پایان نامه با کلید واژگان محل سکونت، سطح معنادار، فرم فشرده

دانلود پایان نامه ارشد

20
61
15.8
جمع
385
100

منبع :استنتاج از يافته هاي تحقيق
4-2-6-شغل سرپرست
داده‌هاي حاصل از پرسش‌نامه نشان مي‌دهد كه در نمونه آماري حاضربين گروه هاي بيکار ،دولتي ،آزاد،بازنشسته بيشترين فراواني مربوط به گروه شغل آزاد با %29.1 و کمترين فراواني شغل مربوط به گروه بازنشسته با %8.8 مي باشند.
جدول شماره (4-8)شغل سرپرست
شغل
فراواني
درصد فراواني نسبي
بيکار
67
17.4
دولتي
129
33.6
آزاد
134
34.7
بازنشسته
55
14.3
جمع
385
100

منبع :استنتاج از يافته هاي تحقيق
4-2-7-عمر منزل مسکوني
براسا س داده هاي پرسشنامه و نمودار(4-7) وجدول (4-9) درارتباط با عمرمنزل مسکوني نشان مي‌دهد كه در نمونه آماري حاضربيشترين فراواني درساختمان هاي بين30-20سال با %34.8 و کمترين فراواني مربوط به ساختمان هاي کم تر از5 سال با %5.7 مي باشند. بنابراين فراواني ساختمان هاي قديمي درشهرساري ازعوامل تهديد کننده درارتباط با ريزش وفروريختگي بنا و امنيت رهگذران خواهد بود .
جدول شماره (4-9)عمر منزل مسکوني
عمر به سال
فراواني
درصد فراواني نسبي
کم تر از 5 سال
22
5.7
10-5
104
27
20-10
86
22.3
30-20
134
34.8
بيشتر از 30
39
10.1
جمع
385
100

منبع :استنتاج از يافته هاي تحقيق

تصويرشماره (4-1) فروريختن بنا ناشي از فرسودگي و عدم رعايت نکات ايمني ساخت و ساز

4-2-8-نوع منزل مسکوني
داده‌هاي حاصل از پرسش‌نامه نشان مي‌دهدكه در نمونه آماري حاضربيشترين فراواني مربوط به ساختمان هاي سه طبقه با %36.6 و کمترين فراواني مربوط به ساختمان هاي چهار طبقه وبيشتر با %15.3 مي باشند.
تلويحا فراواني ساختمان هاي چند طبقه استفاده ي بهينه از زمين و کاهش مصرف انرژي رادرپي خواهد داشت.
جدول شماره (4-10) نوع منزل مسکوني
نوع منزل
فراواني
درصد فراواني نسبي
ويلايي
74
19.2
دو طبقه
111
28.8
سه طبقه
141
36.6
چهاروبيشتر از چهارطبقه
59
15.3
جمع
385
100

منبع :استنتاج از يافته هاي تحقيق
4-2-9-درآمد خانوار
داده‌هاي حاصل از پرسش‌نامه نشان مي‌دهد كه در نمونه آماري حاضر بيشترين درآمد مربوط به گروه 1 ميليون-500 با %29.9 و کمترين درآمد مربوط به گروه کم تر از 200 با %13.2 مي باشند.
جدول شماره (4-11)درآمد خانوار
تعداد خانوار
فراواني
درصد فراواني نسبي
کم تر از 200
51
13.2
500-200
102
26.5
1 ميليون – 500
115
29.9
2 ميليون – 1 ميليون
50
13
2 ميليون بيشتر
67
17.4
جمع
385
100

منبع :استنتاج از يافته هاي تحقيق
4-2-10-تعدادمالکيت اتومبيل
داده‌هاي حاصل از پرسش‌نامه نشان مي‌دهد كه در نمونه آماري حاضر بيشترين تعداد اتومبيل 1 دستگاه با %64.9 و کمترين تعداد اتومبيل 3 دستگاه با %3.9 مي باشند. پژوهش ميداني صورت گرفته حاکي ازآن است که محله ي کوي برق به دليل بعدمسافت و درآمدنسبتابالا بيشترين فراواني را از لحاظ تعداد اتومبيل داراست .
جدول شماره (4-12)تعداد اتومبيل
تعداد
فراواني
درصد فراواني نسبي
0
44
11.4
1
250
64.9
2
76
19.7
3
15
3.9
جمع
385
100

منبع :استنتاج از يافته هاي تحقيق

4-2-11-مساحت منزل مسکوني
داده‌هاي حاصل از پرسش‌نامه نشان مي‌دهد كه در نمونه آماري حاضر بيشترين فراواني مربوط به منازل مسکوني با وسعت 100-50 با %43.4 و کمترين فراواني به منازل مسکوني با وسعت کم تر از 50 مترمربع با %1 مي باشند.
براساس پژوهش ميداني حاضر منازل مسکوني با وسعت 100-50 درمحله ي کوي برق کمترين فراواني رادارد.
جدول شماره (4-13): مساحت منزل مسکوني
مساحت
فراواني
درصد فراواني نسبي
کم تر از 50
4
1
100-50
167
43.4
150-100
121
31.4
200-150
61
15.8
200 بيشتر
32
8.3
جمع
385
100

منبع :استنتاج از يافته هاي تحقيق

4-2-12-نوع تصرف ملک
داده‌هاي حاصل از پرسش‌نامه نشان مي‌دهد كه در نمونه آماري حاضر بيشترين فراواني مربوط به گروه ملکي با %47.3 و کمترين فراواني مربوط به گروه وقفي با %2.6 مي باشند.
جدول شماره (4-14): نوع تصرف ملک مسکوني
نوع تصرف
فراواني
درصد فراواني نسبي
ملکي
182
47.3
اجاره اي
137
35.6
رهن
41
10.6
وقفي
10
2.6
مجاني در برابر خدمت
15
3.9
جمع
385
100

منبع :استنتاج از يافته هاي تحقيق

4-2-13-ساعات امنيت اجتماعي
داده‌هاي حاصل از پرسش‌نامه نشان مي‌دهد كه در نمونه آماري حاضر بيشترين فراواني مربوط به ساعات شلوغ با %60 و کمترين فراواني مربوط به داشتن پليس محله با %5.97 مي باشند.دراين رابطه محله ي کوي برق با داشتن پليس محله امنيت محله را تاييد نموده اين در حالي است که پيش از اين از محلات ناامن از نظر افزايش سرقت بوده است .
جدول شماره (4-15): ساعات امنيت اجتماعي
ساعات
فراواني
درصد فراواني نسبي
تمام شبانه روز
47
12.21
ساعات شلوغ
231
60
امنيت ندارد
84
21.82
پليس محله
23
5.97
جمع
385
100

منبع :استنتاج از يافته هاي تحقيق

تصوير شماره (4-2) درسايه ي امنيت پليس محله و تخريب اراضي کشاورزي

4-2-14-عوامل موثر در انتخاب محل سکونت
داده‌هاي حاصل از پرسش‌نامه نشان مي‌دهد كه در نمونه آماري حاضر بيشترين فراواني مربوط به تشابه و همگني با %43.1 و کمترين فراواني مربوط به همسايگي بااقوام وفاميل با %10.1 مي باشند.
جدول شماره (4-16): عامل انتخاب محل سکونت
عامل
فراواني
درصد فراواني نسبي
نزديکي به محل کار و …
131
34
تشابه و همگني ساکنين و …
166
43.1
قيمت مناسب
49
12.7
همسايگي با فاميل
39
10.1
جمع
385
100

منبع :استنتاج از يافته هاي تحقيق
4-2-15-درخواست ساکنين محله
داده‌هاي حاصل از پرسش‌نامه نشان مي‌دهد كه در نمونه آماري حاضر بيشترين فراواني مربوط به سکونت در وضعيت موجود با %31.9 و کمترين فراواني مربوط به خروج ازمحله با %16.1مي باشند.
جدول شماره (4-17): درخواست ساکنين محله
درخواست
فراواني
درصد فراواني نسبي
تمايل به خروج
62
16.1
تمايل به سکونت
123
31.9
تمايل به دريافت زمين معوض
105
27.3
تمايل به سکونت در صورت بهبودي وضع
95
24.7
جمع
385
100

منبع :استنتاج از يافته هاي تحقيق

4-3- ابعاد و شاخص هاي پيشنهادي کيفيت زندگي شهر ساري با تاکيد برفرم فشرده و پراکنده
درپژوهش حاضر با توجه به مباني نظري وپيشينه ي تحقيق و نيز براساس اهداف و فرضيه هاي تحقيق ، ابعاد و شاخص هاي زيرموردبررسي قرارگرفته است .
جدول(4-18):ابعاد وشاخص هاي پيشنهادي کيفيت زندگي
فرم
مولفه
معرف / شاخص
فشرده
/
پراکنده

کالبدي
نور و روشنايي،فروريختن بناهاي درحال احداث وياناشي ازفرسودگي آن،وجود وميزان دسترسي به مراکز آموزشي و مراکز خريد،وضعيت معابراز نظرپوشش وعرض معابر،مناسب بودن ايستگاه هاي حمل ونقل عمومي،وضعيت پارکينگ ،وضعيت نما ي ساختمان ها وعقب نشيني ساختمان ها

حمل ونقل
دسترسي به وسايل حمل و نقل عمومي وضعيت ترافيک، عرض پياده رو،رفت و آمدافراد معلول و سالخورده ،ايمني عابر پياده،امنيت دوچرخه سواران /ميزان استفاده از اتومبيل شخصي،دلايل رفتن به مرکز شهر،وسيله ي رفتن به مرکز شهر،بيشترين زمان استفاده از اتومبيل،وسيله ي رفتن فرزندان به مدرسه

اجتماعي
ميزان امنيت در پارک وفضاي سبز،ميزان بزهکاري اجتماعي،مشارکت اجتماعي،رضايتمندي از روابط با خويشان و دوستان و همسايگان

محيطي
کيفيت هدايت آبهاي سطحي ،وضعيت جمع آوري زباله ،آبگرفتگي معابر،رفت و آمد حيوانات ،کيفيت آب آشاميدني،آلودگي هوا،ازدحام جمعيت واختلال درآسايش ،تعداد و کيفيت وسايل بازي در پارک

اقتصادي
تعدادخانوار،ميزان درآمد،تعداد ماشين،نوع ملک،مساحت منزل

نگرش
ميزان تمايل به زندگي در نواحي داخلي شهر ،ميزان تمايل به زندگي آپارتماني/عامل انتخاب محل سکونت،دلايل انتخاب محل سکونت درپيرامون شهر،درخواست ساکنين براي سکونت
منبع :نگارنده
4-3-1- آمارهاي توصيفي و استنباطي مولفه هاومعرف هاي کيفيت زندگي کل شهر ساري براساس فرم فشرده و پراکنده وتشريحات مربوط به آن
4-3-1- 1-کيفيت کالبدي
کيفيت فيزيکي شهرها ، زيبايي شهر و رضايت شهروندان بدون برنامه ريزي صحيح ، مکان يابي مناسب، لحاظ شرايط بومي- فرهنگي ، ايجاد تناسب کارکردي و ابعادي در شهر ، سطوح ارتباطي و به ويژه مبلمان آن ايجاد نخواهد شد (فرجي ملايي، 1390: 17).
4-3-1-1-2- روشنايي معابر
يکي از مولفه هاي زيباسازي محيط شهري و نيز ايجاد امنيت براي عابرين پياده در برابرخودروهاي در حال تردد و در برابررفتارهاي ضد اجتماعي نقش بسزايي دارد .لازم است اين تمهيدات در شب بيشتر مورد استفاده قرارگيرند. در تمامي ساعات شب نه فقط در ساعات رفت و آمد، اهميت وجود روشنايي در سطح شهر به دليل افزايش ايمني در سطح خيابا نها به ويژه در مراكز پررفت و آمد، چراغ هاي راهنمايي درسر تقاطع ها، چهاررا ه ها، پل ها، ساختمان ها، تشخيص هويت و موقعيت محل است ( فرجي ملائي، 1390 :18 ). درتحليل حاضر وضعيت روشنايي در کل شهر ساري باانحراف معيار 1.044 وميانگين 2.83 بوده است که سطح معناداري آن 0.001 مي باشد .درنتيجه کيفيت شاخص مورد نظر از منظر شهروندان مطلوب ارزيابي نشده است .
4-3-1-1-3- مراکز آموزشي (تعدادوتسهيلات مراکز آموزشي )
فضاي آموزشي به عنوان يکي ازنيازهاي يک فضاي مسکوني بوده و بدين ترتيب همجواري واحدهاي آموزشي با کاربري مسکوني بخصوص در مقاطع ابتدايي وراهنمايي نه تنها سازگار بلکه بسيار ضروري مي باشد.
کاربري هاي آموزشي بايد پاسخگوي نياز شهروندان باشد،زيراکمبود فضاهاي آموزشي موجب افت کيفيت آموزشي خواهد شد (رضويان ،1388).مساحت واحدهاي آموزشي شهر ساري اعم ازمقاطع ابتدايي،راهنمايي، متوسطه 412897.5مترمربع وآموزش عالي 102089.8 مترمربع مي باشدامادر طرح هاي شهري ايران در مجموع براساس الگوي مصوب وزارت مسکن سرانه ي مدارس 4مترمربع و آموزش عالي 1.5 مي باشد که در حال حاضر شهر ساري درکاربري هاي آموزشي 118.8 هکتار کمبودوجود دارد .(طرح جامع ساري، 1389)
درپژوهش حاضر سعي شده است تا بردسترسي به مدرسه ي ابتدايي به عنوان يکي از مهمترين عنصرشاخص محله تاکيد بيشتري شود.بنابراين براساس نتايج آزمون انحراف استاندارد 1.346ميانگين 2.29وسطح معني داري آن 0.000 شهرمورد مطالعه از نظرتعدادو امکانات آموزشي با کاستي هايي مواجه است .
4-3-1-1 -4-وضعيت ايستگاه هاي حمل و نقل عمومي به لحاظ وجود نيمکت و سقف ورواق
توجه به تعبيه ي خدمات رفاهي در ايستگاههاي حمل و نقل عمومي ازجمله نيمکت و سقف ورواق امري بسيار ضروري است .ايستگاه ها بايد داراي مکاني براي نشستن مسافرين باشند تادر هواي باراني ونامساعد ازآن استفاده شود وافرادکهنسال يا بيمار احساس راحتي نمايند . در پژوهش حاضرازشش محله ي مورد مطالعه غيرازچند مورد ايستگاه هاي مناسب جهت استفاده از وسايط نقليه عمومي وجود ندارد . اين در حالي است که ايستگاههاي مرکز شهر از خدمات رفاهي کافي برخوردارند. نتايج آزمون براساس انحراف استاندارد 1.460 و ميانگين 2.43سطح معناداري صفر را نشان مي دهد. کيفيت ايستگاههاي حمل ونقل مناسب ارزيابي نشده است.
4-3-1-1-5-تعداد پارک هاي شهري وکيفيت تاسيسات و تجهيزات آن
انريکو پنالوسا اظهار مي دارد که فضاي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان محل سکونت Next Entries پایان نامه با کلید واژگان سطح معنادار، عرضه و تقاضا، اوقات فراغت