پایان نامه با کلید واژگان فروشگاه اینترنتی، خرید آنی آنلاین، جامعه آماری، روش تحقیق

دانلود پایان نامه ارشد

آنها فراهم میکند و گزینههای متنوعی را نیز برای تحویل کالا و خدمات در اختیار او قرار میدهد. ادراك مصرف كننده از محيط فروشگاه ممكن است بر خلق و خوي خريدار اثر شديد داشته باشد (مایکون و همکاران192، 2000). نگرش خريداران نسبت به محيط فروشگاه در مقايسه با نگرش آنها در مورد محصولات تاثير خيلي بيشتري بر واكنشهاي عاطفي خريدار دارد. بين ويژگيهاي محيط فروشگاه و قصد خريد آني ارتباط وجود دارد (کیم193، 2003). محيط فروشگاه بر رفتار خريد آني تاثيرگذار ميباشد به گونهاي كه ويژگيهاي فروشگاه بر پاسخهاي عاطفي خريداران كه شامل لذت و برانگيختگي ميباشد تأثير گذاشته و اين پاسخهاي عاطفي باعث افزايش احتمال خريد آني ميشوند (ژو194، 2007: 45). از عمده ترين ويژگيهايي كه وبسايتها بايد داشته باشند ميتوان به اين موارد اشاره كرد : پیمایش، محتوا، طرح (صفحه آرايي) و فضاي مناسب براي انجام عمليات در وب سايت اشاره كرد كه همه اين موارد براي مشتريان مهم بوده و بر تصمیم خرید آن ها تأثیر میگذارد (وانگ و همکاران195، 2007: 147). محتوا یا اطلاعات فروشگاه اینترنتی شامل تمامی موارد مرتبطی است که بر روی وبسایت در دسترس است. این موارد شامل ویژگیهای محصول، قیمتهای ارائهشده، شیوههای ارجاعی، مقایسه اطلاعات و… میباشد (فلوه و مادلبرگر، 2013: 428). رایس196 (1997) تأیید کرد که دردسترس بودن محتوای مناسب به طور چشمگیری کاربران اینترنتی و مراجعه کنندگان به وبسایت را افزایش داده و احتمال خرید کاربران از وب سایت بیشتر میشود. بنابر مطالب بیانشده، محتوا فروشگاه اینترنتی میتواند بر خرید آنی آنلاین تأثیر بگذارد در نتیجه فرضیه هفتم پیشنهاد میشود:
فرضیه 7) محتوای فروشگاه اینترنتی برخرید آنی آنلاین تأثیر مثبت و معنادار دارد.
جذابیت طراحی عمدتأ به عناصر بصری، بویژه رنگهای مورد استفاده و طرح کلی آن اشاره دارد (ون در هیجن، 2003: 544). طرح شامل ظاهر کلی سایت، گرافیک، رنگها، منوها و غیره می باشد. روزن و پورینتون (2004) بر چگونگی تأثیر وبسایتها بر حالتهای شناختی و قصد بازدید دوباره مصرفکننده تمرکز کردند. آنها ذکر کردند که طراحی وبسایت کاربر پسند197 میتواند منجر درک و پردازش مؤثرتر اطلاعات وبسایت توسط مصرفکنندگان شود. لی و لین (2005) اشاره کردند که طراحی وب سایت میتواند تعیین کننده قوی پاسخ مصرفکننده باشد و منجر به افزایش خرید آنی توسط او شود. بنابر دلایل فوق، طرح فروشگاه اینترنتی میتواند بر خرید آنی آنلاین تأثیر بگذارد. در نتیجه فرضیه هشتم پیشنهاد میشود:
فرضیه 8) طرح فروشگاه اینترنتی بر خرید آنی آنلاین تأثیر مثبت و معنادار دارد.
پیمایش فروشگاه اینترنتی به طرح سلسله مراتبی و ترتیب محتوا و صفحات در فروشگاه اینترنتی اشاره میکند (ویس و همکاران، 2003: 499). پیمایش فروشگاه اینترنتی شامل قدم زدن مجازی در فروشگاه اینترنتی برای پیدا کردن محتوا و یا اطلاعات مرتبط به محصول میباشد (فلوه و مادلبرگر، 2013 : 429). عامل پیمایش، نقش مهمی در محیط فروشگاههای فیزیکی و همچنین در وبسایتها دارد. در محیط فروشگاههای فیزیکی، بازاریابان از علائم مستقیمی و طرح فیزیکی فروشگاه به عنوان نشانهای برای کمک به مصرف کنندگان در پیمایش فروشگاه استفاده میکنند (بیکر و همکاران198، 1994). فانگ و هولساپل199 در تحقیق خود در سال 2007 به بررسی رابطه پیمایش وبسایت و سودمندی وب سایت پرداختند و نتایج آنها نشان داد که پیمایش وب سایت بر سودمندی وب سایت تأثیر مثبت دارد. بنابر دلایل فوق پیمایش فروشگاه اینترنتی میتواند بر خرید آنی آنلاین تأثیر بگذارد. در نتیجه فرضیه نهم پیشنهاد میشود:
فرضیه9) پیمایش فروشگاه اینترنتی بر خرید آنی آنلاین تأثیر مثبت و معنادار دارد.
بنابر مطالب و فرضیههای ارائه شده در صفحات پیشین، مدل عملیاتی زیر پیشنهاد میگردد:

شکل 2-4) مدل عملیاتی تحقیق

2-4) خلاصه و جمع بندی فصل
در این فصل به صورت مفصل عوامل مشخص شده تحقیق، تشریح گردید و عوامل مرتبط با خرید آنی در فروشگاههای سنتی، عوامل شخصیتی (انگیزه لذتجویانه، آنیگرایی و …)، انواع وب گردی، فروشگاه اینترنتی و عوامل تشکیلدهنده آن بیان شد و مطالعاتی که در حوزه خرید آنی (داخلی و خارجی) انجام شده بود، در قسمت پیشینه تحقیق ذکر گردید.

فصل سوم:
روش شناسی تحقیق

3-1) مقدمه
تحقیق عبارت است از فرآیند جستجوی منظم برای مشخصکردن یک موقعیت نامعین. بنابراین، تحقیق فرآیندی است که از طریق آن میتوان درباره ناشناخته به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم کسب کرد. در این فرآیند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافتهها، تحت عنوان روش شناسی یاد میشود. این سؤال که چگونه دادهها گردآوری شوند و مورد تفسیر قرار گیرند، بطوریکه ابهام حاصل از آنها به حداقل ممکن کاهش یابد، مربوط به روش شناسی تحقیق است. پاسخ این سؤال را میتوان با توجه به قواعد و اصول مورد استفاده در پژوهش های علوم انسانی و دیدگاههای فلسفی زیز بنایی آنها بدست آورد (سرمد و همکاران، 1383).
دستیابی به اهداف تحقیق تنها زمانی میسر خواهد شد که روششناسی به شکلی درست انجام گیرد. از این رو اتخاذ روش علمی تنها راه دستیابی به دستآوردهای قابل قبول و علمی خواهد بود. از اصطلاح روش تحقیق معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط میشود که یکی از تعاریف جامع آن به صورت زیر است:
روش تحقیق، مجموعهای از قواعد، ابزار و راهکارهای معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است (خاکی، 1387). با هر تحقیق، تلاشی سیستماتیک و روشمند به منظور دستیابی به پاسخ یک پرسش یا راه حلی برای یک مسئله انجام میگیرد، که بر این اساس تحقیقات صورت گرفته را میتوان طبقه بندی کرد. این تحقیق از نظر نتیجه جزء تحقیقات کاربردی است. طبقه بندی دیگر برای تحقیقات انجام گرفته، طبقه بندی بر اساس روش انجام تحقیق است که تحقیق حاضر با روش پیمایشی انجام می گیرد. در تحقیقات همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطهای بین دو متغیر وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است (خاکی، 1387).
در این فصل به معرفی و بحث پیرامون روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، ابزار گردآوری دادهها، روایی و پایایی پرسشنامه، نرم افزار و امکانات استفاده شده در امر پژوهش و روشهای تجزیه و تحلیل دادهها پرداخته شده است.

3-2) روش تحقیق
در بررسی نوع هر تحقیق میتوان آن را از هر سه حیث هدف، نتیجه و داده مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. انواع تحقیق ارائه شده بر اساس نتیجه، هدف و نوع داده را میتوان در یک الگوی تلفیقی ارائه نمود. تحقیقات بنیادی، کاربردی، توسعهای میتوانند اکتشافی، تبیینی، توصیفی و یا کمی، شبه کیفی و کیفی باشند و ترکیبهای مختلفی را به خود بگیرند. هر چند که بعضی از ترکیبات بسیار پررنگ و بعضی کم رنگ هستند. هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر این تحقیقات، تحقیقاتی هستند که با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که توسط تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندیهای بشر مورد استاده قرار میگیرند.
از طرفی تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی بدست آوردن دادههای مورد نیاز تحقیق میتوان به دو دسته تقسیم کرد: تحقیق آزمایشی و تحقیق توصیفی
تحقیق توصیفی: شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیدههای مورد بررسی است و اجرای تحقیقات توصیفی میتواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیمگیری باشد. تحقیقات توصیفی را میتوان به دستههای زیر تقسیم کرد: پیمایشی، همبستگی، اقدامپژوهی، موردی، علی مقایسهای. اغلب در انجام تحقیقات علوم اجتماعی، از روش تحقیق توصیفی استفاده می شود. هدف محقق در این روش، توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک واقعیت یا موضوع است. در تحقیقات توصیفی، میتوان جامعه مورد مطالعه را به طریق پیمایشی مورد بررسی و آزمون قرار داد. پیمایش عبارت است از جمعآوری اطلاعات همراه با طرح و نقشه که به عنوان راهنمای عملی توصیف یا پیش بینی بکار میرود یا به منظور تجزیه و تحلیل روابط برخی متغیرها صورت میگیرد (سرمد و همکاران، 1379). بدین جهت نتیجه این تحقیق از نوع کاربردی است. طرح تحقیق در این پژوهش از نظر هدف، توصیفی و روش آن پیمایشی است.
در تحقیق حاضر، محقق پس از طرح مسئله اصلی پژوهش و پس از تهیه طرح تحقیق، اقدام به مطالعه و جمع آوری ادبیات مرتبط با موضوع نمود. سپس به منظور جمعآوری دادههای مورد نیاز پژوهش جهت سنجش متغیرها و آزمون فرضیهها، پرسشنامهای متشکل از سوالات و سنجه های مناسب طراحی گردید. در ادامه پس از توزیع و جمعآوری پرسشنامهها، دادههای گردآوری شده، تجزیه و تحلیل شده و در انتها نتایج و پیشنهادها ارائه میگردد.
فرآیند شرح داده شده، مراحل عمده روش علمی است که خلاصه آن در زیر بیان میگردد:

3-2-1) جامعه آماری پژوهش
یک تحقیق علمی با هدف شناخت یک پدیده در جامعه آماری انجام میشود. به این دلیل، موضوع تحقیق ممکن است متوجه صفات، ویژگیها، کارکردها و متغیرهای آن یا روابط بین متغیرها در جامعه باشد. بنابراین، جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند (حافظ نیا، 1388). جامعه آماری این تحقیق را شهروندان بالای 18 سال شهر یزد تشکیل میدهند که حداقل یکبار تجربه خرید اینترنتی را داشتهاند.

3-2-2) حجم نمونه و روش اندازه گیری
در صدر برنامهریزی هر مطالعه یا تحقیقی، این سؤال که اندازه نمونه چقدر است، مطرح می شود. سؤال فوق موضوع مهمی است که هرگز نباید آن را کوچک شمرد. انتخاب نمونهای بزرگتر از حد نیاز برای حصول نتایج مورد نظر سبب اتلاف منابع میشود. در حالی که نمونههای خیلی کوچک اغلب، پژوهشگر را به نتایجی سوق میدهد که فاقد اعتبار علمی است نمونه مجموعه کوچکی از جامعه آماری است که مشتمل بر برخی از اعضا که از جامعه آماری انتخاب شدهاند (آذر و مؤمنی، 1389). به دلیل اینکه حجم جامعه این پژوهش نامشخص است، برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران برای جوامع نامحدود استفاده شد که در تحقیق حاضر با فرض سطح اطمینان 95%، حجم نمونه 212 برآورد شده است. مقدار واریانس برای 30 نمونه مورد بررسی برای متغیر وابسته خرید آنی آنلاین، 550/0 محاسبه گردید که این مقدار از مابقی واریانسهای متغیرها بزرگتر میباشد.

فرمول کوکران برای محاسبه حجم نمونه در جوامع نامحدود:

n=(〖z α/2〗^2 × ᵟ^2 )/e^2

=(〖(1.96)〗^2× 0.550)/〖0.1〗^2 = تعداد نمونه
در رابطه فوق:

Z ∝⁄2 : مقدار متغیر نرمال استاندارد است که با توجه به سطح اطمینان 95 درصدی مورد نظر در این پژوهش معادل 96/1 است.
α: سطح خطاست که در این پژوهش (با توجه به سطح اطمینان 95 درصدی فوق) معادل 5درصد است.
σ^2 : واریانس جامعه است که 550/0 در نظر گرفته شده است.
£: خطای استاندارد است که 1/0 در نظر گرفته شده است (خاکی، 1387: 280).
روش نمونهگیری این تحقیق، روش تصادفی ساده در دسترس است. لذا تعداد 240 پرسشنامه تهیه و بین خریداران اینترنتی توزیع گردید و 218 مورد جمعآوری شد و از پرسشنامههای جمعآوری شده 212 مورد، قابل استفاده بود.

3-2-3) روش و ابزار گردآوری دادهها
در پژوهش حاضر برای گردآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شده است. اولین قدم در تعیین نوع سؤالهای پرسشنامه مشخصکردن متغیرهای پژوهش است. پس از آن محقق میتواند در مورد نوع سؤالهایی که میتواند متغیرها را اندازهگیری کند، تصمیم بگیرد. در پرسشنامه حاضر از سؤالات بسته استفاده شده است.
پرسشنامه حاضر شامل دو بخش می باشد:
بخش اول: سؤالات عمومی
در سؤالات عمومی سعی شده است که اطلاعات کلی و جمعیت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان رفتار خرید، خرید آنی آنلاین، مصرف کننده، جستجوی اطلاعات Next Entries پایان نامه با کلید واژگان فروشگاه اینترنتی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل داده