پایان نامه با کلید واژگان مدل اندازه گیری، تحلیل عاملی، خدمات گردشگری، معادلات ساختاری

دانلود پایان نامه ارشد

لازم به ذکر است که برای انجام این تحقیق لازم بود آژانس های گردشگری دارای وب سایت باشند و در استان مازندران واقع شده باشند لذا با آژانس های تک ستاره آمل- نیکو پرواز- سمند پرواز ساری- الماس پنج قاره- وژک رامسر- نسیم شمال و راشا جهان سیرکه دارای سایت بودند بصورت حضوری و بعضا تلفنی و ایمیلی تماس برقرار شد که از میان آژانس های مذکور تنها سه آژانس حاضر به همکاری در این تحقیق شدند. بنابراین، با توجه به هدف پژوهش و موضوع آن، جامعه ی آماری پژوهش حاضر، کاربران سایت های نیکو پرواز، الماس پنج قاره و راشا جهان سیر می باشند که حداقل یک بار از سایت های مذکور به صورت آنلاین محصولات و خدمات گردشگری اعم از دریافت اطلاعات، معرفی جاذبه های گردشگری، رزرو بلیط و یا تور و…. دریافت نمودند.
3-6- نمونه آماری
با توجه به ویژگی های جامعه ی آماری نمونه گیری تحقیق از نوع تصادفی می باشد بدین صورت که با توجیه و همکاری کارکنان محترم این سه آژانس مسافرتی، پرسشنامه در اختیار آن دسته از مشتریانی که از قبل با سایت های مذکور آشنایی داشته و خدماتی را از این سایت ها دریافت نمودند قرار گرفت و توسط این مشتریان (کاربران) پرسشنامه تکمیل گردید. بنابر این پرسشنامه در بین مشتریان(کاربران آنلاین) آژانس هواپیمایی نیکوپرواز، الماس پنج قاره و راشا جهان سیر که از فروردین تا خرداد به صورت حضوری به این آژانس ها مراجعه کردند توزیع گردید. در جدول زیر تعداد پرسشنامه های توزیع شده به هر آژانس و تعداد پرسشنامه تکمیل شده مشخص می گردد.

جدول(3-1) جدول توزیع پرسشنامه
آژانس گردشگری
پرسشنامه توزیع شده
پرسشنامه تکمیل شده
نیکوپرواز
180
162
الماس پنج قاره
180
122
راشا جهان سیر
180
104
مجموع
540
388
منبع: تحقیقات حاضر

3-6-1- تعیین حجم نمونه
با توجه به اینکه تعداد افراد جامعه برای ما مشخص نیست، جامعه آماری نامحدود است. بنابراین برای محاسبه تعداد نمونه از فرمول زیر استفاده می شود(رضوانی،1391).

در فرمول فوق با سطح اطمینان 95 درصد و احتمال خطای 5 درصد و همچنین براساس تحقیقات مشابه در این حوزه به ترتیب 〖1.96〗^2 و〖0.5〗^2 در نظر گرفته شدند(سید جوادین و شمس،1386 و سید جوادین و همکاران،1389) و با توجه به اینکه قابل محاسبه نیست و مقدار آن از طریق p.q محاسبه می شود که در این فرمولp نسبت صفت مورد بررسی در جامعه آماری است. مقدارp، 0.5 در نظر گرفته شد. به عبارت دیگر برابر با 〖0.5〗^2شد(رضوانی،1391). بنابراین با توجه به فرمول فوق تعداد نمونه مورد نظر 384 نفر مدنظر گرفته می شود. لذا با توجه به تعداد نمونه مورد نیاز، 540 پرسشنامه در مجموع میان سه آژانس مذکور به صورت حضوری توزیع شد و در نهایت 388 پرسشنامه در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.

3-7- ابزار سنجش
ابزار سنجش وسایلی هستند که محقق به کمک آنها قادر است اطلاعات مورد نیاز خود را گردآوری، ثبت و کمی نماید. در هر پژوهش بسته به هدف پژوهشگر و روش پژوهش، از ابزارهای متفاوتی برای جمع آوری داده ها و اطلاعات استفاده می شود. در پژوهش حاضر از روش ها و ابزارهای زیر استفاده شده است.
-ابزار کتابخانه ای: در این پژوهش ابتدا جهت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق از منابع کتابخانه ای، کتاب های مورد نیاز، پایان نامه ها و نیز از اینترنت استفاده شده است.
-ابزار میدانی: برای جمع آوری داده های مربوط به بررسی متغیرهای اثر گذار بر اعتماد الکترونیک از پرسشنامه کاغذی بهره گرفته شده است که به تفضیل شرح آن بیان می گردد.
3-7-1- پرسشنامه
از آن جایی که پژوهش حاضر از نوع پیمایشی می باشد، مانند بسیاری از مطالعات پیمایشی برای گرد آوری داده های اولیه از پرسشنامه استفاده شده است. در این پژوهش از پرسشنامه های استاندارد شاه عالم وهمكاران(2010)، ریبینک و همکاران(2004(، اوربان وهمكاران(2005)، خداد حسینی و همکاران(1388) جهت آزمون فرضیه ها استفاده شده است.
پرسشنامه طراحی شده برای این پژوهش از دو قسمت تشکیل شده است. قسمت اول، شامل اطلاعات جمعیت شناختی افراد پاسخ دهنده از قبیل جنسیت، سن، تحصیلات، وضعیت تاهل است. قسمت دوم، نظرسنجی کاربران سایت گردشگری در قدرت نام تجاری، حریم خصوصی، امنیت، سفارشی سازی، آشنایی با سایت، تجربه خرید و اعتماد الکترونیک با استفاده از طیف لیکرت است و در سطح سنجش ترتیبی، پاسخ دهندگان با انتخاب هریک از موارد(1= خیلی مخالفم تا 5= خیلی موافقم) میزان هر مولفه را انتخاب کرده اند. اصل پرسشنامه را می توانید در بخش پیوست ملاحظه فرمائید.

جدول (3-2) مولفه های مربوط به متغیرهای مورد بررسی در پرسشنامه
متغير
ابعاد
شاخص
محقق
ويژگي وب سايت
قدرت نام تجاري
حس خوب در هنگام خرید از سایت بدلیل آشنایی با نام تجاری آژانس
(شاه عالم وهمكاران،2010)

اولین انتخاب برای خرید خدمات گردشگری

قابل اعتماد بودن نام تجاری سایت

شهرت این سایت

حريم خصوصي
حس حفظ حریم خصوصی در هنگام خرید
(شاه عالم وهمكاران،2010)

قرار نگرفتن در لیست پست دسته جمعی

عدم اشتراک اطلاعات شخصی کاربر با سازمان های بازاریابی

امنيت
احساس امنیت برای ارائه اطلاعات شخصی
(شاه عالم وهمكاران،2010)

ویژگی های امنیتی

اطمینان برای ارائه اطلاعات کارت اعتباری

سفارشي سازي
برآورده شدن نیاز شخصی برای رزرو خدمات گردشگری در سایت
(ریبینک و همکاران،2004)

طیقه بندی و دسته بندی خدمات و محصولات

مطابقت هنجارها و ارزش سایت با نظر من

ويژگي كاربر
آشنايي با وب سايت
آشنايي قبلي با سايت
(اوربان وهمكاران،2005)

انجام خريد قبلي از اين سايت

چند بار از سايت ديدن كردن

تجربه خريد
استفاده از اينترنت براي خريد
(اوربان وهمكاران،2005)

استفاده از اينترنت براي سرمايه گذاري و امور بانكي

استفاده از سايت هاي ديگر و انجام معامله آنلاين

اعتماد
اعتمادالکترونیک
مهارت و توانايي تارنما
(خدادحسینی وهمکاران، 1388)

وجود دانش تكنولوژيك انجام معاملات به صورت بهنگام در شركت

عدم وجود اشكالات تكنولوژيكي تارنما در هنگام انجام معاملات بهنگام

امكان پيش بيني عملكرد تارنماي شركت با توجه به تجربة قبلي خود از تارنما

آرامش داشتن هنگام كار كردن با تارنمايي كه قبلاً نيز با آن كار شده است.

وجود احترام و صداقت در رابطه شركت با مشتري

اعتقاد شركت به هميشه محق بودن مشتري

توجه كامل شركت به منافع مشتريان در هنگام انجام معاملات

3-7-1-1- تعیین روایی پرسشنامه
در این پژوهش، پس از طرح سوال ها پرسشنامه در اختیار اساتید راهنما و مشاور و چند تن از اساتید دیگر قرار گرفت. روایی سازه به وسیله تحلیل عاملی تائیدی آزمون شد که در فصل چهارم به آن اشاره خواهد شد.
3-7-1-2- تعیین پایایی پرسشنامه
در این تحقیق ضریب آلفای کرونباخ که از طریق نرم افزار SPSS محاسبه شد، عدد 90.4 را نشان داد که بیانگر قابلیت اعتماد بالای پرسشنامه بود. با عنایت به اینکه حداقل ضریب پایایی لازم 7.0 توصیه شده است، بنابر این می توان نتیجه گرفت که پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار است.
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش با استفاده ازنرم افزار 16 SPSS و 18AMOS از روش های مختلف آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. آزمون های انجام شده در این پژوهش عبارتند از:
آمار توصیفی به منظور طبقه بندی و بررسی ویژگی های پاسخ دهندگان و جامعه آماری
آزمون آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه
آزمون نرمال بودن سپس آزمون همبستگی پیرسون برای تعیین نوع و شدت رابطه میان متغیرها
تکنیک معادلات ساختاری(تحلیل عاملی برای تعیین روایی سازه، تحلیل مسیر برای آزمون فرضیه های تحقیق) و معیارهای نیکویی برازش

3-8-1- آمار توصیفی
آن دسته از علم آمار را گویند که با دسته بندی و تلخیص داده ها سرو کار دارد. به طور کلی از سه روش در آمار توصیفی برای خلاصه‌سازی داده‌ها استفاده می‌شود:
استفاده از جداول
استفاده از نمودار
محاسبه مقادیری خاص که نشان‌دهنده خصوصیات مهمی از داده‌ها باشند(صادقپور و مرادی،1392).
3-8-2- آزمون آلفای کرونباخ
ضرایب آلفای کرونباخ بر اساس میانگین همبستگی آیتم های(سوالات) موجود در یک پرسش نامه در صورتی که آیتم ها استاندارد شده باشد، محاسبه می شود. اگر آیتم ها استاندارد نشده باشند، بر اساس کواریانس میان آیتم ها محاسبه می شود. چون آلفای کرونباخ را می توان به عنوان یک ضریب همبستگی بیان کرد، دامنه آن بین صفر تا1 می باشد(صادقپور و مردای،1392).
3-8-3-1- آزمون نرمال بودن
برای انتخاب آزمون درست برای تحلیل فرضیه‌ها ابتدا باید از توزیع آماری متغیری که مورد آزمون قرار می‌گیرد اطمینان حاصل کرد. برای نمونه، پیش‌نیاز گرفتن آزمون‌های پارامتری، نرمال‌بودن توزیع آماری متغیرهاست. برای بررسی توزیع آماری متغیرها از آزمون‌هایی استفاده می‌کنند. آزمون کولوموگراف اسمیرنوف به همراه آزمون کای دو، از این دسته اند. اما با توجه به محدودیت‌های آزمون کای‌دو، معمولا برای آزمون نرمال‌بودن، از آزمون کولوموگراف-اسمیرنوف(k-s) استفاده می‌شود(صادقپور و مردای،1392).
3-8-3-2- آزمون همبستگی
همبستگی، اندازه ی رابطه خطی بین متغیرهاست. درSPSS ضریب همبستگی پیرسون برای یافتن ارتباط میان دو متغیر کمی و نرمال، ضریب همبستگی اسپرمن برای یافتن ارتباط میان دو متغیر کیفی و غیر نرمال به کار می رود(صادقپور و مرادی،1392).
3-8-4-1- تکنیک معادلات ساختاری60
در اکثر فرم های کلی، مدلسازی معادلات ساختاری حاوی دو قسمت است: مدل اندازه گیری و مدل معادله ی ساختاری.
3-8-4-1-1-مدل اندازه گیری(تحلیل عاملی)
قوانین حاکم بر چگونگی اندازه گیری متغیرهای پنهان بر حسب متغیرهای مشاهده شده را تعیین و ویژگی های اندازه گیری متغیرهای مشاهده شده را بیان می کند. یعنی مدل های اندازه گیری، با روابط میان متغیرهای پنهان و مشاهده شده، سرو کار دارد. چنین مدلی فرض هایی را در مورد روابط میان مجموعه ای از متغیرهای مشاهده شده تعیین می کند، همانند سوالات(آیتم های) پرسش نامه و متغیرهای پنهان(عامل هایی) که سوالات برای اندازه گیری آن طراحی شده اند.
3-8-4-1-2-مدل معادله ساختاری
مدلی جامع و انعطاف پذیر است که الگوی روابط میان متغیرهای مستقل و وابسته(که می توانند مشاهده شده یا پنهان باشند) را تعیین می کند. از این دو مدل، مدل ساختاری برای محقق اهمیت بیشتری دارد، چون آزمون مستقیمی از نظریه ی مورد نظر را ارائه می کند. مدل اندازه گیری نیز مهم است، زیرا آزمونی برای پایایی متغیرهای مشاهده شده ای که در اندازه گیری متغیرهای پنهان به کار رفته اند، ارائه می کند. اگر مدل اندازه گیری برازش ضعیفی به داده ها داشته باشد، نشان می دهد که حداقل برخی از متغیرهای نشانگر مشاهده شده، معتبر نیستند و مانع حرکت محقق به تحلیل مدل ساختاری هستند. متغیرهای نشانگر همان متغیرهای مشاهده شده ای هستند که توسط آن ها عامل های پنهان تعریف می شوند(صادقپور و مرادی،1392).
3-8-4-2-شاخص های برازش
با آن که انواع گوناگون آزمون ها که به گونه کلی شاخص های برازندگی61 نامیده می شود، پیوسته در حال مقایسه، توسعه و تکامل می باشند اما هنوز درباره ی حتی یک آزمون بهینه نیز توافق وجود ندارد. نتیجه آن است که مقاله های مختلف، شاخص های مختلفی را ارائه کرده اند(هومن،1384). این شاخص ها به شیوه های مختلفی طبقه بندی شده اند که یکی از عمده ترین آن ها طبقه بندی به صورت مطلق، نسبی و تعدیل یافته می باشد. برگردان فارسی این شاخص ها در جدول (3-2) آمده است. برخی از این شاخص ها عبارتند از:
3-8-4-2-1- شاخص های مطلق
شاخص های مطلق مطرح کننده ی این پرسش هستند که آیا واریانس خطا یا تبیین نشده که پس از برازش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان وب سایت ها، حریم خصوصی، مصرف کننده، بازاریابی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان توزیع فراوانی، مدل اندازه گیری، سطح تحصیلات، حریم خصوصی