پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، آموزش کارکنان

دانلود پایان نامه ارشد

گيرند. (همان ،صص116- 117).
2-5-12-3- ريز سيستم خدمات کمکي
عمليات ها را به فعاليت هايي توصيف کرديم که در کمک مستقيم به مردم انجام مي شوند ومديريت را فعاليت هايي شرح داديم که در دراز مدت به سود تمام واحدهاي سازماني کار مي کنند. باقي فعاليت ها در حيطه زير سيستم خدمات کمکي به اجراء در مي آيند. لازم است که اين فعاليت ها نيز به نفع واحدهاي اداري پليس هستند، اما نسبت به فعاليت هاي مديريتي منظم تر و مستمر تر هستند. خدمات کمکي معمولاً به صورت 24 ساعته در روز و 365 روز در سال به مأموران عملياتي پليس خدمات ارائه مي کنند؛در حال که فعاليت هاي مديريتي معمولاً به صورت هشت ساعت در روز وپنج روز درهفته در خدمت مأموران پليس هستند. اگرچه گاهي تشخيص اين دو نوع فعاليت از يکديگر دشوار است، اما براي تشخيص راحت تر مي توان خدمات مديريتي را خدماتي بلند مدت و داراي محدويت زماني دانست در حالي که خدمات کمکي ،خدماتي مستقيم هستند که دايم در دسترسي قرار دارند. وظابف مشمول در زير سيستم خدمات کمکي عبارت است از: گزارش ها، ارتباطات دور، اموال و مدارک، آزمايشگاه، توقيف، شناسايي، تست الکل، امکانات، تجهيزات وتدارکات، تعمير ونگهداري. (همان ، ص132)
2-5-13) ماموريتهاي پليس مبارزه با قاچاق کالا وارز ناجا
هم اکنون اهم ماموريتهاي پليس مبارزه با قاچاق کالا وارز ناجا به شرح ذيل است:
1. تهيه و تنظيم سياست ها و خط مشي هاي مربوط به امور كشف و مبارزه با قاچاق كالا و ارز و پيشنهاد به مبادي ذيربط براي تصويب،
2. تهيه طرح ها و برنامه هاي لازم در خصوص مبارزه با قاچاق كالا و ارز و كاهش مهار آن در سطح جامعه و ارايه آنها به مراجع ذيربط جهت تصويب و ابلاغ،
3. تهيه و تنظيم آيين نامه ها و دستورالعمل هاي تخصصي در خصوص مبارزه با قاچاق كالا و ارز و پيگيري تصويب و ابلاغ آنها،
4. برآورد نيازمنديهاي تخصصي واحدهاي مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان ها ، تامين و ارايه طرح و توزيع آنها،
5. بررسي قوانين و مقررات موجود در زمينه قاچاق كالا و احصاء مشكلات آنها و پيشنهاد راهكارهاي مناسب به منظور وضع قوانين و مقررات متناسب،
6. جمع آوري و تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات مربوط به قاچاق كالا و ارز در سراسر كشور،
7. ارايه نظرات و پيشنهادات تخصصي در زمينه هاي آموزشي ، تجهيزات و اعتبارات ، سازمان و كميت و كيفيت نيروي انساني به مراجع ذيربط،
8. تحقيق و بررسي در خصوص علل و انگيزه هاي گرايش به قاچاق كالا و ارز و ارايه راهكارهاي لازم به منظور كاهش جرايم مذكور در سطح جامعه به مراجع ذيربط،
9. ارزيابي و تجزيه و تحليل عملكرد واحدهاي اجرايي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و اقدام در جهت رفع مشكلات و موانع ستادي و اجرايي از مبادي ذي ربط،
10. نظارت بر اجراي طرح ها ، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي تخصصي ابلاغي و هدايت ستادي واحدهاي مبارزه با قاچاق كالا و ارز رده هاي ناجا،
11. شناسايي و جمع آوري آخرين شگردها و روش هاي مجرمين قاچاق كالا و ارز و ارايه راهنمايي هاي لازم به واحدهاي اجرايي جهت مبارزه مؤثر با آنان،
12. بررسي و پيگيري ستادي در خصوص امور موبوط به حق الكشف مامورين و سهم ناجا از محل جرايم وصولي حاصل از فروش كالاي مكشوفه برابر ضوابط و مقررات،
13. بررسي و پيگيري ستادي امور حقوقي گزارشات و پرونده هاي مهم مكشوفه قاچاق،
14. مشاركت و همكاري در راه اندازي و بهسازي و بهره برداري از بانك اطلاعات متمركز مجرمين،
15. تهيه و تنظيم گزارش از فعاليت ها و عملكرد واحدهاي مبارزه با قاچاق كالا و ارز رده هاي ناجا و ارايه به مبادي ذيربط براي بهره برداري،
16.تعامل با سازمان هاي مرتبط و ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا وارز در جهت مقابله هرچه بهتر با قاچاق کالا در کشور.

2-5-14) ارزش هاي مهم کار پليس
نتيجه اينکه؛ کار ومديريت پليس بايد تحت هدايت اهداف ومقاصد اصلي توصيف شده در بالا باشد. و نيز بيانه اي کلي از رسالت اداره پليس باشد. فعاليت هاي مأموران و مديران پليس بايد مستقيم يا غير مستقيم در جهت نيل به رسالت، اهداف ومقاصد سازماني باشد. هرگاه مشخص شود که منابع گسترش يافته يا تلاش هاي صورت گرفته ارتباطي به رسالت، اهداف ومقاصد اداره پليس نداشته است، بايد به شدت زير سئوال برده شود، زيرا اين منابع و کوشش ها ممکن است کمکي به کارآمدي واقعي سازمان نکرده باشد. (همان، ص77)
با توجه به وظابف سازماني پليس که در سه ريزسيستم؛ عملياتها، مديريت، و خدمات کمکي بيان گرديد و برابر بند 8 ماده 4 قانون (مصوب27تير ماه 1369( ناجا وظيفه پيشگيري و مبارزه با قاچاق کالارا براي نيروي انتظامي پيش بيني كرده است. بنابراين اهداف، رسالت و مقاصد نهايي و ماموريتهاي پليس در شناسايي، کشف و مقابله با قاچاق کالا از رسالت هاي اصلي آن بوده که با مديريت صحيح بر منابع انساني، تجهيزات و با استفاده از نقاط قوت قوانين موجود وشناسايي نقاط ضعف قوانين در جهت اصلاح وبازنگري در راه رسيدن به رسالت، اهداف، مقاصد نهايي و راه ها کار ، تدابير، برنامه ها، وظايف، خط مشي ها، شيوه هاي کاري در راه رسيدن به رسالت اصلي خود نقش مهم و بسزايي دارد که امروزه ادارات پليس براي ابلاغ رسالت خود از آن استفاده مي کنند. هر مؤسسة پليس بايد با دقت بيانيه رسالت خود را آماده سازد تا نقش منحصر به فردش را به نفع کارکنان پليس و شهروندان توصيف نمايد.
(همان، ص71- ص72).
2-5-15) نوع مديريت کنوني حاکم بر مديريت انتظامي مقابله با قاچاق کالا
با توجه به طبقه بندي مديران به اينکه چه فعاليتي در سازمان انجام مي دهند در سه سطح؛ 1- مديريت عملياتي(سرپرستي) 2- مديريت مياني 3- مديريت عالي در حال حاضر نوع مديريت انتظامي مقابله با قاچاق کالا در مرکز کشور از نوع مديريت مياني (مديران مياني به طور مستقيم به مديريت ردة بالا گزارش مي دهند؛ کارشان مديريت بر سرپرستان است و نقش حلقه ي واسطي را ميان مديريت عالي و مديريت عملياتي به عهده دارند. مديران مياني برنامه ريزي ميان مدت مي کنند و براي اظهار نظر مديريت عالي برنامه هاي جامع تر وبلند مدت آماده مي سازند. عملکرد مديري رده هاي پايين را تحليل کرده، توانايي و آمادگي آن را براي ارتقا تعيين مي کنند و به مديران رده پايين در توليد، پرسنل و ساير مسائل، خدمات مشاوره اي عرضه مي دارند.) مي باشد. در سطح استان ها نيز از نوع مديريت عملياتي(دراين سطح مديران و کارکناني فعاليت مي کنند که مستقيماً با واحد هاي اجرا و اهداف مؤسسه در ارتباطند. اين دسته از مديران از سطح مديريت مياني دستور العمل ها را گرفته وبا تنظيم برنامه هاي عملياتي کوتاه مدت، سعي مي کنند فعاليت هاي واحد هاي اجرايي را هدايت و هدف هاي سازمان را تحقق بخشند) مي باشد. (رضائيان،1389، ص29)
2-5-16) دلايل انتخاب شاخص هاي مديريت انتظامي دراين تحقيق
نظريه خاصي که دال بر علت انتخاب شاخص هاي مديريت انتظامي باشد وجود نداشت. ليکن با توجه به مأموريت ذاتي و اصلي پليس در جامعه کنوني که در زير سيستم عمليات پليسي بدان اشاره گرديد از مهم ترين وظايف عملياتي پليس، مبارزه با قاچاق کالا بوده و از طرفي درمصاحبه با کارشناسان و مسئولين فعلي و قبلي در حوزه قاچاق کالاو ارز و راهکارهاي ارائه شده درکتاب هاي نگارش شده در بحث قاچاق کالا و تجارب بدست آمده محقق از خدمت چندين ساله در اين خصوص بيشترين مواردي که پليس در امر مقابله با قاچاق در حال حاضر بکار مي برد استفاده از منابع انساني و تجهيزات در حوزه درون سازماني بوده و شاخصه بعدي پژوهش قوانين مبارزه با قاچاق کالاست. هرچند از منابع برون سازماني پليس است ليکن ارتباط مستقيم و تنگاتنگ در رسيدن به اهداف سازماني و رسالت پليس در امر مقابله با قاچاق را که همانند بازوان قدرتمند و ديوارهاي مستحکم بوده که با اتکاء به آن مامورين مي توانند در برابر سودجويان و قاچاقچيان کالا ايستادگي، مقاومت و مبارزه کننده و مجرمان را به سزاي عمل خود برسانند و همچنين قدمت تصويب قوانين کنوني که با شرايط و مقتضيات کنوني جرم قاچاق و جرايم عليه مجرمين نيز مطابقت چنداني نداشت لازمة انتخاب آنها را براي محقق فراهم آورد.

2-5-17) نتيجه گيري و ارايه مدل تحقيق
با توجه به موضوع پژوهش، بررسي اثربخشي مديريت مقابله در مبارزه با قاچاق کالا مي باشد با توجه به نظريه هاي ارائه شده از علل بروز قاچاق کالا بيانگر آن است که اکثر صاحب نظران در بيان علت وقوع جرائم مالي از جمله قاچاق معتقد به عوامل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، قانوني و امنيتي مي باشند که شرائط عمومي کشورها و سياست هائي که در آنها اتخاذ مي گردد بيشتر به نظريه هاي ؛ نظريه حرص وآز- افلاطون (ص31) و نظريه لايمن (ص32) تا حدودي زيادي تأثير بر قاچاق در ايران داشته و از طرفي با توجه به نظريه هاي مديريتي ارائه شده ؛ نظريه هاي مديريت نظامگرا و اقتضايي (ص128)که همان نظريه هاي مديريت امروزي (ص127) است. در مديريت پليس بر امر مبارزه با قاچاق کالا در وضعيت کنوني نيز مطابقت زيادي دارد. و مديريت به اقتضاي و شرايط زماني و مکاني در جهت رسيدن به اهداف سازماني با بهره گيري از عوامل محيط داخلي و خارجي به عنوان يک مجموعه متحد که نظام بايد در آن فعاليت کند ممکن مي سازد.

2-6) الگوي تحليلي و مفهومي
2-6-1) الگوي تحليلي
در اين پژوهش به بررسي اثر بخشي مديريت انتظامي در مقابله با قاچاق کالا، مورد مطالعه شهر تهران بين سالهاي 1390-1391 انجام شده است. مديريت انتظامي به عنوان متغير مستقل، که به سه زير متغير قانون، تجهيزات و منابع انساني مي باشند. قاچاق کالا به عنوان متغير وابسته بدون دستکاري پرداخته مي شود. بنابراين در اين تحقيق از طريق بررسي اثربخشي مستقيم هر يک از مولفه ها بر مديريت انتظامي مشخص مي شود .

شکل(2-9) مدل مفهومي مديريت انتظامي مقابله با قاچاق کالا

جدول شماره (2-10) مدل تحليلي مديريت انتظامي مقابله با قاچاق کالا
مفاهيم
ابعاد
مؤلفه ها
شاخص ها
منابع پشتيبان کننده
بررسي اثر بخشي مديريت انتظامي در مقابله با قاچاق کالا
مديريت انتظامي در مقابله با قاچاق کالا
قانون

1- قوانين و مقررات مبارزه با قاچاق کالا
1-1-برداشت متفاوت از مفهوم قاچاق
1-2- ناهماهنگي ونارسايي قوانين
2- نقايص و ايرادهاي قوانين( تفسيرهاي متفاوت و متعارض از قوانين)
3-ايجاد شعبات ويژه قضايي جهت رسيدگي
به جرم قاچاق کالا
4-تنوع مراجع قضايي رسيدگي کننده به جرم قاچاق کالا
5- وحدت رويه قضايي
6- تجربه و تخصص قضات دررسيدگي پروندهها
7- ضعف در برخورد قضايي پروندههاي قاچاق
(محمودي،1388،ص124-125)
(نور محمدي،1381،ص124-ص126).
(سيف، 1387ص136-137)
(سيف، 1387،ص155-ص156)

(سيف،1387، ص216وص233).

(سيف،1387،ص167-ص172و215 )
(نور محمدي،1381،ص126-ص127)
(وطن پور،1388، ص105-ص106)
(وطن پور،1388،ص 168)
(سيف، 1387، ص 170-ص172)

تجهيزات

1-بانک هاي اطلاعاتي
2- استفاده از سيستم جي پي اس(G.P.S)
3- استفاده از دستگاه ايکس ري( X-Rey )
4- استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي( GIS )
5- اطلاعات منابع ومخبرين
6- تجهيزات خودرويي
7-ايست وبازرسي ها
7-1- ثابت
7-2- موقت
8- برنامه ريزي
8-1- برنامه ريزي ساليانه
8-2- هدايت ستادي
8-3-تدوين شيوه و شگردهاي قاچاقچيان
8-4- دستورالعملها
8-5- طرحهاي عملياتي
9- اتوماسيون اداري
(طالبيان،1392،ص27-ص29)
(حسني، 1390، ص17-ص31).
(احمدي،1384،ص1)
(مروتي، 1390، ص103)
(طالبيان،1392،ص16).
(شوقي،1391،ص84).
(گل محمدي خامنه،1384،ص48- ص50).
(گل محمدي خامنه،1384،ص50-54).
(استرکي، 1390، ص207- ص208)

(استرکي،1390،ص211-ص212)
(انصاري،2013،سايت مقالات مديريت).

منابع انساني

1-آموزش کارکنان
2- سيستم پاداش
3- مديريت مشارکتي
4- تحصيلات کارکنان
5- خوشنودي شغلي
6- ارتقاي شغلي(شايسته سالاري)
7- حق الکشف
7-1- کاشفين (20 %)
7-2-عوامل انتظامي و بازجو(7 %)
7-3- ستادي (3 / سي ام)
(سعادت،1390،ص175).
(سعادت،

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانلود روانشناسی، اسطوره شناسی، زیبایی شناختی Next Entries مقاله درمورد دانلود پیش دبستانی، هخامنشیان، آموزش هنر