پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، واژه نامه، داده ها و اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

ا و تناسب بين کشف و ميزان قاچاق کالا، کاهش هزينه هاي مقابله را براي يگان هاي مبارزه کننده و…را ياري وکمک نمايند.

1-3-1)کاربردهاي تحقيق
کاربردهاي مختلفي براي اين پژوهش متصور است.
نخست آنکه، پس از انجام اين تحقيق و شناسايي و معرفي اثربخش ترين روشهاي مديريت انتظامي براي مقابله با قاچاق کالا کليه دستگاههاي دولتي و سازمان هاي مسئول در امر مبارزه با قاچاق کالا در کشور اعم از درون و برون سازماني با بکارگيري و بهره گيري از آن براي کليه مديران عالي، مياني در سطح کشور به منظور افزايش کارآيي و مقابله جدي تر با پديده شوم قاچاق کالا را به کارگرفته و حتي تلاش در توسعه هرچه بهتر آن برآيند.
دوم آنکه، محققان از ادبيات و مباني نظري آن براي تبيين موضوعات مشابه بهره گيرند.
سوم اينکه، مراکز دانشگاهي و آموزشگاهي ناجا در صورت اثبات فرضيه هاي اين تحقيق مي توانند ساير ريشه هاي مديريت انتظامي در مقابله با قاچاق کالا را توسعه و پژوهش نمايند.
چهارم اينکه، کليه دستگاههاي دولتي و سازمان هاي مسئول در امر مبارزه با قاچاق کالا درکشور اعم از، درون و برون سازماني به منظور آموزش کارکنان بعنوان چند واحد درسي براي مراکز آموزشي لحاظ کنند.
1-3-2)کاربردهاي نتيجه پژوهش
از جمله کاربراني که مي توانند به عنوان استفاده کنندگان نتيجه چنين پژوهشي معرفي گردند عبارتند از:
– نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
– مراکز مطالعات و پژوهشي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
– پليس مبارزه با قاچاق کالا وارز، پليس آگاهي ناجا.
– دانشگاه علوم انتظامي امين.
– ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا وارز نهاد رياست جمهوري اسلامي ايران.
1-3-3) جنبه جديد و نوآوري پژوهش(دلايل انتخاب موضوع)
نياز ناجا به شناخت بهترين و مؤثرترين راههاي مقابله با قاچاق کالا درکشور که دغدغه مسئولين ناجا بوده و رفع مشکلات موجود درون سازماني و انعکاس موارد برون سازماني در جهت تقويت، اصلاح و بکارگيري نمايند. از طرفي با توجه به اينکه به نظر مي رسد تقريبا هيچ کار عملي قابل توجهي در خصوص اثربخشي مديريت انتظامي در مقابله با قاچاق کالا صورت نگرفته بود، لذا پژوهشگر را بر آن داشت تا تمامي موضوعات مرتبط در مقابله را احصاء و از طريق يک پرسشنامه محقق ساخته ميزان اثربخشي هر يک از مؤلفه ها وشاخص ها را در مقابله با قاچاق کالا توسط پاسخ دهندگان بررسي و در نهايت نسبت به شناسايي و معرفي اثر بخش ترين بخش مديريت انتظامي پرداخته تا در مقابله با قاچاق کالا توسط مسئولين بکارگيري نمايند. لذا ضرورت پرداختن به تحقيق فوق در راستاي اتخاذ مديريت انتظامي قوي و مؤثر در مقابله با قاچاق کالارا بررسي و تأثير هريک از متغيير هاي مستقل را بر متغيير وابسته سنجش نمايد.
1-4) اهداف تحقيق
– هدف اصلي:
هدف اصلي عبارت است از؛ شناسايي ميزان اثر بخشي مديريت انتظامي درمقابله با قاچاق کالا
– اهداف فرعي:
1- شناخت ميزان اثر بخشي قوانين درمقابله با قاچاق کالا
2- شناخت ميزان اثر بخشي تجهيزات در مقابله با قاچاق کالا
3- شناخت ميزان اثر بخشي منابع انساني در مقابله با قاچاق کالا
1-5) سئوالات تحقيق
براي جهت گيري بهتر تحقيق ،محقق مي تواند سئوال اصلي تحقيق يا سئوال مادر را خرد کرده از درون آن سئوالات ويژه و اختصاصي را استخراج کند اين سئوالات ناظر بر هر يک از ابعاد مسئله يا متغيير هاي توصيفي تهيه مي شوند.
– سئوال اصلي :
ميزان اثر بخشي مديريت انتظامي درمقابله با قاچاق کالا چيست؟
– سئوال هاي فرعي:
1- ميزان اثر بخشي قوانين درمقابله با قاچاق کالا چيست؟
2- ميزان اثر بخشي تجهيزات درمقابله با قاچاق کالا چيست؟
2- ميزان اثر بخشي منابع انساني درمقابله با قاچاق کالا چيست؟

1-6) فرضيه ها
– فرضيه اصلي :
مديريت انتظامي درمقابله با قاچاق کالا تأثير دارد.
– فرضيه هاي فرعي:
1- بين قوانين و مقابله با قاچاق کالا رابطه وجود دارد.
2- بين تجهيزات و مقابله با قاچاق کالا رابطه وجود دارد.
3- بين منابع انساني و مقابله با قاچاق کالا رابطه وجود دارد.

1-7) قلمرو زماني، قلمرو مکاني و موضوع تحقيق:
الف) قلمرو مکاني تحقيق: قلمرو مکاني اين مطالعه کارکنان پليس مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناجا، کارکنان پليس مبارزه با قاچاق پليس آگاهي تهران بزرگ و معاونين و مديران ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز نهاد رياست جمهوري مي باشند.
ب) قلمرو زماني تحقيق: در اين مطالعه از داده ها و اطلاعات حاصل از پرسشنامه در نيمه دوم سال 92 استفاده مي شود.
ج) موضوع تحقيق: پژوهش حاضر تحت عنوان؛ بررسي اثر بخشي مديريت انتظامي در مقابله با قاچاق کالا، مورد مطالعه شهر تهران بين سالهاي 1390-1391 انجام شده است. مديريت انتظامي به عنوان متغير مستقل، که به سه زير متغير قانون، تجهيزات و منابع انساني مي باشند. قاچاق کالا به عنوان متغير وابسته بدون دستکاري پرداخته مي شود.
1-8) تعريف نظري و عملياتي واژگان کليدي
1-8-1) اثر بخشي ؛ در لغت مؤثر،کارگر، اثر و نشان، بجاگذاشتن . (معين،1381،ص141)
1-8-1-1- تعريف نظري اثربخشي عبارت است؛ درجه و ميزان نيل به اهداف تعيين شده است. به بيان ديگر اثر بخشي نشان مي دهد که تا چه ميزان از تلاشهاي انجام شده نتايج مورد نظر حاصل شده است.در واقع اثر بخشي مرتبط با عملکرد و فراهم آمدن رضايت انسان از تلاشهاي انجام شده مي باشد. (ابطحي،1378،ص10)
1-8-1-2- تعريف عملياتي اثر بخشي عبارت است؛ نمره اي که آزمودنيها درآزمون(پرسشنامه) براي هر يک از مؤلفه هاي تحقيق کسب مي نمايد(سوالات 1 الي 32 ).
1-8-2) مديريت
اين کلمه با حروف عربي: مديريت، مدير بودن. مديري، مديريت کل، مديريت عامل، رجوع به مديري و مدير شود. (دهخدا،1377) مدير بودن ، مديري .(مُ يَّ) [ ع . ] 1 – (مص جع .) مدير بودن، مديري کل، مقام مديرکل، مدير کلي 2 – علم و هنر متشکل کردن، همآهنگ کردن. (معين،1381،ص3973)
1-8-2-1- تعريف نظري مديريت؛ فرآيند به کارگيري مؤثر و کارآمد منابع مادي و انساني در برنامه ريزي، سازماندهي، بسيج منابع امکانات، هدايت و کنترل است که براي دستيابي به اهداف سازماني و بر اساس نظام ارزشي مورد قبول صورت مي گيرد.
تعريف مذکور، پنج قضيه اساسي را که زير بناي مفاهيم کلي نظري و عملي مديريت است را در بر مي گيردکه شامل:
1- مديريت يک فرآيند است.2- مفهوم نهفته ي مديريت، هدايت تشکيلات انساني است.
3- مديريت مؤثر، تصميم هاي مناسبي مي گيرد و به نتايج مطلوبي دست مي يابد.
4- مديريت کارا، به تخصيص و مصرف مدبرانه منابع مي گويند.
5- مديريت بر فعاليت هاي هدف دار تمرکز دارد. (رضائيان، 1389، ص7)
1-8-2-2- تعريف عملياتي مديريت؛ علم و هنر بکارگيري سرمايه هاي انساني و مادي مأمورين پليس که در امر مبارزه با قاچاق کالا در شهر تهران اعم از صفي و ستادي مشغول انجام وظيفه مي باشند.
1-8-3)انتظامي
(ص نسبي) منسوب به انتظام. قواي انتظامي، قوه هايي که حفظ نظم و آرامش مملکت بعهدة آنهاست، مانند ارتش وشهرباني و ژاندارمري(فرهنگ معين). در فرهنگ علامه دهخدا مامور انتظامي، مأموري که عهده دار حفظ نظم و آرامش است. (دهخدا،1377،ص3454)
1-8-3-1- تعريف عملياتي انتظامي؛ مأمورين ناجايي که در امرمبارزه با قاچاق کالا درپليس مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهر تهران اعم از صفي و ستادي مشغول انجام وظيفه مي باشند را شامل مي شود.

1-8-4) مديريت انتظامي
1-8-4-1- تعريف نظري مديريت انتظامي؛ مديريت انتظامي شاخه اي از مديريت است که به بررسي و تبيين مديريت در واحدها و قواي برقرارکننده نظم وانتظام در جامعه پرداخته و نحوه مديريت در امور انتظامي(اموري که منجر به استقرار نظم وانتظام و امنيت و تامين آسايش فردي و عمومي جامعه مي شود) را مشخص مي نمايد.
مديريت انتظامي؛ فرآيند به کارگيري مؤثر و کارآمد منابع مادي و انساني در برنامه ريزي، سازماندهي، بسيج منابع و امکانات، هدايت و کنترل امور انتظامي براي دستيابي به برقراري نظم و امنيت و تامين آرامش و آسايش فردي و اجتماعي در جامعه و افزايش بهره وري براساس نظام ارزشي مورد قبول صورت مي گيرد. (رفيعي،1380،ص238-240)
1-8-4-2- تعريف عملياتي مديريت انتظامي ؛ فرآيند به کارگيري مؤثر و کارآمد منابع مادي و انساني مأمورين پليس که در امر مبارزه با قاچاق کالا در شهر تهران اعم از صفي و ستادي مشغول انجام وظيفه مي باشند که با استفاده از 32 سوال پرسشنامه ( 1تا 32)مورد سنجش قرار مي گيرد.
1-8-5) قاچاق
در فرهنگ معين به معناي، تردستي، کاري که پنهاني و با تردستي انجام شود، خريد و فروش کالاي در انحصار دولت و يا معامله ممنوعه (اسم) 1-کاري بر خلاف قانون که پنهاني انجام شود 2- متاعي که معامله يا ورود آن به کشور ممنوع است.
قاچاق کردن (مصدر) متاعي را پنهاني وارد کشورکردن و نپرداختن عوارض گمرکي آن. (معين،1373، ص2607). در فرهنگ لغت دهخدا به معني، برده، ربوده، پنهاني عمل کردن و گريزان، آنچه ورود آن به کشور و يا معاملة آن از طرف دولت ممنوع است. متاع قاچاق، متاع ممنوع الورود يا ممنوع المعامله. (دهخدا؛1377،ص17264)
1-8-5-1- معناي اصطلاحي ونظري قاچاق؛ معناي اين کلمه در حالت اسم مصدر عبارت است از انجام دادن کاري بر خلاف قانون. معناي اين کلمه در حالت اسم آلت عبارت است از متاع يا کالاي که ورود آن به کشور يا معامله آن ممنوع باشد. به ترتيب، در لغت و افکار عمومي مردم ، قاچاق به عمل خلاف مقررات حاکم بر جامعه اطلاق مي شود و بدين صورت نشان دهندة تنوع مصاديق و گستردگي دامنه آن است.(سيف ،1387ص10)
قاچاق؛ در اصطلاح گمرکي به عنوان تقلب گمرکي و نقل و انتقال کالا بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکي و سود بازرگاني ناميده شده است. (سايت گمرک).
1-8-5-2- معناي حقوقي و نظري قاچاق ؛ در ترمينولوژي حقوقي(نوشته محمدجعفر جعفري لنگرودي) قاچاق در معاني ذيل به کار مي رود: حمل و نقل کالا از نقطه اي به نقطه ديگر؛ خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد(قاچاق داخلي)،خواه يک نقطه در داخل و يک نقطه در خارج از کشور (قاچاق خارجي)باشد، بر خلاف مقررات مربوط به حمل و نقل؛ به طوري که اين عمل ناقض ممنوعيت يا محدويتي باشد که قانوناً مقرر کرده است؛ چه عمل مزبور ناقض امتياز يا انحصار باشد يا نباشد. (واژه نامه اقتصاد پنهان،1387ص52تا54)
1-8-5-3-تعريف عملياتي قاچاق؛ ورود و خروج کالا که به شکل مخفيانه از مرزهاي کشور صورت مي گيرد. (واژه نامه اقتصاد پنهان،1387ص53)
1-8-6)کالا
در فرهنگ معين به معناي؛ متاع، مال التجاره، لباس، اسباب خانه،کاله هم گفته شده است. (معين ،1381، ص2858) در فرهنگ لغت علامه دهخدا به معني؛ کالاي، رخت و رخوت، (برهان)، اسباب، اسباب خانه، اثاث البيت(غياث)، سامان و اثاثه، اثاث. (دهخدا،1377،ص18069)
1-8-6-1-تعريف نظري کالاعبارت است از؛ هرچيزي که قابليت مصرف و مبادله داشته باشد را کالا مي نامند. (واژه نامه اقتصاد پنهان،1387ص58)
1-8-6-2- تعريف عملياتي قاچاق کالا؛ وارد کردن و صادر کردن هر گونه کالا بر خلاف قوانين و مقررات جاري و يا انجام هر گونه اقدامي در اين ارتباط، قاچاق کالا محسوب مي شود.(واژه نامه اقتصاد پنهان،1387ص57)
1-8-7) قانون
درلغت نامه فارسي فرهنگ دهخدا قانون به معناي. (معرب ، اِ) اصل.(برهان ) (ناظم الاطباء) (مهذب الاسماء) (منتهي الارب) گويند اين لغت معرب کانون است و عربي نيست ليکن در عربي مستعمل است (برهان ) (مهذب الاسماء) (منتهي الارب ). امري است کلي که بر همه جزئياتش منطبق گردد و احکام جزئيات از آن شناخته شود چون گفته نحويان ! فاعل مرفوع است و مفعول منصوب و مضاف اليه مجرور. (ترجمه تعريفات ). قاعده . (برهان ). رجوع به قاعده شود. رسم . (برهان ). ناموس. دستور. (برهان ). (ناظم الاطباء). ياسا. حکم اجباري که از دستگاه حکومت مقتدر مملکتي صدور يابد و مبني و متکي بر طبيعت عالم تمدن و متناسب با طبيعت انسان باشد و بدون استثناء شامل همه افراد مردم آن مملکت گردد و اغراض مستبدانه اشخاص را در آن دخالتي نباشد. (ناظم الاطباء). (دهخدا ،1377،ص17395 ج11)
در فرهنگ

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، اقتصاد کشور، مبارزه با مواد مخدر Next Entries پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، استان کردستان، آموزش کارکنان