وترس از خداوند
تقوا
معیارهاواهداف تصمیم
گیری
61-ومتابعت از آن چه در کتاب خدا(قرآن) به آن امر شده است، فرمان می دهد…
متابعت از قرآن
تقوا
معیارهاواهداف تصمیم
گیری
71-به او فرمان می دهد که آیین خدا را با قلب، دست وزبان یاری کندچرا که خداوند متکفّل یاری کسی شده که او را یاری نماید.
یاری خدا(امر به معروف ونهی از منکر،جهاد،انفاق،ایمان)
تقوا
معیارهاواهداف تصمیم
گیری
81-ونیز به او فرمان می دهد که خواسته های نابه جای خود را در هم بشکندو…
خویشتن داری
جلوگیری از
هوای نفس
مرحله ارزیابی راه حل ها

و انتخاب یک راه حل
91-زیرا نفس امّاره همواره انسان را به بدی وادار می کند. .. مگر این که رحمت الهی شامل حال او شود.
نفس اماره
جلوگیری از
هوای نفس
مرحله ارزیابی راه حل ها
و انتخاب یک راه حل
101-بنابراین باید محبوبترین ذخیره در پیش تو، عمل صالح باشد.
عمل صالح
تقوا
معیارها واهداف تصمیم
گیری
111-زمام هوا و هوس خویش را در دست گیر.
خویشتن داری
جلوگیری از
هوای نفس
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
121-وآن چه برایت حلال نیست نسبت به خود بخل روا دار،…
خویشتن داری
جلوگیری از
هوای نفس
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
131-بدان! افراد شایسته را با آن چه خداوند برزبان بندگانش دربارۀ آن ها جاری می سازد می توان شناخت،…
زبان بندگان
شناسایی منبع
اطلاعات
شناخت مسأله
142-قلب خویش را نسبت به ملّت خود مملوّ از رحمت و محبّت و لطف کن
رحمت ومحبّت
محبّت
معیارها واهداف تصمیم گیری
152-وهم چون حیوان درنده ای مباش که خوردن آنان را غنیمت شماری!
انصاف
عدالت
معیارها واهداف تصمیم
گیری
162-… در این موارد از عفو وگذشت خود آن مقدار به آنها عطاکن، که دوست داری خداوند از چشم پوشی و عفوش به تو عنایت کند.
عفو و گذشت
تقوا
معیارها واهداف تصمیم
گیری
172-هرگز از عفو و بخششی که نموده ای پشیمان مباش و…
عدم پشیمانی
صلابت و
استواری در
امور
مرحله بعد از اجرای
تصمیمات
182-وهیچ گاه از کیفری که نموده ای به خود مبال.
به خود نبالیدن
تواضع
مرحله بعد از اجرای
تصمیمات
192-ونیز هرگز نسبت به کار خشم آلودی که پیش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان انتقال اطلاعات، مدیریت ارتباط، مدیریت ارتباطات، بیت المال Next Entries پایان نامه با کلید واژگان واهداف، وانتخاب، و...، برهوای