پایان نامه با کلید واژگان مجمع عمومی، هیات مدیره، روزنامه نگاران، منابع مالی

دانلود پایان نامه ارشد

کدام شاخص، مولفه و متغیر تحقیق مربوط است
متغیر
ابعاد یا مولفه ها
شاخص ها
سوالات مرتبط در پرسشنامه
وابسته1:
جایگاه حقوقی خبرنگاران و روزنامه نگاران

الف. ه. ی . 5. سوال 6 شماره های 16.17.18.19.20.21.22.23.12

احیای انجمن صنفی روزنامه نگاران و خبرنگاران

وابسته 2:
(در صورت نیاز)

مستقل1:
میزان مشارکت خبرنگاران و روزنامه نگاران مطبوعات

جایگاه حقوقی و حرفه ای خبرنگاران و روزنامه نگاران

چالشهای موجود در احقاق حقوق شهروندی

مستقل2:
تحصیلات

1.
جنس

1.

1.
سن

مستقل3:
پاسخگویی به نیازهای حقوقی

1.
سابقه فعالیت مخاطبین

1.

1.
انحلال انجمن صنفی

1.

مستقل4 و….
سیاسی بودن

تعداد ابعاد ، شاخص ها و سوالات پرسشنامه بستکی به موضوع تحقیق قابل کاهش یا افزایش است

چارچوب ها و مبانی حقوقی
اساسنامه انجمن های صنفی در ایران

اساسنامه انجمن های صنفی روزنامه نگاران ایران و معرفی اعضا نخستین دوره انجمن صنفی
آیین نامه عضویت در انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران سال 1376
اساسنامه انجمن نویسندگان وخبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران
اساسنامه کمیته پیشکسوتان انجمن نویسندگان و خبرنگاران و عکاسان ورزشی
اساسنامه انجمن عکاسان مطبوعاتی کارگری
اساسنامه انجمن فرهنگی و نویسندگان کودک و نوجوان
اساسنامه انجمن صنفی عکاسان بحران
اساسنامه خانه مطبوعات
اساسنامه خانه سینما

1-5 اساسنامه انجمن های صنفی روزنامه نگاران، معرفی اعضا نخستین دوره انجمن صنفی روزنامه نگاران
نخستین اساس نامه انجمن صنفی روزنامه نگاران در 43 ماده و 6 تبصره در تاریخ 9/7/1376 به تصویب مجمع عمومی رسیده است. اعضای هیات موسس: آقایان: مسیح مهاجری، سید محمد صفی زاده، سید مرتضی نبوی، سید محمد دعایی، حسین شریعتمداری، علی ربیعی، سید محمد موسوی خوئینی ها اعضاء هیات اجرا : محمد مهاجری، رضا مظاهری، عرب سرخی نخستین اساس نامه انجمن به شرح زیر می باشد :
کلیات – فصل اول
ماده یک: در اجرای ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانون و بهبود وضع اقتصادی نویسندگان، خبرنگاران، عکاسان؛ گرافیست ها و طراحان کارکاتوریست ها، متجرمان، ویراستاران، و هیات تحریریه مطبوعات که خود متضمن حفظ منافع جامعه و بالابردن سطح مطبوعات و حفظ عفت قلم نیز می باشد، انجمن صنفی حرفه ای روزنامه نگاران تشکیل شد.
ماده 2: نام انجمن صنفی( انجمن صنفی حرفه ای روزنامه نگاران ) می باشد .
ماده 3 : مرکز اصلی حوزه فعالیت : مرکز اصلی آن در اولین سال تهران خیابان شهید وحید نظری پلاک 180 و حوزه فعالیت آن می باشد .
ماده 4: عضویت در انجمن صنفی حرفه ای روزنامه نگاران بر اساس تبصره ماده2 آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات می باشد و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون مربوط به موضوع ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، حرفه مورد نظر اشتغال اعضای آن به شرح
زیر می باشد:
فصل دوم: ماده 5 عضویت کلیه نویسندگان، خبرنگاران، عکاسان،گرافیست ها، طراحان،کاریکاتوریست ها که واجد شرایط ذیل می باشند، در انجمن صنفی آزاد است و هیچ کس را نمی توان به قبول عضویت در انجمن صنفی مجبور و یا از قبول عضویت در آن منع کرد .
ماده 6- شرایط عضویت: 1-6 داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران 2-6 متدین به یکی از ادیان کشور 3-6 داشتن حداقل سه سال سابقه کار در مطبوعات کشور 4-6 قبول و تعهد اجرای مقررات این اساس نامه 5-6 اقامت در حوزه فعالیت انجمن صنفی(که در سراسر کشور می باشد) 6-6 پرداخت ورودیه و حق عضویت تعیین شده به طورمرتب7-6 نداشتن پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد 8-6 شاغل بودن در حرفه مربوط هنگام قبول عضویت9 -6 داشتن حسن شهرت حرفه ای و پاینده بودن به اصول مربوط به حیثیت و شرافت قلم.10-6 داشتن 18 سال سن تمام .
تبصره1-تعیین ضوابط در انجمن صنفی از اختیارات مجمع عمومی بوده و هیات مدیره طبق مقررات و ضوابط مصوب مجمع عمومی ملزم به پذیرش عضویت متقاضیان می باشد. چنانچه به دلیل واجد شرایط نبودن بعضی از متقاضیان تقاضای عضویت آنان از سوی هیات مدیره پذیرفته نگردد، متقاضی می تواند اعتراض خود را در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح کند و تصمیمات مجمع را در این مورد قطعی و لازم الاجرا است.
تبصره2- کسانی که در شرایط مذکور در ماده 6 را دارا هستند ولی سابقه کار حرفه ای آنان کمتر از سه سال است به عضویت وابسته انجمن پذیرفته می شوند. اعضای وابسته از کلیه حقوق و حمایت های انجمن صنفی مطابق مفاد اساسنامه حاضر برخوردارند مگر حق شرکت در مجمع عمومی.
تبصره 3- انجمن می تواند مولفان، مترجمان ، هنرمندان و شخصیت های فرهنگی و اجتماعی را که خدمات برجسته ای به عالم مطبوعات و پیشبرد آزادی قلم و ارتقای سطح فعالیت روزنامه نگاری انجام داده اند با تصویب هیات مدیره به عضویت افتخاری خود بپذیرد، اعضای افتخاری از تکالیف و وظایف اعضای اصلی معاف خواهند بود .اعضای افتخاری حق رای در مجامع را ندارند.
تبصره 4- هریک از اعضا که شرایط عضویت انجمن صنفی را از دست دهد از عضویت در انجمن صنفی مستعفی شناخته می شود ولیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است .
ماده7 : شرایط تعلیق از عضویت یا سلب عضویت از اعضا.
1-7 آرای صادره از دادگاه قضایی درباره محرومیت از حقوق اجتماعی عضو. 2-7 تغییر شغل به نحوی که مغایر ماده4 این اساس نامه باشد. 3-7 عدم پرداخت حق عضویت با توجه به ماده 10 این اساسنامه و مدت حداکثر یکسال 4-7 عدم رعایت مفاد اساسنامه. 5-7 بنا به تصویب مجمع عمومی .
ماده 8 منابع مالی انجمن صنفی عبارتست از : ورودیه اعضا (ورودیه برای هر عضو مبلغ 5000 ریال است که فقط برای یکبار دریافت می گردد . 2-8 حق عضویت ماهیانه اعضا که مبلغ 1000 ریال خواهد بود .
تبصره : هیچ عضوی را جز با تصویب مجمع عمومی نمی توان از عضویت خارج کرد.
تبصره: هر گونه تغییر در رقم حق عضویت ماهیانه بنا به پیشنهاد هیات مدیره و پس از تصویب مجمع عمومی فوق العاده قابل اجرا است. 3-8 کمکهای مالی داوطلبانه اعضا در حد توانایی و اختیار آن مشروط به تایید هیات مدیره است. 4-8 کمک های مالی داوطلبانه هیات و انجمن های علمی عضو مشروط به تایید هیات مدیره است .
تبصره: دریافت و جمع آوری هرگونه کمک ، ورودیه و حق عضویت باید به موجب قبض های شماره داری صورت گیرد که به امضای رئیس هیات مدیره یا دبیر و خزانه دار انجمن صنفی رسیده باشد.
ماده 9 : تمامی اعضای انجمن موظفند هر ماهه حق عضویت را به انجمن پرداخت و رسید دریافت نمایند.
تبصره: هیات مدیره انجمن های صنفی نمی تواند منابع مالی انجمن را خارج از حدود مقرر در این اساسنامه مصرف نماید .
ماده 10: چنانچه هر یک از اعضا در مدت شش ماه بدون عذر موجه از پرداخت حق عضویت خودداری نمایند، از طرف خزانه دار به آنان کتبا اخطار می شود، در صورتی که حداکثر ظرف3ماه پس از اخطار به عضو مورد اشاره اقدام به پرداخت حق عضویت ننماید. از عضویت در انجمن اخراج و قبول مجدد عضویت آنان مستلزم تصویب مجمع عمومی خواهد بود . تبصره: تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عذر اعضا با مجمع عمومی است .
فصل سوم : ارکان انجمن صنفی
ماده 11: ارکان انجمن نویسندگان ، خبرنگاران و عکاسان مطبوعات عبارت است از: مجمع عمومی و عادی فوق العاده 2- هیات مدیره 3- بازرسان .
ماده 12: مجمع عمومی عالی ترین رکن انجمن است که از اجتماع اعضای حقیقی تشکیل و دارای دو نوع اجلاس است : مجمع عمومی عادی 2- مجمع عمومی فوق العاده
ماده 13: مجمع عمومی عادی: مجمع عمومی عادی عبارتست از اجتماع انجمن که سالی یکبار در مهرماه تشکیل خواهد شد و هیات مدیره موظف به دعوت آن خواهد بود .
تبصره 1- جلسات مجمع عمومی عادی با حضور نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت خواهد داشت و در صورتی که این حد نصاب حاصل نشود، در مرحله دوم به فاصله 15 روز با حضور حداقل یک سوم اعضاء رسمیت می یابد.
تبصره 2- در هر صورت تصمیمات مجمع عمومی عادی در مرحله اول و دوم با آرای اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود .
تبصره 3 – برای تشکیل مجمع عمومی لااقل پانزده روز قبل مراتب باید در روزنامه های. کثیرالانتشار دو نوبت به فاصله سه روز اعلان گردد. در دعوتنامه، روز و ساعت و محل دستور جلسه قید خواهد شد.
ماده 14: در صورت استنکاف هیات مدیره از دعوت مجمع عمومی، بازرس یا بازرسان می توانند راسا نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند همچنین در صورت خودداری بازرسان از دعوت مجمع عمومی (حداکثر دو ماه پس از پایان مهلت هیات مدیره) یک سوم از اعضاء می توانند نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند .
تبصره 1 – دعوت کننده مجمع موظف است تشکیل مجمع را قبلا بطور کتبی به اداره کار و امور اجتماعی اعلام و دو نسخه از صورت جلسات آن را به اداره مذکور ارسال دارد.
ماده 15- وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد :
1- 15 رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش هیات مدیره و بازرسان.2- 5 بررسی و تصویب توازن مالی انجمن3-15 انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان 4-15 تعیین روزنامه کثیر الانتشار 5- 15 تعیین خط و مشی انجمن 6- 15 تصمیم گیری در مورد همکاری و یا ائتلاف با سایر تشکل های صنفی7- 15 شور و اخذ تصمیم در مورد کلیه مسایلی که در دستور جلسه مجمع قرار دارد، مشروط بر آنکه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد. 8- 15 اتخاذ تصمیم در مورد اخراج اعضاء .
ماده 16 – مجمع عمومی فوق العاده بنا به دعوت هیات مدیره ، بازرسان و یا تقاضای کتبی حداقل نیمی از اعضا تشکیل می شود و اختیارات آن به شرح ذیل است:
1-16 تغییر و اصلاح اساس نامه. 2-16 عزل انفرادی یا اجتماعی اعضای هیات مدیره یا بازرسان. 3-16 تعیین و عضویت میزان ورودیه و حقوق عضویت ماهیانه اعضا. 4-16 تعیین محل جدید مرکز اصلی انجمن 5-16 تصویب الحاق به کانون و یا پایان دادن به همکاری با کانون و یا انجمن های حرفه ای دیگر . 6-16 انحلال انجمن صنفی و انتخاب اعضای هیات تصفیه .
ماده 17 : جلسات مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل دوسوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با حداقل سه چهارم آرای حاضرین نافذ خواهد بود .
تبصره 1- چنانچه مجمع فوق العاده بار اول نصاب لازم را بدست نیاورد، بار دوم با فاصله 15 روز با حضور حداقل نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت سه چهارم ارای حاضرین نافذ و معتبر خواهد بود .
تبصره 2- شرایط دعوت مجمع عمومی فوق العاده مشابه تبصره 3 ماده 13 خواهد بود .
ماده 18- هیات مدیره و بازرسان می توانند در مواقع ضروری مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند .
تبصره: فاصله بین تاریخ انتشار آگهی دعوت و تشکیل مجمع عمومی حداقل 10 و حداکثر 30 روز به فرم مندرج در تبصره 3 ماده 13 خواهد بود .
ماده 19 – اخذ رای در مجامع عمومی علنی است به جز مواردی که در اساسنامه پیش بینی شده و یا نسبت به آن در مجمع عمومی اخذ تصمیم به عمل آید .
ماده 20- انتخاب هیات مدیره و بازرسان انجمن با رای کتبی و مخفی باید صورت گیرد .
تبصره 1- هیچ عضوی نمی تواند بیش از یک نماینده به مجمع معرفی نماید و هیچ نماینده ای نمی تواند نمایندگی بیش از یک عضو (غیرخود) را دارا باشد. تبصره 2- نمایندگی اعضا بصورت کتبی معتبر می باشد ماده 21- ترتیب تشکیل و اداره جلسات مجمع عمومی :
1-21 مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از رئیس ، یک نایب رئیس ، یک منشی و دو ناظر اداره می شود. ریاست مجمع عمومی با رئیس هیات مدیره خواهد بود مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها در دستور جلسه باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین اعضای حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب می شود. در صورت عدم حضور رئیس هیات مدیره، ریاست جلسه بر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان روزنامه نگاران، فراوانی تجمعی، قانون کار، رشته تحصیلی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان هیات مدیره، مجمع عمومی، امور مالی، روزنامه نگاران