پایان نامه با کلید واژگان مجمع عمومی، هیات مدیره، روزنامه نگاران، نهادهای عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

مذاکرات به اخذ تصمیم منتج نشود، جلسه برای یک هفته به عنوان تنفس تعطیل و به جلسه بعدی که منحصراً برای تعقیب مذاکرات و اتخاذ تصمیم درباره دستور جلسه قبل تشکیل شده، موکول می‏شود.
تبصره- در صورتی که جلسه مجمع عمومی به عنوان تنفس تعطیل و هیأت رئیسه مجمع عمومی در جلسه بعدی حاضر نشده باشند، به جای اشخاص غایب ، افراد دیگری انتخاب خواهند شد.
ماده 13 – تصمیماتی که در مجمع عمومی با رعایت مقررات اتخاذ می‏گردد، برای کلیه اعضا اعم از حاضر و  غایب نافذ و معتبر خواهد بود. این تصمیمات به طریقی که برای دعوت مجامع عمومی در این اساسنامه پیش‏بینی شده است، به اطلاع اعضا خواهد رسید.
ماده 14– هر یک از اعضا می‏تواند پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی، مورد یا موارد دیگری غیر از موضوعاتی که در دعوتنامه تشکیل مجمع قید شده است، پیشنهاد کند و مقام دعوت کننده مجمع مکلف است پیشنهاد مزبور را با لحاظ اولویت موضوعی و زمانی در همان مجمع یا جلسه بعد از تنفس مطرح کند.
ماده 15 – مجامع عمومی به دو صورت تشکیل خواهد شد:
1 – مجمع عمومی عادی
2 – مجمع عمومی فوق‏العاده
ماده 16– مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار تشکیل می‏شود و در موارد مقتضی می‏توان در هر موقع از سال مجمع عادی را به طور فوق‏العاده تشکیل داد.
ماده 17 – وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح ذیل است :
1 – انتخاب هیأت مدیره برای مدت دوسال
2 – انتخاب بازرسان برای مدت یک سال
3 – استماع گزارش‏های ادواری هیأت مدیره و بازرسان
4 – اخذ تصمیم درباره گزارش‌ها، طرح‏ها و پیشنهادهای هیأت مدیره و بازرسان
5 – رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارش‏های مالی هیأت مدیره و بازرسان
6 – تعیین و تصویب سیاستها و برنامه‏های خانه مطبوعات به پیشنهاد هیأت مدیره
7 – تعیین میزان حق عضویت اعضا و تصویب بودجه جاری، اعتبارات و سرمایه‏گذاری‏ها به پیشنهاد هیأت مدیره
ماده 18: مجمع  عمومی فوق‏العاده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص موارد زیر تشکیل می‏شود:
1 – تغییر مواد اساسنامه (در حدود قانون) با تأیید اداره‏کل امور مطبوعات و خبرگزاری‏های داخلی
2 – تصمیم‏گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیأت مدیره
3 – اتخاذ تصمیم راجع به انحلال خانه مطبوعات
ماده 19 – مجمع عمومی‏ فوق‏العاده بنا به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضا و یا اکثریت مطلق اعضای هیأت مدیره و یا بازرسان و با حضور نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و حداقل دو سوم اعضا تشکیل می‏شود. در صورتی که مجمع عمومی فوق‏العاده در نوبت اول به حدنصاب مقرر نرسد مجمع برای نوبت دوم دعوت می‌شود و با حضور نصف به علاوه یک اعضای حاضر که نباید از هفت نفر کمتر باشد، رسمیت پیدا می‏کند.
ماده20– صورتجلسات مجامع عمومی و تصمیمات متخذه در آن، توسط منشی در دفتر مخصوص ثبت شده و به امضای رئیس، نایب رئیس، ناظران و منشی می‏رسد و رونوشت آن توسط رئیس مجمع به هیأت مدیره ابلاغ و نسخه‏ای از آن به اداره ‏کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ارسال می‏شود.
هیأت مدیره
ماده 21ـ اداره امور خانه طبق اساسنامه به عهده هیأت مدیره‌ای مرکب از هفت نفر عضو می‌باشد که اعضای اصلی و علی البدل آن برای مدت دو سال با رأی مخفی به شرح ذیل انتخاب می‌شوند:
1ـ دو نفر از مدیران مسئول نشریات استان  با یک نفر عضو علی البدل (مدیران مسئول نشریاتی با گستره مصوب سراسری نمی‌توانند عضو هیات مدیره شوند همچنین مدیران مسئول نشریاتی با گستره مصوب منطقه ای صرفاً در استانی که دفتر مرکزی آنها واقع است می‌توانند نامزد هیأت مدیره شوند.)
2ـ سه نفر از روزنامه نگاران شاغل در مطبوعات استان با یک نفر عضو علی البدل
3ـ یک نفر از مسئولان نمایندگی‌ها و سرپرستی‌های روزنامه‌های سراسری با یک نفر عضو علی البدل.
4ـ یک نفر از مسئولان نمایندگی خبرگزاری‌ها با یک نفر عضو علی البدل
تبصره1) روزنامه نگار در این اساسنامه اعم از خبرنگار، دبیرگروه،‌ معاون دبیرگروه،‌ معاون سردبیر، عضو شورای سردبیری و سردبیر است که شغل اصلی و مستمر هر یک از عناوین مذکور ، مطبوعاتی باشد و در فهرست بیمه ای رسانه متبوع باشند.
تبصره 2) اعضای هیأت مدیره بجز ردیف‌های 3 و4 نمی‌توانند شغل رسمی دولتی یا نهادهای عمومی داشته باشند.
تبصره 3) بیش از 3 نفر از یک رسانه نمی‌توانند عضو هیأت مدیره باشند.
تبصره 4) چنانچه در طول دوره، هر یک از اعضای هیات مدیره از مسئولیت خود در رسانه متبوع استعفا کنند یا عزل شوند عضویت آنان در هیات مدیره به قوت خود باقی است .
ماده 24- احراز صلاحیت نامزدهاو نظارت بر نحوه برگزاری و مراحل انتخابات به عهده اداره‏کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خواهدبود.
ماده 25 – اخذ رأی برای انتخاب اعضای اصلی و علی‏البدل در یک نوبت صورت می‏گیرد. حائزان اکثریت بعد از اعضای اصلی به ترتیب آرای بیشتر، اعضای علی‏البدل شناخته می‏شوند و انتخاب مجدد هر یک از آن‌ها بلامانع است.
ماده 26 – در صورتی که به علل استعفا، فوت یا ممنوعیت قانونی، هیأت مدیره از اکثریت مقرر در اساسنامه خارج شود،‌ مجمع عمومی براساس ماده 6 اساسنامه دعوت خواهد شد تا نسبت به تکمیل اعضای هیأت اقدام کند.
ماده 27 –  در صورت استعفا، فوت، ممنوعیت قانونی و یا سه جلسه متوالی غیبت هر یک از اعضای اصلی هیأت مدیره، یکی از اعضای علی‏البدل به تثبیت آرای بیشتر برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی به عنوان عضو اصلی در جلسات شرکت می‏نماید.
ماده 28 – هیچ یک از اعضای خانه مطبوعات نمی‏تواند به طور همزمان عضو هیأت مدیره و بازرسان باشد.
ماده 29- در صورت تعدد سمت اعضای داوطلب عضویت در هیات مدیره (مدیرمسوول ، سردبیر و …) هر فرد می‏تواند فقط در یک سمت اعلام داوطلبی کند .
ماده 30 – پس از انقضای مدت مأموریت هیأت مدیره در صورتی که هیأت مدیره جدید انتخاب نشده باشد، هیأت مدیره قبلی تا انتخابات جدید و حداکثر تا شش ماه ، به وظایف خود ادامه داده و مسؤولیت اداره خانه مطبوعات را به عهده خواهد داشت.
اگر حداکثر تا یک ماه قبل از انقضای ماموریت هیات مدیره دعوت مجمع برای موضوع بند اول صورت نگیرد، مدیرخانه و هیچیک از اعضای هیات مدیره و بازرسی حق نامزدی برای هیچیک از سمت‌های فوق  و برای اولین دوره پیش رو را ندارند .
ماده 31–  هیأت مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخابات و اعلام قبولی در اولین جلسه از بین خود یک رئیس،‌ یک نایب رئیس، یک خزانه‏دار (مسؤول مالی) و یک منشی انتخاب نماید.
* تبصره- حدود اختیارات افراد موضوع این ماده را آیین‏نامه داخلی مشخص می‏کند.
ماده 32 – جلسات هیأت مدیره حداقل ماهی یک بار در موعد و محل معینی که قبلاً به تصویب هیأت مدیره رسیده با حضور اکثریت اعضای اصلی هیأت تشکیل و رسمیت می‏یابد و برای اتخاذ تصمیم، رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه ضروری است. تصمیمات هیأت مدیره در دفتر صورتجلسات هیأت ثبت شده و به ا مضای اعضای حاضر در جلسه می‏رسد.
تبصره 1- جلسه فوق‏العاده هیأت مدیره با دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس هیأت یا مدیرخانه و یا اکثریت اعضای هیأت مدیره تشکیل می‏گردد.
تبصره 2- حضور اعضای علی البدل، بدون حق رأی در جلسات بلامانع است.
ماده 33 – خدمات اعضای هیات مدیره در ازای عضویت در هیات بلاعوض است و پرداخت هرگونه هزینه ای براساس آیین نامه خواهد بود که به پیشنهاد هیات مدیره به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید .
ماده 34 – هیأت مدیره دارای اختیارات لازم برای  اداره امور خانه مطبوعات و از جمله عهده‏دار وظایف ذیل است :
1ـ دعوت مجمع عمومی (عادی ـ فوق العاده)
2ـ اجرای اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی و سایر مقررات مربوطه
3ـ نصب و عزل و قبول استعفای مدیر خانه و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد حدود وظایف و ا ختیارات و میزان حقوق و مزایای مدیر به مجمع.
4ـ نظارت بر مخارج جاری خانه، رسیدگی به حسابها جهت ارائه به بازرسان و تسلیم به موقع گزارش و‌تراز مالی به مجمع عمومی
5ـ قبول درخواستهای عضویت و تطبیق داشتن شرایط عضویت متقاضیان و اخذ تصمیم درخصوص اعضایی که شرایط عضویت را از دست بدهند.
6ـ تهیه و تنظیم طرح‌ها و برنامه‌ها و بودجه و سایر پیشنهادها و ارائه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.
7ـ تشکیل کمیته‌های فنی، آموزشی، تخصصی و …. برای نیل به اهداف مصوب
8ـ تشکیل کمیته انضباطی برای رسیدگی به تخلفات حرفه ای اعضا مرکب از 3 نفر از پیشکسوتان مطبوعاتی استان که سابقه حداقل 15 سال سابقه فعالیت مطبوعاتی داشته باشند.
9 ـ تهیه و تنظیم دستوالعمل‌های داخلی و آئین نامه‌های مالی و تقدیم به مجمع عمومی برای تصویب
10ـ تعیین نماینده یا وکیل در دادگاه‌ها و مراجع قانونی و سایر نهادها با حق توکیل به غیر
11ـ تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز (از اعضای هیأت مدیره و مدیر خانه) جهت افتتاح حساب، انعقاد قراردادها و اسناد تعهدآور
12ـ تفویض و واگذاری قسمتی از اختیارات خود به اشخاصی که در این اساسنامه و یا آئین نامه‌های اجرایی خانه تعریف شده و حائز شرایط باشند.
13ـ انجام سایر وظایف و تکالیفی که به موجب این اساسنامه مستقیما و یا به اعتبار تصدی امورخانه به عهده هیأت مدیره گذاشته شده است.
14ـ انتخاب و تهیه آرم، سربرگ و مهر مخصوص خانه
15ـ انجام مراحل اداری ثبت تغییرات اساسنامه در مراجع قانونی
ماده 35 – پس از تأیید صحت انتخابات توسط نماینده اداره‏کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، انتقال مسؤولیت از هیأت مدیره سابق به هیأت مدیره بعدی و مراحل ثبت قانونی باید ظرف 15 روز بعد از تاریخ قبولی هیأت مدیره انجام و کلیه اوراق، اسناد، دفاتر، حساب‌ها، مهر و موجودی‏های خانه مطبوعات به هیأت مدیره جدید تسلیم و پس از ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکت‌ها، ترتیبی اتخاذ شود تا امضاهای مجاز معرفی گردد.
تبصره ـ در صورت استنکاف یا تعلل در انجام امور موضوع این ماده توسط هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا مدیر خانه مطبوعات ، مسأله ابتدا از طریق میانجی‌گیری اداره کل ارشاد استان حل و فصل می‌شود و در صورت عدم حصول نتیجه، موضوع به مراجع قانونی و محاکم قضایی ارجاع می‌شود.
ماده 36 – مراتب نقل و انتقال باید صورت مجلس شود و به امضای اکثریت اعضای هیأت مدیره سابق و اعضای هیأت مدیره جدید، بازرسان و نماینده اداره‏کل فرهنگ و ارشاد استان برسد. صورت مجلس مذکور جزء اسناد و سوابق خانه مطبوعات محفوظ خواهد بود.
تبصره- استعفای هر یک از اعضای هیأت مدیره تا تعیین عضو جدید، رافع مسئولیت وی نسبت به وظایفش نخواهد بود.
ماده 37– کلیه قراردادها و اسناد مالی تعهدآور خانه مطبوعات براساس آیین‏نامه مالی با امضای رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره  و مدیر خانه معتبر است.
مدیرخانه مطبوعات
ماده38 – هیأت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می‌دهد و هیچ یک از اعضا حق ندارد از اختیارات هیأت به تنهایی استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی هیأت مدیره را داشته باشد. هیأت مدیره مکلف است برای اداره امور خانه مطبوعات و اجرای تصمیمات مجامع عمومی و هیأت مدیره از بین خود یا اعضای خانه مطبوعات برای مدت دو سال یک نفر را به عنوان مدیر انتخاب و حدود اختیارات وی را تعیین کند.
* تبصره – مدیر خانه مطبوعات نمی‏تواند در عین حال رئیس هیأت مدیره نیز باشد، مگر با اکثریت سه چهارم آرای مجمع عمومی. مدیر خانه مطبوعات در صورتی که عضو هیأت مدیره نباشد، می‏تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت کند.
ماده 39– مدیر خانه مطبوعات بالاترین مقام اجرایی خانه مطبوعات است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره به وی تفویض می‏گردد، نماینده خانه مطبوعات محسوب شده و عزل وی از اختیارات هیأت مدیره است.
تبصره 1 – اگر مدیر خانه مطبوعات عضو هیأت مدیره باشد، دوره مدیریت او از مدت عضویتش در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود. امّا انتخاب مجدد وی طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می‏باشد.
تبصره 2 – حقوق و مزایای مدیر خانه مطبوعات به وسیله هیات مدیره تعیین می‏شود.
ماده 40 – مدیر خانه مطبوعات مجری مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره بوده و دارای اختیارات و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان مجمع عمومی، روزنامه نگاران، هیات مدیره، روزنامه نگاری Next Entries پایان نامه با کلید واژگان مجمع عمومی، سینمای ایران، صنعت سینما، قانون اساسی