پایان نامه با کلید واژگان فروشگاه اینترنتی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

شناختی در رابطه با پاسخ دهندگان جمع آوری گردد. این قسمت شامل سؤالاتی از قبیل جنسیت، سن، میزان تحصیلات، حدود درآمد ماهانه و.. می باشد.

بخش دوم: سؤالات تخصصی در رابطه با مؤلفه های پژوهش
به منظور پاسخگویی به سؤالات برای کلیه متغیرها از طیف 5 گزینهای لیکرت از«کاملاً موافقم» تا «کاملاً مخالفم» استفاده شده است. نحوه امتیازدهی به همه سؤالات به شرح جدول زیر می باشد.

گزینه
کاملاً موافقم
موافقم
نه موافق- نه مخالف
مخالفم
کاملاًمخالفم
امتیاز
5
4
3
2
1

برای سنجش هر یک از متغیرهای تحقیق، سنجههای مناسب با آن در قالب سؤالات پرسشنامه طراحی گردید. جدول زیر، ترکیب سؤلات پرسشنامه تحقیق بر اساس متغیرها را نشان میدهد.

متغیرها
سؤالات تحقیق
انگیزه لذتجوئی
5-1
آنیگرایی
10-6
وبگردی منفعتگرایانه
15-11
وبگردی لذتجویانه
19-16
محتوای فروشگاه اینترنتی
24-20
طرح فروشگاه اینترنتی
28-25
پیمایش فروشگاه اینترنتی
33-29
خرید آنی آنلاین
38-34

3-2-4) روش تجزیهوتحلیل دادهها
در این پژوهش به منظور تجزیهوتحلیل دادهها از دو نوع تجزیه و تحلیل استفاده شده است:
تجزیه و تحلیل توصیفی: در این نوع تجزیه و تحلیل، پژوهشگر دادههای جمعآوری شده را با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی خلاصه و طبقه بندی میکند.
تجزیه و تحلیل روابط: در این نوع تجزیه و تحلیل، روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و پژوهشگر با رد یا تأیید فرضیههای آماری به تأیید یا رد رابطه بین متغیرها میپردازد (خاکی، 1387).

3-3) روایی و پایایی
پیش از اطمینان نهایی به ابزارهای اندازهگیری و بکارگیری آنها در مراحل اصلی جمع آوری دادهها، ضرورت دارد پژوهشگر، با استفاده از روشهای علمی، نسبت به روا بودن به کارگیری ابزار مورد نظر و معتبر بودن آن اطمینان حاصل کند (خاکی، 1387).
به طور کل، دو سؤال مهم در بررسی یافته های تحقیق مطرح می شود، اول اینکه نسبت به یافتههای تحقیق تا چه اندازه میتوان اطمینان داشت؟ در پاسخ به این سؤال باید روایی تحقیق را مدنظر قرار داد. سؤال دوم این است که تا چه اندازه میتوان یافتههای تحقیق را به جوامع دیگر و شرایط گوناگون تعمیم داد؟ این سؤال نیز با پایایی آن سرو کار دارد (سرمد، 1384). بنابراین در این تحقیق به منظور اطمینان از مناسب و معقول بودن سنجههای پرسشنامه از دو معیار روایی و پایایی استفاده شده است.
3-3-1) پایایی
پایایی یک وسیله اندازهگیری است که عمدتاً به دقت نتایج حاصل از آن اشاره میکند (مؤمنی، 1387). پایایی ثبات و سازگاری درونی مفهوم مورد سنجش را نشان میدهد (دانایی فرد، الوانی و آذر، 1388). ضریب آلفای 7/0 و بالاتر برای سازگاری درونی قابل اعتماد است. بدیهی است در صورت پایین بودن مقدار آلفا باید بررسی نمود که با حذف کدام پرسش مقدار آن افزایش خواهد یافت (بازرگان، 1380). برآورد آلفای کرونباخ نشان میدهد که ارتباط درونی سؤالات پرسشنامه تا چه حدی است.
در این تحقیق قبل از توزیع همه پرسشنامهها، 30 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه در اختیار آنان قرار گرفت. پس از جمعآوری آنها، ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار spss محاسبه گردید. مقدار آلفای کرونباخ برای هر سازه پژوهش در جدول 3-3 آورده شده است. همانطور که مشاهده میشود ضریب آلفای کرونباخ برای تمام سازههای پژوهش بیشتر از 7/0 است که نشان از اعتبار سنجههای پژوهش دارد.

جدول3-3) بررسی پایایی با آلفای کرونباخ
متغیرها
تعداد سؤال
آلفای کرونباخ
پایایی
انگیزه لذتجوئی
5
83/0
( مطلوب
آنیگرایی
5
75/0
( مطلوب
وبگردی منفعتگرایانه
5
74/0
( مطلوب
وبگردی لذتجویانه
4
75/0
( مطلوب
محتوای فروشگاه اینترنتی
5
76/0
( مطلوب
طرح فروشگاه اینترنتی
4
74/0
( مطلوب
پیمایش فروشگاه اینترنتی
5
82/0
( مطلوب
خرید آنی آنلاین
5
84/0
( مطلوب

3-3-2) روایی
مقصود از روایی آن است که آیا ابزار اندازهگیری می تواند خصیصهای که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازهگیری کند یا خیر؟ (خاکی، 1387). آزمونهای روایی را میتوان تحت سه عنوان کلی گروهبندی کرد: روایی محتوا، روایی وابسته به معیار و روایی سازه. در این تحقیق به منظور تعیین روایی از روایی محتوا و سازه استفاده است.
روایی محتوا: روایی محتوا نسبت به اینکه همه ابعاد و مؤلفههایی که میتواند مفهوم مورد نظر را انعکاس دهد، در یک سنجه وجود دارد ایجاد اطمینان میکند (دانایی فرد، الوانی و آذر، 1388). هیچ گونه روش آماری برای تعیین ضریب روایی محتوا وجود ندارد. در عوض برای تعیین روایی محتوایی یک آزمون از قضاوت متخصصان در اینباره که سؤالهای آزمون تا چه میزان معرف محتوا و هدفهای برنامه یا حوزه محتوایی هستند، استفاده میشود (سیف، 1385). بر این اساس پرسشنامه این تحقیق جهت بررسی صحت و سقم سؤالات و تأیید محتوای آن در اختیار صاحب نظران و خبرگان قرار گرفت و اصلاحات لازم اعمال شد. منابع سؤالات به کار برده شده در این پژوهش در جدول 3-4 آورده شده است.

سازه
منبع
انگیزه لذتجوئی
Bakiltas, Divanoglu (2013)
آنیگرایی
Floh, Madlberger (2013)
وبگردی منفعتگرایانه
Park, Kim, Funches, Foxx (2012)
وبگردی لذتجویانه
Park, Kim, Funches, Foxx (2012)
محتوای فروشگاه اینترنتی
Floh, Madlberger (2013)
طرح فروشگاه اینترنتی
Floh, Madlberger (2013)
پیمایش فروشگاه اینترنتی
Floh, Madlberger (2013)
خرید آنی آنلاین
Park, Kim, Funches, Foxx (2012)

روایی سازه: روایی سازه دلالت بر آن دارد که نتایج بدست آمده از کاربرد سنجهها تا چه حد با تئوریهایی که آزمون بر اساس آن طراحی شده است، سازگاری دارد (دانایی فرد، الوانی و آذر، 1388). برای تعیین روایی سازه، تحقیق حاضر روش تحلیل عاملی تأییدی را که از متداول ترین روشهاست، استفاده کرده است.

3-3-2-1) تحلیل عاملی
یکی از مهمترین شیوههای تحلیل روایی سازه استفاده از تحلیل عاملی200 است. تحلیل عاملی نشان میدهد که سنجهها با چه الگو و تناسبی با یکدیگر مرتبط هستند که این ارتباط توسط بارهای عاملی ارائه میشود (نگهبان، 1384). دو نوع تحلیل عاملی وجود دارد که هر دوی آنها با رایجترین روش استخراج یعنی روش تحلیل مؤلفههای اصلی انجام میشوند:
تحلیل عاملی اکتشافی
تحلیل عاملی تأییدی
در تحلیل عاملی اکتشافی محقق درصدد کشف ساختار زیربنایی مجموعه نسبتاً بزرگی از متغیرهاست. تحلیل عاملی تأییدی درصدد تعیین این مسئله است که آیا تعداد عاملهای اندازه گیریشده، با آنچه بر اساس تئوری و مدل نظری انتظار میرفت، انطباق دارد (حبیبپور و صفری، 1390، 307). در تحقیق حاضر تحلیل عاملی تأییدی، برای روایی سازه استفاده شده است.

3-4) نرم افزارهای تجزیهوتحلیل دادهها
در این پژوهش به منظور تنظیم، طبقهبندی و محاسبات آماری از نرم افزارIBM SPSS20 استفاده گردید. برخی آزمونهای آماری و تخمین های صورت گرفته با کمک نرم افزار IBM SPSS 20 انجام شد. همچنین جهت ارزیابی فرضیهها و نیز تأیید مدل مفهومی ارائه شده از نرم افزار Smart- PLS استفاده گردید.

3-5) خلاصه و جمعبندی فصل
روش انجام پژوهش از بخشهای مهم یک کار تحقیقاتی میباشد. بدون داشتن متدولوژی مشخص و دارای اعتبار علمی، نتایج بررسیها و تحلیلهای مربوطه، معتبر و قابل تعمیم نخواهد بود. از این رو، روششناسی تحقیق از جمله معیارهای رایج جهت ارزیابی تحقیقات علمی تلقی می گردد. در این راستا، در فصل سوم به تفصیل روش تحقیق، نحوه گردآوری اطلاعات، جامعه و نمونه آماری و ساختار پرسشنامه بیان گردید. در پایان نیز به شیوه تجزیه و تحلیل دادهها و تکنیکهای مورد استفاده اشاره شد.

فصل چهارم:
تجزیهوتحلیل دادهها

4-1) مقدمه
تجزیه و تحلیل دادهها فرآیندی چند مرحلهای است که طی آن دادههایی که با بکارگیری ابزارهای جمعآوری شده از جامعه آماری فراهم شدهاند خلاصه، کدبندی، دستهبندی و در نهایت پردازش میشوند تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباطات میان این دادهها به منظور آزمون فرضیهها فراهم آید (خاکی،1387). به منظور تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده، آمار تحلیلی به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی مطرح میشود. در این بخش ابتدا با استفاده از آمار توصیفی، شناختی از وضعیت و ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخدهندگان حاصل میشود. در ادامه در آمار استنباطی این پژوهش به بررسی روابط علی بین متغیرهای موجود در مدل پژوهش پرداخته میشود.
در این فصل با استفاده از روشها و نرمافزارهای (Spss20 ,Smart-PLS) به تجزیه و تحلیل مجموعهای از دادههای نامنظم در قالب اعداد، نمودارها و جداول آماری پرداخته میشود.

4-2) آمار توصیفی
در بیشتر پژوهشها، با استثناء مواردی خاص، علاقهمند به آگاهی از میزان تکرار رخ دادن پدیدهها (فراوانی)، میانگین یا متوسط مجموعهای از ارقام و همین طور میزان تغییرپذیری درون مجموعه (برای مثال میزان تمایل به مرکز و پراکندگی متغیرهای وابسته و مستقل) هستیم. این موضوعات به عنوان آمار توصیفی مشهورند. روش های آمار توصیفی به محقق کمک میکند به راحتی به تعیین و تبیین دادهها یا اطلاعاتی بپردازد که در مورد یک موضوع مشخص گردآوری شده است (داناییفرد، الوانی و آذر، 1388: 355). در این بخش به تشریح آمار توصیفی پاسخ دهندگان به پرسشنامه در جامعه آماری پرداخته میشود.

4-2-1) ویژگیهای جمعیت شناختی
جدول 4-1، آمار توصیفی مربوط به مشخصات فردی و جمعیتشناختی پاسخ دهندگان به تفکیک سن، جنسیت و… مورد بررسی قرار گرفته است.

جدول 4-1) ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری
ابعاد
فراوانی
درصد فراوانی
رده سنی
22-18
38
179/0

27-23
79
372/0

32-28
46
217/0

37-33
31
146/0

37 به بالا
18
085/0
جنسیت
مرد
114
53/0

زن
98
47/0
تحصیلات
زیر دیپلم
6
028/0

دیپلم
14
066/0

لیسانس
127
60/0

فوق‌لیسانس
54
25/0

دکتری
11
05/0
درآمد
کمتر از 1000000
65
30/0

1500000-1000000
83
39/0

2000000-1500000
41
19/0

2000000 به بالا
23
12/0
جمع
212
100
منبع: یافتههای تحقیق

4-3) آزمون نرمالبودن دادهها (کولموگروف-اسمیرنوف)
این آزمون جهت بررسی ادعای مطرح شده در مورد توزیع دادههای یک متغیر کمی مورد استفاده قرار میگیرد. در نرم افزار Spss میتوان وجود توزیعهای نرمال، یکنواخت، پواسن و نمایی را مورد بررسی قرار داد. توزیع نرمال برای متغیرهای کمی پیوسته، توزیع یکنواخت برای متغیرهای کمی گسسته و پیوسته، توزیع پواسن برای متغیرهای کمی گسسته و عدد صحیح و توزیع نمایی برای متغیرهای کمی مورد استفاده قرار میگیرد. اگر مقدار سطح معنیداری بزرگتر از مقدار خطا 05/0 باشد، فرض صفر تأیید میگردد (دادهها نرمال است) و در صورتی که سطح معنیداری کوچکتر از مقدار خطا 05/0 باشد، فرض یک تأیید میگردد (دادهها نرمال نیست).

متغیر
سطح معنیداری
مقدار خطا
تأیید فرضیه
نتیجهگیری
انگیزه لذتجوئی
06/0
05/0
صفر
( نرمال
آنیگرایی
271/0
05/0
صفر
( نرمال
وبگردی لذتجویانه
056/0
05/0
صفر
( نرمال
وبگردی منفعت گرایانه
032/0
05/0
یک
(غیرنرمال
محتوا فروشگاه اینترنتی
08/0
05/0
صفر
( نرمال
طرح فروشگاه اینترنتی
03/0
05/0
یک
( غیرنرمال
پیمایش فروشگاه اینترنتی
06/0
05/0
صفر
( نرمال
خرید آنی آنلاین
000/0
05/0
یک
( غیرنرمال

با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف مشخص شد که متغیرهای انگیزه لذتجوئی، آنیگرایی، وبگردی لذتجویانه، محتوا و پیمایش فروشگاه اینترنتی نرمال و متغیرهای وبگردی منفعت گرایانه، طرح فروشگاه اینترنتی و خرید آنی آنلاین نرمال نیستند؛ به همین دلیل برای تجزیهوتحلیل دادهها نمیتوان از نرم افزار لیزرل استفاده کرد لذا از نرم افزار Smart-Pls

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان فروشگاه اینترنتی، خرید آنی آنلاین، جامعه آماری، روش تحقیق Next Entries پایان نامه با کلید واژگان فروشگاه اینترنتی، خرید آنی آنلاین، معادلات ساختاری، مدل معادلات ساختاری