پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، استان کردستان، آموزش کارکنان

دانلود پایان نامه ارشد

فارسي معين به معني ؛{معر-يو}(اِ)1-قاعده، آيين.2- اصل ومقياس چيزي.3- مقررات و احکام دولتي در ترمينولوژي حقوق دکتر جعفر لنگرودي قانون در لغت عربي به معني اندازه و مقياس اشياء است.
1-8-7-1- تعريف نظري قانون؛ درحقوق اساسي قانون به دستورکلي ( وگاهي جزئي) که بوسيلة مرجع صالح انشاء شده و بوسيلة مجالس قانونگذاري تصويب و سپس بتوشيح مرجع صلاحيت دار برسد.
– در معني اعم شامل مجموعة قواعد حقوقي است که بوسيلة قانونگذار مقرر مي شود. (جعفري لنگرودى ، 1377ص 517)
1-8-7-2- تعريف عملياتي قانون؛ در اين تحقيق منظور از قانون مجموعه قوانين و مقرراتي که بوسيله قانونگذاردر ارتباط با پديده قاچاق و مبارزه با آن وضع شده است. اعم قانون امور گمرکي، قانون نحوة اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا وارز وغيره .
1-8-8) منابع انساني :
در لغت منابع (اسم) جمع منبع وانساني (صفت) منسوب به انسان :عالم انساني آمده است.(معين ،1381،ص379ج1). در فرهنگ لغت دهخدا منسوب به انسان، قوه يا نفس انساني. (دهخدا ،1377، ص3549 ،ج3) .
1-8-8-1- تعريف نظري مديريت منابع انساني: منظور از منابع انساني يک سازمان، تمام افرادي است که در سطوح مختلف سازمان مشغول به کارند. و يا مديريت منابع انسانى، عبارت است از ايجاد و توسعه برنامه هايى كه از طريق آنها ضمن بهبود توانايى هاى نيروى انسانى، اهداف فردى و سازمانى حاصل گردد. در واقع مديريت منابع انسانى، ايجاد و پرورش و حفظ سرمايه هاى انسانى براى دستيابى به اهداف است. (سعادت ،1390، ص1)
1-8-8-2- تعريف عملياتي منابع انساني؛ تمام افرادي است که در سطوح مختلف سازمان پليس با تراوشات ذهني و فکري مشغول مبارزه با قاچاق کالا در شهر تهران هستند.
1-8-9) تجهيزات : درفرهنگ لغت معين(مصدراسم) جمع تجهيز1- بسيج ها 2- سازها، ساز و برگها. (معين،1381،ص1033) در فرهنگ لغت دهخدا به معني؛ ساز و برگ، جهاز، اسباب کار، ساز جنگ، وسايل کار وکار زار(دهخدا، 1377، ص6465) .
1-8-9-1- تعريف عملياتي تجهيزات؛ دراين تحقيق منظور ازتجهيزات؛ کليه وسايل و ابزار پليس اعم از نرم افزاري و سخت افزاري که در امر مبارزه با قاچاق کالا نقش اساسي را دارد. که با استفاده از 13سئوال به صورت پرسشنامه (سئوالات 10 الي 23 ) مورد سنجش قرار مي گيرد .

1-8-10)خلاصه فصل
در اين فصل کليات پژوهش عرضه شد. پس از بيان مقدمه، مسئله پژوهش، بيان و اهميت و ضرورت موضوع وکاربردهاي تحقيق وجنبه جديد و نوآوري پژوهش(دلايل انتخاب موضوع) مطرح گشت. در ادامه اهداف و سؤالهاي تحقيق بيان و بر مبناي آن فرضيات پژوهش بنا نهاده شد. در نهايت قلمرو تحقيق وتعاريف نظري و عملياتي متغيرها و واژگان کليدي تحقيق که عبارتند از: اثر بخشي ، مديريت انتظامي، قاچاق کالا، قانون ، منابع انساني، تجهيزات پرداختم. در فصل آينده مباني نظري در ارتباط با متغيرها و در راستاي حمايت فرضيه هاي پژوهش عرضه خواهد شد.

2-1) مقدمه
قاچاق کالا آثار و تبعاتي در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، انتظامي، سياسي از خود بجا مي گذارد. قاچاق پديده اي است مخرب که صدمه فراواني بر پيکره اقتصادي کشور وارد مي کند؛ اين پديده برنامه ها وسياستهاي توسعه اقتصادي را مختل مي سازد و منجربه کاهش توليدات داخلي ،افزايش بيکاري و مشکلات ناشي از آن مي شود در اقتصادهايي که در زمينة کميت و کيفيت توليد ،منابع ارزي وحمايت هاي گمرکي محدويت شديد وجود دارد، همواره بخشي از تقاضاي داخلي براي کالاها، به ويژه کالاهاي با کيفيت مرغوب،لوکس وحتي ضروري از راه هاي قانوني تأمين نمي شود. بطور کلي اثرات منفي قاچاق کالا بسيارمتعدد است ولي مي توان به چند دسته آنها به شرح ذيل اشاره کرد: الف)آثار منفي قاچاق بر اقتصاد کشور، ب) آثار منفي قاچاق به سياستهاي بازرگاني، ج) آثار منفي قاچاق به در آمدهاي عمومي دولت، د) آثار قاچاق بر سلامت جامعه و مصرف کنندگان و…
در مبارزه با قاچاق کالاوزارتخانه ها، دستگاهها و سازمان هاي درگير موضوع به طور گستره فعاليت مي نمايند، ليکن نتايج و شواهد موجود بيانگر وجود برخي اشکالات و ابهامات، نارسائي ها، خلاء ها ، ناهماهنگي هاي مديريتي و بعضاً قانوني در انسجام و يکپارچگي در مقابله با قاچاق کالا مي باشد. در مبارزه با قاچاق کالاراههاي مختلفي وجود دارد که يکي از راههاي مقابله با پديده شوم قاچاق مديريت انتظامي است که برابر قانون بر عهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران گذاشته شده است که مولفه هاي مديريت انتظامي شامل: منابع انساني ،تجهيزات و قانون مبارزه با قاچاق کالا که مورد بررسي قرار مي گيرند تا بهترين راه مبارزه از بين آنها احصاء و با تقويت و مديريت مطلوب آن را بسط و گسترش و بکارگيري نمود. در ادبيات اين پژوهش در دو قسمت ارايه مي شود: در قسمت اول پس از مروري بر تحقيقات انجام شده، مي خواهيم، دريابيم چه ابعادي در رابطه با تحقيق شناخته شده و چه ابعادي ناشناخته بوده و بايد مورد توجه قرار گرفته يا مي گرفت(حافظ نيا،1381 ) در قسمت دوم مباني نظري ، به تعريف و تشريح مفاهيم قاچاق کالا، اثر بخشي، مديريت انتظامي و از ديدگاهاي مختلف پرداخته و با ارائه نظريه هاي مختلف در خصوص قاچاق کالا و مديريت، چارچوب نظري تحقيق انتخاب و در پايان ضمن نتيجه گيري، مدل مفهومي براي تحليل متغير ارايه خواهد شد.
2-2) پيشينه تحقيق:
در خصوص قاچاق کالا در کشور مطالعات و پژوهش هايي انجام شده هر کدام از اين مطالعات هر چند به بحث کلي قاچاق اشاره دارند اما موضوع قاچاق کالا چند وجهي و پيچيده بوده و عنوان پايان نامه حاضر را نيز تحت پوشش قرار مي دهد. در بررسي مطالعات و تحقيقات مختلفي که در مراکز اجرايي کشور و جامعه مورد مطالعه و همچنين پژوهش هاي انجام شده در مراکز علمي از قبيل:دانشکده هاي فرماندهي و ستاد، ناجا،آجا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، دانشکده علوم وفنون اطلاعات وآگاهي، مرزباني و انتظامي و ساير مراکز آموزش عالي کشور که مراجعه و دسترسي به آن براي محقق ميسر بود، مشخص گرديد اولاً: تحقيقي مرتبط با موضوع تحقيق در جامعه مورد مطالعه انجام نگرفته است. ثانياً: براي بررسي پيشينه تحقيق حاضر به مراکز علمي، دانشگاه ها، کتابخانه ها و سايت هاي اينترنتي مختلف مراجعه که آثار بدست آمده در اين راستا را مي توان به سه دسته کلي تقسيم نمود.
دسته اول : شامل کتابهايي بود که به بحث پيرامون تاريخچه و عوامل شکل گيري و تأثير گذار برقاچاق کالا پرداخته اند. دسته دوم:آثار شامل تحقيقاتي بود که درقالب پايان نامه هاي دانشگاهي به بررسي قاچاق کالاو ابعاد آن پرداخت بودند. دسته سوم شامل مقالات و همايش ها، فصلنامه ها، و سايت هاي اينترنتي مختلف مي باشد که به تعريف قاچاق کالا،اثر بخشي ،مديريت انتظامي پرداخته اند .در تحقيق حاضر سعي شده که ازدسته اول براي مباحث نظري تحقيق و از آثار دسته دوم و سوم براي شناسايي متغييرها استفاده به عمل آيد. دراين جا به هر کدام که بنحوي با موضوع تحقيق ارتباط دارد به صورت اجمالي به تعدادي از آنها اشاره مي شود:
2-2-1-تحقيقات داخلي
– پايان نامه ها
1-“حجم اقتصاد سياه ايران طي سه دهه اخير” به نگارش علي عرب مازيار که در رساله دکتري خود اقتصاد سياه ايران را طي سه دهه اخير اندازه گرفته است،آن هم به گونه اي که بتوان شناخت بيشتري در مقايسه با ديگر مطالعات شبيه به اين رهيافت پيدا کرد و به نتايج مهمي از چگونگي اثرگذاري عوامل مختلف بر شکل گيري و تحول قاچاق (اقتصاد سياه) و روش هاي مقابله با آن دست يافته است.
2- درپژوهشي تحت عنوان”بررسي نقش عوامل ژئوپلتيک مرز اروميه بر قاچاق کالا در سال 78-79 “در قالب پايان نامه کارشناسي ارشد دافوس ناجا توسط دانشجو رسول خوشيد فر و استاد راهنما دکتر عزت الله عزتي و مشاور آقاي محمد حسن جواهرکيا به انجام رسيده داراي هشت فرضيه به شرح زير مي باشد.1- معابر نفوذي نقش اساسي در قاچاق دارد.2- توسعه راههاي مرزي از عوامل مؤثر در مبارزه با قاچاق کالا مي باشند.3-آميختگي قومي ساکنين دو طرف مرز در ترويج قاچاق نقش دارد.4-مذهب مرزنشينان در امر قاچاق کالا نقش اساسي دارد.5- اختلاف فاحش درآمد ناشي از قاچاق بر درآمد،کشاورزي از عوامل مؤثر در اشاعه قاچاق کالا مي باشد.6- توزيع مناسب پاسگاههاي مرزي يکي از عوامل مؤثر در کنترل قاچاق مي باشد.7- تجهيز پاسگاههاي مرزي به وسايل متناسب در امر مبارزه با قاچاق مؤثر است. 8 – استفاده از پرسنل متعهد در واحدهاي مرزي در امر مبارزه با قاچاق مؤثر است. در پايان تحقيق نتيجه گيري نموده ؛1-عموم عوامل ژئوپلتيک اعم از ثابت و متغيير در قاچاق از مرز اروميه تأثير داشته است.2- معابر و گذرگاههاي مرزي و اختلاف فاحش درآمد قاچاق بر کشاورزي و دامداري در منطقه مرزي بر قاچاق کالا از مرز اروميه تأثير داشته است.3- معضلات بيکاري ،گسترش روز افزون مهاجرت جوانان روستايي به شهرها شرايطي را فراهم آورده که روز به روز گرايش مرزنشينان به پديده قاچاق بيشتر شده است.4-عدم برنامه ريزي مسئولين جهت مقابله با قاچاق کالا و وجود مشکلات ديگري مثل نارسائيهاي قانوني مزيد بر علت گشته است.
3- در پژوهشي تحت عنوان”بررسي نقش عوامل مؤثر در قاچاق کالا از مرز استان کردستان در دهه اخير 82-72 “توسط دانشجو فريدون نصرتي پوياني و استاد راهنما سرتيپ دوم مروت آزاد بخت و استاد مشاور اقبال پاک طينت در قالب کارشناسي ارشد صورت گرفته به اندازه گيري متغييرهاي مستقل عوامل ژئوپلتيک استان کردستان؛کيفيت وکميّت نيروي انساني، تجهيزات انتظامي استان، وضعيت اقتصادي و اشتغال استان کردستان، تأخير در پرداخت حق الکشف کارکنان، قوانين موجود در مبارزه با قاچاق کالا و کيفيت اجراي آن، فرهنگ مردم استان کردستان و ميزان تأثير گذاري آنان در قاچاق کالا از مرز استان پرداخته است. و فرضيه هاي1- عوامل ژئوپلتيک استان کردستان در قاچاق کالا از مرز استان در دهة اخير مؤثر بوده است.2- کيفيت وکميّت نيروي انساني وتجهيزات فرماندهي استان کردستان در قاچاق کالا از مرز استان در دهة اخير مؤثر بوده است.3- تشکيلات سازمان هاي شاکي استان کردستان در قاچاق کالا از مرز استان در دهة اخير مؤثر بوده است.4- وضعيت اقتصادي و اشتغال در استان کردستان در قاچاق کالا از مرز استان در دهة اخير مؤثر بوده است.5- وضعيت سياسي حاکم بر کشور عراق در قاچاق کالا از مرز استان در دهة اخير مؤثر بوده است.6- قوانين موجود مبارزه با قاچاق کالاي قاچاق و کيفيت اجراي آن در قاچاق کالا از مرز استان در دهة اخير مؤثر بوده است.7- تأخير در پرداخت حق الکشف کارکنان سازمان کاشف در قاچاق کالا از مرز استان در دهة اخير مؤثر بوده است.8-فرهنگ مردم استان کردستان در قاچاق کالا از مرز استان در دهة اخير مؤثر بوده است.9-کيفيت ارائه خدمات پرسنلي به کارکنان مبارزه با قاچاق کالا در استان در قاچاق کالا از مرز استان در دهة اخير مؤثر بوده است.10- تجمل و مصرف گرايي مردم در داخل کشور در قاچاق کالا از مرز استان در دهة اخير مؤثر بوده است. که فرضيه هاي (1،2،4،6،7،8) بعنوان فرضيه هاي مهم در اين تحقيق انتخاب شده است ودرپايان ضمن نتيجه گيري به ارائه کارهاي مطلوب انتظامي در جهت مقابله با قاچاق کالا مبادرت نموده است.
4- تحقيقي تحت عنوان”عوامل مؤثر در کنترل قاچاق کالا توسط ناجا در ده سال 84-74 ” به نگارش سرهنگ دوم جلال احراري دانشجوي دوره يازدهم دافوس ناجا و استاد راهنما دکتر اخباري، استاد مشاور جعفر عبادي يالگوز آقاجي به انجام رسيده است.
هدف اصلي اين تحقيق،شناسايي عوامل مؤثر در کنترل قاچاق کالا و تبيين و مشخص کردن نيازمنديهاي نيروي انتظامي در جهت کنترل مي باشد. فرضيه هاي اين تحقيق عبارتند از:
– بنظر مي رسد ارتقاء سطح فرهنگ اجتماعي مردم در کنترل قاچاق کالا موثر است.
– بنظر مي رسد ايجاد اشتغال در کنترل قاچاق کالا تأثير دارد.
– بنظر مي رسد ايجاد امکانات و تجهيزات پيشرفته پليس در کنترل قاچاق کالا موثر است.
– بنظر مي رسد که آموزش کارکنان و ايجاد انگيزه مي تواند در کنترل قاچاق کالا موثر است.
با مروري بر اين تحقيق ملاحظه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، واژه نامه، داده ها و اطلاعات Next Entries پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا