پایان نامه با کلید واژگان محل سکونت

دانلود پایان نامه ارشد

تعيين ميزان پراکندگي و فشردگي از روشهاي متعددي مي توان استفاده نمود که در جدول (4-1)به برخي از آن اشاره مي گردد.
جدول (4-1):روش تعيين پراکندگي / فشردگي
پژوهشگر
موضوع مطالعه
روش تعيين پراکندگي / فشردگي
Galester. et al (2001)
مطالعه بر روي 13كلان شهر امريكا با هدف اندازه گيري شدت و ضعف پراكندگي بوده است
هشت مشخصه مجزارا با هدف گذاري كاربري زمين براي توصيف ابعاد مختلف پراكندگي نواحي شهري شامل :تراكم ، تداوم ، تمركز ، خوشه اي بودن ، مركزيت ، هسته داري ، اختلاط كاربري ها ، وهمجواري راارائه نمود
Ewing, et. Al
( 2002)
بررسي و سنجش پراكندگي وپيامدهاي آن بر كيفيت زندگي
؛ توسعه مسكوني كم تراكم همراه با نواحي ادا ري و تجاري و مسكوني كاملاً جدا از يكديگر، و همچنين ضعف مراكز فعاليت و محدوديت انتخاب ها در مسيرهاي سفر تراكم مسكوني-تركيب واحدهاي همسايگي ، اشتغال و خدمات (اختلاط كاربري ها)-
توان مراكز فعاليت و مركز شهر- دسترسي شبكه معابر
Torrens & Alberti( 2000)
ويژگي هاي پراکندگي و گسترش فيزيكي شهر
براساس هزينه ها، فوايد، چگونگي رشد شهر، جنبه هاي زيبايي شناختي تمركززدايي، دسترسي، تراكم، فضاي باز، و پويايي ،رشد جمعيت و نيز كاهش بعد خانوار و افزايش تعداد آن دسته بندي کرده است.
Frankel & Ashkenazi
(2008)
بررسي و محاسبه ميزان پراکندگي بر روي شش منطقه شهري بااستفاده از13 شاخص
تراكم خالص و ناخالص جمعيت، و بعد شكستگي؛ و گروه دوم شامل ويژگي هاي مرتبط با ساختار تفكيك شده كالبد شهر(كاربري زمين) است
Fulton( 1996)
پراکندگي و افزايش جمعيت
پراکندگي ارتباط نزديكي با تراكم داشته ومهاجرت به كلان شهرها ميل به افزايش زمين هاي شهري را افزايش مي دهد.
ماخذ :استنتاج از منابع مختلف
الگوي اصلي شهر ساري با به کار بردن برخي مدلهاي سنجش فرم کالبدي شهر نظير مدل آنتروپي شانون، آنتروپي نسبي و ضريب موران و ارزيابي ها در دو سال متفاوت 1379 و 1389 مشخص گرديده که متمايل به الگوي پراکنده، چند قطبي و نا متمرکز مي باشد(شهرکي ،1390 ) .

نقشه شماره (4-1) محدوده ي محلات نمونه ي شهر ساري

براساس پژوهش هاي ميداني ازمحلات تعيين شده اطلاعات زير به دست آمد که در روند تحقيق از آن استفاده گرديد. جدول (4-2) :کاربري اراضي موجود درشش محله ي نمونه
محله 4-5 قليچ
محله 4-6-2ميرزماني
محله 1 – 1کوي برق
محله 3-4-1گارد جنگل
محله 4-4-2کوي شهيدقاسمي
محله 3-2-3 صاحب زمان
مساحت به متر مربع
109433
225082
182794
106489
137035
121375
مسکوني
20165
39040
43560
66528
134449
16192
باير

24635
97620
167455
8479
3858
باغ

165043

زراعي
5075
17495
8522
8123
12606
2407
درحال ساخت

437
1162
13705

348
مسيل
15709
13775
8479
7081
7660
7391
تجاري

514

صنعتي

902

فرهنگي
1071
2914

784
1356
2439
مذهبي

521
22563
212

جهانگردي

12821

2114

درماني

2008

بهداشتي

3940

ورزشي
759
87796

52739

اداري

4969

فضاي سبز
114
579

تاسيسات تجهيزات شهري
1060
2152
360

521
پيش دبستاني

3673
962
584

دبستان
466
5700

1699

راهنمايي
1946
5929

3683
1973
دبيرستان

454
1233

آموزش عالي

262
2769

21570
550
انبار

پايانه

1356

پارکينگ
منبع :يافته هاي تحقيق
يکي از مهم ترين مسائلي که بسياري از افراد ساکن در شهر با آن روبرو هستند مساله ي تراکم است. نخستين معنايي که هر کس پس از شنيدن کلمه تراکم در ذهن خود تصور مي کند، انباشتگي و فشردگي است. تراکم به عنوان مقياس اندازه گيري، جايگاه ويژه و گسترده اي در تصميم گيري و برنامه ريزي هاي شهري دارد. در اين پژوهش براي سنجش توزيع فضايي شهربااستناد از جدول کاربري اراضي ( 4-2 ) از شاخص تراکم خالص مسکوني ، تراکم خالص جمعيت (خالص شهري )، تراکم ناخالص جمعيت( ناخالص شهري) واختلاط کاربريها در هر محله طبق فرمول هاي زير بدست آمدکه درتحليل فرم محلات به روند تحقيق کمک زيادي نموده است . در زير به هريک از آن اشاره مي گردد.
4-1-1- شاخص تراکم خالص مسکوني
شاخص مزبور، شاخص مفيدتر و کارآمدتري نسبت به شاخص ها ي ديگراست که مورد توجه برنامه ريزان شهري براي کنترل تعداد واحدهاي مسکوني، تجاري، خدماتي و…. در يک منطقه وکنترل جمعيت مناطق مختلف شهري است . بنابراين تراکم مسکوني خالص، نسبت تعداد جمعيت به اراضيي است که صرفاً به خاطر سکونت در نظر گرفته شده باشد. واحد سطح عموما در برنامه ريزي شهري هکتاردر نظرگرفته شده است.

براساس مطالعات طرح جامع سال1389 شهر ساري تراکم خالص مسکوني 193 نفر در هکتار مي باشد .در رابطه با شاخص مزبور محله ي کوي شهيد قاسمي واقع در امام زاده عباس شمالي با 269.083 نفر بيشترين تراکم مسکوني ومحله ي کوي برق واقع در بلوار خزر با 107.716 نفر کمترين تراکم سکونتگاهي را داراست .
4-1-2- تراکم خالص جمعيتي (تراکم خالص شهري )
تراکم خالص جمعيتي از نسبت جمعيت يک محل بر مساحت آن محل به دست مي آيد که اين مساحت عبارت است از کل مساحت منطقه که شامل : فضاهاي باز شهري و سطوح ساخته شده ( کليه اراضي اشغال شده توسط واحدهاي مسکوني، پارک محله اي، راهها، مغازه ها، مدارس )است.

طبق مطالعات طرح جامع 1389 ميزان تراکم خالص جمعيتي 113 نفردرهکتار مي باشد .در اين رابطه محله ي صاحب زمان 206.720 نفردر هکتاربا تراکم جمعيتي بالاوکوي ارم 35.503 نفردر هکتار با کمترين تراکم جمعيتي مي باشند .
4-1-3-تراکم ناخالص جمعيتي( ناخالص شهري)

با استفاده از روش تعيين تراکم ناخالص جمعيتي مذکور کوي صاحب زمان 155.523 نفر در هکتار و کوي ارم با 37.015 نفر در هکتار به ترتيب بيشترين و کمترين تراکم ناخالص جمعيتي را دارد .اين در حالي است که مطابق مطالعات مشاور مازند تراکم ناخالص جمعيت شهر 75 نفر در هکتار است .
4-1-4-اختلاط کاربري
در هر محله وجود کاربريهاي گوناگون نشان دهنده ي استقلال محله و رفع نيازمنديهاي اوليه ي افراد و جلوگيري از سفر هاي متعدد خارج از محله مي شود که در اين صورت ساکنين از خدمات بيشتري برخوردار خواهند بود .

درصورتيکه شاخص به دست آمده از يک کوچکتر باشد؛ نشان دهنده ي اختلاط کاربري بيشتر است ،لذا ميزان کاربري مسکوني در محاسبات بيشتراز يک بالا است.درپژوهش حاضر محله ي 3-2-3 صاحب زمان واقع درراهبند سنگتراشان باشاخص اختلاط کاربري 3.314بيشترين کاربري مسکوني ومحله ي 4-5 قليچ بااختلاط کاربري0.423 کمترين کاربري مسکوني وبيشترين اختلاط کاربري را دارد.
4-1-5- تعداد خانوار
مطابق بر آوردطرح جامع 1389تعداد خانوار در شهر ساري 80332 خانوار است . در پژوهش حاضر محله ي
ميرزا زماني با1424 بيشترين خانوار و کوي برق ، 492 خانوار کمترين خانوار را دارد .در اين رابطه محله ي ميرزا زماني به سبب آپارتمان هاي چند طبقه و محله ي کوي برق به دليل خانه هاي ويلايي با وسعت 450 متراز مهمترين دلايل افزايش ياکاهش تعداد خانوار مي باشد .

4-1-6- بعد خانوار
براساس برآوردطرح جامع (1389) ،متوسط بعد خانواردر شهر ساري 3.65 نفراست . به ترتيب بيشترين و کمترين بعدخانوار به محله هاي کوي برق با4 نفرو محله ي قليچ با 3.47 نفر تعلق دارد . براساس پژوهش ميداني محله ي قليچ خانواده هاي کم جمعيت و مسن بيشتري را در خود اسکان داده است .
جدول (4-3): نتايج بدست آمده در زمينه ي ميزان فشردگي و پراکندگي به تفکيک محلات
محله 4-5 قليچ
محله 4-6- 2 ميرزماني
محله 1 – 1
کوي برق
محله 3-4-1 ارم
محله 4-4-2
کوي شهيدقاسمي
محله 3-2-3 صاحب زمان
مساحت به متر مربع
0.423
0.592
0.977
0.436
2.62
3.314
شاخص اختلاط کاربري
256.229
245.865
107.716
218.989
290.974
269.083
تراکم خالص مسکوني
179.977
91.429
53.251
35.503
121.018
206.720
تراکم خالص جمعيتي
140.2
108.509
46.880
37.015
110.75
155.523
تراکم ناخالص جمعيتي
807
1424
492
615
1059
818.546
تعداد خانوار
3.47
3.88
4
3.79
3.76
3.99
بعد خانوار
ماخذ:يافته هاي تحقيق
4-2- تحليل وشناسايي مشخصات فردي نمونه آماري
در اين قسمت به بررسي ويژگي‌هاي فردي نمونه مثل (جنسيت، سن،تعداد افراد خانوار،ميزان تحصيلات، سابقه سکونت، ، شغل سرپرست ، عمر منزل مسکوني، نوع منزل ومحل سکونت) وازنظرکيفيت اقتصادي(ميزان درآمد، تعداد اتومبيل، وسعت واحد مسکوني و نوع تصرف ملک)کيفيت اجتماعي به لحاظ ميزان برخورداري محله از امنيت لازم و کيفيت حمل و نقل نيز بانمونه هاي (سرويس مدرسه، دليل استفاده از ماشين، دلايل رفتن به مرکز شهر، وسيله رفتن به مرکز شهر، بيشترين زمان استفاده از ماشين)و نگرش افراد نسبت به انتخاب محل سکونت با سوالات (عوامل موثر در انتخاب منزل ومحل سکونت، درخواست ساکنين محله وميزان تمايل به سکونت در مرکز شهر وآپارتمان نشيني) طرح و پرداخته مي‌شود.
4-2-1- جنسيت
داده‌هاي حاصل از پرسش‌نامه نشان مي‌دهد كه در نمونه آماري حاضر %37.1 گروه زنان و %62.9 راگروه مردان تشکيل داده اند.
جدول شماره (4-4) فراواني جنسيت نمونه آماري
جنسيت
فراواني
درصد فراواني نسبي
مرد
242
62.9
زن
143
37.1
جمع
385
100
منبع :استنتاج از يافته هاي تحقيق

منبع :استنتاج از يافته هاي تحقيق

4-2-2- سن سرپرست
داده‌هاي حاصل از پرسش‌نامه نشان مي‌دهد كه در نمونه آماري حاضر بيشترين تعداد مربوط به گروه سني 49-35 سال با %33 و کمترين تعداد مربوط به گروه سني 65 سال به بالا با %7.5 مي باشند.

جدول شماره (4ـ5)فراواني سن نمونه آماري
درصد فراواني نسبي
فراواني
سن
7.8
30
24-18
29.4
113
34-25
33
127
49-35
22.3
86
64-50
7.5
29
65 به بالا
100
385
جمع

منبع :استنتاج از يافته هاي تحقيق
4-2-3-تعداد افرادخانوار
دربررسي تعدادخانواردرمحلات نمونه به نتايج زيرمي رسيم.
جدول شماره (4-6) فراواني خانوار
تعدادافراد خانوار
فراواني
درصد فراواني نسبي
1
28
7.3
2
66
17.1
3
87
22.6
4
125
32.5
5 و بيشتر
79
20.5
جمع
385
100
با توجه به داده‌هاي حاصل از پرسش‌نامه وجدول شماره (4-6) نشان مي‌دهد كه در نمونه آماري حاضر بيشترين تعداد مربوط به گروه چهار نفره با %32.5 و کمترين تعداد مربوط به گروه يک نفره با %7.3 مي باشند.

منبع :استنتاج از يافته هاي تحقيق
4-2-4-ميزان تحصيلات
جدول شماره (4-6)ميزان تحصيلات نمونه آماري
سطح تحصيلات
فراواني
درصد فراواني نسبي
بيسواد
23
6
ابتدايي
59
15.3
متوسطه
24
6.2
فوق ديپلم
142
36.9
ليسانس
105
27.3
فوق ليسانس و بالاتر
32
8.3
جمع
385
100
همان‌طور كه از جدول (4-6) و نمودار(4-4) دريافت مي‌شود بيشترين فراواني مربوط به دوره فوق ديپلم با فراواني % 36.9 و کم ترين فراواني مربوط به گروه بيسواد با فراواني %6 مي با‌شد.

منبع :استنتاج از يافته هاي تحقيق
4-2-5-سابقه سکونت
داده‌هاي حاصل از پرسش‌نامه نشان مي‌دهد كه در نمونه آماري حاضر بيشترين سابقه سکونت مربوط به گروه 20-10سال با فراواني%34.8 و کمترين سابقه سکونت مربوط به گروه از بدو تولد با فراواني%6.8 مي باشند.
جدول شماره (4-7) سابقه سکونت
سابقه
فراواني
درصد فراواني نسبي
از ابتداي تولد
26
6.8
کم تر از 5 سال
59
15.3
10-5
105
27.3
20-10
134
34.8
بيشتر از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان فرم فشرده، محل سکونت، توسعه شهر Next Entries پایان نامه با کلید واژگان محل سکونت، سطح معنادار، فرم فشرده