پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، تلاش مضاعف، شناخت علم

دانلود پایان نامه ارشد

1390،ص253)
(استرکي ،1390، ص358-ص360)
(استرکي ،1390، ص363-ص367)
(تاجيک،1391،سايت مقالات مديريت)
(سايت مديريت منابع انساني، manag.persianblog.ir/tag).
(ستادمرکزي مبارزه با قاچاق کالا ،1388، ص31-ص33).

2-7) خلاصه فصل
در اين فصل به منظور حمايت نظري از فرضيه ها، ادبيات تحقيق مورد بررسي قرار گرفته و مباني نظري تحقيق تشريح و ديدگاههاي مختلف درباره ي متغيرهاي پژوهش بيان شد. در ادامه، تاريخچه وتحقيقات پيشين داخلي و خارجي براي حمايت از مباني نظري، در زمينه اثر بخشي متغيرهاي مديريت انتظامي ؛قانون، تجهيزات نوين و منابع انساني توضيح داده شد. ارتباط مفهومي اين متغيرها بررسي و مدل مفهومي وتحليلي عرضه شد به اين نتيجه رسيديم که مديريت پليس در وضعيت کنوني نيز به اقتضاي و شرايط زماني و مکاني در جهت رسيدن به اهداف سازماني با بهره گيري از عوامل محيط داخلي و خارجي به عنوان يک مجموعه متحد که نظام بايد در آن فعاليت کند مي تواند درمقابله با قاچاق کالا تحت تأثير قرار دهد. براي عملياتي کردن اين مباحث، فصل بعدي به روش شناسي کار اختصاص خواهد داشت.

3-1) مقدمه
دستيابي به هدفهاي علم و شناخت علمي ميسر نخواهد بود مگر زماني که با روش شناسي درست صورت پذيرد. دکارت70 در اثرش تحت عنوان “گفتار در روش” روش را راهي مي داند که به منظور دستيابي به حقيقت در علوم بايد پيمود. لذا ويژگيهاي خاصي که هر روش علمي بايستي داشته باشد عبارت از: عقلاني بودن، روح علمي، واقعيت گرايي و شک دستوري(ساروخاني،1378،ص240).
در عرف دانش نيز روش را مجموعه شيوه ها و تدابيري دانسته اند که براي شناخت حقيقت و برکناري از لغزش بکار برده مي شود.(ساروخاني،1378،ص124).
روش تحقيق: مجموعه اي از قواعد، ابزارها و راههاي معتبر و نظام يافته براي واقعيتها، کشف مجهول و دستيابي به راه حل مشکلات است.
انتخاب روش انجام تحقيق بستگي به اهداف، ماهيت موضوعي وامکانات اجرائي آن نيز دارد، درتحقيق حاضر به لحاظ استفاده از پرسشنامه، مصاحبه با خبرگان لذا از روش پيمايشي از نوع کاربردي است و با عنايت به کاربردي بودن آن تلاش مضاعفي به عمل آمده تا از اصول علمي براي حل مسأله استفاده شود که به صورت پيمايشي انجام مي شود تا کليه يگانهاي اجرايي مبارزه کننده با قاچاق کالا از نتايج آن به نحو مقتضي مي توانند بهره برداري لازم معمول دارند به ويژه اينکه جامعه آماري شهر تهران بزرگ مي باشد و دو عضو اصلي و مهم در اين کلانشهر واقع گرديده اند ؛ پليس مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناجا و يگان عملياتي اين شهر پليس مبارزه با قاچاق کالا وارز تهران بزرگ همچنين ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا وارز نهاد رياست جمهوري که تدابير دولت و تدابير فرماندهي محترم ناجا در مقابله با قاچاق در اين مراکز تهيه و تنظيم و به تمامي استان ها ابلاغ و اعلام مي گردد مي تواند از آن بهره برداري نمايند.
در اين فصل ابتدا به بيان نوع و روش تحقيق بر پايه و اساس آن انجام پذيرفته پرداخته سپس جامعه و نمونه آماري پژوهش را معرفي ، روش نمونه گيري ، روش گردآوري اطلاعات، ابزار گردآوري اطلاعات، روش هاي سنجش روايي وپايايي، روش هاي تحليل داده ها حجم نمونه مورد نياز براي مطالعه، فرضيات مطرحه شده ارائه مي شود، به منظور انجام مطالعات مذکور بسته نرم افزاري Spss به عنوان نرم افزار مورد نياز معرفي و آنها را بيان خواهيم کرد.
3-2) نوع و روش تحقيق
تحقيق: عبارت از تلاش منظم و سازمان يافته براي بررسي مسئله اي خاص که به يک راه حل نياز دارد توصيف مي شود و شامل گامهاي است که طراحي و پيگيري مي شوند تا پاسخهايي براي حل مسئله مورد علاقه ما در محيط کاري بدست آيد. (شيرازي، 1380، ص6)
تحقيق به دو منظور انجام مي شود: 1- حل مشکلاتي که در حال حاضر در محل کار وجود دارد. 2 – افزودن به مجموعه دانش بشري در زمينه خاص که مورد علاقه محقق است. هنگامي که به هدف برخورداري از نتايج يافته ها براي حل مسائل موجود در سازمان به تحقيق مي پردازيم آنرا تحقيق کاربردي مي ناميم. (همان، ص8)
تحقيق حاضر از نظر نوع و هدف کاربردي و از نظر ماهيت و روش توصيفي با تکنيک پيمايشي مي باشد (زيرا هدف از انجام اين نوع پژوهش توصيف عيني، واقعي و منظم خصوصيات يک موقعيت يا يک موضوع است. به عبارت ديگر پژوهشگر سعي مي کند در اين تحقيق آن چه را که هست بدون هيچ گونه دخالت يا استنتاج ذهني گزارش دهد.) و از نوع کاربردي است با عنايت به کاربردي بودن آن تلاش مضاعفي به عمل آمده تا از اصول علمي براي حل مسأله استفاده شود
3-2-1- ويژگي هاي تحقيق توصيفي:
الف) محقق به شناسايي و بررسي مسائل، شرايط و وقايع جاري مي پردازد.
ب) محقق به شناسايي و ارزشيابي وقايع مي پردازد.
ج) محقق به جمع آوري اطلاعات واقعي و مفصل از پديده اي ويژه مي پردازد.
هدف نهايي پژوهش حاضر جنبه کاربردي آن است . چرا که محقق در تلاش است تا با توسل به داده ها به راهکارهاي مناسب و کاربردي جهت رسيدن به اهداف تحقيق دست يابد. تحقيق کاربردي براي رفع نيازمندي هاي بشر، بهبود و بهينه سازي ابزارها، روش ها، اشياء و الگوها در جهت توسعه رفاه و آسايش و ارتقاء سطح زندگي انسان مورد استفاده قرا مي گيرند. تحقيقات کاربردي از نظريه ها و روش هاي روانشناختي – اجتماعي بهره مي گيرد، تا درک ما را از رويداهايي که به طور طبيعي رخ مي دهد وسعت بخشد وبه حل مسائل اجتماعي کمک کند.
3-3) جامعة آماري71 پژوهش:
جامعه آماري به مجموعه اي واحدهاي تحليل گفته مي شود که در طرح تحقيق به دنبال جمع آوري اطلاعات از آن مي باشيم و محقق به دنبال آن است که نتايج تحقيق را به آن جامعه تعميم دهد. يا به عبارت ديگرتعدادي عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل داراي يک صفت مشخصه باشند.
جامعه آماري اين تحقيق متشکل از کليه کارکنان مرد شاغل در پليس مبارزه با قاچاق کالا وارز آگاهي تهران بزرگ،کارکنان مرد پليس مبارزه با قاچاق کالا وارز ناجا ، مديران و رؤساي ادرات شاغل در ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا وارز نهاد رياست جمهوري و نمايندگان قوه قضائيه و سازمان تعزيرات حکومتي مستقر در ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا وارز در شهر تهران مي باشند.
3-4) روش نمونه گيري72
با توجه به جمعيت آماري، چون تمام شماري نيز يک روش نمونه گيري است حجم جامعه ونمونه با هم مساوي بوده نياز به فرمول کوکران نمي باشد. لذا نمونه انتخاب شده n=N (n=70) نفرمي باشد.
3-5) روش جمع آوري اطلاعات
ابزار سنجش اطلاعات شامل ابزارها و مقياس ها و وسايلي هستند که محقق به کمک آن ها قادر است اطلاعات مورد نياز تحقيق خود را سنجش و ثبت و کمي نمايد.(حافظ نيا، 1382،ص144).
روش و ابزار جمع آوري اطلاعات بصورت کتابخانه اي73 بوده که با مطالعه متون، کتب، مقالات و منابع با استفاده از روش فيش برداري ، جمع آوري شده است. سپس با استفاده از جامعه آماري و از طريق پرسشنامه در اختيار تک تک آزمودنيها قرار داده، از آنها خواسته شد تا مبادرت به تکميل آن نمايند. متعاقباً پرسشنامه ها جمع آوري تا مورد بررسي آماري قرار مي گيرد.
3-6) ابزار اندازه گيري اطلاعات:
ابزار سنجش اطلاعات شامل ابزارها و مقياس ها و وسايلي هستند که محقق به کمک آن ها قادر است اطلاعات مورد نياز تحقيق خود را سنجش و ثبت و کمي نمايد.(همان ، ص144).
پرسشنامه به عنوان ابزار اندازه گيري؛ پرسشنامه حاوي تعدادي سئوال درباره متغيرهاي مورد سنجش از جامعه مورد مطالعه است اين سئوالات با استفاده از تکنيکهاي خاص و نيز مقياسها به گونه اي ساخته مي شود که بتوان اطلاعات مورد نياز را از جامعه يا نمونه مورد مطالعه گرد آوري کرد. اين سئوالها که هر يک درباره يکي از ابعاد و يا متغيرهاي موضوع مورد مطالعه است بايد به گونه اي طراحي شود که نوع پاسخ پاسخگو مشخص شود اگر محقق در طرح سئوالات پرسشنامه بر اين اصل تأکيد داشته باشد. يقيناً از روائي لازم برخوردار خواهد شد و از درج سئوالات بي ارتباط يا سئوالات اضافي که جز اتلاف وقت و امکانات و آشفتگي درکار تحقيق نتيجه اي ندارد خودداري خواهد گرديد. (همان ، ص180)
در اين تحقيق براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده و بر اساس مباني نظري تحقيق ، فرضيات تحقيق و پس از زمينه يابي با تعدادي از صاحب نظران و بر اساس راهکار هاي ارائه شده در مقالات و کتب مربوط به قاچاق کالا لحاظ شده بود مؤلفه ها انتخاب و پرسشنامه هاي مرتبط نيز تهيه استفاده گرديد. پاسخ به سئوالات به صورت 5 گزينه اي خيلي کم، کم، متوسط، زياد ، وخيلي زياد تنظيم گرديده است.
در ابتداي پرسشنامه توضيح کافي و رسا درخصوص عنوان و اهداف و فرضيه هاي تحقيق بيان شده است. که بر مبناي سه مؤلفه اصلي پژوهش شامل: قانون، تجهيزات و منابع انساني در وضعيت مطلوب بکار گرفته شده که توسط کارکنان شاغل در پليس مبارزه با قاچاق کالا وارز ناجا ، پليس مبارزه با قاچاق کالا وارز تهران بزرگ و معاونين ومديران شاغل در ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا وارز نهاد رياست جمهوري و نمايندگان مبارزه با قاچاق کالا وارز قوه قضائيه و سازمان تعزيرات حکومتي در ستاد مرکزي تکميل مي شود سپس مشخصات فردي پاسخگويان بدون ذکر نام با توجه به تعريفي که از جامعه آماري بعمل آمده شامل : درجه سازماني، مدرک تحصيلي ، وسنوات خدمتي (تجربه خدمت در مبارزه با قاچاق کالا)مورد سئوال قرار گرفته اند. در ادامه پيرامون هر يک از متغيرهاي تحقيق تعداد32 سئوال طرح شامل:9 سئوال در خصوص مؤلفه قوانين، 14 سئوال در خصوص مؤلفه تجهيزات ، و9 سئوال در خصوص مؤلفه منابع انساني که سنجش آنها را امکان پذير نمايد مطرح گرديد.

رديف
مؤلفه ها
تعداد سئوالات
1
قوانين
اين پاره تست از 9 سئوال تهيه شده است. سئوالات 9-1
2
تجهيزات
اين پاره تست از 14 سئوال تهيه شده است. سئوالات 23-10
3
منابع انساني
اين پاره تست از 94 سئوال تهيه شده است. سئوالات 32-11

نکات ذيل در پرسشنامه مد نظر قرار گرفت:
1- ذکر مقدمه رسا و واضح که هدف بررسي در آن روشن است.
2- طرح سئوالات کوتاه و روشن.
3- طرح سئوالات با زبان ساده .
4- عدم طرح سئوالات طولاني و وقت گير.
5- طرح يک سئوال باز.

3-7) متغيرهاي تحقيق:
3-7-1- متغير مستقل :
مديريت انتظامي؛که به عنوان متغير مستقل در اين پژوهش تعيين و مورد بررسي قرار گرفته و با تعيين سه شاخص اصلي براي آن شامل: 1- قانون، 2-تجهيزات و 3- منابع انساني که هر يک از آنها به زير شاخص هايي نيز تقسيم و مورد بررسي قرار مي گيرند.
3-7-2- متغير وابسته :
قاچاق کالا؛ به عنوان متغير وابسته در اين پژوهش تعيين و بدون دستکاري در آن نتيجه فعاليت هاي سازمان را نشان مي دهد و اثر بخشي و کارايي به عنوان اجزاي آن مورد توجه مي باشند .

3-8) روش هاي سنجش روايي و پايايي
3-8-1- روايي74:
منظور اين است که مقياس75 و محتوي76 ابزار يا سئوالات مندرج در ابزار دقيقاً متغيرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد. (حافظ نيا،1381،ص155) . آزمون روايي(اعتبار) به اين سئوال پاسخ مي دهد که ابزار اندازه گيري تا چه حد خصيصه ي موردنظر را اندازه گيري مي کند.
روايي محتوا نشان مي دهد که ابزار اندازه گيري داراي آيتم هاي است که تمامي متغيرهاي مورد اندازه گيري را پوشش مي دهد. روايي محتوا به صورت عددي قابل اندازه گيري نيست، ولي مي توان آن را به صورت شهودي و قضاوتي مورد آزمايش قرار داد. براي نيل به اين هدف به ترتيب مراحل زير به اجرا در آمده است:
با مطالعه متون، مقالات، و منابع علمي و مصاحبه با صاحب نظران و استفاده از تجربيات آنان و راههاي پيشنهادي موجود در کتابهاي با موضوع قاچاق کالا و تجارب خدمتي محقق در مدت بيش از هشت سال خدمت در پليس مبارزه با قاچاق کالا وارز ناجا شاخص هاي هر کدام از م

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، آموزش کارکنان Next Entries مقاله درمورد دانلود روان شناسی، کتابهای درسی، کودک خردسال