پایان نامه با کلید واژگان مدارس هوشمند، فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش، دوره های آموزش

دانلود پایان نامه ارشد

معلمین، تغییر روش های آموزشی و فرهنگ سازی والدین است کامل کند. شکل این نوع مدارس هم از نظر فیزیکی یعنی چیدمان صندلی ها و کلاس ها و هم از نظر معماری و شکل ساختمان متفاوت است و باید فضا به گونه ای ایجاد شود که دانش آموز به راحتی بتواند آزمایشگاهی را نیز در کنار میز درسی خود داشته باشد. از سوی دیگر معمولاً در این کلاس ها معلم نقش راهنما را داشته و بیشتر کار از طریق درگیر کردن دانش آموز با مطالب انجام می شود. این نحوه ی آموزش باعث می شود که هر دانش آموز مطالب مورد نظر را هم از نظر تئوری و هم عملی درک نماید و بداند که اگر در آینده به مشکلی برخورد کرد از چه جایی دسترسی به اطلاعات برای رفع مشکل خواهد داشت (ميراسماعيلي، 1386).

اهداف مدارس هوشمند
هدف از ایجاد این‌گونه مدارس عبارت است از:
1. بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارائه روش های نوین و راه حل های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا)
2. ایجاد محیطی پویا و جذاب برای شکوفایی کامل استعدادها و بروز خلاقیت های فردی و جمعی دانشآموزان
3. تأکید بر مهارت های تفکر و تحقیق
4. تدریس علوم، اصول، ارزش ها و زبان بهره گیری از فناوری های نوین
5. فراهم کردن انواع شیوه های نوین آموزشی جهت استعدادهای مختلف، مبتنی بر بهرهگیری از هوشهای چندگانه
6. فراهم نمودن محیط یاددهی-یادگیری و استمرار آن در داخل و خارج از مدرسه در چهار حوزه زیر:
الف)برنامه درسی
ب) محتوای آموزشی وکمک آموزشی
ج) روش تدریس
د) ارزیابی و رتبه بندی
7. فراهم نمودن فضای مشارکت و افزایش حضور، پشتیبانی، مشارکت و تعامل دانش آموزان، معلمان و والدین و دیگر گروه های ذینفع در فرایند یاددهی- یادگیری دانش آموزان
8. همراه نمودن کادر آموزشی و پرورشی مدارس و اولیاء با روندهای نوین آموزشی مبتنی بر نیازمندی های جامعه ی دانش بنیان
9. تربیت نیروی انسانی متفکر و توانمند برای ورود به میدان های بین المللی با تکیه بر هویت اسلامی- ایرانی
10. توسعهی دانش زمینه ای، ذخیرهی اطلاعاتی و سرمایه فرهنگی نیروی انسانی مدرسه در ابعاد گوناگون اعتقادی، فرهنگی، علمی، آموزشی، پژوهشی و غیره و برنامه ریزی بر اساس دستیابی به هدف تولید علم در کشور (کیندر33، 2002).
نکته بسیار مهم در این نوع مدارس، تغییر شیوه ی یادگیری از شیوه ی مبتنی بر حافظه34 به شیوه ی مبتنی بر تفکر و خلاقیت35 است. در این راستا باید مؤلفه های کلیدی مدارس هوشمند به گونه ای متفاوت تعریف شده، و کارکردهای آن ها در مقیاسی جدید تبیین شود. در شکل 2-2 مؤلفه های کلیدی یک مدرسه هوشمند نشان داده شده است (جک و همکاران، 2003).

فناوری

فرایندها سیاست ها

مدیریت
شکل 2-2: افراد، مهارت ها و مسئولیت ها (جک و همکاران، 2003).
شیوه های آموزش و یادگیری، مدیریت و ارتباطات با مؤسسات در مدارس هوشمند، مستلزم استفاده از تجهیزات و راه حل های فنی می باشد. بنابراین، شبکه ای از رایانه ها که در آن بتوان منابع را به اشتراک گذاشت، یکی از اساسی ترین بخش های مدرسه هوشمند است. در مدرسهی هوشمند، شبکه بخش های مختلف مدرسه را تحت پوشش قرار می دهد. این بخش ها شامل دفاتر مدیر، کارکنان اداری، معلمان، کلاس های درس، کتابخانه و محل ورود و خروج دانش آموزان است. بنابراین، توجه به امنیت چنین شبکه ای مهم و حیاتی است. امنیت شبکه چه در بعد محرمانه بودن و چه در بعد حفظ اطلاعات، باید با توجه با استاندارد های لازم تعریف شود. نکته بسیار مهم این است که مسئولیت ها و وظایف هر یک از عوامل فوق با وظایف سنتی آنها که در مدارس عادی وجود دارند، متفاوت می باشد. به عبارت دیگر فناوری استفاده شده در این مدارس، شکل این ارتباطات را نیز متفاوت می کند. برای مثال والدین می توانند در هر لحظه به صورت آنلاین از طریق کامپیوتر خود، آخرین وضعیت تحصیلی فرزند خود را بدانند، و یا با دبیران او تماس داشته باشند (ميراسماعيلي، 1386).
عناصر اصلی مدارس هوشمند
مهمترین عناصر اصلی مدارس هوشمند را می توان در قالب موارد زیر بیان کرد:
– محيط ياددهی- يادگيری مبتنی بر محتوای چندرسانه ای.
– زيرساخت های توسعه يافتة فناوری اطلاعات.
– مديريت بر مدرسه توسط سيستم يک پارچة رايانه ای.
– برخورداری از معلمان آموزش ديده در حوزة فناوری.
– ارتباط يک پارچة رايانه ای با مدارس ديگر.

شکل 2-3: مدل مفهومی مدارس هوشمند (نقشه راه آموزش و پرورش شهر تهران، 1389)

در حقيقت مدارس برای تبديل به يک مدرسة كاملاً هوشمند بايد بتوانند كلية عناصر ذكر شده را تأمين كنند (نقشه راه آموزش و پرورش شهر تهران، 1389).
آمادگی الکترونيکی
آمادگی الکترونيکی يک شاخص ارزشمند برای توانايی استفاده از فناوری های پيشرفته است و با توجه به اهداف محققان به چند روش تعريف شده است (كئودان ساين36 و گودوين37، 2009).
بروتيز38 و پولی من كاو39 (2004) نيز آمادگی الکترونيکی را آمادگی كالبدی و فکری يک سازمان برای تجارب و فعاليت های يادگيری الکترونيکی معرفی كرده اند. آمادگی مدرسه، توانايی يک مدرسه و هم چنين توانايی های اشخاص درون مدرسه است كه سبب اجرای تغيير در مدرسه می گردد. آمادگی مدارس نيز خود به تجارب مدرسه و معلمان، يک فرهنگ يا نظام قانونی رفتاری معيار كه نوآوری را تسهيل سازد، زيرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، توانايی حل كردن به موقع مسائل فناوری، به منظور استقرار نوآوری در تعليم و تربيت، مربوط می شود. آمادگی مدرسه برای استقرار مدارس هوشمند نيز عبارت است از: سطح آمادگی فکری معلمان و آمادگی فيزيکی مدارس برای پذيرش و كاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در فعاليت های ياددهی و يادگيری (شوم40 و فاکس41، 2004).
در زمينه سنجش و ارزيابی آمادگی الکترونيکی سازمان ها به منظور امکان سنجی استقرار آموزش الکترونيکی، الگوها و مدل های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است. هر يک از مدل ها، ارزيابی برخی از عوامل را در برقراری دوره های آموزش الکترونيکی و به تبع آن مدرسة هوشمند، مورد توجه قرار داده اند. عوامل مشتركی كه در بيشتر الگوها به نحوی مورد بررسی قرار گرفته، عبارت است از: نگرش، فرهنگ مدرسه، منابع مالی، تجهيزات و زيرساخت ها و سواد رايانه ای که در زیر به هر یک از این موارد اشاره ای کوتاه می کنیم(ميراسماعيلي، 1386).
نگرش: آمادگی نگرش می تواند اطمينان، لذت و خوشايندی، اهميت، انگيزش و … را شامل شود. بدون توجه به نگرش و استقبال افراد از فن آوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا)، توسعة آن امکانپذير نيست. در كنار توسعة زيرساخت ها، تجهيزات و ارائة آموزش های لازم، تلاش برای تقويت نگرش مثبت در مورد فناوری ضروری است (موتيارادوی42، 2009).
استفاده از فناوري از آنجا كه به بينش فراگيرمحور در ياددهی و يادگيري مربوط مي شود، ممکن است توسط دانشجو- معلماني كه اين ديدگاه را نمي پذيرند مورد استقبال قرار نگيرد. اين وضعيت تا زماني كه تجارب استفاده از فناوري، معلمان را به اصلاح و بهبود موقعيتشان هدايت نکند، تغيير نخواهد كرد. موفقيت و اثربخشی استفاده از فناوری در تدريس تا حد زيادی بستگی به پذيرش و نگرش معلمان نسبت به فناوری دارد (الّزيديين43 و همکاران، 2010).
فرهنگ مدرسه: تحقق يافتن نوآوری، نياز به حاكميت فرهنگ مساعد تغيير در مدرسه دارد و مدير مهم ترين نقش را در ايجاد چنين فرهنگی ايفا می كند. از اين رو نظام آموزش و پرورش بايد با حساسيتی بيشتر با موضوعِ فراهم ساختن زمينة ذهنی مساعد برای مديران و تبديل كردن آنان به نيروهای مؤثر و ياری دهندة جريان تغيير برخورد نمايد (مهر محمدی، 1383).
پورنومو44 و لی45(2010) در پژوهش خود فرهنگ سازمانی را از موانع اصلی اجرای برنامه های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات دانستند. از نظر آنان فناوری اطلاعات باعث ايجاد تغييرات در ساختار تشکيلاتی سازمان شده و ساختار قدرت و سلسله مراتب را تغيير می دهد و مشاغل و ساختار جديد ايجاد می كند. طبق مدل دنيسون46 سازمان های اثربخش به توسعة قابليت های منابع انسانی و افزايش تعهد بين كاركنان سازمان اهميت می دهند. كارمندان نقش خود را در تصميم گيری مؤثر می دانند و كار آن ها مستقيماً در ارتباط با اهداف سازمان می باشد. اين بعد از فرهنگ سازمانی را می توان وجود فضای دموكراسی در مدرسه و ارتباط بين مدير، معلمان و دانش آموزان دانست كه تعهد اين افراد را نسبت به مدرسه و تصميم گيری های آن افزايش می دهد. در مدارس هوشمند مشاركت بين اعضای مدرسه از اهميت بسزايی برخوردار است تا بتوانند در جهت بهبود بخشيدن به شرايط، منابع و دسترسی به اهداف تلاش كنند. در مدارس مناسب اين عصر، ارتباط مشاركتی بين مدير، معلم و دانش آموز الزامی است. فضای مدرسه نيز بايد در جهت تقويت تفکر انتقادی و مشاركتی حركت كند. آموزش و پرورشی موفق است كه تصور روشنی از اهداف سازمانی و اهداف استراتژيک تعريف نمايد، چشم انداز سازمانی را به روشنی برای مدارس ترسيم كند و در راستای آن استراتژی، ساختار، فرهنگ و رفتار خود را تغيير دهد (رحيمی نيا و عليزاده، 1388).
سواد رايانه ای: در يافته هاي برخی تحقيقات نشان داده شده كه عواملي مانند مهارت هاي كامپيوتري، ويژگيهاي شخصيتي، سطح توانايي در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، پشتيباني هاي نهادي و ديگر عوامل مي توانند بر آمادگي معلمان و ساير ذینفعان يادگيري آنلاين تأثيرگذار باشند. سواد رايانهای شامل مهارت های پايه ای كار با كامپيوتر (مانند استفاده از صفحه کلید، كار با موش واره، ايجاد، ويرايش و ذخيرة فايلها، ايجاد پوشهها)، ارائه با استفاده از برنامه های كامپيوتری مختلف مانند پاورپويينت، نصب نرم افزار، استفاده از اينترنت، ايجاد، دريافت و فرستادن پست الکترونیکی، توانايی در رفع مشکلات استفاده از رايانه می شود كه آمادگی در اين حيطه برای شركت در دوره های آموزش الکترونيکی ضروری است (موتيارادوی، 2009).
منابع مالی: اين بعد به بودجه و سرمايه گذاری سازمان برای آموزش الکترونيکی بر می گردد (لوپز، 2007، عباس و همکاران، 2004)، آمادگی مالی را اين طور تعريف كرده اند:
«آمادگی كارآموز/ فراگير و آمادگی سازمانی در صرف هزينه و سرمايه گذاری برای توسعه و يا كسب آموزش الکترونيکی» (لوپز، 2007، عباس و همکاران، 2004).
تجهيزات و زيرساخت ها: عباس و همکاران (2004)، آمادگی زيرساخت و تجهيزات را به عنوان تدارک پشتيبانی فنی، ارائة محتوای الکترونيکی، پهنای باند مناسب، و سيستم مديريت يادگيری توسط مراكز ارائه دهندة آموزش الکترونيکی، تعريف كرده اند. گروهی ديگر از پژوهشگران مانند آيدين و تاسکی(2005) ولش و همکاران (2003)، ويلد و همکاران (2002)، آن را دستيابی مدارس به سخت افزارها و نرم افزارهای مناسب می دانند (به نقل از موتيارادوی، 2009). اين مؤلفه، سطح زيرساخت های فناوری اطلاعات را كه شامل ظرفيت های سخت افزاری، نرم افزاری، و شبکه در سازمان می شود ارزيابی می كند. به منظور كاربرد مؤثر برنامة آموزشی در مدارس هوشمند، فرايندهای پشتيبانی مناسب و زيرساخت های فناوری مورد نياز است. مسئولين قبل از استقرار مدارس هوشمند بايد تمهيداتی اتخاذ كنند تا همه دانش آموزان و معلمان، در خانه و مدرسه به رايانه و اينترنت دسترسی پيدا كنند.
شایستگی
واژه شایستگی47 در اصطلاح خاص برای نشان دادن توانایی بالقوه یک فرد (یا گروه) جهت کنترل موقعیت های ویژه با انجام موفقیت آمیز یک کار یا شغل بکار برده می‏شود. این توانایی ممکن است در قالب عبارات زیر تعریف شود:
– مهارت های حرکتی – ادراکی (چالاکی)
– مهارت های شناختی (انواع مختلفی از دانش و مهارت های ذهنی)
– مهارت های عاطفی (یعنی نگرش ها، ارزش ها، انگیزه ها)
– ویژگی های شخصیتی (اعتماد به نفس)
– مهارت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان مدارس هوشمند، فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش، نظام آموزشی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان ادراک کنترل، ادراک شایستگی، ویژگی های شخصیت، ارزیابی عملکرد