پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، مواد مخدر، افغانستان

دانلود پایان نامه ارشد

ازم خانگي، لوازم آرايشي و بهداشتي، قطعات رايانه،کالاهاي ممنوعه (مشروبات الکلي، اسلحه ومهمات، تجهيزات دريافت ازماهواره، موادمحترقه) و… مي باشد که اکثراً توليد کشورهاي اروپايي و بعضاً کشورترکيه است. اما کالاهايي که از ايران خارج مي گردد؛ کالاهايي است که توليد داخلي و منابع ملي و سرمايه اي مي باشد مهمترين آنها؛ قاچاق فرآورده هاي نفتي، دام سبک و سنگين، اموال فرهنگي وتاريخي، مواد غذ ايي و اقلام يارانه اي است. (همان، صص97- 98)
2-3-10-4- کشورهاي همسايه شرقي
اگر چه ورود مواد مخدر از طريق مرزهاي شرق، کليه امور استان هاي شرقي کشور را تحت الشعاع قرار داده ولي بايد به اين نکته توجه نمود که وضعيت کشورهاي پاکستان و افغانستان وهمچنين مرزهاي گسترده باعث گرديده علاوه بر ورود مواد مخدر حجم قابل توجهي کالاي قاچاق از طريق مرزهاي شرقي وارد کشور گردد. کالاهايي که از پاکستان وارد مي گردد عمدتاً منسوجات، ملبوسات، ميوه جات، احشام (دام سبک وسنگين) و…مي باشد که توليد کشور پاکستان است اما کالاهايي که از مرز افغانستان وارد مي گردد کالاهايي است که اکثراً از کشورهاي جنوب آسياي شرقي بصورت ترانزيت ازخاک جمهوري اسلامي ايران عبور و به کشور افغانستان وارد مي شوند وسپس بخشي از اين کالاها بطريق قاچاق و با شيوه هاي مختلف وارد استان هاي شرقي کشور مي گردد.که در اين مورد نيز مي توان به عوامل تأثير گذار که در مرزهاي غربي به آن اشاره شد توجه نمود. اما کالاهايي که از ايران خارج مي گردد؛ کالاهايي است که توليد داخلي، منابع ملي و سرمايه اي مي باشد مهمترين آنها؛ قاچاق فرآورده هاي نفتي، اموال فرهنگي وتاريخي، مواد غذ ايي و اقلام يارانه اي، زعفران و… است. (همان، ص98)
2-3-10-5-کشورهاي همسايه شمالي
در حال حاضر ورود کالا از کشورهاي همسايه شمال شرقي قابل توجه و چشمگير نمي باشداما حجم ورود کالا از کشورهاي همسايه شمال غربي (جمهوري آذربايجان ونخجوان)چشمگير و قابل توجه مي باشد. بويژه اينکه از اين مرزها کالاهاي ممنوعه شرعي وارد مي گردد .
وضعيت استقر ار روستاهاي مرزي که بعضاً در نقطه صفر مرزي واقع شده اند و همچنين قابل تردد بودن رودخانه هاي مرزي باعث گرديده تا عوامل قاچاق از اين موقعيت جهت ورود کالا نهايت استفاده را ببرند واز طرفي گذرهاي مرزي آستارا، بيله سوار وجلفا معبري جهت ورود کالاي قاچاق گرديده. ضمناً بخشي از کالاهاي ترانزيت شده به کشور نخجوان پس از ورود به نخجوان در پوشش کالاي مسافري و بيش از سقف تعيين شد ه از طريق گذر مرزي جلفا وارد کشور مي گردد. (همان، ص99).
2-3-11- آثار و پيامدهاي قاچاق کالا
يکي از ابعاد بسيار مهم قاچاق کالا تأثير منفي آن در امنيت ملي است. قاچاق کالا به طرق مستقيم وغير مستقيم امنيت ملي کشورها را تهديد مي کند. قاچاقچيان براي فعاليت هاي پنهاني خود مجراي بسيار خوبي براي رخنه به اقتصاد، فرهنگ، بهداشت و…جامعه دارند. اصولاً هدف و انگيزة اصلي قاچاق سودآوري است و قاچاقچيان براي نيل به اين هدف تمامي اصول اخلاقي، ملي، و مذهبي را زير پا مي گذارند. براي آشنايي بيشتر با هريک از اين ابعاد آنها را به اختصار توضيح خواهيم داد. (سيف، 1387، ص83)
2-3-11-1- آثار اقتصادي قاچاق کالا
قاچاق کالا يا تجارت زيرزميني(نقل وانتقالِ کالا بدون پرداخت عوارض گمرکي و سود بازرگاني) بدين سبب مذموم شمرده مي شود که سياست هاي اقتصادي و بازرگاني اي را که دولت ها براي احياي موقعيت اقتصادي کشورشان اعمال مي نمايند بي اثر يا کم اثر مي کند. تحقق نيافتن درآمدهاي پيش بيني شدة دولت، اتلاف منابع ارزي، ضعيف شدن توان پيش بيني دقيق اوضاع اقتصادي براي عاملان اقتصادي، و ايجاد فضاي رقابت نابرابري براي توليد داخلي در اقتصاد همگي از جمله آثار و پيامدهاي منفيِ اقتصادي قاچاق کالايند . (همان، ص84)
2-3-11-1- 1- روي نياوردن به تجارت قانونمند
تجارت، در چار چوب قوانين و مقررات يکسان و شفاف، دولت را درتحقق درآمدهاي پيش بيني شده از محل حقوق گمرکي و سود بازرگاني کالاهاي وارداتي کمک مي کند و درکاهش اتکاي بودجة عمومي به درآمد حاصل از صدور نفت مؤثر خواهد بود. 35 از سوي ديگر، تجارت قانونمند امکانِ اِعمال سياست هاي بازرگاني اتخاذ شده به منظور بهبود ساختار و موقعيت اقتصاد ملي را به وجود مي آورد و از اتلاف منابع ارزي اي جلوگيري مي شود که از طر يق قاچاق کالا از اقتصاد ملي خارج و صرف واردات کالاهايي مي شود که شايد نياز واقعي اقتصاد به آنها در حد صفر باشد. (همان، ص85) .
2-3-11-1- 2-کاهش ميزان اشتغال
در کشور ما براي مقابله با بحران بيکاري و تبديل آن به فرصتي اقتصادي بايد ساليانه يک ميليون فرصت شغلي پايدار ايجاد شود و اين درحالي است که رقم در بهترين سال ها به پانصد هزار هم نرسيده است. بر اساس آمار سازمان بين المللي کار، هر يک ميليارد دلار قاچاق کالا يکصد هزار فرصت شغلي را درکشور مقصد از بين مي برد و درحاليکه ايران با بحران بيکاري و سير صعودي فعالان جوياي کار رو به روست، با ورود6 ميليارد دلار قاچاق کالا حدود ششصد هزار فرصت شغلي کشور نابود مي شود.
بر مبناي محاسبات انجام شدة کارشناسان اقتصادي ، قاچاق ساليانه حدود 2 ميليارد دلار کالا منجر به افت توليدات صنعتي به ميزان 8 درصد مي شود. بنابراين، تأثير قاچاق بر توليدات ناخالص داخلي کاملاً ملموس است. افت توليدات صنعتي بر اشتغال در جامعه تأثيرات نامطلوبي مي گذارد و به عبارت ديگر، مشکل اشتغال را دامن مي زند. با 2 ميليارد دلار ارزش قاچاق کالا در ايران مي توان دويست هزار فرصت شغلي ايجاد کرد. بنابراين، قاچاق کالا فرصت هاي سرمايه گذاري را براي ايجاد اشتغال مولد و مؤثر در رشد توليد ناخالص داخلي از بين مي برد.36 (همان، ص86)
2-3-11-1-3-کاهش توليد داخلي : قاچاق کالا به کاهش توليدات صنعتي منجر مي شود و فرصت هاي سرمايه گذاري را براي ايجاد اشتغال مولد و مؤثر در رشد توليد ناخالص داخلي از بين مي برد. رواج قاچاق کالا و سرمايه گذاري در اين بخش، به دليل سود آوري بسيار زياد آن، موجب مي گردد که سياست گذاري در امور توليدي و اشتغال زا کاهش يابد، درنتيجه توليدات ملي و داخلي که توان کافي براي رقابت با توليدات مشابه خارجي را ندارند آسيب مي بينند و در برخي مواقع به زيان دهي، ورشکستگي، و درنهايت به تعطيلي فعاليت آن واحدهاي توليدي منجر مي گردد. از طرف ديگر، قاچاق کالا سياست هاي تجاري را خنثي مي کند و در تخصيص و مصرف ارز اخلال به وجود مي آورد. دولت بر اساس وضعيت ارزي کشور سياست هايي را در مورد حجم واردات و صادرت وضع مي کند، ولي قاچاق کالا هدف هاي دولت را در توازن تجاري و سياست هاي بازرگانيِ اتخاذ شده بي اثر مي سازد، زيرا قاچاق کالا به داخل بر اقتصاد ملي هزينة ارزي تحميل مي کند و قاچاق کالاهاي صادراتي نيز باعث مي شود که هدف هاي اقتصادي دولت از بُعد نظارت بر خروج ارز تأمين نشود. (همان، ص87)
2-3-11-1-4- کاهش درآمدهاي دولت
قاچاق کالا، در عمل، با پرداخت نشدن ماليات (عوارض و…) به دولت مستقيماً باعث کاهش درآمدهاي دولت مي شود. درحالي که دولت براي تأمين هزينه هاي جاري و عمراني با کسري درآمد (کسري بودجه) مواجه است و محقق نشدن بخشي از درآمدهاي ورود قانوني کالا مشکل دولت را در تأمين منابع درآمدي بيشتر مي کند، در حالي که تحقق اين گونه درآمدها کمک بسزايي به کاهش کسري بودجة دولت است. (همان، ص88)
2-3-11-1-5- برقرار نبودن عدالت مالياتي
وجود اقتصاد زيرزميني(ازجمله قاچاق کالا) باعث مي شودکه پرداخت ماليات به دولت در اين بخش ها صورت نگيرد و از اين طريق ضمن افزايش سود براي قاچاقچيان درآمدهاي دولت کاهش يابد. فعاليت هاي قاچاق کالا در توليد، اشتغال، و نيز در توزيع عادلانة درآمد و ثروت بين بخش هاي گوناگون جامعه مؤثر است. در واقع درآمدهاي مالياتي مورد نياز دولت فقط از بخش رسمي يا افراد خوش حساب دريافت مي شود. (همان، ص90)
2-3-11-1-6- افزايش هزينة دولت
درکشورهايي نظير ايران که مرزهاي زميني و دريايي طولاني دارند مبارزة جدي با قاچاق کالا مستلزم تحميل هزينه هاي سنگين بر نظارت بر مرزها و ورود وخروج کالاست. با وجود اين، دولت براي مقابله با آثار سوء اين پديدة مذموم، ناگزير از پذيرش اين هزينه هاست تا بتواند کارکرد سياست هاي اقتصادي و تجاري را مطابق اهداف پيش بيني شده به پيش ببرد.37 دولت براي مبارزه با قاچاق کالا هزينه هاي سنگيني را متحمل مي شود مانند؛ شهادت و مجروح شدن مأموران مبارزه با قاچاق و صدمات اقتصادي ناشي از ورشکسته شدن صنايع و نيز افزايش بيکاري و جرائم بعديِ تحميل شده بر جامعه ناممکن است. هزينه سازمان هاي اداري تخصصي براي تشخيص نوع، کيفيت، محل ساخت، وهزينه هاي آزمايشگاهي ِمربوط نيز رقم هنگفتي است. هزينه هاي مراجع قضايي، تشکيل پرونده هاي دادرسي، اجراي احکام، تعزيرات حکومتي يا مراحل تجديد نظر اعم از حقوق و مزايا، امکانات اداري و ساختماني و غيره …نيز از ديگر هزينه هاي قاچاق در کشور است. (همان، ص91)
2-3-11-1-7- کاهش اثربخشي هزينه هاي دولت
يکي از آثار منفي قاچاق کالا کاهش اثر بخشي هزينه هاي دولت از طريق خارج شدن کالاهايي است که دولت به آنها يارانه مي دهد. مواد سوختي، کود و بذر، پودرهاي شوينده، و آرد از اين قبيل کالاهاي هستند که همه ساله با تخصيص مقادير زيادي يارانه تهيه مي شود ودر اختيار مردم قرار مي گيرد درعين حال، بخش فراواني از اين کالاها بدليل ارزان تر بودن از قيمت هاي جهاني و کشورهاي همسايه به خارج کشور قاچاق مي شوند. (همان، ص92)
2-3-11-1-8- کاهش انگيزة سرمايه گذاري
قاچاق کالا اقتصاد کشور را اعم از توليد، واردات، صادرات، سرمايه گذاري واشتغال و… متأثر ساخته وآثار مخربي بر آنها دارد. تأثير منفي قاچاق کالادر سرمايه گذاري از مهمترين تأثيرات مخرب آن است. قاچاق کالا، علاوه برکاهش سرمايه گذاري مولد، در مسير سرمايه گذاري هم انحراف ايجاد مي کند. در واقع، قاچاق کالا فرصت هاي سرمايه گذاري براي اشتغال مولد ومؤثر را در رشد توليد ناخالص داخلي از بين مي برد زيرا قاچاق کالا در فرصت کوتاهي سود فراواني نصيب سرمايه گذاران مي کندکه با سود حاصل از سرمايه گذاري درفعاليت هاي مولد و اشتغال زا تفاوت چشمگيري دارد. بنابراين، قاچاق کالا در مسير سرمايه گذاري انحر اف ايجاد و رشد فعاليت هاي اقتصادي مولد را کندتر مي کند. (همان، ص94).
2-3-11-1-9- خنثي شدن حمايت از توليد داخلي
محصولاتي که به صورت قاچاق واردکشور مي شوند با شرايط راحت تري از قبيل قيمت وکيفيت با محصولات داخلي رقابت مي کنند واين به زيان توليدداخلي ودر نهايت باعث کاهش انگيزة سود براي سرمايه گذاران مي شود. در واقع، قاچاق کالا تأثير تعرفه هاي مؤثر را از بين مي برد وتوان رقابتي محصولات داخلي با محصولات مشابه خارجي را کاهش مي دهد .
محدود نمودن قاچاق کالا و جلوگيري از ورود و خروج کالاها از مبادي غير رسمي و هدايت واردات و صادرات به سمت مبادي رسمي و اعمال تعرفه هاي مؤثر تأثير مستقيمي در حمايت از توليدات و در نهايت حمايت و گسترش سرمايه گذاري خواهد گذاشت. (همان، ص96).
2-3-11-1-10-گسترش پول شويي و نابرابري 38
پول شويي(به مفهوم جريان تطهير پول هاي ناشي از فعاليت هاي غير قانوني) با قاچاق ارتباط مستقيم دارد. اگر قاچاق مواد مخدر و کالا ريشه کن شود موارد پول شويي بسيار کم خواهد شد ولي از بين نمي رود. زيرا جرائم سازمان يافته فراملي ديگري هستند که درآمد آنها پول شويي مي شود. پول کثيف به اشکال مختلف مانند آثار هنري، فلزات گرانبها و اشياي عتيقه و مواد مخدر خارج يا وارد مي شود يا از طريق صرافي ها به طور غيررسمي از کشور خارج و به صورت واردات بدون انتقال ارز وارد کشور مي شود. مشکل مهمتر و نگران کننده در پايان معاملات قاچاق، پول شويي، است که عقيم ماندن اين مرحلة نهايي در بازدارندگي از قاچاق فوق العاده مهم است، زيرا اگر درآمد حاصل از قاچاق مصادره شود تمام فعاليت هاي قاچاقچي بي نتيجه مي ماند واين او را از ادامة قاچاق باز مي دارد. (همان، ص97).

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، وانت بارها، استان هرمزگان Next Entries پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، فرهنگ کار، مکان کنترل