پایان نامه با کلید واژگان فرهنگ دینی، توزیع فراوانی، شبکه های اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

اشتغال……………………………………………………………………….92
5-1-4- جدول توزيع فراواني جایگاه متغیروضعیت تاهل……………………………………………………………….93
6-1-4- جدول توزيع فراواني متغير کسب آگهی های مذهبی…………………………………………………………94
7-1-4- جدول توزیع فراوانی متغیر مدت زمان استفاده از رسانه های سنتی(ساعت)…………………………..95
8-1-4- جدول توزیع فراوانی متغیر مدت زمان استفاده از رسانه های جدید(ساعت)…………………………..96
9-1-4- جدول توزیع فراوانی متغیر میزان استفاده از رسانه های سنتی……………………………………………….97
10-1-4-جدول توزیع فراوانی متغیر میزان استفاده از رسانه های جدید……………………………………………..98
11-1-4- جدول توزیع فراوانی متغیر مکان استفاده از رسانه های سنتی………………………………………………99
12-1-4- جدول توزیع فراوانی متغیر مکان استفاده از رسانه های جدید……………………………………………100
1-4 – جدول شاخص هاي آماری مربوط به سوالات فرهنگ دینی………………………………………………….101
13-1-4-جدول توزيع فراواني متغیر پایندی به اصول دین………………………………………………………………102
14-1-4- جدول توزيع فراواني متغیر رعایت حق الناس………………………………………………………………….103
15-1-4- جدول توزيع فراواني متغیر حفظ پوشش اسلامی……………………………………………………………..104
16-1-4-جدول توزيع فراواني متغیر تحقیق و تعمق درخصوص مطالعه کتب ارزشی، مذهبی و………………105
17-1-4- جدول توزيع فراواني متغیر شرکت درمراسم و سخنراني‌هاي مذهبي………………………………….. 106
18-1-4- شاخص آماري پرسشنامه سوالات 23تا27………………………………………………………………………107
19-1-4-جدول توزيع فراواني متغیر تمایل دست یابی به شبکه های اجتماعی علارغم فیلتر شدن………….108
20-1-4-جدول توزيع فراواني متغیررسانه های جدید وتغییرباورهای دینی…………………………………………109
21-1-4- جدول توزيع فراواني متغیر تاثیر رسانه های سنتی بر باورهای دینی………………………………………110
22-1-4-جدول توزيع فراواني متغیر تمایل به شبکه های اجتماعی در مقایسه با رسانه های سنتی…………..111
23-1-4- جدول توزيع فراواني متغیر تاثیر رسانه های سنتی در مقایسه با رسانه های جدید……………………112
1-2- 4 – جدول کای اسکوئر متغیر ميزان استفاده از رسانه هاي جديد و ارتقاء فرهنگ دینی………………..113
2-2- 4 – جدول کای اسکوئر متغیر مکان استفاده از رسانه هاي جديد و فرهنگ دینی……………………….113
3-2- 4 – جدول کای اسکوئر متغیر عضويت در رسانه هاي جديد و باورهاي دینی………………………………114
4-2- 4 – جدول کای اسکوئر متغیر جنسیت و مکان استفاده از رسانه های جدید…………………………………114
5-2- 4- جدول کای اسکوئر متغیر سن و مکان استفاده از رسانه هاي جديد……………………………………….115
6-2- 4 – جدول کای اسکوئر متغیرسطح تحصیلات و مکان استفاده از رسانه هاي جديد……………………….115
7-2- 4- جدول کای اسکوئر متغیر وضعیت اشتغال و مکان استفاده از رسانه هاي جديد……………………….115
8-2- 4 – جدول کای اسکوئر متغیر وضعیت تأهل و مکان استفاده از رسانه ها……………………………………..116
9-2- 4 – جدول کای اسکوئر متغیر جنسیت و ميزان استفاده از رسانه هاي جديد………………………………….116
10-2- 4 – جدول اسپيرمن متغیر وضعیت سن و ميزان استفاده از رسانه هاي جديد………………………………..117
11-2- 4 – جدول اسپيرمن متغیر سطح تحصيلات و میزان استفاده از رسانه هاي جديد…………………………..117
12-2- 4- جدول کای اسکوئر متغیر وضعیت اشتغال و ميزان استفاده از رسانه هاي جديد………………………118
13-2- 4- جدول کای اسکوئر متغیر وضعيت تاهل و ميزان استفاده از رسانه هاي جديد……………………….118
14-2-4- جدول اسپيرمن متغیر سن و ارتقاء فرهنگ ديني دانشجويان……………………………………………….119
15-2-4- جدول کای اسکوئر متغیر جنسيتو ارتقاء فرهنگ ديني دانشجويان ………………………………….119
16-2- 4- جدول اسپيرمن متغیر سطح تحصيلات و ارتقاء فرهنگ دینی……………………………………………120
17-2-4- جدول کاي اسکوئر متغییر وضعيت اشتغال و ارتقاء فرهنگ دینی………………………………………120
18-2-4- جدول کای اسکوئر متغییر تاهل و ارتقاء فرهنگ ديني…………………………………………………….121
19-2-4- جدول اسپیرمن متغییر سن و میزان فرهنگ ديني…………………………………………………………….121
20-2-4- جدول اسپيرمن متغییر جنسيت و میزان فرهنگ ديني………………………………………………………..122
21-2-4- جدول اسپيرمن متغییر سطح تحصيلات و میزان فرهنگ ديني……………………………………………122
22-2-4- جدول کاي اسکوئر متغییر وضعيت اشتغال و میزان فرهنگ دینی……………………………………….123
23-2-4-جدول کاي اسکوئر متغییر وضعيت تاهل و میزان فرهنگ دینی………………………………………….123
فهرست تصاوير

تصوير 1- برخي از انواع رسانه هاي جديد در فضاي مجازي……………………………………………………………..15
تصویر 2- نمایی از صفحه توئیتر………………………………………………………………………………………………….19
تصویر 3- نمایی از صفحهfacebook…………………………………………………………………………………………….22
تصوير4- ظرفيت هاي ارتباطي رسانه هاي قديم و جديد…………………………………………………………………..38
تصوير5- مراتب فرهنگ…………………………………………………………………………………………………………….41
تصوير6-سرفصل های عملی فرهنگ دینی…………………………………………………………………………………….46
تصوير 7- چارچوب نظری پژوهش………………………………………………………………………………………………70

فصل اول کلیات پژوهش

مقدمه

عصر کنونی را عصر انقلاب ارتباطات نامیده اند ، گسترش جوامع وپیشرفتهای پی درپی و ورود وسایل ارتباط جمعی به حریم گروههای اجتماعی موجب شد هر واحد، نهاد و یا سازمان ابعادی نو یابد.
امروزه وسايل ارتباط جمعي و رسانه‌ها اعم از سنتي و جديد از مهمترين لوازم زندگي ما شده‌اند و تمام جوامع براي رسيدن به مقاصدي نظير: اطلاع‌رساني ، تعليم و تعلم ، فرهنگ سازي ، هدايت و راهنمايي، افزايش آگاهي‌هاي اجتماعي ، ديني و مهمتر از آن جلوگيري از بداخلاقي، از ابعاد و شئون ديني رسانه‌ها استفاده مي کنند. البته در همه اين اهداف، مقاصد تربيتي ديني نهفته است. از سويي، دين يکي از موضوعاتي است که امروزه راه خود را در رسانه ها باز کرده است، اما اين حضور همواره با فراز و نشيب‌هاي تاريخي روبرو بوده که ارتباطي تنگاتنگ با فرهنگ جامعه داشته است و گذشت زمان نشان داد که نه تنها دين و رسانه ها با يکديگر ناسازگاري ندارند بلکه دين نياز واقعي انسان‌هاست که آنها در هر گوشه زندگي آن را جستجو مي‌کنند.امروزه در کنار ‌رسانه‌هاي‌سنتي(مسجد،حسينيه…)رسانه‌هاي ‌جديد و شبکه‌هاي‌اجتماعي( ماي‌اسپيس ،توئيتر…) اصلي‌ترين و مهم ترین راه‌هاي کسب آگاهي، اطلاعات و منابع معرفتي به شمار مي‌آيند و از دست‌اندرکاران اصلی انتقال و آموزش مفاهيم ديني هستند و با وجود مشکلاتي که در مسير آنها وجود دارد مخاطبان بسياري را به خود جلب مي‌کنند.
رسانه‌ها نقش حياتي را در الگوسازي و تبيين هنجارهاي مطلوب جامعه دارند اين هنجارها بايد براساس فرهنگ مردم يک جامعه الگوبندي و تبيين شوند. اگر فرهنگ جامعه براساس هنجارهاي ديني باشند مطمئناً رويکرد رسانه‌اي آن هم بايد براساس کليات و هنجارهاي تعريف شده توسط جامعه و فرهنگ ديني باشد .
رسانه ها اگر شناخت درستي از اهداف و سياستگذاري‌هاي فرهنگي جامعه نداشته باشند و يا در نسبت خود با دين و اهداف ديني دچار خطا شوند بحران فرهنگي و عقيدتي غير قابل جبراني را خواهند ساخت که اين مسئله باعث مي‌شود جوانان و دانشجويان جامعه را از اخلاق و آرمانها دور کند و آن ها را به قهقرا بکشاند.
البته به اين معنا نيست که تمام رسانه‌هاي يک جامعه رسانه‌هاي ديني باشند، بلکه منظور اين است که بايد در چارچوب تعريف شده براي رسانه‌هاي يک جامعه ديني که صرفاً کلياتي اخلاقي است عمل کنند . رسانه ها در جوامع ديني مفهومي فراتر از يک ابزار ارتباطي را دارا هستند. به رسانه‌اي که وظيفه انتقال مفاهيم ديني و به اصطلاح تبليغ دين را بر عهده داشته باشند رسانه ديني قلمداد مي شود که تعريفش در گرو نوع و طريق نگرش دين به نوآوري‌هاي روز و برخورد آن با تنوع رسانه‌ها مي‌باشند. در يک جامعه ديني خيلي اهميت دارد که چطور بتوان اصول و فرهنگ ديني را به مخاطبان انتقال داد.
وقتي سخن از رسانه ديني مي‌شود خواه‌ناخواه فرهنگ ديني و فرهنگ سازي ديني نيز مطرح مي‌شود. حال سوالي که اينجا مطرح ميشود اين است که رسانه‌ها چه نقشي در اين تغيير و تحولات دارند؟ و اينکه دين و رسانه دو مکمل در کنار هم هستند آيا مي‌توانند فرهنگي ديني جامع و مطلوب را بسازند ؟ما در مسير اين تحقيق در پي آنيم که آيا رسانه هاي جديد همانند رسانه هاي سنتي قابليت آن را دارند که فرهنگ ديني را در ميان دانشجويان ارتقاء دهند؟

بیان مسئله
در عصر جدید، ارتباطات عاملی بسیارقوی ومحرک جهت پیشبرد اهداف مجموعه، گروهها و…بوده است و رسانه ها مهمترین و اساسی ترین ابزار تبیین دین وفرهنگ دینی در میان مردم هستند زیرا ارتباط میان دین رسانه یا دین و ارتباط جمعی ونحوه تعامل عینی آنها از جمله موضوعات محوری و پرگسترده و چند لایه ای است که در چند دهه اخیر اذهان دین پژوهان و رسانه پژوهان رابه خود معطوف داشته است .
رسانه ها بزرگترین، برترین و سریعترین ابزار جهت تبلیغ دین بشمار می‌آیند ولی امروزه فراگیری اینترنت و فن‌‌آوریهای جدید ارتباطی واطلاعاتی موجب ظهور فضای مجازی در کنار جهان واقعی شده است که یکی از ابزارهایی که می‌تواند مجموعه ها را بهم پیوند دهد ، وجود شبکه های اجتماعی است که ارتباطات را سهل‌تر و انتقال اطلاعات را سریع تر می نماید و در حال حاضر این شبکه ها یا همان رسانه های جدید به محل یا روشی جهت برقراری ارتباط بین افراد می باشند.
این شبکه ها سعی می‌کنند ابتدا در ذهن کاربر این باور را ایجاد کنند که این شبکه ها محل افراد و گروههای خاص با ذهنیتی خاص است و قشر جوان بخصوص دانشجویان که بزرگترین گروه مخاطبان و استفاده کنندگان رسانه های جدید به خصوص شبکه هاي اجتماعي مثل فيس بوک …. محسوب می شوند با این تصور که دراین فضا جریان آزاد مبادله اطلاعات و معلومات بدون هیچ سانسو

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان میزان استفاده، سطح تحصیلات، محدودیت ها Next Entries پایان نامه با کلید واژگان فرهنگ دینی، تفاوت های فرهنگی، میزان استفاده