پایان نامه با کلید واژگان فرهنگ دینی، میزان استفاده، سطح تحصیلات

دانلود پایان نامه ارشد

از رسانه در جامعه مورد بررسی چگونه است؟
جایگاه متغیر فرهنگ دینی در جامعه مورد بررسی چگونه است؟
جایگاه متغیر ارتقاء فرهنگ دینی در جامعه مورد بررسی چگونه است؟
8-2- فرضیه های پژوهش
1-8-2- فرضیه های اصلی :
بین میزان استفاده از رسانه و ارتقاء فرهنگ دینی رابطه وجود دارد.
بین مکان استفاده از رسانه و فرهنگ دینی رابطه وجود دارد.
عضويت افراد در شبکه هاي اجتماعي و باورهاي ديني رابطه معني دار وجود دارد.
2-2-9-5-2- فرضیه های فرعی :

بین جنسیت و میزان استفاده از رسانه های جدید رابطه وجود دارد.
بین سن و میزان استفاده از رسانه های جدید رابطه وجود دارد.
بین سطح تحصیلات و میزان استفاده از رسانه های جدید رابطه وجود دارد.
بین وضعیت اشتغال و میزان استفاده از رسانه ها ی جدید رابطه وجود دارد.
بین وضعیت تاهل و میزان استفاده از رسانه های جدید رابطه وجود دارد.
بین جنسیت و مکان استفاده از رسانه های جدید رابطه وجود دارد.
بین سن و مکان استفاده از رسانه های جدید رابطه وجود دارد.
بین سطح تحصیلات و مکان استفاده از رسانه های جدید رابطه وجود دارد.
بین وضعیت اشتغال و میزان استفاده از رسانه های جدید رابطه وجود دارد.
بین وضعیت تاهل و میزان استفاده از رسانه های جدید رابطه وجود دارد.
بین جنسیت و ارتقاء فرهنگ دینی دانشجویان رابطه وجود دارد.
بین سن و ارتقاء فرهنگ دینی دانشجویان رابطه وجود دارد.
بین سطح تحصیلات و ارتقاء فرهنگ دینی دانشجویان رابطه وجود دارد.
بین وضعیت اشتغال و ارتقاء فرهنگ دینی دانشجویان رابطه وجود دارد.
بین وضعیت تاهل و ارتقاء فرهنگ دینی دانشجویان رابطه وجود دارد.
بین جنسیت و میزان فرهنگ دینی دانشجویان رابطه وجود دارد.
بین سن و میزان فرهنگ دینی دانشجویان رابطه وجود دارد.
بین سطح تحصیلات و میزان فرهنگ دینی دانشجویان رابطه وجود دارد.
بین وضعیت اشتغال و میزان فرهنگ دینی دانشجویان رابطه وجود دارد.
بین وضعیت تاهل و میزان فرهنگ دینی دانشجویان رابطه وجود دارد.

فصل سوم: روش شناسي پژوهش

مقدمه:
پژوهش علمي، بررسي نظام يافته، کنترل شده، تجربي و انتقادي درباره پديده هاي طبيعي است که روابط احتمالي بين اين پديده ها به وسيله نظريه و فرضيه هدايت مي‌‌شوند. بنابراين براي بررسي نظام يافته و کنترل شده بايد روش‌هايي به کار گرفته شوند که اين خصوصيات درآن ها موجود باشد تا با استفاده از آن ها بتوان به نتايج دقيق و علمي رسيد.
در فصل قبل، نظريه‌ها و ديدگاه‌هاي انديشمندان، سابقه تحقيقات پيشين و چارچوب نظري پژوهش ارائه شد . براي آزمون فرضيه ها و تحليل و بحث در مورد نتايج به اطلاعاتي معتبر نياز است که اين اطلاعات توسط شيوه نظام مندي به دست مي‌آيد . در اين فصل، فرآيندي که طي آن ، دسترسي به اطلاعات و داده هاي تحقيق به شيوه علمي و منظم به دست آيد که به روش شناسي شهرت دارد، معرفي مي شود. بنابراين در اين فصل به معرفي روش تحقيق ، تعريف نظري و عملياتي مفاهيم و متغيرها ، واحد تحليل، جامعه آماري ، حجم نمونه و روش نمونه‌گيري ، گردآوري اطلاعات ، پردارش داده ها ، آزمون هاي آماري مورد استفاده و روايي و پايايي پژوهش پرداخته مي‌شود.

1-3- نوع و روش تحقيق

اين پژوهش از نوع اکتشافي-توصيفي و روش انجام آن پيمايش است اين روش وسيله‌اي جهت کسب اطلاعات مي‌باشد. در روش پيمايش علمي، هدف جمع‌آوري اطلاعات، چگونگي نگرش افراد راجع به پديده‌هاي اجتماعي است اين روش کمک زيادي به محققان علوم اجتماعي جهت آزمون فرضيه هاي تحقيقات‌شان مي‌کند.
براساس تعريف پيمايش روش رايج در تحقيقات علوم اجتماعي به شمار مي‌رود که عبارت است از اجراي پرسش‌نامه‌ها روي نمونه‌اي از پاسخگويان که از ميان جمعيتي انتخاب مي‌شوند.

2-3-تعريف نظري و عملياتي مفاهيم و متغيرها

1-2-3- تعريف نظري مفاهيم

رسانه: در معنايي عام بر روش يا ابزار فني و يا مادي تغيير شکل پيام به علاماتي دلالتي مي‌کند که مناسب انتقال از يک مجرايي معين هستند اما رسانه در معناي محدودتر به واسطه مادي انتقال علايم مانند هوا يا کاغذ دلالت مي‌کند.
رسانه‌هاي جديد: مجموعه متمايزي از فناوري هاي ارتباطات و داراي ويژگي هاي مشترک ديجيتالي بودن و دسترسي گسترده شهروندان به آن براي استفاده شخصي است.
رسانه هاي سنتي: به آن دسته از ارتباطات انساني گفته مي‌شود که متکي بر ارتباطات چهره‌به‌چهره بوده و پيش از ظهور وسايل ارتباط جمعي نوين، ارتباطات اجتماعي را محقق ساخته است.

2-2-3- تعريف نظري متغيرها
فرهنگ ديني: فرهنگ ديني به مجموعه روشها ، باورها ، رفتارها ، كردارها و اخلاق ديني يك ملّت اطلاق مي‌شود . كه اين كنش ها و واكنشها نسبت به شرايط زمان ومكان متفاوت است. در واقع تمام رفتارها و كردارها وحتي پندارهاي مردمي كه از اعتقادات دروني شان منشاء گرفته مي شود را فرهنگ ديني آن مردم يا آن جامعه و ملّت مي نامند.
جنسيت: منظور نوع جنسيت افراد مي‌باشد که بر پايه ويژگي‌هاي بيولوژيکي افراد به دو دسته زن و مرد تقسيم مي‌شوند.
سن: منظور تعداد سال‌هاي کاملي که از تولد فرد گذشته باشد که بر اين اساس سن تقويمي فرد برحسب سال شمسي محاسبه مي‌شود.
ميزان تحصيلات: در اين تحقيق مراد از تحصيلات همان طي کردن دوره هاي آموزشي رسمي رايج در کشور مدنظر است.
وضعيت اشتغال : منظور اشتغال فرد به کاري که در ازاي آن کسب درآمد کند و براين اساس افراد در دو وضعيت شاغل و غير شاغل قرار مي‌گيرند.
وضعيت تاهل: در اين پژوهش شخصي را متاهل مي‌شماريم که داراي سند رسمي ازدواج باشد در غير اين صورت فرد مجرد محسوب مي‌شود.
نوع استفاده: نوع بهره‌گيري که يک فرد از موضوع، برنامه، وسيله يا هر چيز ديگري که انسان با آن سرکار دارد را گويند.
ميزان استفاده: مقدار و ميزاني است که يک فرد از موضوع، برنامه، وسيله يا هر چيز ديگري که انسان با آن سرکار دارد، استفاده مي‌کند که در اين پژوهش با واحد دقيقه سنجيده مي‌شود.
مکان استفاده: محلي که يک فرد از يک موضوع، از موضوع، برنامه، وسيله يا هر چيز ديگري که انسان با آن سرکار دارد، استفاده مي‌کند را گويند.

2-2-3- تعريف عملياتي متغيرها

1-2-2-3 تعريف عملياتي متغير وابسته

از آنجايي که فرهنگ ديني يک متغير کيفي است و داراي ابعادي شامل: پاي‌بندي به اصول دين، رعايت حق‌الناس، حفظ پوشش اسلامي، تحقيق و تعمق در خصوص مطالعه مطالب مذهبي و شرکت در مراسم و سخنراني ‌هاي مذهبي است براي سنجش هر يک از اين ابعاد نياز به اشخاص سازي و ارائه شاخص است که در اينجا هر يک از اين ابعاد را از طريق گويه هاي مربوط به خود و بر روي طيف 5 درجه اي ليکرت مورد سنجش قرار مي‌گيرد. براساس طيف ليکرت با در نظر گرفتن جهت گويه‌ها، پنج مقوله پاسخ ، 1تا5 تعيين مي‌شود (نمره5 براي “کاملاً موافقم” براي گويه هاي مثبت و ” کاملاً مخالفم” براي گويه هاي منفي) سپس براي هر پاسخگو 1 نمره کل تعيين مي شود که معرف جمع کل نمره هايي است که او براي پاسخ به هر يک از گويه ها دريافت کرده است.
فرهنگ ديني: مجموعه‌‌اي از اعتقادات و نمادها (ارزش‌هايي که مستقيماً از آن نشات مي‌گيرند) مربوط به تمايز بين واقعيت تجربي و واقعيتي متعالي و فراتجربي مي‌باشد.

مقوله های فرهنگ ديني:

پاي‌بندي به اصول دين

در اينجا با 2 سوال زير سنجيده مي‌شود:

با عضویت در رسانه های جدید(فیس بوک، گوگل پلاس،…) مانعي براي به موقع انجام دادن فرایض دینی(سروقت نماز خواندن) نيست.
5 4 3 2 1
کاملاً موافقم موافقم بي نظرم مخالفم کاملاً مخالفم
عضويت در رسانه هاي جديد( فيس بوک، يوتيوب،…) مانعي براي رفتن به اماکن مذهبي(مسجد، حسينيه)نيست.
5 4 3 2 1
کاملاً موافقم موافقم بي نظرم مخالفم کاملاً مخالفم

بدين ترتيب امتيازهاي مربوط به پاي‌بندي به اصول دين بين 10-2 در طيف زير قرار مي‌گيرد:

10-8
8-6
6-5
5-4
4-2
بسيار زياد
زياد
متوسط
کم
بسيار کم
رعايت حق‌‌الناس
در اينجا با 2 سوال زير سنجيده مي‌شود:
معتقدم قبل از تکثير عکس‌هاي خانوادگي دوستان در شبکه فيس‌بوک،… از آنها اجازه بگيرم.
5 4 3 2 1
کاملاً موافقم موافقم بي نظرم مخالفم کاملاً مخالفم
احساس رضايت مي‌کنم از اينکه حقوق دوستانم ( Shareمطالب) را در فيس بوک، گوگل پلاس و….رعايت مي‌کنم،
5 4 3 2 1
کاملاً موافقم موافقم بي نظرم مخالفم کاملاً مخالفم
بدين ترتيب امتيازهاي مربوط به رعايت حق‌الناس 10-2 در طيف زير قرار مي‌گيرد:
10-8
8-6
6-5
5-4
4-2
بسيار زياد
زياد
متوسط
کم
بسيار کم

حفظ پوشش اسلامي
در اينجا با 2 سوال زير سنجيده مي‌شود:
حضور با پوشش اسلامي (عکس با حجاب)را در صفحه بک گراند فيس بوک و… براي من تفاوتي ندارد.
5 4 3 2 1
کاملاً موافقم موافقم بي نظرم مخالفم کاملاً مخالفم
برخي اعتقاد دارند به جهت حفظ ارزش‌هاي اسلامي، دوستي افراد جنس مخالف را در رسانه هاي جديد(فيس‌بوک ، گوگل پلاس،….) نمي‌پذيرند.
5 4 3 2 1
کاملاً موافقم موافقم بي نظرم مخالفم کاملاً مخالفم

بدين ترتيب امتيازهاي مربوط به حفظ پوشش اسلامي بين 10-2 در طيف زير قرار مي‌گيرد:

10-8
8-6
6-5
5-4
4-2
بسيار زياد
زياد
متوسط
کم
بسيار کم
تحقيق و تعمق در خصوص مطالعه مطالب مذهبي
در اينجا با 2 سوال زير سنجيده مي‌شود:
عضويت در رسانه هاي جديد(فيس‌بوک‌، توئيتر…) با خواندن کتاب‌‌هاي مذهبي ارزشي، اسلامي منافاتي ندارد.
5 4 3 2 1
کاملاً موافقم موافقم بي نظرم مخالفم کاملاً مخالفم
تمایل دارم در کنار عضويت در رسانه هاي جديد ، کلام خدارا نیز در تمامي جهات زندگي بکار بگيرم.
5 4 3 2 1
کاملاً موافقم موافقم بي نظرم مخالفم کاملاً مخالفم

بدين ترتيب امتيازهاي مربوط به تحقيق و تعمق در خصوص مطالعه مطالب مذهبي بين 10-2 در طيف زير قرار مي‌گيرد:
10-8
8-6
6-5
5-4
4-2
بسيار زياد
زياد
متوسط
کم
بسيار کم

شرکت در مراسم و سخنراني‌هاي مذهبي
در اينجا با 2 سوال زير سنجيده مي‌شود:
عضويت در رسانه هاي جديد(فيس بوک و…) مانعي براي شرکت در مراسم و سخنراني‌هاي مذهبي نيست.
5 4 3 2 1
کاملاً موافقم موافقم بي نظرم مخالفم کاملاً مخالفم
دوست دارم در کنار عضويت در رسانه هاي جديد(فيس بوک و…) مداحی و سخنرانی های مذهبی را از این رسانه ها دانلود کنم .
5 4 3 2 1
کاملاً موافقم موافقم بي نظرم مخالفم کاملاً مخالفم

بدين ترتيب امتيازهاي مربوط به شرکت در مراسم و سخنراني‌هاي مذهبي 10-2 در طيف زير قرار مي‌گيرد:

10-8
8-6
6-5
5-4
4-2
بسيار زياد
زياد
متوسط
کم
بسيار کم

6-ارتقاء فرهنگ ديني
در اينجا با 5 سوال زير سنجيده مي‌شود:
به رغم فيلتر شدن بسياري از شبکه هاي اجتماعي نظير فيس بوک و… تمايل شما جهت دست يابي به سايت‌هاي مذکور به چه ميزان است؟
5 4 3 2 1
بسیارکم کم تاحدی زیاد بسیارزیاد
عضويت شما در رسانه هاي جديد (فيس بوک ….) تا چه حد بر تغيير باورهاي ديني تان موثر بوده است؟
5 4 3 2 1
بسیارکم کم تاحدی زیاد بسیارزیاد
ميزان تاثير رسانه هاي سنتي ( سخنرانی و..) بر باورهاي ديني چه قدر مي باشد؟
5 4 3 2 1
بسیارکم کم تاحدی زیاد بسیارزیاد
تمايل خود را جهت دست يابي به شبکه هاي اجتماعي در مقايسه با رسانه هاي سنتي چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
5 4 3 2 1

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان میزان استفاده، سطح تحصیلات، اوقات فراغت Next Entries پایان نامه با کلید واژگان ديني، ، بسيار