پایان نامه با کلید واژگان محیط زیست، مدیریت شهری، محیط زیست شهری

دانلود پایان نامه ارشد

بودن زيرساخت ها، اهداف توسعه اي را با مشکل مواجه مي کند و کارها را به تعويق مي اندازد، اين در حالي است که بسياري از شهرهاي حتي آسيايي به سرعت ظرفيت هاي سازماني، زيرساختي و منابع انساني خود را براي حفظ و بهبود وضعيت رقابتي خود توسعه مي دهند.اين توســعه نه تنها براي زميـنه سازي سرمايـه گذاري صنعتــي خارجي مستقيـم بلکه براي صعودخودشان درسلسله مراتب رتبه بندي وتبديل به هولدينـگ بين المللــي باارزش افزوده بالاتر تلاش مي کنند. ازنمونه هاي خوب دراين زمينه،سنگــاپور و هنگ کنگ را مي توان نام برد که پايه هاي اقتصادي آنها را در فـازهايي پياپي از کارگاه هاي بهـره کشي سال هاي دهه 60به مراکز بيـن المللي فناوري پيشرفته و اقتصاد اطـلاعاتي و دانـش محور، ادارات مرکزي و منطقــه اي و مراکز خدمات صادراتي آسيا تغيير داده اند.
به همين صورت مي توانيم ظهور اخير شهرهاي سواحل جنوبي خليج فارس را مشاهده کنيم که در زماني کمتر از 30سال شن هاي خالي در صحراي عرب به شهرهاي جهاني تبديل شده اند. همچنين برخي از کشورهاي غربي در همين مدت زماني به عنوان کانون هاي ترابري هوايي و دريايي منطقه، مراکز گردشگري بين المللي و گروه هاي خدماتي و ادارات مرکزي، مالي، تدارکاتي و شرکتي در سراسر خاورميانه و فراتر از آن شناخته شده اند. اما رسيدن به چنين جايگاهي براي کلانشهري همچون تهران با مشکلاتي دست به گريبان است. چرا که هماهنگي ميان نهادهاي مرتبط با اداره شهر، محدوديت هاي قانوني و مواردي از اين دست،شهرداري را براي رسيدن به اين نقطه يا تحقق بخشي از اين اهداف را با موانعي همراه مي کند. در اين ميان، واگذاري فعاليت ها به بخش خصوصي يا به طور کلي مردم، از جمله عواملي است که مي تواند توسعه اقتصاد شهر را حتي در مقياس کلانشهرهايي همچون برخي شهرهاي بزرگ اروپايي يا توکيو به دنبال داشته باشد. مشکل اصلي در توسعه اقتصادي شهر، اشتباه ما در تعريف و واگذاري پروژه ها به بخش خصوصي است به عنوان مثال چون ما به ندرت، خدماتي همانند آسفالت کردن معابر و خيابان ها را در قالب يک بسته بلند مدت به پيمانکاران مي دهيم و همين مساله بر اجراي دقيق کارها تاثيرگذار خواهد بود. براي زيرسازي هاي مورد نياز و اجراي آسفالت کاري با يک پيمانکار قرارداد مي بنديم و براي نگهداري آن با پيمانکاري ديگر. در حاليکه کشورهاي پيشرفته کل فعاليت ساخت، خريداري و تامين آسفالت ، اجرا، نظارت و نگهداري آن را در قالب قراردادهاي بلند مدت به يک پيمانکار مي دهند لذا آن شرکت مجبور است که اولا از آسفالت و مواد خوب استفاده کند تا در تمام سال هاي قرارداد، از هزينه هاي دوباره کاري جلوگيري شود، به همين دليل هم در بيشتر موارد مجبورند به شيوه تحقيق و اجرا عمل کنند که باعث مي شود پيمانکاران از يک سو، به کارهاي تحقيقاتي و توسعه اي متوسل شوند و کيفيت را بالا ببرند و از سوي ديگر علاوه بر ايجاد اشتغال، به رشد فزاينده شهر کمک کنند. با تغيير چنين نگاهي به توانمنديهاي بخش خصوصي ميتوان اهداف خصوصي سازي را در شهرداري ها به خوبي اجرايي کرد. عمر آسفالت در شهرهاي مختلف ايران، دو يا سه سال است اما در کشورهاي پيشرفته، عمر اين آسفالت ها به 15تا 20 سال مي رسد و حتي شهرداري ها قصد دارند اين مدت را به 30 سال هم برسانند به اين صورت که تمام مراحل آماده سازي تا ساخت و نگهداري آسفالت معابر به مدت 20 سال به يک پيمانکار سپرده مي شود و شهرداري هر سال، پولي را با رقمي ثابت، بابت اين خدمات به پيمانکاران مي دهد نه اينکه ميزان اين پول را بر اساس ميزان خرابي پرداخت کند، به اين ترتيب پيمانکاران به دليل سود اقتصادي خودشان مجبورند در اجراي خدمات از بهترين ها چه در بخش نرم افزار و چه در بخش سخت افزار استفاده کنند. يکي ازمهمترين فاکتورهاي موفقيت درايجاد رشد فرايندهای اقتصاد شهري،آموزش زيربناهاي مديريتي به مديران رده بالادرشهرداري هاي کشوراست،به اين ترتيب که شهرداران و مديران ارشد آنها بايد با امور کلي و جامع آشنا شوند و مديران در سطوح پايين تر، جزييات بيشتر و دقيق تري را بدانند چرا که بسياري از امور شهري که اقتصاد شهر را پويا مي کند، در مباحث مديريتي مطرح است(صارمی ، 1387).
2-5-3- نقش فرهنگی
فرهنگ شهرنشيني مجموعه اي از قانونمندي هاي حاکم بر زندگي افراد جوامع شهري است که بدون حاکميت اين قانونمندي ها، زندگي شهرنشيني به واقعه اي تلخ، غير قابل تحمل براي پير و جوان و خرد و کلان مبدل مي شود. امروزه يکي از کارآمدترين ساز و کارهاي مديريت شهري براي رسيدن به مناسبات اجتماعي مطلوب و کاهش هزينه هاي وارده بر شهر توجه و برنامه ريزي براي ارتقاي فرهنگ شهرنشيني در بين شهروندان است. آموزش و توانمندي سازي شهروندان براي ارتقاي دانش، تقويت مهارت ها، کسب عادت هاي صحيح زندگي اجتماعي و به روز رفتارهاي مطلوب شهروندي به ويژه در راه بهره گيري منـاسبـات از امکانات شهري از جمله ضــرورت هاي مديريت شهري در توسعه فرهنگ شهرنشيني قلمداد مي شود. بايد توجه داشت مديريت شهري ابزاري است که به وسيله آن مي توان توسعه پايدار فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي را به وجود آورد. در چنين فرايندي مديريت شهري به خصوص شهرداري ها، مي توانند به عنوان کارگزاران محلي به بهبود مناسبات اجتماعي شهروندان کمک کنند. از نظر فرهنگي شهر خوب و مطلوب علاوه بر مديريت شهري کارآمد نيازمند شهرونداني آگاه و آشنا به حقوق وظايف شهروندي است. بنابراين مديريت شهري بايد براي آگاه سازي عمومي و ايجاد و ارتقاي فرهنگ شهرنشيني، گسترش شهروند مداري و آموزش شهروندان در زمينه هاي مختلف، کارکرد و فعاليت فرهنگي داشته باشد. مديريت شهري در فرآيند تحول و توسعه شهري نه فقط در ابعاد اقتصادي و عمراني آن نقش و جايگاه ويژه اي دارند بلکه با تغيير و تحولات پر شتاب اجتماعي و فرهنگي و گسترش جمعيت شهرنشيني، بايد براي پاسخ گويي به مطالبات فزاينده فرهنگي و اجتماعي اسباب و تمهيدات لازم را فراهم کنند. يکي از وظايف مديران جامعه، شناخت و تقويت نقاط قوت فرهنگ آن جامعه و سعي بر گسترش آن است. از ديگر وظايف مديران، سعي در شناخت نقاط ضعف فرهنگي آن جامعه از طريق اشاعه فرهنگ هاي سازنده است. کالبد شکافي ضرورت مداخله و تاثيرگذاري مديريت شهري در امور فرهنگي و اجتماعي و چگونگي اجرايي شدن آن، يکي از مسائل مهمي است که بايد مورد تحليل و بررسي قرار گيرد. شهروندان ساکن شهر از مديريت شهري و شهرداري ها فقط رسيدگي به وضعيت عمراني، کالبدي و اقتصادي و خدماتي شهر را انتظار ندارند، بلکه فراهم کردن زمينه حمايت اجتماعي، روابط شهروندي، ساماندهي امور اجتماعي و فرهنگي، فراهم کردن امنيت اجتماعي و رواني و نظاير اين ها را مي طلبند(مقاله نقش مدیریت شهری در توسعه فرهنگ شهر نشینی، پایگاه اطلاع رسانی شهریار 1392).

2-6- چشم انداز شهرداریها در جغرافیای سیاسی
با تحولی که در سالهای اخیر در مفهوم قدرت ملی و منافع ملی پدید آمده است، دیگر قدرت دولت‌ها منحصراً با قدرت نظامی سنجیده نمی‌شود، و همچنین به نظر می‌رسد که هر کشوری برای تضمین امنیت خارجی ناگزیر است به حد معینی از ثبات سیاسی و امنیت داخلی دست یابد و این مهم نیز خود تا حدود زیادی مستلزم توسعه سیاسی است. بدین ترتیب هر عاملی که در روند توسعه همه جانبه و پایدار یک کشور اختلال وارد نماید، در واقع نوعی تهدید امنیتی محسوب می‌شود، زیرا پیامدهای آن موجب تنش و بحران داخلی و ترغیب مداخلات خارجی می‌گردد. این موضوع به شکل جدی در مورد کشور ایران صادق است؛ به طوری که شاید هیچ عاملی قویتر از شرایط داخلی ایران در بهبود موقعیت منطقه‌ای و تغیر برداشت‌های نارسا و غلط از اهداف و امیال ایران مؤثر نباشد.از این رو مهمترین مرجع سیاسی شهرها ، یعنی شهرداری ها از چند منظر مورد بررسی قرار می گیرد: (لطیفی ،1387)
2-6-1- توسعه و عمران شهر
اعمال سياستهاي برنامه هاي پنجساله توسعه اقتصادي اجتماعي و برنامه هاي سالانه در نحوه اجراي طرحهاي توسعه وعمران
 همكاري‌در‌تدوين ضوابط‌و‌دستورالعمل هاي نحوه نظارت‌و‌كنترل مصوبات مذكور
نظارت عاليه بر حسن اجراي طرح هاي توسعه و عمران ناحيه اي ، مجموعه هاي شهري ، جامع و تفصيلي شهرها وطرحـهاي ويژه وهماهـنگي با واحدهاي استاني در امر نظارت بر طرحهاي مزبور
نظارت عاليه براجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري و مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري و همچنين بررسي نظرات مديريت شهري در جهت بهبود روند اجراي طرح هاي توسعه شهري
همكاري و ارتباط با شهرداري ها،شوراي اسلامي شهرها ، سازمان شهرداري ها و دهياريهاي كشور، سازمان‌هاي نظام مهندسي وساير دستگاه هاي مرتبط با مديريت شهري درصورت لزوم
نظارت بر مصوبات شوراي برنامه ريزي و توسعه و كارگروههاي تخصصي مسكن و شهرسازي استانها با توجه به ضوابط و مقررات حسب مورد
نظارت بر مصوبات كميسيون هاي ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران از طريق بررسي موردي صورتجلسات ، به منظور كنترل مغايرت هاي اساسي احتمالي بر اساس طرح هاي جامع ذيربط يا ساير قوانين و مقررات شهرسازي و معماری
تدوين دستورالعمل هاي لازم در جهت ايجاد وحدت رويه به منظور اصلاح روند تشكيل كميسيون هاي ماده 5 و كارگروه هاي تخصصي مسكن وشهرسازی
نظارت عاليه بر حسن اجراي طرح هاي مصوب شهرهاي جديد ، شهرك ها وبافتهاي فرسوده
بررسي شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در مورد عدم اجراي ضوابط ومقررات شهرسازي و معماري و ارجاع آن به مراجع ذيربط
تشكيل كميته هاي تخصصي و مشورتي در زمينه هاي مرتبط با وظايف دفتر
شركت در جلسات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و كميته فني آن و ساير جلسات بنا بر وظايف مرتبط با دفتر
همكاري در تدوين وارائه پيش نويس لوايح ،ضوابط شهرسازي ومعماري به منظور اصلاح ضوابط مربوطه
 انجام بازديد هاي محلي و شركت در جلسات استاني مرتبط با وظايف دفتر به صورت موردي
همكاري در ارزيابي عملكرد واحدهاي شهرسازي ومعماري استانها دردوره هاي زماني مشخص
مطالعه و بررسي به منظور تعيين و ارائه زمينه ها و عناوين طرح هاي مطالعاتي مرتبط با وظايف دفتر و نظارت بر روند تهيه و تصويب آنها
 ارتباط و تبادل اطلاعات با دانشگاهها و مجامع علمي و پژوهشي و همكاري در برگزاري همايش ها ، نمايشگاهها و كارگاههاي تخصصي(عسگری آزاد ، 1392)
2-6-2- محیط زیست وشهرداری
با جدی‌تر شدن مسئلهء حفظ محیط زیست در جهان‌ امروز و لزوم توجه بیشتر به ابعاد این مسئله از دیدگاه‌ مدیریت شهری،به نظر می‌رسد که شهرداری‌ها به‌ عنوان نهادهای اساسی تأثیرگذار در محقق ساختن‌ اهداف حفاظت از محیط زیست شهری،نقش عمده‌ای‌ را عهده‌دار خواهند بود.بنابراین شناخت وظایف‌ قانونی شهرداری‌ها در این زمینه،کمک شایانی به‌ بهبود برنامه‌ریزی و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی در بخش محیط زیست شهری خواهد کرد.بنا به آنچه از گذشته تاکنون در مورد شهرداری‌ها در ایران مطرح‌ بوده است، وظایف شهرداری‌ها را در عرصة حفظ محیط زیست می‌توان در سه قالب عمده گنجاند:آلودگی مواد زائد جامد،آلودگی آب و فاضلاب؛و آلودگی هوا و صدا. تحلیل جایگاه و نقش شهرداری‌ها در تقابل با وظایف‌ سایر نهادهای دخیل از مدیریت محیط زیست شهرها، این نکته را مشخص می‌سازد که وظیفه حفظ محیط زیست ؛همانند برخی دیگر از وظایف مدیریت‌ شهری در ایران،دستخوش ناهماهنگی‌ها و ناهنجاری‌های متعددی شده است.چنین به نظر می‌رسد که جدای از نحوهء عملکرد و ارزیابی انجام‌ وظایف در کلیه نهادهای دولتی و غیر دولتی،سیر تحول‌ قوانین موجود گاه به گونه‌ای بوده است که بیشتر به‌ سمت خروج این نهادها از وظایف اساسی آنها و همـتچنین اهداف مدیریت واحد شهری جهت‌گیری شده‌ است.از این‌رو تصمیم‌گیــری در خصوص سامانــدهی و اصلاح وضــع موجود با استــمداد از قوانیـن جدیدتر
(به‌ ویژه مادهء 136 قاون برنامه سوم توسعة کشور)، موضوعی است که باید در تقویت جایگاه واقعی‌ شهرداری‌ها در مدیریت شهری و تبیین وظایف هر یک‌ از عناصر دخیل در حفظ محیط زیست شهریاعم از شوراها،شهرداری‌ها،نهادهای دولتی،بخش‌ خصوصی و جز اینها بیشتر مورد توجه قرار گیرد(روزبهان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان محیط زیست، محیط زیست شهری، مدیریت محیط Next Entries پایان نامه با کلید واژگان کاربری اراضی، اراضی شهری، رفاه عمومی