پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، فرهنگ کار، مکان کنترل

دانلود پایان نامه ارشد

2-3-11-1-11- تأثير قاچاق کالا بر سياست هاي بازرگاني39
در وضعيتي که اقتصاد ملي به شدت به منابع ارزي براي سرمايه گذاري نيازمند است، خروج و فرار سرمايه از کشور آثار اقتصادي زيانباري دارد. دولت قصد دارد، از يک سو، بر مجموع هزينه هاي واردات نظارت داشته باشد و، از سوي ديگر، تلاش مي کند تا ارز موجود به واردات کالاهاي ضروري، سرمايه اي و واسطه اي که نقش بيشتري در رشد توليد داخلي، رونق اقتصادي، و اشتغال دارد، تخصيص يابد. درحالي که قاچاق کالا تلاش براي رسيدن به هر دو هدف را ناکام مي گذارد. (سيف، 1387، ص98).
2-3-11-1-12- اخلال در نظام اقتصادي
بي نظمي در بازار داخل، سرمايه هاي سرگردان را به سوي قاچاق کالا هدايت مي کند و سرمايه گذاران نيز به سبب وجود سودهاي هنگفت و تقاضاي فراوان براي انواع کالاهاي خارجي در سطح کشور به قاچاق کالا تمايل بيشتري پيدا خواهند کرد. حضور عوامل و سرمايه داران خارجي نيز در اين مسئله بسيار مؤثر خواهد بود. مسئله قابل توجه اين است که بخش عمده اي از اين سرمايه داران در کشورهاي اروپاي و عربي حاشيه خليج فارس اقامت دارند و سرماية آنها از طريق عاملانِ آنان بکارگرفته مي شود. اين سرمايه داران به واسطة عاملان خود از نيازهاي بازار کشور باخبر مي شوند و در اسرع وقت پس از خريد اين کالاها از کارخانه ها، مراکز عرضة آنها (در خارج)، نسبت به ارسال آنها به بنادر خليج فارس و ترانزيت آنها به داخل خاک ايران يا از طريق بندرکراچي به پاکستان و سپس به مرز افغانستان و پاکستان (شهر ويش) و آنگاه قاچاق آنها به ايران اقدام مي کنند.
چون قاچاقچيان براي ادامه فعاليت به ارز نياز دارند، به شيوه هاي متعدد متوسل مي شوند تا آن را به دست آورند، از جمله:
* قاچاق طلا و ديگر فلزات قيمتي به خارج از کشور.
* خريد ارز هموطنان مقيم خارج در قبال پرداخت پول ملي به خانوادة آنها در داخل کشور.
* قاچاق مواد مخدر.
* خريد ارز گردشگران خارجي .
* برخي از قاچاقچيان به صورت تهاتري مثلاً فرآورده هاي نفتي را با کالاهاي ديگر معاوضه مي کنند. آنان کالاهاي يارانه اي از جمله سوخت، دارو، روغن نباتي وشوينده ها را از کشور خارج و در عوض کالاهايي از قبيل پارچه، ظروف شيشه اي، چيني و… را با خود وارد مي کنند. همة اين اقدامات به نوعي در نظام اقتصادي کشور اخلا ايجاد مي کند. (نمک شناس،1383،ص75)
2-3-11-1-13- جمع بندي کلي تأثيرات اقتصادي قاچاق کالا
همان طورکه مي دانيم، آثار گوناگون اقتصادي قاچاق کالا از هم جدا نيستن و در وضعيتي تعاملي يکديگر را تشديد (برهم افزايي) نيز مي کنند. اين واقعيت در نمودار زير با عنايت به آثار و پيامدهاي مهم قاچاق کالا نشان داده شده است. (سيف، 1387، ص102).

.

نمودار(2-2)آثار و نتايج اقتصادي قاچاق کالا. (مؤذن جامي ،1384،ص24)

2-3-11-2- آثار اجتماعي و فرهنگي قاچاق کالا
2-3-11-2-1- توسعه و گسترش قانون گريزي و قانون شکني
قاچاق، يکي از برجسته ترين تخلفات هميشگي بشر، به شدت از چگونگي وضع و اجراي قوانين در جامعه متأثر بوده است. مردم قوانين مربوط به مبادلات تجاري را ناعادلانه مي دانند و تخلفات خود را توجيه مي کنند. دراينجا به برخي ازآثار اجتماعي و فرهنگي قاچاق کالا مي پردازيم. (سيف، 1387، ص103).
2-3-11-2-2- قاچاق کالاو بهداشت جامعه
يکي از بزرگترين تبعات منفي قاچاق کالادرجامعه متأسفانه تبعاتِ منفيِ بهداشتيِ آن در جامعه است. اصولاً کالاهاي قاچاق به دليل نبود نظارت بر آنها وبا هدف سود بيشتر به داخل کشور قاچاق مي شوند و به همين دليل کالاهاي تقلبي وغير استانداردي که با قيمتي اندک در خارج کشور عرضه مي شوند مطلوبيت زيادي براي واردات قاچاق دارند. متأسفانه محصولات غذايي، آرايشي، و بهداشتي جزء کالاهايي اند که به حد زياد و غير قانوني وارد کشور مي شود و در نبودِ هيچ گونه استاندارد براي اين کالاها، به خصوص کالاهاي بهداشتي و آرايشي، درسطح جامعه به طورگسترده خريدوفروش مي شوند.(سيف، 1387،ص103).
2-3-11-2-3- افزايش آلودگي هاي مالي و اخلاقي دربدنة نظام اداري
قاچاقچيان کالابراي وارد کردن وترخيص کالاهاي خود و نپرداختن حقوق وعوارضِ قانوني دست به هر اقدامي مي زنند. برقراري نظام اخذ مجوز نظارت هاي بيش از حد متعارف قطعاً مفاسدي را به وجود خواهدآورد و سود ناشي از ارتکاب قاچاق کالا نظام اداري، انتظامي، و قضايي را آلوده مي کند و در بلند مدت فساد فرهنگي وسيع و ريشه داري را ايجاد مي نمايد. (گمرک جمهوري اسلامي ايران، بررسي ابعاد قاچاق کالا وارائة راهکارها با تأکيد بر نقش گمرک، ص26)
2-3-11-2-4- تقويت باندهاي مافيايي درشبکة قاچاق کالا
متأسفانه، نظام اقتصادي کشور ايران پيکره وساختار رانت آلود دارد. در چنين اقتصادي، بحث قاچاق نيز کاملاًجدي است. گروه هايي که در قالب تشکيلاتي سازمان يافته و منسجم به فعاليت وسيع و گسترده در قاچاق مي پردازند با استفاده از رانت هاي گوناگون بر دامنة قدرت و نفوذ خود درجهت تأثيرگذاري بر جريانات اقتصادي و حتي سياسي خواهند افزود. (سيف، 1387، ص106).
2-3-11-2-5- شکل گيري رفتارهاي اجتماعي غلط
قاچاق باعث شکل گيري قشر خاصي به نام” قاچاقچي”، وتود? وسيع تري به نام”مصرف کنند? کالاي قاچاق”، درجامعه است هريک از اين دو قشر به سبب منافع و مصالح خود نوع خاصي از رفتارها را دارا هستند که نمي توانند با رفتارها و عملکردهاي اعضاي جامعه همگن باشند. از اين رو، تضاد و ستيزي رفتاري پديد مي آيد. اين گونه اعمال که نظم جامعه را مختل مي کند و مشکلاتي را براي مردم به وجود مي آورد نوعي کجروي اجتماعي است. همين نابهنجاري مقدمه و زمين? نابهنجاريهاي اجتماعي ديگري مانند سرقت، قانون شکني، شکستن حرمت ها وجرائمي از اين دست فراهم مي آورد. (همان، ص106).
2-3-11-2-6- طبقاتي شدن جامعه
سرشت ويژ? قاچاق معمولاً ثروت بادآورده اي نصيب قاچاقچيان مي کند. و اين قشر که از راه کسب نامشروع ثروتمند شده اند از ديگر مردم جامعه به خصوص قشرهاي محروم جدا مي شوند و به اين ترتيب، به شکاف طبقاتي دامن زده مي شود. توزيع نادرست ثروت و افزايش فقر در نتيجه تشديد نابهنجاري هاي اجتماعي از ويژگيهاي طبقه بندي شدن جامعه از بعد اقتصادي است. بنابراين، بايد کوشش ها را بر اصلاح روش هاي غلط و غير عادلان? توزيع درآمدها و غلبه بر نوسانات اقتصادي از جمله مبارزه با قاچاق متمرکز ساخت. (معاونت آموزش ناجا، مبارزه با قاچاق کالا،ص69- ص70)
2-3-11-2-7- تضعيف فرهنگ کار
شغل افراد مهمترين نقش آنها در زندگي اجتماعي است. اگر ثروت با قاچاق کالا به راحتي و زياد به دست آيد، روحي? کار و فرهنگ تلاش در جامعه سست مي شود و برخي به جاي کسب درآمد از راه هاي شرافتمندانه به قاچاقچي گري روي مي آورند تا در مدت کوتاهي بتوانند ثروت زيادي بدست آورند. آنان به دنبال سودي سرشار، سريع و بدون دردسرند. آنان در حالي که از هزينه هاي دولت بالاترين سهم را مي برند، سهم بسيار ناچيزي درتأمين درآمد دولت دارند. بنابراين، يکي از آسيب هاي بسيار شديد قاچاق تضعيف فرهنگ کار و بازده و بهردهي به جامعه است.(مؤسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد، 1381،ص34-35)
2-3-11-2-8- قاچاق کالا و تهاجم فرهنگي
از مهم ترين ابعاد منفي قاچاق ورود کالاهاي غير مجاز و مغاير با اصول و ارزش هاي حاکم بر جامعه است. در بسياري موارد کالاهايي مغاير با ارزش ها، سنت ها، و اعتقادات مردم به صورت قاچاق وارد کشور و در بين اقشار جامعه به خصوص نسل جوان و فعال توزيع مي گردد. برخي محصولات به صورتي سازماندهي شده و جهت دار با هدف تهاجم به ارزش ها و معيارهاي اخلاقي و نه صرفاً به دليل سود آوري به داخل کشور قاچاق مي شوند. قاچاق ميراث فرهنگي، تجهيزات دريافت از ماهواره، عکس ،س دي هاي غير اخلاقي و مستهجن، لباس هاي با طرح هاي زننده وخلاف عفت عمومي و… از پيامدهاي شوم فرهنگي قاچاق کالاست. . (سيف، 1387، ص110).

نمودار2-3: برخي آثار و نتايج اجتماعي – فرهنگي قاچاق کالا. (مؤذن جامي،1384،ص25)

2-3-11-3- آثار سياسي قاچاق کالا
به طور کلي، پديدة قاچاق کالا از جهات سياسي برخي آثار مخرب به شرح زير نيز دارد :
گسترش روح قانون گريزي درکشور ،
ايجاد فساد مالي در دستگاه هاي دولتي و آلوده کردن نيروهاي دولتي،
آسيب پذيري امنيتي مرزها و ايجاد ناامني در مناطق مرزي به سبب ترددهاي غير مجاز،
تشديد مهاجرت به مناطق قاچاق خيز يا مناطق مصرف کنندة کالاهاي بابِ قاچاق و به تبع آن افزايش نابهنجاري هاي اجتماعي با توجه به وضعيت بد اشتغال در سطح کشور،
تخريب زير ساخت هاي فرهنگي و اجتماعي کشور وتهاجم فرهنگي به بناي فکري نسل جوان
تقويت گروه هاي مافيايي و ضعف اقتدار دولت در مقابل آنها،”زماني که پول نامشروع باشد، قدرت نامشروع مي آورد و اين امر منجر به اختلال در سيستم سياسي مي شود”. (سپهري، 1381،ص9)

نمودار 2-4 : برخي آثار و نتايج سياسي قاچاق کالا. (مؤذن جامي،1384،ص25)
2-3-12) علل و عوامل مؤثر در افزايش قاچاق کالا
ويژگيهاي جغرافياي و سوق الجيشي از جمله عوامل تأثير گذار بر فعاليتهاي مردم در يک منطقه است. استانهاي مرزي کشور جمهوري اسلامي ايران داراي ويژگيهاي خاصي مي باشند که سبب گرايش ساکنان اين استان ها به قاچاق مي شود. قاچاق کالا در نقاط مختلف کشور با اشکال مختلف به صورت فردي،گروهي وسازمان يافته و با انگيزه هاي متعدد درجريان است و در استان هاي مرزي به دليل وسعت وعمق ابعاد، قاچاق به يکي از مهمترين مشکلات وچالش هاي مسئولين اجرايي استان ها تبديل شده است. ضعف بکارگيري از تمامي ظرفيتهاي مراکز توليدي وصنعتي، مشکل بيکاري، تقاضاي بالا براي کالاهاي قاچاق درسطح کشور ومنطقه، موقعيت خاص مناطق براي انجام تجارت زيرزميني، مشکلات قانوني، سودآوري قاچاق، توسعه نيافتن مناطق مرزي و پاره اي عوامل ديگر زمينه ساز پديده اي به نام قاچاق شده است.کارشناسان معتقد هستند براي مبارزه با اين معضل بايد اقدامات اساسي علمي و واقع گرايانه صورت گيرد و از زوايا وديدگاههاي متعددي عوامل مؤثر درافزايش قاچاق تجزيه و تحليل گردد. (محمودي، 1388ص126) اهم عوامل تأثير پذير و تأثيرگذار بر قاچاق کالارا مي توان به شرح ذيل اشاره نمود.
1- عوامل اقتصادي؛ 2- عوامل جغرافياي؛ 3- عوامل امنيتي؛ 4- عوامل قانوني؛ 5- عوامل فرهنگي و اجتماعي.
2-3-12-1) عوامل اقتصادي
1- رشد و گسترش بخش اقتصاد زير زميني کشور.
2- سود آوري بسيار بالاي قاچاق نسبت به ساير فعاليت هاي اقتصادي وبازرگاني رسمي.
3- افزايش نرخ بيکاري در کشور و ضعف ايجاد فرصتهاي شغلي مولد.
4- عدم تعادل عرضه وتقاضاي کالاهاي مورد نياز جامعه.
5- کيفيت پايين بعضي از محصولات داخلي ورقابت ناپذيري آنها با مشابه خارجي.
6- رشد بي رويه حجم نقدينگي درکشور و ضعف هدايت به بخش سرمايه گذاري جهت اشتغال مولد.
7- عدم کارآيي سيستم توزيع کالا که امکان کنترل را محدود مي نمايد.
8- نقص در سيستم بانکي کشور در زمينه جلوگيري از پولشويي وجوه حاصله از جرائم قاچاق.
9- گستردگي دخالت دولت در اقتصاد.
10- بالا بودن تعرفه ها و ماليات ها.
11- ممنوعيت ها و مقررات محدود کننده دولتي. (محمودي، 1388ص127)
2-3-12-2) عوامل جغرافيايي
1-گستردگي مرزهاي جمهوري اسلامي ايران با کشورهاي همسايه ايران.
2- وضعيت جغرافيايي مرزهاي (آبي، رودخانه اي، خشکي).
3- وضعيت استقرار روستاهاي مرزي.
4- نبودن موانع فيزيکي در معابر ورودي و خروجي در مرزها. (همان، ص128)
2-3-12-3) عوامل امنيتي
1- ضعف اقدامات کنترلي در مرزهاي هوايي، درياي، زميني از سوي (گمرک وناجا).
2- ناکارآيي مرزبانان متقابل در کنترل مرز.
3- عدم هماهنگي بعضي از مسئولين قضايي، سياسي و اجر ايي در امر مبارزه با قاچاق.
4- عدم تفاهم بعضي ازکشورهاي همسايه در زمينه مبارزه با قاچاق کالا وتعامل پليس هاي کشورهاي همسايه با ناجا.
5- وجود باندهاي سازمان يافته قاچاق در دو سوي مرز. (همان، ص129)
2-3-12-4) عوامل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، مواد مخدر، افغانستان Next Entries مقاله درمورد دانلود توزیع فراوانی، پردازش اطلاعات، مهارت های حرکتی