پایان نامه با کلید واژگان قیمت سهام، شاخص قیمت سهام، شاخص قیمت، بازده غیر عادی

دانلود پایان نامه ارشد

نقدینگی، رهیافت منابع و مصارف را به عنوان مدل مفهومی تحقیق انتخاب کرده است. سپس به منظور طراحی مدل عملیاتی تحقیق با مراجعه به قوانین و آئین نامه های نظام بانکداری بدون ربا کلیه اقلام نقدینگی و منایع و مصارف نقدینگی شناسایی و مدلسازی شده اند. در گام بعد به منظور پیش بینی مولفه های نقدینگی از تکنیک شبکه های عصبی با ساختار پرسپترون سه لایه و الگوریتم آموزش پس از انتشار خطا استفاده شده است.
نعیمی(1384) با راهنمایی دکتر احمد مدرس و مشاوری پرویز ساسان گهر در پژوهش خود با عنوان «پیش بینی نقدینگی در بانک سپه» که در آن محقق به این نتیجه رسید که بین ارقام پیش بینی نفدینگی و مقادیر واقعی آن ارتباط معناداری وجود دارد. وی در این تحقیق از اطلاعات تاریخی تفاوت سپرده ها، به عنوان عمده ترین منبع نقدینگی، و تسهیلات اعطایی، به عنوان عمده ترین مصرف نقدینگی، جهت محاسبه کسری یا مازاد نقدینگی بهره گرفت.
محمد نمازی و نورالدین رستمی (1385)، رابطه بین نسبت های مالی شامل نسبت های نقدینگی، سودآوری، فعالیت، بازده و بازار را با بازده سهام بررسی نمودند و دریافتند که میان کلیه نسبت های مالی با بازده سهام رابطه معنی دار وجود دارد اما نسبت های سودآوری و نقدینگی (شامل نسبت جاری و آنی) با بازده سهام از ضریب همبستگی بالایی برخوردار هستند این یافته ها نشان دهنده اهمیت نسبتهای نقدینگی و همچنین سودآوری در بازار بورس تهران می باشد.
مصطفی کریم زاده (1385) به بررسی رابطهی بلندمدت شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با متغیرهای کلان پولی پرداخت و برای رسیدن به این هدف از دادههای ماهانه سالهای 1369 تا 1381 برای متغیرهای شاخص قیمت سهام بورس، نقدینگی، نرخ ارز، و نرخ سود واقعی بانکی استفاده کرد. او برای برآورد اقتصاد سنجی معادله از روش خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی48 استفاده کرد. نتیجه برآورد نشان داد که یک بردار همجمعی بین شاخص قیمت سهام بورس و متغیرهای کلان پولی وجود دارد. رابطه‎ی بلندمدت برآورد شده تاثیر مثبت معنی دار نقدینگی و تاثیر منفی معنادار نرخ ارز و نرخ سود واقعی بانکی بر شاخص قیمت سهام بورس را نشان میدهد.
فیروزه عزیزی (1386) در تحقیقی به بررسی و آزمون رابطهی بین تورم و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. او با استفاده از آمار ماهانهی تورم، بازده نقدی، بازده کل (نقدی و قیمت) و شاخص قیمت سهام در دورهی 1377 لغایت 1382 و با به کارگیری روش (VAR)49 و آزمون علیت گرنجری، رابطه‎ی متغیرهای مزبور را مورد آزمون قرار داد. نتایج تحقیق نشان داد که تورم توضیح دهندهی شاخص بازده نقدی و بازده کل است، اما توضیح دهندهی شاخص قیمت سهام نیست. از سوی دیگر، بازده نقدی، بازده کل و شاخص قیمت سهام توضیح دهندهی تورم نیستند. این یافته با نتایج بدست آمده از آزمون علیت گرنجری درباره بازده قیمت، بازده کل و شاخص قیمت سهام نیز تایید شد.
مهرانی و همکاران (1388)، وجود بازده غير عادي در عرضه هاي عمومي اوليه سهام در بورس اوراق بهادار تهران را در شرايط وجود و نبود حباب قيمتي بررسي كردند و به تعيين عوامل موثر بر آن پرداختند. نتايج بيانگر وجود بازده غيرعادي كوتاه مدت و بلند مدت در سهام عرضه هاي عمومي اوليه سهام در بازار سرمايه ايران در شرايط وجود عدم حباب قيمتي و نيز وجود بازده غيرعادي كوتاه مدت در اين عرضه ها در شرايط حباب قيمتي بود. علاوه بر آن نتايج، عدم وجود اختلاف معنيدار بين بازده غير عادي كوتاه مدت شركت هاي نمونه تحت هر دو شرايط را نشان داد. در حالي كه، در دوره زماني بلند مدت، اختلاف معني دار بود.
خواجوي و همكاران (1389)، در پژوهشي به بررسي تاثير ساختار سرمايه بر بازده غير عادي انباشته با استفاده از معيارهاي اهرم مالي، ريسك سيستماتيك، نسبت P/E و اندازه شركت پرداختند. نتايج حاكي از معناداري تمامي متغير ها غير از اهرم مالي بود.
جبارزاده و همکاران (1389)، در پژوهشی به شناسایی عوامل مؤثر بر بازده غير عادي سهام در زمان عرضه اوليه به عموم پرداختند. نتايج نشان داد كه از بين متغيرهاي مستقل مورد استفاده، خطاي پيش بيني سود هرسهم، شرايط عمومي بازار قبل از عرضه سهام، نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام، نسبت حاشيه سود خالص و بازده حقوق صاحبان سهام، تنها متغيرهاي خطاي پيش بيني سودهرسهم به صورت مثبت، و شرايط عمومي بازار قبل از عرضه و نسبت حاشيه سود خالص به صورت معكوس با بازده غير عادي در مدت 12 ماه رابطه دارند. به علاوه، هيچ يك از متغيرهاي مستقل با بازده غير عادي در مدت 24 ماه رابطه نداشت.
زارعی(1389)، در مطالعه ای به بررسی آثار نقدینگی بر رفتار حباب شکل قیمت مسکن در نقاط شهری ایران طی سال های (1386–1370) پرداخته است. نتایج نشان می دهد نقدینگی در کل دوره تاثیر قابل ملاحظه ای بر حباب دارد. این تأثیر در دوره رکود بیشتر از دوره رونق است و با توجه به اینکه شکل گیری حباب از دوره رکود آغاز می گردد این امر قابل توجیه است.
زارعی(1389)، در مطالعه ای به بررسی آثار نقدینگی بر رفتار حباب شکل قیمت مسکن در نقاط شهری ایران طی سال های (1386–1370) پرداخته است. نتایج نشان می دهد نقدینگی در کل دوره تاثیر قابل ملاحظه ای بر حباب دارد. این تأثیر در دوره رکود بیشتر از دوره رونق است و با توجه به اینکه شکل گیری حباب از دوره رکود آغاز می گردد این امر قابل توجیه است.
سجادی و زارع زاده مهريزی (1390)، در يك نمونه 83 تايی در دوره زمانی 1383- 1388 به بررسی رابطه بین طرح های پاداش مديران و معیارهای اقتصادی ارزيابی عملکرد در شرکت های پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران پرداختند. آنها دريافتند که رابطه معناداری بین پاداش پرداختی به مديران با معیارهای اقتصادی (ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی تعديل شده) ارزيابی عملکرد وجود دارد. همچنین يافته ها حاکی از رابطه معنادار بین درصد مالکیت سهام مديران با ارزش افزوده بازار و عدم رابطه معنادار با ديگر معیارهای اقتصادی ارزيابی عملکرد است.

فصل سوم
روش تحقيق

3-1) مقدمه
در فصل دوم به بررسي مباني نظري و ادبيات موضوع تحقیق پرداخته شد. يك محقق پس از انتخاب و تعيين موضوع تحقيق بايد به دنبال تعيين روش تحقيق باشد. پايه هر علمي روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانين هر علمي به روش شناختي مبتني است كه در آن علم به كار مي رود. انتخاب روش تحقيق بستگي به هدف ها و ماهيت موضوع تحقيق و امكانات اجرايي آن دارد. بنابراين هنگامي مي توان در مورد بررسي و انجام يك تحقيق تصميم گرفت كه ماهيت، موضوع تحقيق، هدف ها و نيز وسعت و دامنه آن مشخص باشد. به عبارت ديگر، هدف از انتخاب روش تحقيق آن است كه محقق مشخص نمايد چه روش و شيوه اي او را دقيق تر، سريع تر و آسان تر در دستيابي به پاسخ پرسش هاي تحقيق مورد نظر ياري مي‎نمايد (خاکی، 1382).
تحقيق حاضر بدنبال بررسی تاثیر نوسانات سطح نقدینگی ناشی از شوک‌های اقتصادی بر بازده غیر عادی و اعتبار تجاری شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. مطابق با موضوع مذکور، ارتباط بین متغیرهای اساسی تحقیق، هدف اساسی و مبنای تصمیم گیری در خصوص فرضیات می باشد. بنابراين آزمونهاي همبستگي بيشترين نقش را در تجزيه و تحليل اطلاعات اين تحقيق ايفا مي كنند. هدف اصلی فصل حاضر تبیین روش تحقیق و چگونگی محاسبه متغیرها و آزمون فرضیات است. بنابراین در این فصل، در ارتباط با روش تحقيق، فرضيه‌هاي تحقيق، متغيرهاي تحقيق و نحوه محاسبه آنها، جامعه و نمونه آماري، قلمرو زمان و مكاني تحقيق، روش جمع‌آوري اطلاعات و داده‌ها، و روش‌هاي آزمون فرضيه‌ها و معرفي مدل تحقيق بحث مي شود.

3-2) روش تحقيق
در هر تحقيق ابتدا بايد ماهيت، اهداف و دامنه آن مشخص شود تا بتوان با استفاده از قواعد و ابزار و از راه‎هاي معتبر به واقعيت ها دست يافت. فرآيند تحقيق، فرآيندي است كه طي آن محقق مي كوشد با پردازش علمي و منظم درون دادها، فرضيه هاي خود را به بوته آزمايش بگذارد.
روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. توصیفی به این دلیل که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است و برای شناخت بیشتر شرایط موجود می باشد و همبستگی به دلیل اینکه در این تحقیق رابطه بین متغیرها موردنظر است. تحقيق حاضر به بررسی روابط بين متغیرها پرداخته و در پي اثبات وجود اين رابطه در شرايط كنوني براساس داده هاي تاريخي مي باشد. بنابراين مي‎توان آن را از نوع علی- پس رويدادي طبقه بندي نمود. در اينگونه تحقيقات، محقق به بررسي علت و معلول (متغير وابسته و متغير مستقل) پس از وقوع مي پردازد. در اين تحقيقات بين متغيرها يك رابطه آماري وجود دارد كه هدف بررسي اين رابطه مي باشد. همچنين متغيرها قابل دستكاري نيستند. اين تحقيق به لحاظ هدف، كاربردي است و در آن واكنش بازار سرمايه به تغييرات سطح نقدينگي ناشي از عوامل اقتصادي بررسي مي‎شود. همچنین، تحقیق حاضر، بلحاظ گردآوری اطلاعات توصیفی است و در آن اطلاعات مالی شرکتهای نمونه آماری، به روش کتابخانه ای جمع آوری می شود.

3-3) فرضیات تحقیق
فرضیه اول:
بین نوسانات سطح نقدینگی ناشی از شوک‌های اقتصادی و بازده غیر عادی شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم:
بین نوسانات سطح نقدینگی ناشی از شوک‌های اقتصادی و اعتبار تجاری شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.

3-4) مدل مفهومي تحقيق
مدیران شرکت‌ها با توجه به شرایط‌های مختلف و متفاوت اقتصادی اقدام به اجرای سیاست‌های پولی متفاوت در ارتبط با میزان نگهداری حجم نقدینگی می‌نمایند. یکی از موارد بسیار حساس و با اهمیت، سوق دادن سیاست‌های مالی و حجم نقدینگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در راستای شوک‌های اقتصادی است. با توجه به بررسی‌های به عمل آمده تاکنون پژوهشی با عنوان بررسي تاثیر نوسانات سطح نقدینگی ایجاد شده ناشی از شوک‌های اقتصادی بر بازده غیر عادی و اعتبار تجاری شرکت‌ها در ایران انجام نشده است. بررسی سه متغیر متفاوت نوسانات سطح نقدینگی ایجاد شده ناشی از شوک‌های اقتصادی، بازده غیر عادی و اعتبار تجاری شرکت‌ها و همسان سازی و قابلیت مقایسه کردن آن‌ها نوآوری اصلی این پژوهش و بررسی تاثیرپذیری متغیرها از همدیگر نوآوری دیگر این پژوهش می‌باشد. چهارچوب نظری پژوهش طی شکل 3-1 به وضوع بیان شده است.

شكل 3-1) مدل مفهومي تحقيق

3-5) شيوه آزمون فرضيات
جهت آزمون فرضیات تحقیق حاضر، از مدل های رگرسیونی ارائه شده توسط آپنديني و گاريگا(2014) استفاده می شود. اين مدل ها، پژوهش برگرفته از پژوهش تانگ و وی (2008) مي باشند. در این مدل های رگرسیونی، بازده غیر عادی و اعتبار تجاری به عنوان متغيرهاي وابسته و تابعی از متغیرهای مستقل و کنترلی تحقیق، تلقی شده است. مدل های مذکور بصورت ذیل می باشند.

3-5-1) مدل آزمون فرضيه اول

3-5-2) مدل آزمون فرضيه دوم

3-6)متغيرهاي تحقيق و نحوه محاسبه آنها
متغيرها يكي از عناصر اصلي تحقيق مي باشند. متغير چيزي است كه ميتواند از لحاظ مقدار تغيير كند و معمولا ميتواند ارزشهاي عددي متفاوتي را بپذيرد. بنابراين هر چيزي كه وجود داشته باشد متغير است و در واقع ويژگيهايي است كه پژوهشگر آنها را مشاهده، كنترل و يا دخل وتصرف ميكند. مهمترين و مفيدترين راه براي طبق بندي متغيرها، تقسيم بندي آنها به دو نوع مستقل و وابسته است. اين نوع طبقه بندي بدليل كاربرد كلي، سادگي و اهميت ويژه اي كه در مفهومي كردن و طرح ريزي پژوهش و همچنين تهيه گزارش نتايج آن دارد بسيار مفيد و ارزنده است. همچنين در تحقيقاتي كه بر پايه آزمون هاي همبستگي و رگرسیونی قرار دارند؛ دسته ديگري از متغيرها براي كاهش اثرات ناشي از عوامل ناخواسته بر نتايج، در آزمون ها وارد مي شوند كه بعنوان متغيرهاي كنترل تلقي مي شوند. متغیرهای کنترلی در تحقیقات حسابداری و مالی، متغیرهایی هستند که محقق را در تبیین بهتر تغییرات متغیر وابسته کمک می‎کنند. متغيرهای وابسته تحقيق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان شاخص قیمت، سیاست پولی، ارزش افزوده، قیمت سهام Next Entries پایان نامه با کلید واژگان انحراف معیار، جامعه آماری