پایان نامه با کلید واژگان فرويد، هايي، كمك

دانلود پایان نامه ارشد

موقعيت هايي که به ابتکار عمل نياز دارد، نشان مي دهند.
هدف هاي رفتار
در روان شناسي فردي آدلر، بر ماهيت هدفمند رفتارها و تلاش هاي انسان تأکيد مي شود. هر رفتاري، از جمله هيجان هاي فرد هدفمند هستند. بر اساس نظريه آدلر، مسئله علت يا سبب رفتار نيست، بلکه تعيين آن چيزي است که کودکان قصد انجام دادن آن را در جهان واقعي يا در ذهنشان دارند. هر رفتاري در طول زمان استمرار نخواهد يافت، مگر آنکه براي کودک ثمري داشته باشد. بزرگترها با بررسي پيامدهاي رفتار کودکان مي توانند هدف هاي آنان را تعيين کنند. به اعتقاد آدلر، تلاش براي نرينگي آرماني، زندگي هر فردي را هدايت مي کند. آدلر همان چيزي را توصيف مي کند که هورناي (1950) آن را تلاش روان رنجورانه براي شهرت مي نامد: مشخصه افراد روان رنجور هدف غير واقع بينانه آنان براي نثل به نرينگي و سلطه است که مي کوشند به آن دست يابند. آدلر همچنين با تأکيدي که بر تأثير عوامل اجتماعي و نيز فطري بر شيوه زندگي فرد مي کرد. از روانکاوان پس از خود هم سبقت جست. در نظر آدلر، اصطلاح روان شناسي فردي بر وحدت شخصيت تأکيد مي کرد و اين در تقابل با تأکيد فرويد بر غرايزي است که در همه مردم به طور مشترک وجود دارند. هر فرد شيوه زندگي خود را بر پايه کنش هاي متقابل بين وراثت و محيط بنا مي کند. سنگ بناي زندگي هر فرد و سازگاري که هر فرد در زندگي پيدا مي کند، به گونه اي پي افکنده مي شود که او زندگي را درک مي کند.
شيوه زندگي
آدلر معتقد بود رفتار هر شخص را بايد از ديدگاهي کل گرايانه مورد بررسي قرار داد. کودکان معمولاً در 4 يا 5 سالگي درباره زندگي و اينکه چگونه مي توان با مشکلات زندگي به بهترين شکل کنار آمد، به نتيجه گيري هايي کلي دست مي يابند. آنان نتيجه گيري هايشان را بر دريافت هاي جانبدارانه خودشان از رويدادها و تعاملاتي که در اطرافشان اتفاق مي افتد، بنا مي کنند و بدين ترتيب شالوده سبک زندگي خود را مي گذارند.
*
فرويد معتقد بود رويا فرد را در برابر رنج و الم محافظت مي كند و شوخ طبعي باعث شعف و رضايت خاطر او مي شود وقتي فرد در خواب است. فعاليت دفاع هايي كه اميال را به ذهن ناهشار واپس مي رانند ضعيف تر مي شود و خواهش هاو احساسات ممكنوع شده فرصت مي يابند به صورت رويا متجلي شوند فرويد رويا را سر راست ترين و نزديك ترين راه براي رسيدن به ذهن ناهشيار مي دانست وظيفه مشاور ان است كه به روياي درمان جو گوش فرا دهد و با تفسير نمادهاي رويايي او به وي كمك كند.
روش فرويد رد تعبير رويا آن بود كه بگذارد درمان جو ازادانه درباره محتواي رويايش صحبت كند در نظر فرويد بعضي چيزها در رويا نمادهايي همگاني هستند . براي مثال اتومبيل در روياي فرد معمولا نمايانگر روانكاوي است عدد سه يعني آلت تناسلي مرد، صندوقچه جواهر و پول نماد واژن (مهبل)است ، هلو و دو خواهر دوقلو نماد پستان هاي زنان هستند، جنگل نماد موي شرمگاه است درخت و برج كليسا نماد قضيب هستند و رقص ،سواركاري و پرواز از نمادهاي آميزش يا نزديكي هستند سقوط از بلندي در روياي فرد به ترسي مربوط مي شود كه او از عدول از معيارهاي اخلاقي خويش دارد.
فرويد (1952/1901) معتقد بود هر رويا يك اقرار و يك پيامد جانبي افكار اضطراب آور واپس رانده شده است فرويد معتقد بود كه بسياري از روياها بيانگر تمايلات جنسي ارضا نشده و يا بسياري نيز نمايانگر احساس گناه فراخود و خود تنبيهي هستتند كابوس ها از تمايل به خود تنبيهي نتيجه مي شوند از آنجا كه ما هشيارانه از آنچه بيشتر برايمان ترس انگيز است آگاهي داريم براي تنبيه خودمان آن را در كابوس هاي خويش قرار مي دهيم.
كنش پريشي كنش پريشي يا لغزش هاي فرويدي اشتباهاتي بي زيان و از نظر هشياري موجه تلقي مي شوند اما با همين لغزش هاست كه نهاد بعضي از آنچه را كه در ناهشيار است به درون هشيار مي آورد . مشاور هنگامي كه با درمان جو صحبت مي كند بايد خيلي مراقب باشد كه حتي لغزش هاي زباني درمان جو را نيز ناديده نگيرد طرفداران نظريه فرويد معتقدند كه اصولا چيزي به نام خطا يا اشتباه وجود ندارد در نظريه فرويدي ها هر كاري كه مي كنيم حتي فراموش كردن نام يك شخص و بريدن انگشت هنگام سيب زميني پوست كندن مي تواند انگيزه اي نا هشيارانه داشته باشد روانكاو بايد همه اين اشتباهات ناهشيارانه را ثبت كند و برايشان الگويي هشيارانه تهيه نمايد.
شوخ طبعي . لطيفه ، بازي با كلمات و طنز همگي ابزارهاي قابل قبولي هستند براي آنكه اميال يا خواهش هاي بخش ناهشيار بتوانند به سطح هشيار بيايند آنچه اسباب خنده ما مي شود بازگو كننده افكار دروني و واپس رانده ذهن ماست بر اسا نظريه روانكاوي يكي از جادوهاي شوخ طبعي آن است كه به طور همزمان افكار واپس رانده شده دروني را پنهان مي كند و اشكار مي سازد افكار واپس رانده شده كه با شوخ طبعي به سطح مي ايند معمولا يا از نهاد سرچشمه مي گيرند يا از فراخود از آنجا كه معمولا اين افكار جنسي هستند كه واپس رانده مي شوند بسياري از لطيفه ها نيز مضمونشان جنسي است، يا چون معمولا افكار پرخاشگرانه معمولا واپس رانده مي شوند با هزل يا هجو و بذله گويي ابراز مي شوند.
در اينجا نيز مشاور بايد به دنبال يافتن الگوهاي اين شوخ طبعي ها و مضمون آنها باشد در نظر درمان جو چه چيزي مضحك و خنده دارد است؟ حس شوخ طبعي درمان جو با چه الگويي از ذهن ناهشيار او تناسب و هماهنگي دارد؟

تحليل انتقال
انتقال زماني روي مي دهد كه درمان جو مشاور را شخص ديگري مي پندارد. فرويد وقتي متوجه شد بيمارانش او را قبل از آنكه روانكاو ، مددكار يا حكيم بشناسند ، شخص ديگري تلقي مي كنند واقعا شگفت زده شد. در جريان روانكاوي ، درمان جويان معمولا احساسات خود درباره شخص مهمي در زندگي گذشته شان را به درمانگران خود انتقال مي دهند. انتقال معمولا نتيجه ماجراي پايان نيافته اي است كه درمان جو در كودكي اش با شخصي مهم داشته است . درمان جويان عموما احساسات افكار و انتظاراتشان نسبت به شخص مهمي در زندگي شان را به مشاور انتقال مي دهند مشاوذه فرصتي فراهم مي اوردتا تعارض هاي حل نشده نزد مشاور دوباره ابراز شوند و مشاور نيز به درمان جو كمك مي كند تا از راه هايي موثرتر و مفيدتر به حل اين تعارضات بپردازد روابط انتقال مي تواند يم ميدان نبردواقعي به وجود آورد و ان وقتي است كه احساس عشق و علاقه اي را كه درمان جو به شماور ابراز مي كند مشاور رد مي كند و درمان جو نيز به نوبه خود با مقاومت در برابر تلاش هاي مشاور براي كمك به مشاور بي اعتنايي مي كند انتقال و مقاومت هر دو را ميتوان با توجه به تبعات علي آنها در زندگي درمان جو مورد تحليل قرار داد. ضد انتقال وقتي روي ميدهد كه مشاور به تدريج درمان جو را شخصي ديگر و نه مراجع مي پنداردتوصيه مي شود مشاوري كه خود نمي تواند در روابطش با درمان جو تعادلي از لحاظ واقع بيني همدلي ايجاد كند به متخصص صاحب صلاحيت و كارآمدتر ديگري مراجعه كند.

تحليل مقاومت
فرويد همچنين وقتي ميديد بيمارانش در برابر كمك او به آنان آن قدر مقاومت به خرج مي دهند، در شگفت مي شد مقاومت بيماران به شكل ايجاد مانع در برابر تداعي آزاد ابراز مي شد كه اين به معناي نقض اصل روانكاوي فرويد در برابر عدم يت ابراز يا سانسور واقعيت ها بود . بيماران فرويد اغلب مايل يا قادر نبودند درباره افكارشان درخلال تداعي آزاد يا شرح روياهايشان صحبت كنند مقاومت مانع از آن مي شود كه افكار آزارنده و غير منطقي به سطح هشيار بيابند و براي آنكه شخص فرصت پيدا كند با اين تعارض هاي واپس رانده شده به طور واقع بينانه و سالم روبرو شود و در برابرشان واكنش نشان دهد، اين مقاومت بايد از بين برود بنابراين وظيفه اصلي هر مشاوري برقراري رابطه اي اعتماد آميز با درمان جويان است تا آنان نيازي نبينند در برابر تلاش مشاور براي كمك مقاومتي نشان دهند تحليل مقاومت همچنين ميتواند اطلاعات ارزشمندي درباره دليل درمان جويان براي كتمان حقايق از مشاور فراهم آورد.

تحليل جملات ناتمام
مشاوران روانكاو اغلب در تلاش براي درك افكار رفتارها و احساسات درمان جويان خود از تكنيك هايي فرا فكن همچون آزمون خانه – درخت – آدم يا آزمون اندر يافت كودكان استفاده مي كنند به مشاوراني كه در زمينه تفسير آزمون ها آموزش نديده اند توصيه مي شود براي درك كودكان و يافتن مشكلات و ناراحتي هاي آنان از كودكان بخواهند جملاتي را درباره علايق ، نفرت ها، خانواده ، دوستان، هدف ها، ارزوها و چيزهايي كه غمگين يا شادشان مي كند كامل كنند اين شيوه به ويژه مي تواند به مشاوران كمك كند تا با كودكان آشنا شوند و رابطه دوستانه بهتري با درمان جوياني برقرار كنند كه اضطراب و ترس دارند يا مايل نيستند صحبت كنند.
به نمونه جملات ناتمام زير توجه كنيد:
كاري كه بيشتر دوست دارم بكنم ان است كه …………..
شخصي كه در خانواده بيشتر به من كمك مي كند ………….است.
دوستان من …………..هستند.
وقتي بيشتر شادمان (يا غمگين) هستم كه ………..
بزرگترين ارزوهايم آن است كه …………………
بهترين اتفاقي كه برايم افتاده آن است كه ………….
وقتي بزرگ شدم ، مي خواهم ……………
برادرانم ………………….هستند
خواهرم ………………….هستند
بابا ………………………..است
مامان ……………..است
مدرسه ………………است
معلم مدرسه ام ……………….

كتاب درماني
كتاب درماني عبارت است از خواندن و بحث درباره كتاب هايي كه حاوي ماجراها و شخصيت هايي شبيه به ماجراها و كودكاني است كه براي حل مشكلاتشان نزد مشاور آمده اند و به همين دليل مي تواند از جهات بسياري به كودكان كمك كند. كودكاني كه قادر نيستند درباره افكار و احساساتشان صحبت كنند ممكن است دريابند همين افكار يا احساسات از زبان شخصيت هاي كتاب بيان شده اند كودكان با خواندن كتاب هايي بگزيده شده مي توانند راه حل مشكلات خويش و شيوه هاي رفتاري جديد را بياموزند آنان با خواندن كتاب و اشنايي با كودكاني كه همچون آنان مشكلاتي دارند ممكن است ديگر احساس تنهايي شديد يا بيگانگي نكنند.
واتسون (1980) در مقاله اي درباره فوايد كتاب درماني براي كودكاني كه مورد بدرفتاري قرار گرفته اند، پيشنهاد كرده است كه كودكان مي توانند از نظر رواني و هيجاني با شخصيت هايي كه در كتاب درباره آنها چيزي مي خوانند احساس قرابت يا همانندي كنند: تجارب غير مستقيم يا همدلانه از طريق كتاب مي تواند شباهت هايي را افكار احساسات نگرش ها، رفتار يا محيط خود كودك نشان دهد. خواندن هدايت شده كتاب مي تواند به بيان احساسات كودك يا مسئله گشايي منتهي شود. واتسون هدف هاي كتاب درماني را چنين نام مي برد: (1) آموزش تفكر مثبت و سازنده به كودك (2)تشويق كودك به بيان و ابراز آزادانه مشكلا تش (3) كمك به كودكان در تحليل نگرش ها و رفتارهايشان (4) برسي راه حل هاي گوناگون (5) تشويق براي يافتن راهي باي كنار آمدن با مشكلات طوري كه در تعارض با جامعه قرار نگيرد و (6) ايجاد فرصت براي كودكان تا دريابند عده اي ديگر نيز مشكلاتي مشابه مشكلات آنان دارند.
در شيوه كتاب درماني اگر بحث ها حول رفتارهاي، احساسات ، افكار يا روابط شخصيت ها و نيز علت و معلول ها و پيامدها دور بزند نتيجه بهتري عايد مي شود تا آنكه فقط از كودك بخواهيم ماجرا يا داستان را نقل كند همچنين مي توان از طريق بحث به سوالاتي كه در طول خواندن داستان به وجود مي آيد پاسخ داد مشاوران بايد كودكان را طوري هدايت كنند كه دريابند داستان تا چه حد با وضعيت يا زندگي آنان جور در مي آيد و چگونه بايد آنچه را دريافته اند در مورد خودشان به كار ببندند.
كتاب درماني همچنين وسيله اي است براي آموزش بعضي چيزهاي مهم به كودكان همچون مسائل جنسي، ناتواني هاي بدني، طلاق و مرگ. وقتي كودكان اطلاعات كافي درباره موضوع يا مشكلي داشته باشند نگرش و رفتارشان نيز تغيير خواهد يافت.

قصه گويي
ريچارد گاردنر تكنيك قصه هگويي متقابل را به عنوان ابزاري درماني در كا ربا كودكان مطرح كرد (شافر و كانگلوسي ، 1993) در اين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان احساس حقارت، سلامت روان، فهرست راهنما Next Entries پایان نامه با کلید واژگان ابراز وجود، جنس مخالف، عزت نفس