پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، وانت بارها، استان هرمزگان

دانلود پایان نامه ارشد

مه سنگين با جاسازي منابع و انتقال به کشورهاي عربي حوزه خليج فارس .
5/2- خروج بعضي از محصولات کشاورزي از جمله زعفران، اموال تاريخي و فرهنگي و پرندگان شکاري از مرزهاي آبي کشور با استفاده از شناورها اعم از قايقهاي تندرو و موتور لنج در جاسازيهاي پيچيده به کشورهاي عربي حاشيه خليج فارس . (همان، صص88-90)
2-3-8-2- مرزهاي خشکي
گستردگي قاچاق باعث گرديده که ورود وخروج کالاي قاچاق از اکثر مرزهاي زميني با توجه به وضعيت موجود به شيوه هاي مختلف وارد يا خارج گردد به مهمترين عللي که بستر قاچاق کالا را در مرزهاي زميني فراهم نموده است مي توان به شرح ذيل اشاره نمود.
وضعيت جغرافياي وگستردگي بسيار زياد مرزها که ترددهاي غير مجاز و تجاوزات مرزي به راحتي مي تواند صورت گيرد.
عدم وجود امکانات حفاظت فيزيکي در معابر ورودي وخروجي جهت کنترلهاي انتظامي.
وضعيت سکنه مرزي از نظر معيشتي، قوميت، اجتماعي و ارتباطات فاميلي با ساکنان مرزي کشورهاي همسايه.
وجود معابر قابل تردد درکنار بازارچه هاي مرزي.
نبود مناطق ممنوعه مرزي وقوانين کارآمد جهت کنترل ضابطه مند مرزها.
عدم ثبات و حاکميت در بعضي از کشورهاي همسايه.
حمايت از قاچاق به صورت کوله باري توسط بعضي از افراد ذي نفوذ محلي براي رفع بيکاري.
صدور احکام برائت و عدم وحدت رويه اکثر محاکم قضايي در شهرهاي مرزي.
همکاري بعضي از مرزبانان متقابل کشورهاي همسايه از عوامل قاچاق در مرز.
شايان ذکراست عوامل قاچاق در مرزهاي غيرمجازخشکي معمولا ًتوسط وانت بارهاي تندرو و شاسي بلند، موتورسيکلت، دوّاب(اسب وقاطر)،کوله باري توسط افراد مبادرت به ورود وخروج کالاي قاچاق مي نمايند. (همان، ص91).
2-3-9- انتقال، نگهداري و توزيع کالاي قاچاق
2-3-9-1- انتقال کالاي قاچاق از خارج به داخل کشور
در حال حاضر مهم ترين مبادي تهيه کالاي قاچاق ورودي به کشور، بنادرامارت، بندر خصب متعلق به عمان، منطقه کرد نشين عراق، ترکيه و شهرهاي مرزي کشور افغانستان است که با شيوه هاي زير از 13 استان مرزي به داخل کشور ما وارد مي شوند:
1- با شناورهاي سنگين در پوشش بارهاي تجاري، محموله هاي صيادي، تعاوني مرز نشينان، مناطق آزاد، کالاهاي ملواني و بعضاً با استفاده از يک يا چند مانيفست33 (فهرست کل بار) به شهرهاي ساحلي جنوب به ويژه استان بوشهر، از مبادي گمرکي و تخليه درخورهاي غير مجاز .
2- با استفاده از انواع قايق هاي تندرو و معروف به قايق هاي گله اي و تخليه در طول سواحل استان هرمزگان، به ويژه بندرعباس، ميناب، قشم، و مناطق آزاد .
3- با استفاده از وسايط نقلية سنگين در پوشش بارهاي تجاري از مبادي گمرکات مستقر در مرزهاي زميني و به ندرت از مرزهاي غير گمرکي .
4- با استفاده از وانت بارهاي تندرو ، موتورسيکلت، چهارپايان، افراد پياده و دوّاب از جاده هاي کوهستاني و صعب العبور و بيراهه هاي مرزي .
5- با استفاده از واردات به روش ورود موقت يا از طريق صادر نکردن محصولات توليدي (که مي بايد صادر مي شده ) يا صدور نوع ارزان قيمت آن .
6- با استفاده از وسايط نقليه سنگين در پوشش محموله هاي ترانزيتي خارجي .
7- با استفاده از اعطاي معافيت هاي گمرکي به وارد کنندگان کشورهاي آسياي ميانه و واردات کالاهاي کشورهاي اروپايي از اين طريق به منظور پرداخت حقوق و عوارض کمتر .
8- با استفاده از مجوز واردات مواد اوليه و قطعات يدکي منفصلة و ورود کالاي ساخته شده در اين پوشش
9- با اظهار خلاف در ترخيص کالا با حقوق و عوارض کمتر .
10- با استفاده از هواپيما در پوشش بارهاي تجاري توسط برخي کارکنان هواپيمايي و بارهاي ديپلماتيک و همراه مسافران خارجي و مناطق آزاد از گمرکات مستقر در فرودگاه ها .
11- از طريق ته لنجي که فعلاً به صورت عرف درآمده و موجب شده تا از طريق استان هاي ساحلي جنوب روزانه صدها تن کالاي ناشناخته و در بسته و مستعمل با اغماض مسئولان محلي به کشور وارد شود .
12- ترخيص کالاهاي تجاري تحت پوشش مسافر از مناطق آزاد و گذرهاي مرزي .
13-ترخيص کالاهاي تجاري دربازارچه هاي مرزي تحت عنوان تعاوني مرز نشيني.(سيف، 1387، ص77)
2-3-9-2- حمل و نقل کالاي قاچاق به شهرهاي داخلي
در اين بخش از فرايند قاچاق مهم ترين نقش بر عهدة رانندگان شرکت هاي باربري و مسافربري است که با شيوه هاي زير نسبت به جا به جايي کالاهاي قاچاق از شهرهاي مرزي به شهرهاي بزرگ داخلي ازجمله تهران اقدام مي نمايند .
1) با وسايط نقلية سنگين در پوشش بارهاي تجاري و با استفاده از اسناد جعلي، اصلي وتکراري گمرکي.
2) با وسايط نقلية سنگين در پوشش کالاهاي ترانزيتي34،برداشتن يا تعويض اين کالاها درطول مسير
3) با وسايط نقلية سنگين در پوشش بارهاي پلمپ شدة دولتي ، نظامي يا اسناد طبقه بندي شده .
4) با وسايط نقلية سبک و سنگين به صورت زير باري و انواع جاسازي بسيار پيچيده و پيشرفته .
5) وانت بارهاي تندرو (معروف به وانت هاي شوتي) از جاده ها و بيراهه هاي استاني .
6) با استفاده از اتوبوس هاي مسافربري و توسط افراد چتر باز و کوله باري . (همان، ص78)
2-3-9-3- نگهداري و توزيع کالاهاي قاچاق
معمولاً حدود80 تا 90درصدکالاها به طرف شهرهاي بزرگ سرازير و درانبارهاي اطراف شهرها، باغات و مکان هاي متروکه تخليه و نگهداري مي شود، تا با ادارة تقاضاي آن کالاها براي جلوگيري ازکاهش قيمت ها به صورت خرده بار وارد مرحلة فروش در مراکز تجاري و بازارها شود . در اين بخش از فرايند قاچاق،که صاحبان انبارها بيشترين نقش را دارند، بيشتر کالاهاي موضوع درآمد دولت که به صورت قاچاق وارد شده با همان نوع کالاها که به صورت قانوني وارد شده مخلوط مي شود و تميز دادن آنها از هم بسيار مشکل و برخورد با آنها معمولاً تبعات منفي اقتصادي- اجتماعي نيز به همراه دارد.
در نتيجه همان طور که ملاحظه شد، از هر دو حيث مبادي و شيوه ها با تنوع بسيار زيادي رو به رو هستيم که نظارت کامل بر آن را تقريبا غير ممکن مي سازد. وجود مرزهاي گستردة زميني و دريايي با همسايگان متنوع از نظر اقتصادي و سياسي، که بعضاً حساسيت ويژة ما را در مقابله با قاچاق کالا نيز ندارند، شيوه هاي قاچاق کالا نيز کار مقابله را دشوار مي نمايد، زيرا غير از شيوه هاي متنوع غيرقانوني، شيوه هاي قانوني مانند؛ ورود موقت، کالاي همراه مسافر، کالاي وارد شده از طريق تعاوني هاي مرزنشينان، و نيز کالاهاي وارد شده از طريق گذر مرزي همه شيوه هايي اند که به ظاهر قانوني عمل مي کنند ولي هيچ تفاوتي از لحاظ تأثيرات با قاچاق کالا براي اقتصاد کشور و خزانة دولت ندارد.(همان، ص79)
2-3-10- شکل گيري قاچاق کالاي ورودي
هيچ کالايي ذاتاً قاچاق نيست بلکه قاچاق فعل، رفتار وعمل انسان است و هيچگونه رابطه اي با ماهيت کالا ندارد. يعني انسان متجاوزگر” قاچاق” مي کند و از طرفي قاچاق نوعي تجارت(غير رسمي) است زير ا يک بازرگان براي ورود و توزيع کالا به داخل کشور اقداماتي را انجام مي دهدکه اين اقدامات به نوع ديگري از سوي قاچاقچي نيز بايد انجام گيرد. (محمودي، 1388، ص95)
2-3-10-1-کشورهاي مبدأ
با توجه به نوع کالاهايي که به صورت قاچاق وارد کشور مي گردد درصد بالاي از اين کالاها ساخت کشورهاي جنوب آسياي شرقي از جمله؛کره، تايوان، تايلند، چين، ژاپن، مالزي، سنگاپور و… مي باشند. اين نوع کالاها پس از خريداري توسط تجار از طريق دريا عمدتاً به بندر “جبل العلي” در امارات متحده عربي(دبي) انتقال و سپس از طريق بنادر دبي، شارجه، عمان، رأس الخيمه، خصب، خورفکان، فجيره، کشورهاي قطر، بحرين وکويت توسط شناورهاي(تجاري، صيادي و…) به سواحل استان هاي ساحلي هرمزگان، بوشهر، خوزستان وشهرستان چابهار انتقال و به صورت غير قانوني (قاچاق) از مبادي رسمي وغير رسمي وارد کشور مي گردد.
بخش ديگري از کالاهايي که به صورت قاچاق وارد کشور مي گردد ساخت کشورهاي اروپايي مي باشد که اين نوع کالاها بصورت تجاري وارد کشورهاي همسايه(ترکيه، عراق، آذربايجان و…) مي گردد وسپس به شيوه هاي مختلف از طريق مبادي رسمي وغير رسمي و بصورت قاچاق وارد کشور مي گردد . همچنين بخشي از توليدات کشورهاي همسايه ازجمله ملبوسات و مسنوجات، مشروبات الکلي، بلورجات، ميوه جات و… از طريق مبادي رسمي وغير رسمي بصورت قاچاق وارد کشور مي گردد. (همان، ص95)
2-3-10-2- کشورهاي عربي حوزه خليج فارس
تجارت وتبادل کالا بين کشورهاي عربي حوزه خليج فارس از سالها قبل از طريق تردد شناورها به بنادر کشورجمهوري اسلامي ايران صورت مي گرفته. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تأثير مسايلي از قبيل؛ فعال شدن شرکتهاي چند مليتي، جنگ تحميلي، محاصره اقتصادي و… باعث گرديد تا بعضي ازکشورهاي عربي حوزه خليج فارس بويژه دبي تبديل به يکي از مراکز مهم براي تأمين کالاي مورد نياز ايران گردد. وجود تجار ايراني درکشورهاي عربي حوزه خليج فارس، نزديکي کشورهاي عربي به سواحل جمهوري اسلامي ايران، وجودامکانات هوايي و دريايي حمل کالا، سهل الوصول و سريع بودن تهيه کالا، عدم فعاليت جدي در مناطق آزاد ايران، قوانين و مقررات دست و پا گير گمرکي و بانکي و مشکلات عديده ديگر باعث حفظ موقعيت تجاري بندر جبل العلي در دبي در قبال تأمين کالاهاي مورد نياز ايران گرديده. مي توان گفت در اين راستا ايران نقش اساسي در رشد وافزايش صادرات مجدد دبي را ايفا نمود و دلايل ديگري در اين زمينه وجود داردکه عبارتند از:
* ترددتعدا قابل توجهي شناور صيادي وتجاري به کشورهاي عربي حوزه خليج فارس.
* تعدد دفاتر گمرکي در جنوب کشور.
* کافي نبودن اقدامات کنترلي گمرک در بعضي از دفاتر گمرکي.
* استقرار نامناسب دفاتر گمرکي در جنوب کشور.
* وجود خورهاي متعدد که امکان تخليه و بارگيري را فراهم مي نمايد.
* وجود تعداد زيادي روستاها و شهرهاي مشرف به ساحل.
* وجود بيش از 2200 کيلومتر مرز آبي.
* وضعيت نامطلوب سکنه مرزي از لحاظ اشتغال.
* کافي نبودن اقدامات کنترلي در دريا.
* وجود جزاير متعدد ايراني.
* وجود مناطق آزاد تجاري و صنعتي قشم وکيش وچابهار.
* کمبود پاسگاههاي ساحلي ناجا.
* قانونمند نبودن تردد شناورهاي در آبهاي داخلي و درياي سرزميني.
* وجود اسکله هاي اختصاصي و ويژه در سواحل جنوب.
* ضعف قوانين موجود در ارتباط با برخورد با شناورهاي حامل کالا در دريا.
* کافي نبودن اقدامات کنترلي حراست شيلات از شناورهاي صيادي.
کالاهايي که ازکشور هاي حوزه خليج فارس وارد مي گردد عمدتاً منسوجات، ملبوسات، کالاي لوکس، سيگار، پارچه، لوازم صوتي و تصويري، لوازم خانگي، لوازم آرايشي و بهداشتي، قطعات رايانه،کالاهاي ممنوعه (مشروبات الکلي،تجهيزات دريافت از ماهواره، موادمحترقه، تجهيزات پليسي) و…مي باشد که اکثراً توليد کشورهاي اروپايي است اما کالاهايي که از ايران خارج مي گردد؛ کالاهايي است که توليد داخلي و منابع ملي و سرمايه اي مي باشد مهمترين آنها؛ قاچاق فرآورده هاي نفتي، دام سبک وسنگين، اموال فرهنگي وتاريخي، وحوش و پرندگان شکاري، زعفران،پسته و… است. (همان، صص96- 97)
2-3-10-3-کشورهاي همسايه غربي
عوامل متعددي در مرزهاي غربي باعث گرديده تا روند ورود کالاي قاچاق در اين مرزها افزايش يابد که از جمله به عوامل تأثيرگذار ذيل مي توان اشاره کرد.
وضعيت سکنه مرزي (روستاهاي مرزي،خويشاوندي سکنه دو سوي مرز، بيکاري).
صعب العبور بودن مرزها.
ضعف اقدامات کنترلي مرزبانان متقابل .
کمبود امکانات و تجهيزات پاسگاهاي مرزي.
عدم کنترل مناسب از سوي متوليان بازارچه هاي مرزي.
تحت کنترل عملياتي بودن ناجا در بخشي از مرز.
عدم وحدت رويه محاکم قضايي در برخورد با عوامل قاچاق.
حمايت بعضي از مسئولين محلي و سياسي از عوامل قاچاق به منظور کاهش بيکاري و رونق اقتصادي در منطقه.
عدم هماهنگي بين مسئولين سياسي، قضايي و انتظامي منطقه.
حمايت کشورهاي متقابل از قاچاق کالاهاي خروجي و ورودي به جهت احتياج به درآمدزايي حاصل از قاچاق و مايحتاج مردمي.
کالاهايي که ازکشور هاي همسايه غربي وارد مي گردد عمدتاً منسوجات، ملبوسات ، کالاي لوکس، سيگار، پارچه، لوازم صوتي و تصويري، لوازم خانگي،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، استان هرمزگان، منطقه آزاد Next Entries پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، مواد مخدر، افغانستان