پایان نامه با کلید واژگان فعالیت های روزانه، سلامت اجتماعی، سبک های هویت، تفکر انتقادی

دانلود پایان نامه ارشد

style, Psychological Maturity, and academic, performance. Personality and Individual Difference. 39, 235-247.
.Berzonecky, M., & Sullivan, C. (1992). Social congnitive aspect of identity style: Need for cognition expeiential openness, and intrspeclion. Jurnal of Adolescent Research, 7, 140-155.
.Berzonsky MD.( 1992). Identity style and coping strategies. Journal of personality; 60: 771-78.

.Berzonsky MD.) 2004( Identity Style, Parental Authority, an IdentityCommitment.Journal of youth andadolescence; 33(3):213-220.and integration, Identity, 1, 7-58.

.Berzonsky, D.g.Ferrarr, R.(1996). Ego Identity or ientation and deusional Sterete gions. Jornal of personalitity and indididuol.Differencess, 26: 597-606.
.Berzonsky, M.D., (2003). Identity Style and Well-being: Does Commitment Matter? Identity: An International Journal of Theory and Research, 3(2),.

.Berzunesy.M.D(2002).Identity processing styles. Self construction an epistemic assumptions .Asovlol cuructrslpe rectiv. State university of new york Cortel.

.Brooks, J. H & DuBois, D. L, (1995). Individual and environmental predictors of adjustment during the firstyear of college, Journal of College Student Development, 36, 347-360.
.Deniel E. lee(2006(Academic freedom critical thinking and theaching ethics. Jornal of Arts and Hamanities in tligher education, 5, 199-208.
.Erikson, E.H(1965)Identity and life cyce ,Boston,https://llk.media.mit.edu/courses/readings/Erikson-Identity-Ch2.pdf.

Erikson, E.H.(1968) Identity: Youth andcrisis, New York:Nortan, http://onlinelibrary.wiley.com.

.Erwin R. and J.R Winferd(1993). Growth in critical and evaluation of avgument among Buffalo non-proficient readers.Reading comprehension. State university of New York At Abstract, international-A, 54(o6), 2 104 .
.Facion, P.A(1960). Critical Thinking : A Statement of Expert Consensus for Purposes for Educational Assess and Instruction .USA:The California Academic Press.
.Jin G. , Bierma Tj, Brodbear JT(2004). Critical thinking a money environmental Health undergraduates and implications for the porofession. J Environ Heath oct; 67(3). 15-20,26; quiz 29-30
.Keyes LM (2002) The Mental health Continuum from languishing to flourishing inlife. Journal of Health and Social Behavior,2007-222, 43s.

.king M , Shell R.(2002). Teaching andevaluating critical thinking with co nceptmaps. Nurse

.Kolsener. L.(1996). The in fluence of development and emotiona factors on success in colloge. www. Riviw. org/ issues. Vol. 3. No2.

.Larson,James, (1996) The measurement of social well-being, social Indicators Reserch 28 pp285-296.

.Marcia, J. E. (1966). Development and validation of ego identity status. Journal of Personality and Social Psychology, 5, 551_558.

.Mckendrick, W. (2011)_ Raising daughters and loving sons: gender, African- American maternal parenting styles, and identity formation. Doctoral dissertation, Florida State University.

.Paul, R Elder, L Barel, Ted(1997). California Teacher preparation for instruction in critical thinking: research finding, state of California commission on teacher credentialing, sacranento, ca, march
.Schwartz, S. J. (2001). The evolution of Eriksonian and neo_Eriksonian identity theory and research: Areview and integration. Identity, 1, 7_58.

.Schwartz, S. J., Zamboanga, B. L., Weisskirch, R. S.& Wang, S. C. (2010). The relationships of personal and cultural identity to adaptive and maladaptivepsychosocial functioning in emerging adults. Journal of Social Psychology, 150(1), 1-33.

.Thomas. J.(2005 ). “Faciliation of Critical Thinking and Deep Cognitive Processing by StructuredDiscussion Board Activities”. Available at : http://www.dmu.ac.

پیوست‌ها

پیوست 1. پرسشنامه سبک های هویت
جملات
کاملاًمخالف
مخالف
نظري ندارم
موافق
کاملاً موافق
1
من مي‌دانم كه در مورد مذهب چه عقيده‌اي دارم.

2
من در مورد هدف‌هاي زندگي‌ام خيلي فكر كرده‌ام.

3
من در زندگي هدف‌هاي روشني ندارم.

4
من با توجه به ارزشهايي كه با آنها بزرگ شده‌ام عمل مي‌كنم.

5
من وقت زيادي را به مطالعه يا گفتگو با ديگران در مورد عقايد و موضوعات مذهبي صرف مي‌كنم.

6
من وقتي با كسي در مورد مساله‌اي صحبت مي‌كنم، سعي مي‌كنم ديدگاه او را در نظر بگيرم.

7
من براي آينده‌ام برنامه مشخصي دارم.

8
من پيشاپيش در مورد مسايل نگران نمي‌شوم و در مورد هرچيز همان زمان كه اتفاق مي‌افتد تصميم مي‌گيرم.

9
من درست نمي‌دانم كه در مورد مذهب چه عقيده‌اي دارم.

10
من طوري تربيت شده‌ام كه بدانم در كارهايم چه هدفهايي را دنبال كنم.

11
من درست نمي‌دانم كه واقعاً به چه ارزشهايي معتقدم.

12
من مي‌دانم كه دولت و كشور چه هدف‌هايي را بايد دنبال كنند.

13
اگر من در مورد مشكلاتم نگران نباشم آنها معمولاً خودشان برطرف مي‌شوند.

14
مطمئن نيستم كه در آينده چه كار يا فعاليتي را دنبال خواهم كرد.

15
به كاري كه الان انجام مي‌دهم(يا در گذشته انجام داده‌ام) احساس علاقه مي‌كنم.

16
من در مورد موضوعات سياسي و فهم آنها وقت زيادي صرف كرده‌ام.

17
من اكنون در مورد آينده فكر نمي‌كنم، …. هنوز راه زيادي در پيش رو است.

18
من براي يافتن مجموعه‌اي از اعتقادات وقت زيادي را صرف مطالعه و گفتگو با ديگران كرده‌ام.

19
من هرگز به طور جدي در مورد اعتقادات مذهبي‌ام ترديد نداشته‌ام.

20
من مطمئن نيستم چه شغلي برايم مناسب است.

21
من از زمان كودكي‌ام مي‌دانستم كه مي‌خواهم چه كاره شوم.

22
من مجموعه‌اي از اعتقادات محكم دارم كه در هنگام تصميم‌گيري از آنها استفاده مي‌كنم.

23
دوست دارم اعتقادات ثابت داشته باشم نه آنكه آماده پذيرش نظرهاي تازه باشم.

24
وقتي مجبورم تصميم بگيرم تا آنجا كه ممكن است صبر مي‌كنم تا ببينم كه چه پيش خواهد آمد.

25
وقتي كه مشكلي دارم براي فهم آن بسيار فكر مي‌كنم.

26
وقتي كه مشكلي دارم ترجيح مي‌دهم از مشورت و راهنمايي متخصصان استفاده كنم.

27
من زندگي را خيلي جدي نمي‌گيرم، بلكه سعي مي‌كنم از آن لذت ببرم.

28
بهتر است مجموعه معيني از ارزشها داشته باشيم تا آنكه مجموعه‌هاي مختلفي از ارزشها را در نظر بگيريم.

29
من تا جايي كه مي‌توانم سعي دارم در مورد مشكلات فكر نكنم و با آنها درگير نشوم.

30
مشكلات معمولاً مرا به تلاش و كوشش بيشتر برمي‌انگيزد.

31
من از مسايلي كه مرا به فكر كردن وادار مي‌كند اجتناب مي‌كنم.

32
وقتي راه حل مساله‌اي را بلد باشم دوست دارم به آن بچسبم.

33
وقتي مجبورم تصميم بگيرم، وقت زيادي را صرف فكر كردن در مورد انتخاب‌هايم مي‌كنم.

34
من دوست دارم با مسايل و حوادث همانگونه مقابله كنم كه والدينم مي‌گويند.

35
من دوست دارم خودم در مورد مسايل فكر كنم و به تنهايي با آنها مقابله كنم.

36
وقتي كه من مشكل بالقوه‌اي را ناديده مي‌گيرم، مشكل معمولاً خودبخود حل مي‌شود.

37
وقتي كه مجبورم تصميم مهمي بگيرم، دوست دارم تا آنجايي كه مي‌توانم در مورد آن بدانم.

38
وقتي بدانم مساله‌اي فشارزا خواهد بود، سعي مي‌كنم از آن دوري كنم.

39
افراد براي داشتن يك زندگي پربار به تعهد به مجموعه‌اي از ارزشها نياز دارند.

40
وقتي مشكلي دارم بهترين راه اين است كه نصايح دوستان و خانواده را بپذيرم.

پیوست 2.پرسشنامه سلامت اجتماعی
جملات
کاملاًمخالف
مخالف
نظري ندارم
موافق
کاملاً موافق
1
فکر می کنم متعلق به مجموعه ای به نام جامعه هستم .

2
فکر می کنم که بخش مهمی از جامعه هستم .

3
جامعه ی من منبع آرامش و راحتی است .

4
من اگر خواسته ویا ایده ای برای گفتن داشته باشم جامعه مرا جدی نمی گیرد

5
نسبت به سایر افراد جامعه احساس نزدیکی می کنیم .

6
رفتارم روی سایر افراد جامعه اثر می گذارد .

7
مردم جامعه مهربان هستند.

8
مردم جامعه خود ومحور هستند.

9
مردم فقط برای خودشان زندگی می کنند .

10
مردم به مشکلات افراد دیگر اهمیت می دهند .

11
می توان کار ارزشمندی به دنیا عرضه کنم.

12
فعالیت های روزانه من هیچ نتیجه ی ارزشمندی برای جامعه ندارد.

13
زمان وتوان لازم برای ارائه چیزی مهم به جامعه ندارم .

14
کار من نتیجه مهمی برای جامعه ندارد.

15
محصول ارزشمندی برای سهیم شدن در جامعه ندارم.

16
دنیا برای من خیلی پیچیده است.

17
محققین تنها افرادی هستند که می توانند آنچه پیرامون دنیا اطرافشان رخ می دهند را درک نماید.

18
اغلب فرهنگ ها آنقدر عجیب و بیگانه هستند که من از انها سر در نمی آورم

19
دنیای که در ان زندگی می کنیم ارزش درک کردن دارد..

20
پیش بینی آنچه در اجتماع اینده اتفاق خواهد افتاد کارسختی است .

21
جامعه مانع پیشرفت من است.

22
جامعه در جهت خواسته های من تغییر نمی کند .

23
تشکیلات اجتماعی نطیر قانون و دولت در زندگی من موثر نیستند .

24
جامعه مکان پربار و مفید برای افراد است .

25
.دنیا برای هرفرد مکان بهتری می شود .

پیوست3.گرایش به تفکر انتقادی

گويه ها
شديداً مخالفم
مخالفم
نمي دانم
موافقم
كاملاً موافق
1. هميشه معتقدم كه چيزهاي بيشتري براي يادگيري وجود دارد.

2.زماني كه شخصي با من مخالفت مي كند، معمولاً او را ناديده مي گيرم.

3.من به دنبال فرصت هايي براي حل مشكلات مي گردم.

4.من به موضوعات زيادي علاقه مند هستم.

5.براي من، داشتن درك عميق تر از يك موضوع، مهم است.

6. من مي توانم بين موضوعات گسترده و گوناگون، ارتباط برقرار كنم.

7. در محيط يادگيري، سوالات بسياري مي پرسم.

8. از پيدا كردن پاسخ هاي سوالات چالش بر انگيز لذت مي برم.

9. به خوبي مسئله ها را حل مي كنم.

10. مطمئن هستم كه مي توانم به يك نتيجه گيري منطقي برسم.

11.با اطلاع بودن(آگاه بودن) مهم است.

12.ممكن نيست كه من ارزش هايم را تغيير دهم، حتي زماني كه اطلاعات جديدي به دست مي آورم كه در تضاد با آن هاست.

13. دوست دارم به تمام چيزها فكر كنم.

14. از حل مسائل لذت مي برم.

15. مي دانم كه تعصب هايي دارم و اگر افراد ديگر نمي توانند آن ها را قبول كنند، مشكل آنهاست.

16.مي توانم دانشم را براي طيف گستردهاي از موضوعات مختلف، به كار گيرم.

17.حتي زماني كه دانشجو نيستم هم از يادگيري لذت مي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان تفکر انتقادی، کارشناسی ارشد، روانشناسی، سلامت اجتماعی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد سبک هویت، سلامت روان، سلامت اجتماعی، سلامت روانی