پایان نامه با کلید واژگان فضای مجازی، هویت اجتماعی، باورهای دینی، مراسم مذهبی

دانلود پایان نامه ارشد

() 4. واکنشی نشان نمی دهم () 5اصلا برایم مهم نیست ()

تا چه اندازه سعی می کنید به باورها و اعتقادات مذهبی خود در کلوب (موقع چت و…)پایبند باشید ؟
1.خیلی زیاد() 2. زیاد() 3.تاحدودی() 4.کم() 5. اصلا برایم مهم نیست()

تا چه اندازه فکر می کنید از نظر پایبندی به اعتقادات در فضای مجازی شبیه دنیای واقعی عمل می کنید ؟
1.خیلی زیاد() 2. زیاد() 3.تاحدودی() 4.کم() 5. اصلا دنیای واقعی با فضای مجازی قابل مقایسه نیست ()

تا چه اندازه در مورد مسائل مذهبی و اعتقادی (احادیث ،روایات ،اعیاد مذهبی و…)پست یا کامنت می گذارید ؟
1.خیلی زیاد() 2. زیاد() 3.تاحدودی() 4.کم() 5. هیچوقت این کار را انجام نداده ام()

تا چه اندازه شما خودتان سعی می کنید مراسم مذهبی را درکلوب تبریک یا تسلیت بگویید؟
1.خیلی زیاد() 2. زیاد() 3. تاحدودی() 4. کم () 5. خیلی کم()
تاچه میزان ترجیح می دهیدبا کاربرانی که به هنجارهای دین پایبند هستندارتباط داشته باشید؟
1.خیلی زیاد() 2. زیاد() 3.تاحدودی() 4.کم () 5.اصلادر فضای مجازی برایم مهم نیست()
برای شما چه اندازه مهم است که دوستانتان (اد لیست هایتان) با چه باورهای دینی و مذهبی باشند؟
1.خیلی زیاد() 2. زیاد() 3.تاحدودی () 4.کم () 5. اصلامهم نیست هرکس با هر باوری می تواند جز ادلیستهایم قرار بگیرد()

تا چه اندازه در کلوب مهم هست برای پروفایلتان ,عکس بدحجاب نگذاریدو عکس های بد ججاب را لایک نزنید و حدود شرعی را رعایت کنید؟
1.خیلی زیاد() 2. زیاد() 3. تاحدودی() 4. کم () 5. خیلی کم()
تا چه اندازه باور دارید که خدا همواره ناظر بر اعمال شما هست و تفاوتی بین دنیای واقعی و فضای مجازی وجود ندارد.
؟1.خیلی زیاد() 2. زیاد() 3. تاحدودی() 4. کم () 5. خیلی کم()
تا چه اندازه سعی می کنیددر دنیای واقعی، دروغ نگویید ،تهمت نزنید و از الفاظ رکیک یا جنسی استفاده نکنیدو نگاه حرام یا فعل حرام انجام ندهید؟1.خیلی زیاد() 2. زیاد() 3. تاحدودی() 4. کم () 5. خیلی کم()
به نظرم دنیای واقعی با فضای مجازی کلوب متفاوت است در کلوب مواجهه با الفاظ و تصاویر و گفتگوهای حرام یا سکس چت به لحاظ اینکه افراد را نمی شناسیم و نمی بینیم اشکال ندارد. بله کاملا موافقم() موافقم() نظر خاصی ندارم() مخالفم() کاملا مخالفم()
3-5-2-9- تعریف عملیاتی هویت دینی

متغیر

هویت اجتماعی
ابعاد
هویت قومی
خرده ابعاد
آداب و سنت های قومی

زبان محلی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان هویت دینی، عامل اجتماعی، تعامل اجتماعی، هویت شخصی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع شخصیت برند، مصرف کننده، مصرف کنندگان، تلفن همراه