پایان نامه با کلید واژگان فضای شهری

دانلود پایان نامه ارشد

است. وی پس از بررسی های مختلف معیارهایی را بر میشمارد که خصوصیت یک فضای شهری موفق را معرفی میکنند:
– باید اشکال طراحی محیط جالب و با انگیزه باشد.
– نشاط شهری و خیابانی و انس با محیط وجود داشته باشد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان فضاهای شهری، حمل و نقل، پیاده راه، نقش اجتماعی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه خاورمیانه، موازنه قوا، ریاست جمهوری، عراق جدید