پایان نامه با کلید واژگان قرآن کریم، جنین شناسی، علوم تربیتی، عقب ماندگی

دانلود پایان نامه ارشد

معالجه آن ، استراحت کامل و دوختن دهانه رحم است.»89

1-3-8- عامل ارهاش RH
«اگر مردی با RH مثبت با زنی با RH منفی ازدواج کند ، چنانچه فرزندشان RH مثبت داشته باشد ممکن است برای نوزاد خطرات و یا تعویض خون را در پی داشته باشد چون ممکن است خون مادر در مقابل RH مثبت پادتن تشکیل دهد . این پادتن در بارداری بعدی ممکن است به RH مثبت جنین حمله کند و این تخریب ممکن است مختصر و یا گاهی باعث فلج مغزی ، ناشنوایی و یا عقب ماندگی ذهنی شود. خوشبختانه این مشکل قابل کنترل است و میتوان بعد از تولد نوزادو با آزمایش خون آن ( نمونه بند ناف ) چنانچه مادری RH منفی و فرزندRH مثبت دارد با تزریق آمپول روگام از تولید پادتن خون مادر جلوگیری می شود.»90

فصل دوم

مراحل رشد و تربيت كودك در اسلام و علوم تربيتي

2- 1- مراحل رشد قبل از تولد از نظر اسلام و علوم تربيتي
2-1-1-مراحل رشدکمی وکیفی کودک قبل ازتولد دراسلام وعلوم تربیتی
« اناخلقناالانسان من نطفه امشاج »
ماانسان راازنطفه مختلطی آفریدیم.آدمی راازنطفه ترکیب شده وبه هم آمیخته(زن ومرد)آفریدیم .
«سلولهای جنسی مرد درتمام طول عمر دائما به ساختن موجودات زنده بسیارکوچکی مشغولندکه اسپرماتوزوئید نامیده می شوند. اسپرماتوزوئیدها ازراه مخاط دیوارهای رحم زن بالا می روندودرزهدان یالوله هایش باسلول ماده یاتخمک زن برخوردمی کنند.تخمک محصول آخرین مرحله بلوغ سلولهای تخمدان است.یکی ازاسپرماتوزوئیدها درتخمک واردشده وازترکیب این دوسلول ،تخم تشکیل می شود.به همین دلیل است که خداونددرقرآن کریم می فرماید، آدمی را ازنطفه ترکیب وبه هم آمیخته زن ومردآفریده ایم.پس ازآن این سلول تخم رشدکرده وپس ازطی مراحلی ، به یک موجود انسانی تبدیل می شود. درآیات ذیر خداوند طرزتکوین جنین رابه طورفشرده بیان می کند.»91
« ولقدخلقناالانسان من سلاله من طین ،ثم جعلناه نطفه فی قرارمکین ثم خلقناالنطفه علقه فخلفناالعلقه مضغه فخلقناالمضغه عظامافکسونا العظام الحمائم انشاءناخلقا افرفتبارک الله احسن الخالقین»92
وما انسان راازعصاره ای ازگل آفریدیم .پس اورانطفه ای درقرارگاه مطمئن ]رحم[ قراردادیم، سپس نطفه رابه صورت علقه ]خون بسته[ وعلقه رابه صورت مضغه ]چیزی شبیه گوشت جویده شده[ ومضغه رابه صورت استخوانهایی درآوردیم،وبراستخوانها گوشت پوشاندیم، سپس آن راآفرینش تازه ای دادیم،پس بزرگ است خدای که بهترین آفرینندگان است.
براساس این آیه همانگونه که علمای جنین شناسی معتقدند،معمولازندگی پیش ازتولد،ازسه دوره میگذرد «1-دوره اول:که دوهفته اول باروری راشامل می شود.دراین دوره،سلول بارورشده،یک موجودآزاداست که دربدن ماوجوددارد. ولی پیوستگی وتعلق به رحم مادر ندارد وفقط تا آن جا که معلوم است موادی ازرحم مادردریافت میدارد .
2-دوره علقه یادوره جنینی: دراواخرهفته دوم که تقریباسلول بارورشده ، خود را به رحم می چسباند،یک نوع علقه وپیوستگی میان سلول ورحم ایجادمیشود.بدین جهت خداوند نطفه رادراین وقت علقه نامیده است.دوره جنینی بحرانی ترین دوره قبل ازتولدبه شمار می رود.اهمیت این دوره واین که آن رابحرانی می دانند نه تنهاازآن جهت است که ساختمان اصلی بدن ودستگاه های لازم برای حفاظت وتغذیه تازمان تولد شکل پذیرمی شوند، بلکه ممکن است برخی اتفاقات دراین دوره به وقوع بپیونددکه درزندگی جنین موثرواقع شود. یکی ازاین اتفاقات سقط شدن جنین ودیگری به وجودآمدن نقایصی درساختمان بدن است.
3-دوره سوم یاآخرین دوره زندگی پیش ازتولد:که به بیان قرآن ازدوره مصغه تاهنگام تولد ادامه دارد .
]فخلقنالعلقه مصغه فخلقنالمصغه عظاما[
این دوره رادوره فتوس می نامند ومدت آن سی هفته آخر، پیش ازتولداست.رشددراین دوره بیش ازاندازه است وبه عبارت دیگررشد به طورمطلق صورت می گیرد ،زیرادراین دوره وزن واندازه کودک به مراتب زیادترازدوره قبلی است.»93

بررسی مراحل وچگونگی خلقت انسان ازدیدگاه قرآن کریم:
مراحل رشد از نظر اسلام در قبل از تولد بصورت صريح در قرآن كريم آمده است. خداوند مي‌فرمايد:
«يا ايهاالناس اِنْ كنتم في ريبٍ مِن البَعْثِ فانّا خلقناكُمْ مِن تراب ثم مِن نُطْفَهٍ ثُمَّ مِنْ علقهٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَهٍ مُخَلَّقَه و غَيرِ مُخَلَّقهٍ لنبيّن لكم و….»94
ترجمه: اي مردم اگر در رستاخيز شك داريد، ما شما را از خاك آفريديم، سپس از نطفه، و بعد از خون بسته شده، سپس از مضغه ]چيزي شبيه گوشت جويده[كه بعضي داراي شكل و خلقت است و بعضي بدون شكل، هدف اين است كه ما براي شما روشن سازيم ]كه بر هر چيز قادريم[ و جنين‌هایي را كه بخواهيم تا مدت معيني در رحم مادران قرار مي‌دهيم. بعد شما را بصورت طفل بيرون مي‌فرستيم. سپس هدف اين است كه به حد بلوغ و رشد برسيد.
خداوند متعال بصورت روشن در اين آيه مراحل رشد قبل از تولد را پنج مرحله مي‌داند كه پس از هر مرحله‌اي مرحله ديگر شروع مي‌شود.
1-علقه خداونددرآیات مختلف ازقرآن کریم، به مراحل خلقت انسان اشاره کرده است، یکی ازاین مراحل ]علق[ است.
واژه]علق[شش بار]علق1و2،حج/5،مومنون/14،غافر/67،قیامت/38[ ودرپنج آیه به صورت های مختلف به کار رفته است وهمچنین سوره ای درقرآن به نام ]علق[ نازل شده است ]اقراباسم ربک الذی خلق،خلق الانسان من علق: بخوان به نام پروردگارت که آفرید،انسان راازعلق آفرید.

«علق» درلغت
«واژه ]علق[ جمع «علقه» دراصل به معنای ]چیزی که به چیزی بالاترآویزان شود[ آمده است وموارداستعمال آن درخون بسته ،زالو،خون منعقد که دراثررطوبت به هرچیزی می چسبد،کرم سیاه که به عضو آدم می چسبدوخون رامی مکدو…..می باشد .»95
پس می توان گفت :درمواردی که علق استعمال می شود،یکی چسبندگی ودیگری آویزان بودن،لحاظ شده است.مانندزالو،خون بسته وکرم که به عضوبدن می چسبدوآویزان می شود.

علق ازنگاه علم
«علق همان خون بسته ای است که ازترکیب اسپرم مرد بااوول زن حاصل می شودوسپس داخل رحم زن می شود.پس ازپیوستن نطفه مردبه تخمک زن ،تکثیر سلولی حاصل می شود وبه صورت یک توده سلولی درمی آیدکه به شکل توت است که به آن ]مارولا[ گویندودررحم زن نفوذ کرده وبه آن معلق ]آویزان ونه کاملاچسبنده به رحم[می شود.قرآن این مطلب راباتعبیرزیبای ]علق[ بیان فرموده است.
درنتیجه می توان گفت باتوجه به دیدگاه دانشمندان ومفسران واهل لغت ]علق[ به معنای خون بسته آویزان به رحم است.به ویژه آنکه این مرحله ازخلقت انسان درعلم جنین شناسی جدید به عنوان واسطه ای بین نطفه ومضغه]گوشت شدن[ محسوب می شود.»96
«باتوجه به عدم پیشرفت علم پزشکی در14قرن قبل،می توان مسئله ]علق[ رایکی ازشگفتی های علمی قرآن نامیدکه بعداز14قرن کشف شده است .»97

مضغه
قران کریم درمراحل خلقت انسان پس ازنطفه وعلقه مرحله ای دیگربه نام «مضغه» رامطرح می سازدکه دردوآیه سوره مومنون آیه14وسوره حج آیه5سه بارازآن سخن گفته است.
خداونددرقرآن کریم می فرماید:
«ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه وغیرمخلقه لبنین لکم»98 پس ازعلقه آنگاه ازمضغه دارای خلقت کامل وخلقت ناقص تا قدرت خودرا به شما روشن گردانیم .
«واژه ]مضغه[ درلغت به معنای ]غذای جویده شده وگوشت جویده شده[ آمده است وبه عبارت دیگر قطعه ای ازگوشت که که شبیه گوشت جویده شده است.»99
«واژه ]مخلقه[ تعبیری است که برای مبالغه درخلق به کار می رودوخلق به معنای ایجادچیزی برکیفیت مخصوص است پس تعبیربه مخلقه درموردمضغه اشاره به این است که حقیقت خلق وتحقق آن ،یعنی ایجادبرکیفیت مخصوص وتعیین خصوصیات ومقدمات دراین مرتبه است. اماغیرمخلقه به این معناست که تعیین برخی خصوصیات]تمامایابعضا[ دراین مرتبه]مضغه[ نیست.»100

استخوان وگوشت
قرآن بعدازبیان مرحله (مضغه)به مرحله دیگری ازخلقت اشاره کرده است.آیه 14ازسوره مومنون:
(فخلقناالمضغه عظامافکوناالعظام لحما)وآنگاه مضغه رااستخوان هایی راباگوشتی پوشانیدیم.آیه فوق بیانگر آن است که ابتدا استخوان تشکیل شده وبعدازآن گوشت روی آن راگرفته است.

آفرینش روح وجنبش جنین
«ازآیات قرآن استفاده می شودکه پس ازمرحله تسویه وتنظیم وتعادل اعضای بدن انسان دررحم مادر،مرحله دیگری رابانام]نفخ روح،دمیدن روح[بیان می کند…….خداوندتبارک وتعالی می فرماید«ثم سوال ونفخ فیه من روحه» آنگاه اورادرست اندام کرده وازروح خویش دراو دمید.»101
همچنین می فرماید «فکسوناالعظام لحماثم انشاناه خلقااخر»102
بعداستخوان هارابه گوشتی پوشانیدیم آنگاه ]جنین را[ درآفرینشی دیگرپدیدآوردیم .
ازآیات فوق برمی آید که «درآدمی جزبدن ، چیز بسیار شریف نیز وجوددارد که مخلوق خداست وتا آن چیز شریف درانسان به وجود نیاید،آدمی انسان نمی گردد.»103
«ودرحضرت آدم به وجودآمد،شانی یافت که فرشتگان دربرابر اوخضوع کردندوعبارت ]انشاناه خلقاآخر[ نشان ازخلقت می دهد که فعل وانفعالات طبیعی ومادی درآن نیست وانشاءبه معنی ایجادکردن چیزی توام باتربیت آن است این تعبیر نشان می دهدکه مرحله اخیر با مراحل قبل کاملامتفاوت است.» 104
بنابراین نفخ روح چه معنادارد؟
«درپاسخ بایدگفت:زمانی که نطفه منعقد میشود،تنها دارای یک نوع ]حیات نباتی ،گیاهی[ است.یعنی،فقط تغذیه ورشدونمودارد ولی ازحس وحرکت که نشانه ]حیات حیوانی[ است و همچنین قوه ادراکات که نشانه حیات انسانی است ودرآن خبری نیست ]باتکامل نطفه دررحم به مرحله ای می رسدکه شروع به حرکت میکندوتدریجا قوای دیگرانسانی در آن زنده می شود[ این همان مرحله ای است که قرآن ازآن تعبیربه نفخ روح می کند.»105

جنسیت جنین (دختریاپسر)
قرآن درادامه بیان مراحل خلقت به مرحله شکل گیری جنین اشاره می کندودرچندآیه بدان پرداخته است:
«ثم کان علقه فخلق فسوی فجعل منه الزوجینالذکروالانثی» پس علقه ]آویزک[ شدوخدایش شکل دادودرست کردوازآن ،دوجنس نروماده راقرارداد.
ازمرحله علقه تاشکل گیری جنین،سه ماه طول می کشدودرسومین ماه صورت جنین ،شکل صورت انسان به خود می گیردوجنسیت جنین مشخص می شودوبه همین علت ،قرآن کریم مرحله جنسیت جنین راپسریادخترپس ازمرحله تسویه وشکل گیری قرارداده است«فسوی فجعل منه الزوجین»106ازنظرعلمی،اعضاءتناسلی خارجی درماه سوم تکامل یافته که دردوازدهمین هفته جنس جنین راباامتحان وضع ظاهری می توان مشخص ساخت.

2- 1- 2-رشد از نظر دانشمندان علوم تربيتي
«رشد عبارت است از تغييرات منظم كمي و كيفي كه از لحظه انعقاد نطفه تا مرگ رخ مي‌دهد ، اين تغييرات رشدي بطور منظم و بر اساس الگوهاي معين، در ابعاد مختلف جسمي و رواني ]مانند شناختي، عاطفي، اجتماعي، اخلاقي و…[ صورت مي‌گيرد. تغييرات كمي به تغييراتي گفته مي‌شود كه در اندازه‌ها، مقادير و تعداد روي مي‌دهند مانند قد و وزن. اما تغييرات كيفي تغييراتي هستند كه در فرايندها، كاركردها، ساختارها و سازمان‌ها اتفاق مي‌افتند، اين تغييرات را نمي‌توان اندازه گرفت ولي تفاوت در آن‌ها را مي‌توان فهميد مانند تغييرات هوشي و عاطفي.»107

2-1-3-مراحل رشد قبل از تولد
اگر به نوزادان بخش زايمان يكي از بيمارستانها نظر بيافكنيم انواع مختلف كودكان را خواهيم ديد . اين تنوع فقط از لحاظ وضع ظاهري يا جسماني نيست ، بلكه در رفتار انها نيز مشاهده مي شود . اگر يكي ازآنها در خواب است ،ديگري در حال جيغ و فرياد كشيدن است و احتمالآ كودك ديگري با نگاه هاي دقيق به اطراف نگاه مي كند.
چه عواملي موجب گوناگوني ويژگي هاي جسمي ورفتاري دراين كودكان مي شود ؟
پاسخ به اين سوال در عوامل قبل از تولد يا حتي قبل از باروري نهفته است . تاثير متقابل بين انواع مختلف عوامل وراثتي يا عوامل محيطي، اين دگرگوني ها را به وجود مي آورد. اين تآثيرات متقابل وراثتي و محيطي در طول حيات فرد از لحظه باروري تخم تا هنگام مرگ ادامه دارد. عوامل مختلفي كه در طول دوران رشد قبل از تولد، بر موجود زنده تآثير مي گذارد، رشد او را بسيار آسيب پذير مي كند. بعضي از اين عوامل وراثتي است و بعضي ديگر به وضع جسماني مادر در اين دوران و احتمالآ شرايط هيجاني و عاطفي وي بستگي دارد.
«رشد قبل از تولد تقريبآ 10 ماه قمري يا 280 روز طول مي كشد كه در اين زمان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان زنان باردار، زنان معتاد، امام صادق، مواد مخدر Next Entries پایان نامه با کلید واژگان تناسب اندام