پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا

دانلود پایان نامه ارشد

مي گردد؛ محقق با هدف بررسي و شناسايي عوامل مؤثر بر کنترل قاچاق و نيازمندي هاي نيروي انتظامي در جهت کنترل بهتر مبادرت نموده وسپس با بررسي روند قاچاق کالا در کشور و شناخت علل ريسک پذيري قاچاقچيان کالا به نتيجه گيري و ارائه راه کار هاي اجرايي جهت کنترل قاچاق کالا پرداخته است.
5- پژوهشي تحت عنوان “نقش پليس در کنترل و مبارزه با قاچاق کالا” توسط آقاي علي رضا صوفي دانشجوي دوره هشتم دافوس ناجا نگارش يافته است.در اين تحقيق، نگارنده به امکانات و مقدروات موجود در ناجا توجه نموده است
6- تحقيقي تحت عنوان ” بررسي عملکرد فرماندهي انتظامي استان بوشهر در کنترل ورود کالاي قاچاق در سال 1383″ به نگارش سرهنگ ستاد هدايت اله حاتمي ، استاد راهنما محمد هادي مؤذن جامي در آمده است.که فرضيه اين تحقيق عبارتند از:
– انجام کنترل انتظامي توسط فرماندهي انتظامي بوشهر در کنترل ورود کالاي قاچاق مؤثر مي باشد.
– انجام عمليات اطلاعاتي ورواني توسط فرماندهي انتظامي بوشهر درکنترل ورودکالاي قاچاق مؤثرمي باشد.
– انجام ساماندهي و انضباط بخشي به شناورها توسط فرماندهي انتظامي بوشهر در کنترل ورود کالاي قاچاق مؤثر مي باشد.
که اهداف اين تحقيق شناسايي چگونگي عملکرد فرماندهي انتظامي استان بوشهردر جلوگيري از ورود کالاي قاچاق ،شناسايي راهکارهاي مناسب براي کنترل ورود کالاي قاچاق، بررسي روش هاي موجود در مقابله با ورود کالاهاي قاچاق مؤثر بوده و همگي فرضيات تحقيق مورد تأييد قرار گرفته است.
7- تحقيق تحت عنوان” نقش فناوري اطلاعات در کشف کالاي قاچاق با رويکرد پليسي” به نگارش دانشجو کارشناسي ارشد آگاهي ايرج معظمي گودرزي ،استاد راهنما اصغر صرافي زاده، استاد مشاور سردار سرتيپ دوم محسن نادي در آمده است. اهداف اين تحقيق به صورت موارد زير مي باشد:
– شناسايي کارکردهاي فناوري اطلاعات در کشف کالاي قاچاق.
-کمک به کارکنان نيروي انتظامي در فرآيند کشف کالاي قاچاق .
– معرفي فناوريهاي اطلاعاتي مرتبط و پيشنهاد استفاده از آنها در فرآيند کشف کالاي قاچاق .
– تغيير شيوهاي کشف کالاي قاچاق با استفاده از فناوري اطلاعات.
فرضيه هاي اين تحقيق عبارتند از :
– سيستم هاي اطلاعات مديريت در فرآيند کشف کالاي قاچاق مؤثرند.
– فناوري اطلاعات در تسهيل فرآيند کشف کالاي قاچاق مؤثرند.
– جامعه آماري اين تحقيق از بين 100 نفر از متخصصين و کارشناسان مربوط در حوزه قاچاق و فن آوري اطلاعات بوده و بر اساس يافته هاي تحقيق اين دو فرضيه تاييد مي گردد.
8- تحقيقي تحت عنوان ” بررسي شيوه هاي قاچاق کالا از مبادي رسمي استان سيستان وبلوچستان در سال 1384 ” به نگارش عبدالمجيد خاشي-استاد راهنما جعفر هزار جريبي – استاد مشاور سردار محسن نادي در آمده است. اين تحقيق به صورت پيمايشي انجام گرفته و اهداف اين تحقيق به صورت زير بوده است.
هدف اصلي: شناخت روش هاي قاچاق کالا از گمرکات استان سيستان بلوچستان.
اهداف فرعي:
– شناخت ميزان نقش ترانزيت داخلي و خارجي در امر قاچاق کالا از مبادي رسمي استان سيستان و بلوچستان.
– شناخت ميزان تأثير سوءاستفاده از مقررات و بخشنامه هاي گمرکي در قاچاق کالا از مبادي رسمي استان سيستان وبلوچستان.
– شناخت ميزان تأثير عملکرد عوامل اجرايي در مبادي رسمي استان سيستان و بلوچستان برقاچاق کالا.
فرضيه هاي اين تحقيق عبارتند از:
– بين سوء استفاده تجار و بازرگانان از مقررات و بخشنامه هاي گمرکي و قاچاق کالا رابطه وجو دارد.
– بين نحوه عملکرد عوامل اجرايي در مبادي رسمي استان سيستان وبلوچستان و قاچاق کالا رابطه وجود دارد.
– بين نوع حمل ونقل کالا(ترانزيت) وقاچاق کالا رابطه وجود دارد.
جامعه آماري اين تحقيق تعداد 60 نفر از کارشناسان و خبرگان در ستاد فرماندهي ناجا و ستاد مرکزي قاچاق کالا وارز نهاد رياست جمهوري وخبرگان موضوع مذکور در گمرک، دبيرخانه، مناطق آزاد تجاري و مديريت بازارچه هاي مرزي بوده است وکليه فرضيه هاي تحقيق تاييد گرديده است.
9- تحقيقي تحت عنوان ” بررسي محدويتهاي انتظامي کشف کالاي قاچاق مورد مطالعه شهرستان مرزي پيرانشهر سال 1388″ به نگارش بهروز نصرالهي – استاد راهنما دکتر آيت الله گودرزي – استاد مشاور نادر آقاخاني در آمده است. که اهداف اين تحقيق شامل:
هدف اصلي: شناخت محدويت هاي انتظامي در شهرستان پيرانشهر و تأثير آن در کشف کالاي قاچاق.
اهداف فرعي:
– شناسايي توانمنديهاي کارکنان متخصص در امور انتظامي که درکشف کالاي قاچاق تأثير دارد.
– شناسايي امکانات و تجهيزات پليسي پيشرفته که در کشف کالاي قاچاق تأثير دارد.
– شناسايي راهکارهاي حمايت قضايي که در موفقيت مامورين مبارزه با قاچاق کالا تأثير گذار است.
فرضيه هاي تحقيق عبارتند از:
– بين موقعيت جغرافيايي شهرستان پيرانشهر وکشف کالاي قاچاق رابطه وجود دارد.
– بين وجود کارکنان متخصص و مجرب در امور انتظامي و کشف کالاي قاچاق رابطه وجود دارد.
– بين امکانات و تجهيزات پليس پيشرفته و کشف کالاي قاچاق رابطه وجود دارد.
– بين حمايت قانوني دستگاه قضايي از کارکنان و کشف کالاي قاچاق رابطه وجود دارد.
جامعه آماري اين تحقيق کليه کارکنان انتظامي مرز پيرانشهر که به تعداد 235 نفر بوده که در سال 1388 مشغول به خدمت بوده اند که از بين محدويت هاي انتظامي و موقعيت جغرافيايي پيرانشهر و افراد متخصص و مجرب در امور انتظامي، ايجاد امکانات و تجهيزات پليسي پيشرفته وحمايت قضايي از پرسنل کشف کالاي قاچاق رابطه معناداري وجود دارد.
10- تحقيقي تحت عنوان” بررسي قاچاق کالا و عوامل مؤثر بر کشف آن در استان يزد 1390″ توسط دانشجو سعيد مروتي شريف آباد -استاد راهنما سردار دکتر مرتضي نجفي – استاد مشاور غلامحسين بياباني با تعداد 4 فرضيه به شرح ذيل مطرح گرديد:
1- نقش بکارگيري اقدامات انتظامي در کشف قاچاق کالا که مورد تاييد قرار گرفت.
2- نقش و تأثير تجهيزات فني در کشف قاچاق کالا که مورد تاييد قرار گرفت.
3- نقش عامل انساني درکشف قاچاق کالا که عامل بسيار مؤثر درکشف و مورد تأييد قرار گرفت.
4- نقش اقدامات اطلاعاتي در کشف قاچاق کالا که مورد تأييد قرار گرفت.
2-2-2- تحقيقات خارج از ناجا
مجموعه مقالات ارائه شده درسومين همايش
يکي ديگر از رهيافت هاي معطوف به موضوع تحقيق،مقالات ارائه شده در سومين همايش”بررسي پديده قاچاق کالا و راه هاي پيشگيري ازآن” است که در سال 1378 به سفارش اداره کل مبارزه با قاچاق کالا وارز ناجا در دانشگاه تربيت مدرس برگزار گرديد. مجموعه ي مقالات اين همايش که حاوي 12 مقاله است به بررسي پديده قاچاق کالا از نگاه اقتصادي پرداخته است که برخي از نتايج حاصله از مقالات ارائه شده در اين مجموعه به شرح ذيل برخي از آنها اشاره گرديده است: .(دانشگاه تربيت مدرس،1379)
1-“تخمين قاچاق و گران نمايي واردات با استفاده از اختلافات آماري مورد ايران.(1356-1376)”نوشته دکتر کاظم ياوري “عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس ” که از مقاله خويش نتيجه گرفته است که: تجزيه تحليل پديده قاچاق با توجه به خصلت آن و فقدان آمار معتبر بسيار مشکل است لکن با استفاده از روش هايي مي توان به شاخص هاي کلان در مورد قاچاق دست يافت. يکي از راه هاي علمي براي تخمين قاچاق واردات در سطح کلان مقايسه ي آمارهاي رسمي گمرک با آمار هاي رقباي تجاري است.به نظر مي رسد اختلافات شديدي در برخي از سال ها بين اين دو آمار وجود دارد که دلالت بر قاچاق به داخل و پديده گران نمايي واردات دارد. مقايسه اين آمارها نشان ميدهد که درسال 1375 خروج ناگهاني سرمايه در اقتصاد ايران اتفاق افتاده است. درسال 1370و1372 پديده گران نمايي واردات کاملاً مشهود است. در سالهاي 1359-1376 نيز قاچاق کالا چشم گير بوده است. (ياوري،1378،صص9-24)
2- “بررسي پديده قاچاق کالا و آثار اقتصادي آن در کشور” به نگارش شهباز شمس الديني که در پايان مقاله خويش چنين نتيجه گرفته است که: برخي از دلايل قاچاق در کشور ناشي از ساختار اقتصادي کشور است که حداقل در کوتاه مدت راه گريزي از آنها نيست.اما مي توان در بلند مدت براي جلوگيري از قاچاق کالاهاي صادراتي در خصوص راه کارهايي چون گشودن راه هاي قانوني صدور کالا، شفاف کردن قيمت ها در بازار داخلي، حذف تدريجي يارانه ها،تثبيت ارزش ريال و کاهش تشريفات اداري برنامه ريزي کرد.کاهش واردات قاچاق کالا به کشور مستلزم زمينه ورود قانوني کالاها، تجديد نظر در حقوق گمرکي و سود بازرگاني کالاها، حمايت واقعي از صنايع نوپا، تاثيرگذاري بر الگوي مصرف و… است. همچنين هماهنگي بين نهادهاي سياست گذار در تجارت خارجي، نيروي انتظامي و محاکم قضايي، استقرار نيروي انتظامي در گلوگاهها و راه هاي ارتباطي مناطق مرزي با داخل کشور، از بين بردن نارساييهاي موجود در برخورد با قاچاقچيان، کنترل بيشتر در بازارچه هاي مرزي و غيره مي تواند تا حدودي از قاچاق کالا جلوگيري کند. (شمس الديني،1378،صص213-225).
4-“بررسي قاچاق کالا و راهکارهاي هدايت فعاليت هاي قاچاق به مسيرهاي قانوني و رسمي”عنوان پژوهشي به نگارش خسرو نورمحمدي به سفارش گمرک کشور و با همکاري گروه اقتصادي جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران آن را به رشته تحرير در آورده است. اين پژوهش کاربردي، راههايي را براي کاهش و هدايت قاچاق به مجاري قانوني پيشنهاد داده و نتيجه گرفته که قاچاق محصول ضعف ساختار توليد و سياست هاي بازرگاني بي هدف است که اين نيز به نوبه خود از توسعه نيافتگي اقتصاد ايران سرچشمه مي گيرد. (وطن پور، 1388،ص26)
5-“برآورد اقتصاد غير رسمي ايران”پژوهشي به نگارش عليرضا شکيبايي وي معتقد است: “فقدان اطلاعات در زمينه ابعاد و علل پيدايش اقتصاد غير رسمي در ايران باعث کاهش اثربخشي برنامه ريزي وسياست گذاري اقتصادي است”محقق ميزان اقتصادغيررسمي(قاچاق)را برسياستهاي پولي ومالي، شکاف مالياتي، توزيع درآمد و رشداقتصادي مؤثر تلقي مي کند، و بار ماليات، درجه مقررات بالا، افزايش اختلاف و نوسانات ارز رسمي وآزاد را دلايل شکل گيري اقتصاد زيرزميني در ايران معرفي مي کند. (همان، ص28)
6- “عوامل گرايش به قاچاق در منطقه آورتين شهرستان کهنوج” تحقيق ديگري است که توسط فروزنده جعفرزاده پور و فاضيه حسني به رشته تحرير درآمده است. در اين اثر ويژگي هاي جغرافيايي و اقتصادي منطقه، که سبب گرايش مردم به قاچاق کالا مي شود، آمده است.از جمله: فقدان مراکز صنعتي، کشاورزي فصلي، نزديکي به استان هاي مرزي و قرار گرفتن در مسير قاچاق، فقر اقتصادي و بيکاري از مهم ترين عوامل گرايش به قاچاق مطرح مي باشند. .(دانشگاه تربيت مدرس،1379،ص147)
7- امير آشتياني در مقاله اي تحت عنوان “قاچاق کالا و بحران توليدات داخلي” به اثرات مستقيم قاچاق کالا از جمله اتلاف سالانه 200 تا 400 هزار شغل در کشور که خود عاملي براي قاچاق کالاست اشاره دارد. در اين تحقيق از توليد غيرکيفي و نامطلوب محصولات داخلي، حمايت ناکافي از آنان،گرايش به مصرف کالاهاي خارجي، بيمار بودن اقتصاد و تأمين نبودن معيشت خانواده ها بعنوان ديگر عوامل مؤثر بر قاچاق سخن به ميان آمده است.(آشتياني،صص272-273)
8- اثر بعدي توسط جمشيد شريعت و عليرضا عيوضخاني تحت عنوان “قاچاق دريايي علل وراهکارهاي مقابله با آن” به ذکر وضعيت قاچاق کالا از طريق دريا در مقايسه با قاچاق زميني پرداخته است. اين تحقيق، طولاني بودن مرزهاي دريايي از خليج فارس و درياي عمان گرفته تا جزاير و آبراهها، خورها و بريدگي هايي که موجب پيچيدگي وسختي مبارزه با قاچاق و فراهم شدن شرايط عبور شناورهاي حامل قاچاق از اين گونه بزرگراههاي امن و پهناور مي شود را از عوامل فراواني قاچاق دريايي نسبت به قاچاق زميني معرفي مي کند. اين تحقيق همچنين بر لزوم تجهيز و هماهنگي بين گاردهاي ساحلي به منظور اعمال کنترل قوي و مؤثر بر آبهاي سرزميني3 بعنوان شرط لازم براي ريشه کن کردن قاچاق دريايي تأکيد و راهکارهاي مناسبي در اين جهت به دست آمده است. .(دانشگاه تربيت مدرس،1379،ص227).
2-2-3- تحقيقات خارجي: 1- آدم 4و وگينزبرگ5 براي تجزيه و تحليل ارتباط متقابل سياست هاي افزايش اشتغال و توليد و سياست هاي محدود

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، استان کردستان، آموزش کارکنان Next Entries پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، تابع تقاضا، بخش اقتصاد