پایان نامه با کلید واژگان فهمید، 5/0، 5/1، دقایق

دانلود پایان نامه ارشد

از لبه ها عبور کرد و به بستر برخورد کرد سرعت آب شستگی در هر دو آزمایش یکسان شده است.

نمودار 4-10 :نمودار عمق آب شستگی نقطه B بر حسب زمان در آزمایش طوقه بدون لبه و با لبه 5/0 سانتی‌متر قائم
از نمودار 4-10 می‌توان فهمید که روند آب شستگی و افزایش عمق آن در هر دو حالت پایه با طوقه و طوقه بدون لبه تقریباً یکسان بوده و عمق آب شستگی در حالت پایه مجهز به طوقه با لبه قائم 5/0 سانتی‌متر در اکثر دقایق آزمایش با اختلاف اندکی برابر با عمق آب شستگی در حالت پایه بدون طوقه است.
همچنین با توجه به توان x در معادله خط برازش دهنده در نمودار های لگاریتمی سرعت آب شستگی هر دو آزمایش می‌توان گفت سرعت متوسط آب شستگی در حالت پایه مجهز به طوقه بدون لبه 6/3% بیشتر از پایه مجهزبه طوقه با لبه 5/0 سانتی‌متر قائم می‌باشد.
شکل 4-8 نمای 3D surface گودال آب شستگی را در انتهای آزمایش نشان می‌دهد.

نمودار 4-11: نمودار سرعت آب شستگی نقطه B بر حسب زمان در آزمایش طوقه بدون لبه و با لبه 5/0 سانتی‌متر قائم

شکل 4- 8: نمای D surface3 گودال آب شستگی
در انتهای آزمایش عمق بیشینه گودال آب شستگی1/7 سانتی‌متر اندازه‌گیری شد. با مقایسه این عدد با بیشینه عمق آب شستگی در حالت طوقه بدون لبه می‌توان به کاهش 5/15% بیشینه عمق آب شستگی پی برد.
در این آزمایش طول و عرض گودال آب شستگی به ترتیب 30 سانتی‌متر و 32 سانتی‌متر می‌باشد. با مقایـــسه اشکال 4-8 و 4-7 می‌توان فهمید که شکل ظاهری گودال آب شستگی در حالت پایه بدون طوقه باحالت پایه مجهز به طوقه بدون لبه تفاوتی نداشته و فقط طول و بیشینه گودال آب شستگی در حالت پایه مجهز به طوقه با لبه قائم سانتی‌متر 5/0کاهش‌یافته است.
در این آزمایش حجم گودال آب شستگی به شرح زیر می‌باشد:
Trapezoidal Rule = 314/2033 cm^3
با مقایسه حجم گودال آب شستگی در این آزمایش باحالت پایه بدون طوقه می‌توان فهمید که در حالت طوقه با لبه 5/0 سانتی متر قائم حجم گودال نیز همانند بیشینه عمق آب شستگی 5/11% کاهش داشته است که علت این امر را می‌توان عمق بیشینه و ابعاد کمتر گودال آب شستگی در حالت پایه مجهز به طوقه با لبه قائم سانتی‌متر 5/0 دانست.
4-2-4. پایه با طوقه 1 سانتی‌متر قائم در تراز +5 سانتی‌متر :
همان طور که در آزمایش قبل توضیح داده شد روند آب شستگی همانند آزمایش طوقه بدون لبه در تراز +5 سانتی‌متر بوده و تفاوتی با آنها نداشته است.
از نمودار 4-12 می‌توان فهمید که روند آب شستگی و افزایش عمق آن در هر دو حــالت پایه بــــا طـــــوقه لبه 1سانتی‌متر قائم و طوقه بدون لبه تقریباً یکسان بوده و از دقیقه 15 تا 210 عمق آب شستگی در حالت پایه مجهز به طوقه با لبه قائم 1 سانتی‌متر بیشتر از عمق آب شستگی در حالت پایه مجهز به طوقه بدون لبه می‌باشد و در بقیه دقایق آزمایش با اختلاف اندکی برابر با عمق آب شستگی در هر دو حالت یکسان است.

نمودار 4-12: نمودار عمق آب شستگی نقطه B بر حسب زمان در آزمایش طوقه بدون لبه و با لبه 1 سانتی‌متر قائم

نمودار 4-13 :نمودار سرعت آب شستگی نقطه B بر حسب زمان در آزمایش طوقه بدون لبه و با لبه 1 سانتی‌متر قائم
از نمودار 4-13 می‌توان فهمید که به‌غیراز 5/4 دقیقه اول در بقیه دقایق سرعت آب شستگی در هر دو حالت تقریباً یکسان بوده است. همچنین با توجه به توان x در معادله خط برازش دهنده در نمودار های لگاریتمی سرعت آب شستگی هر دو آزمایش می‌توان گفت که سرعت متوسط آب شستگی در حالت پایه مجهز به طوقه بدون لبه 4/2% بیشتر از حالت مجهزبه طوقه لبه 1 سانتی‌متر قائم یکسان است. در انتهای آزمایش عمق بیشینه گودال آب شستگی 7/7 سانتی‌متر اندازه‌گیری شد. با مقایسه این عدد با بیشینه عمق آب شستگی در حالت طوقه بدون لبه می‌توان فهمید که بیشینه عمق آب شستگی 33/8% کاهش‌یافته است.
شکل 4-9 نمای D surface3گودال آب شستگی را در انتهای آزمایش نشان می‌دهد.

شکل 4- 9: نمای 3D Surface گودال آب شستگی
در این آزمایش طول و عرض گــودال آب شستـــگی به ترتیب 23 سانتی‌متر و 32 سانتی‌متر می‌باشد. با مقایـــسه اشکال 4-9 و 4-7 می‌توان فهمید که شکل ظاهری گودال آب شستگی در حالت پایه بدون طوقه باحالت پایه مجهز به طوقه با لبه قائم 1 سانتی‌متر تفاوتی نداشته و فقط طول و بیشینه گودال آب شستگی در حالت پایه مجهز به طوقه با لبه قائم 1 سانتی‌متر کاهش‌یافته است.
در این آزمایش حجم گودال آب شستگی به شرح زیر می‌باشد:
Trapezoidal Rule = 331/2258cm^3
با مقایسه حجم گودال آب شستگی در این آزمایش باحالت طوقه بدون لبه می‌توان فهمید که در این حالت حجم گودال 64/1% کاهش داشته است که علت این امر را می‌توان عمق بیشینه و ابعاد کمتر گودال آب شستگی دانست.
4-2-5. پایه با طوقه 5/1 سانتی‌متر قائم در تراز +5 سانتی‌متر :
روند و مکانیزم های آب شستگی در این آزمایش همانند حالت طوقه بدون لبه بوده و هیچ تفاوتی در نحوه ایجاد و گسترش گودال آب شستگی باحالت مذکور وجود ندارد.

نمودار 4- 14: نمودار عمق آب شستگی نقطه B بر حسب زمان در آزمایش طوقه بدون لبه و با لبه 5/1 سانتی‌متر قائم
با توجه به نمودار 4-14 می‌توان فهمید که تا دقیقه 12 عمق آب شستگی نقطه مبنا تقریباً یکسان بوده و از این دقیقه به بعد عمق آب شستگی برای حالت طوقه با لبه 5/1 سانتی‌متر قائم بیشتر از طوقه بدون لبه بوده است ولی در انتهای آزمایش بیشینه عمق آب شستگی طوقه با لبه(حدود 3%) کمتر از حالت بدون لبه است.

نمودار 4- 15: نمودار سرعت آب شستگی نقطه B بر حسب زمان در آزمایش طوقه بدون لبه و با لبه 5/1 سانتی‌متر قائم از نمودار 4-15 می‌توان فهمید که در تمامی دقایق آزمایش سرعت آب شستگی با اختلاف بسیار اندکی در هر دو حالـــــت پایه مجهز به طوقه بدون لبه و پایــه مجهز بــــه طوقه با لبـــه قائـــم 5/1 سانتی‌متر و لبه‌های قائم 5/1 سانتی‌متر تاثیر زیادی در سرعت آب شستگی نداشته اند. همچنین با توجه به توان x در معادله خط برازش دهنده در نمودار های لگاریتمی سرعت آب شستگی هر دو آزمایش می‌توان گفت که سرعت متوسط آب شستگی در حالت پایه مجهز به طوقه با لبه قائم 5/1 سانتی‌متر به اندازه 4/4% کمتر از پایه مجهز به طوقه بدون لبه می‌باشد.
شکل 4-10 نمای 3D surface گودال آب شستگی را در انتهای آزمایش نشان می‌دهد.

شکل 4-10: نمای D Surface3 گودال آب شستگی
در انتهای آزمایش عمق بیشینه گودال آب شستگی 2/7 سانتی‌متر اندازه‌گیری شد. با مقایسه این عدد با بیشینه عمق آب شستگی در حالت طوقه بدون لبه می‌توان فهمید که استفاده از لبه‌های قائم سانتی‌متر 5/1 باعث کاهش 3/14% بیشینه عمق آب شستگی شده است.
در این آزمایش طول و عرض گودال آب شستگی به ترتیب 35 سانتی‌متر و 33 سانتی‌متر می‌باشد.
در این آزمایش حجم گودال آب شستگی به شرح زیر می‌باشد:
Trapezoidal Rule = 545/2616cm^3
با مقایسه اشکال 4-10 و 4-7 می‌توان فهمید که شکل ظاهری گودال آب شستگی در حالت پایه مجهز به طوقه با لبه قائم 5/1 سانتی‌متر باحالت پایه مجهز به طوقه بدون لبه تفاوتی نداشته و فقط شیب دیواره ها و طول گودال آب شستگی طوقه با لبه 5/1 سانتی‌متر قائم بیشتر از شیب دیواره های گودال آب شستگی در حالت طوقه بدون لبه است به همین علت با اینکه بیشینه عمق آب شستگی با لبه‌های قائم کمتراست ولی حجم گودال آب شستگی آن به میزان 25/12% بیشتر از حالت پایه مجهز به طوقه بدون لبه است.
4-2-6. پایه با طوقه 5/0 سانتی‌متر مایل در تراز +5 سانتی‌متر :
روند و مکانیزم های آب شستگی در این آزمایش همانند حالت طوقه بدون لبه بوده و هیچ تفاوتی در نحوه ایجاد و گسترش گودال آب شستگی باحالت مذکور وجود ندارد.

نمودار 4- 16: نمودارعمق آب شستگی نقطه B بر حسب زمان در آزمایش طوقه بدون لبه و با لبه 5/0 سانتی‌متر مایل
با توجه به نمودار 4-16 در دقایق اولیه عمق آب شستگی در نقطه مبنا برای هر دو حالت طوقه با لبه مایل 5/0 سانتی‌متر و طوقه بدون لبه تقریباً یکسان بوده ولی از دقیقه 12 تا دقیقه 180 عمق آب شستگی طوقه با لبه مایل 5/0 سانتی‌متر بیشتر بوده است اما در این مرحله شیــــب نــمودار (سرعت آب شستگی) حالت طوقه با لبه مایل 5/0 سانتی‌متر کمتر از حالت طوقه بدون لبه بوده و به همین علت عمق بیشینه آب شستگی در نقطه مبنا در حالــت طوقه با لبه مایل 5/0 سانتــــــی‌مـــتر، (03/7 سانتی‌متر) به مقدار 4/6%کمتر از حالت طوقه بدون لبه (51/7 سانتی‌متر) می‌باشد. از نمودار 4-17 می‌توان فهمید که سرعت آب شستگی بــرای هـــــــر دو حالـــت طوقه با لبـــه مـــایل 5/0 سانتی‌متر و طوقه بدون لبه در اکثر دقایق آزمایش تقریباً یکسان بوده است. همچنین با توجه به توان x در معادله خط برازش دهنده در نمودار های لگاریتمی سرعت آب شستگی هر دو آزمایش می‌توان گفت که سرعت متوسط آب شستگی در حالت پایه مجـــــــهز به طــــوقه بــا لبه مایل 5/0 سانتی‌متر تقریباً برابر با سرعت متوسط آب شستگی در حالت پایه مجهز به طوقه بدون لبه می‌باشد.

نمودار 4- 17: نمودار سرعت آب شستگی نقطه B بر حسب زمان در آزمایش طوقه بدون لبه و با لبه 5/0 سانتی‌متر مایل
شکل 4-11 نمای 3D Surfac گودال آب شستگی را در انتهای آزمایش نشان می‌دهد.

شکل 4-11: نمای 3D Surface گودال آب شستگی
در انتهای آزمایش عمق بیشینه گودال آب شستگی 7/7 سانتی‌متر اندازه‌گیری شد. با مقایسه این عدد با بیشینه عمق آب شستگی در حالت طوقه بدون لبه می‌توان فهمید که استفاده از لبه‌های مایل 5/0 سانتی‌متر باعث کاهش 33/8% بیشینه عمق آب شستگی می‌شود.
در این آزمایش طول و عرض گودال آب شستگی به ترتیب 36 سانتی‌متر و 32 سانتی‌متر می‌باشد .
با مقایـــسه اشـکال 4-11 و 4-7 می‌توان فهمید که گودال های آب شستگی در هر دو حالت پایه مجهز به طوقه با لبه مایل سانتی‌متر 5/0 و پایه مجهز به طوقه بدون لبه از نظر شکل ظاهری کلی یکسان بوده و فقط در حالت پایه مجهز به طوقه با لبه مایل 5/0سانتی‌مترابعاد آن بزرگ‌تر و بیشینه عمق آن کمتر بوده است.
در این آزمایش حجم گودال آب شستگی به شرح زیر می‌باشد:
Trapezoidal Rule = 789/2189cm^3
با مقایسه حجم گودال آب شستگی در هر دو حالت پایه مجهز به طوقه با لبه مایل 5/0 سانتی‌متر و پایه مجهز به طوقه بدون لبه می‌توان فهمید که حجم گودال آب شستگی در حالت پایه مجهز به طوقه با لبه مایل 5/0 سانتی‌متر به مقدار 6/4% کمتر از حالت پایه مجهز به طوقه بدون لبه است.
4-2-7. پایه با طوقه 1سانتی‌متر مایل در تراز 5 سانتی‌متر :
روند و مکانیزم های آب شستگی در این آزمایش همانند حالت طوقه بدون لبه بوده و هیچ تفاوتی در نحوه ایجاد و گسترش گودال آب شستگی باحالت مذکور وجود ندارد.
با توجه به نمودار 4-18 می‌توان فهمید که به‌غیراز دقایق 65 تا 180 که عمق آب شستگی در نقطه مبنا برای حالت پایه مجهز به طوقه با لبه 1 سانتی‌متر مایل بیشتر از حالت پایه مجهز به طوقه بدون لبه بود، در بقیه دقایق عمق آب شستگی تقریباً یکسان بوده است. عمق نهایی آب شستگی برای حالــت طوقه با لبه 1 سانتی‌متر مایل 63/7 سانتی‌متر و بــرای حــالت بـــدون لبـه 51/7 سانتی‌متر است.
از نمودار 4-19 می‌توان فهمید که به‌غیرازدقایق اولیه، سرعت آب شستگی در هر دو حالت طوقه بدون لبه و طوقه با لبه 1 سانتی‌متر مایل در بقیه دقایق تقریباً یکسان بوده است.
همچنین با توجه به توان x در معادله خط برازش دهنده در نمودار های لگاریتمی سرعت آب شستگی در هر دو حالت می‌توان فهمید که حالت پایه مجهز به طوقه با لبه 1 سانتی‌متر مایل 36/3% کمتر از پایه مجهزبه طوقه بدون لبه می‌باشد. شکل 4-21 نمای D surface3 گودال آب شستگی را در انتهای آزمایش نشان می‌دهد.
در انتهای آزمایش عمق بیشینه گودال آب شستگی 9/7 سانتی‌متراندازه‌گیری شد. با مقایسه این عدد با بیشینه عمق آب شستگی در حالت طوقه بدون لبه می‌توان گفت که استفاده از لبه‌های 1 سانتی‌متر مایل باعث کاهش 6% بیشینه عمق آب شستگی نسبت به حالت طوقه بدون لبه می‌باشد.

نمودار 4- 18: نمودارعمق آب شستگی نقطه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان ضریب همبستگی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان 5/1، دقایق، فهمید، Surface3