پایان نامه با کلید واژگان فرم فشرده، محل سکونت، توسعه شهر

دانلود پایان نامه ارشد

محدوده شهري ساري بافت هاي خالي و نيمه پر ديده مي شود. جالب اينکه حتي در بافت قديم شهر ساري زمين هاي خالي وجود دارد(خليلي جويباري، 125:1379).
نقشه (3-2) گسترش فيزيکي شهرساري بين سالهاي 1385-1300

ماخذ: مهندسين مشاور مازند طرح
دربررسي اجمالي طرح هاي جامع 1335-1385 در نمودار (3-10)مساحت شهر در سال 1335 حدود 110 هكتار بوده است كه در شرايط فعلي منطبق بر هسته مركزي فعلي شهر ساري وبه عنوان بافت قديم شهرمي باشد. با يک روند افزايشي مساحت شهر در سال 1345 به حدود 274 هكتارمي رسد . طبق بررسي هاي اولين طرح جامع ساري در سال 1353 مساحت شهرحدود 988 هكتار بوده است كه 2/32درصد از اين مساحت به زمين هاي مسكوني، 8/32 درصد به باغات ، مزارع و زمين هاي باير و 4/10 درصد به معابر و راه ها اختصاص داشته و باقيمانده زمين ها، ساير تاسيسات از قبيل تجاري، صنعتي، آموزشي، بهداشتي و … اختصاص داشته است.
بر مبناي محدوده پيشنهادي اولين طرح جامع شهرتوسط مهندسين مشاور امکو مساحتي حدود 1322 هكتار در سال 1365 براي شهر پيشنهاد گرديد. با اندازه گيري دقيقي که به عمل آمد اين مساحت بالغ بر 1836 هکتار بوده که در طرح جامع مساحت باغات و مزارع به مقدار 514 هکتار به حساب نيامده است . كه خود زمينه گسترش محدوده فيزيكي شهر و زير ساخت و ساز رفتن بسياري از اراضي مرغوب پيرامون شهر را فراهم نمود. مساحت شهر ساري در طي دوره هاي مختلف روند صعودي خود را طي نمود به طوري که بر مبناي نتايج مطالعات كالبدي و محاسبات نقشه هاي وضع موجود شهر توسط مهندسين مشاور طرح و آمايش مساحت شهر در سال 1370 حدود 2479 هكتار كه از اين مقدار 95/1633 هكتارآن جز سطوح نا خالص شهري بوده است .البته ادغام دو روستاي آلوكنده در قسمت شمال شهر و روستاي آزاد گله در قسمت شرق شهر طي سالهاي 1365 -1355 در اين افزايش مساحت نقش داشته است. افزايش محدوده شهر در آخرين دوره مورد مطالعه همچنان ادامه داشت به طوري که در سال 1385 به 3000 هكتار رسيده است.
تعيين محدوده پيشنهادي طرح جامع دوم شهر در سال 1372 در افزايش مساحت شهر بي تاثير نبوده است. افزايش محدوده شهر ساري طي دوره هاي مختلفي كه بيان شد موجب زير ساخت و ساز رفتن بسياري از اراضي مرغوب پيرامون اين شهر اعم از باغات، اراضي كشاورزي، فضاي سبز اطراف شهر گرديد. بيشترين تاثير اين گسترش بر اراضي كشاورزي اطراف شهر بوده است. افزايش جمعيت، مهاجرت و… در گسترش شهر و نابودي اراضي مرغوب اطراف تاثير داشته است.

جدول ( 3-12): مساحت شهر ساري طي دوره هاي 1385- 1335
سال
جمعيت
مساحت (هکتار)
1335
26278
110
1345
44547
274
1353
67756
988
1355
70753
998
1365
141020
1836
1372
186500
2479.4
1375
195882
2679.4
1385
273972
3000.2
منبع : سازمان مسکن وشهرسازي
نمودار شماره (3-10)روند افزايش مساحت شهر ساري طي سال هاي 1385- 1335

منبع : سازمان مسکن وشهرسازي
3-8- تقسيمات منطقه اي و ناحيه اي شهر ساري80
توسعه و تحول کالبدي شهرساري از دهه نخست 1300آغاز گرديد. نوسازي شهرطبق سيا ست عمومي دولت، بدون برنامه ريزي وبااعمال قدرت دولتي صورت گرفت.درسال 1309باشروع خيابان سازي باالگوي شطرنجي، بافت و ساخت قديمي شهردرهم ريخت وشالوده خيابان بندي فعلي گذاشته شد وميدان هاومحله هاي جديدي در شهر بوجود آمد.در طي شصت سال اخيرشهرساري به سرعت متحول و نوسازي شده است به همين دليل يک عدم تعادل ميان بافت کهن و جديد در آن ديده مي شود .
محله ويژه :
محدوده واقع در خيابانهاي فرهنگ، ميدان شهرداري، خيابان شيخ طبرسي، خيابان رازي، بلوار اميرمازندراني، سه راه ملامجدالدين، خيابان ملامجدالدين تا ميدان شهدا، با توجه به نقش ، اهميت و عملکرد آن در حيات شهري و تمايز چشمگير بافت کالبدي و عملکردي آن با ساير بخش هاي شهر به عنوان يک واحد کالبد ويژه و تحت نام هسته مرکزي تعيين شده است. اين محله با جمعيتي بالغ بر 13380 نفر هسته مرکزي شهر را شامل مي شود. بافت قديمي و اکثر بناهاي تاريخي شهر در محدوده اين محله قرار گرفته اند. فعاليتهاي عمده تجاري- اداري شهر حول خيابان هاي اين محدوده و بازار نرگسيه صورت مي پذيرد. اکثر ادارات و سازمانهاي دولتي شهر و پارک قديمي سبز ميدان و پادگان شهر در اين هسته قرار دارد. در حاليکه مساحت اين محله 4/5 درصدمساحت کل شهر و جمعيت آن 7 درصد جمعيت کل شهر است، 30 درصد فضاهاي تجاري شهر، 16 درصد فضاهاي مذهبي، 16 درصد فضاهاي بهداشتي- درماني، 25 درصد فضاهاي ورزشي شهر در اين محله واقع شده است و سرانه کاربري مسکوني در هسته مرکزي شهر 5/57 متر مربع است. بنابراين روشن است که تمرکز مراکز خدماتي- اداري در اين محدوده و ضرورت مراجعه روزانه شهروندان ساروي و به دليل مرکزيت اداري- سياسي ساري، مراجعين ساير شهرستانهاي استان به اين محدوده، شرايط ويژه اي را در هسته مرکزي شهر موجب مي گردد.

منطقه يک شهري :
اين منطقه بخش وسيعي از غرب شهر را شامل مي گردد. بخش اعظم مراکز درماني و آموزشي در اين محدوده قرار دارند. توسعه شهر در سالهاي اخير در جهت غرب و بخش هايي از اين منطقه، اطراف ميدان امام و محور بلوار پاسداران صورت گرفته است. پارک و استاديوم ورزشي و سينما ي شهر در اين منطقه قرار دارند. بسياري از ادارات جديد شهردر اين منطقه احداث گرديده است. واحدهاي مسکوني اکثراً يک و دو طبقه مي باشند ولي در سالهاي اخير ساختمانهاي بلند و چند طبقه بويژه در اطراف مراکز عمده شهري اين منطقه (ميدان امام، بلوارپاسداران) نيز احداث گرديده و استفاده از حداکثر تراکم هاي ساختماني با استقبال خوبي مواجه گرديده است.
منطقه دو شهري :
اين منطقه در بخش شرقي، جنوب شرقي و شمال شرقي شهر قرار داشته و شامل محله هاي نومل، معلم، بخش هشت، پشت پرورشگاه، ميرزماني، زندان و آزادگله مي باشد. از قسمت مياني اين منطقه رودخانه تجن عبور مي کند. بافت شبکه ارتباطي در بخش هاي وسيعي از منطقه (خيابان معلم، بخش هشت و پرورشگاه) از الگوي شطرنجي تبعيت مي کند وتفکيک قطعات مسکوني با مساحت زياد صورت پذيرفته است. ساختمانهاي مسکوني از نظر تعداد طبقات، يک تا دو طبقه بوده ولي در سالهاي اخير فعاليت هايي در زمينه احداث آپارتمان و مجتمع هاي مسکوني آپارتماني به چشم مي خورد. اکثر ساختمانهاي مسکوني اين منطقه نوساز مي باشند. بخشهاي وسيعي از اين منطقه محل سکونت قشرهاي مرفه جامعه شهري و کارمندان عالي رتبه دولتي مي باشند. منطقه دو شهري: بخش شرقي محور خيابانهاي خزرآباد، بلوار شهيد بهشتي، بلوار اميرمازندراني، خيابان رازي، خيابان شيخ طبرسي و ميدان شهرداري، بلوار ارتش و خيابان قائم مقام تا راه بند سنگتراشان را شامل مي شود.
منطقه سه شهري :
کليه اراضي شهري واقع در جنوب مسير راه آهن، منطقه سه شهر را تشکيل مي دهند. محور ارتباطي ساري با بخش هاي جنوبي شهرستان از طريق بلوار کشاورز، از اين منطقه عبورمي کند. کارخانه دخانيات ساري و باغات مکانيزه مه دشت و تاسيسات راه آهن و اکثر چاه هاي آب شهر در اين منطقه قرارگرفته اند. ساکنان اين منطقه در مقايسه با ساير مناطق شهر از قشرهاي تهيدست شهري به شمارمي روند و اکثراً کارگران و کشاورزان بويژه مهاجرين روستاهاي شهرستان ساري مي باشند. به استثناي ساخت و سازهاي اطراف بلوارکشاورزکه درسالهاي اخيراحداث شده اند اکثرساختمان هاي مسکوني منطقه يک طبقه وقديمي بوده و فاقد کيفيت مطلوب مي باشند. خاستگاه اجتماعي ساکنان اين منطقه وامکانات اندک اقتصادي آنان در کالبد منطقه به طور گويا و روشن بازتاب يافته است. به همين دليل نيز بافت کالبدي اين منطقه خصلت روستايي دارد، کوچه ها تنگ وپيچ در پيچ است و ساختمان ها با استفاده از مصالح کم دوام ساخته شده اند. هر يک از مناطق شهر به تقسيمات کوچکتري به شرح زير تقسيم گرديده است :
1- منطقه يک شهري شامل : ناحيه1 (يک محله)، ناحيه2 (چهار محله)، ناحيه3 (چهار محله) ، ناحيه4 (چهار محله)، ناحيه5 (دو محله) و ناحيه6 (شش محله) مي باشد.
2- منطقه دوشهري شامل : ناحيه1 (دو محله)، ناحيه2 (سه محله)، ناحيه3 (سه محله)، ناحيه4 (چهار محله)، ناحيه5 (شش محله) و ناحيه6 (شش محله)مي باشد.
3- منطقه سه شهري شامل : ناحيه1 (سه محله)، ناحيه2 (چهار محله) و ناحيه3 (پنج محله) مي باشد.
4- هسته مرکزي شهر يا محله ويژه مرکزي نيز از پنج زير محله تشکيل مي شود.

نقشه(3-3) تقسيمات منطقه اي و ناحيه اي شهر ساري

مآخذ : مهندسين مشاور مازند طرح (14:1389)
در حال حاضر شهر ساري به 4 منطقه و 11 ناحيه ي کارکردي تقسيم مي شود .
خلاصه مباحث فصل سوم
بررسي و شناخت کلي از وضع موجود شهر مورد مطالعه، شماي کلي از شناخت ويژگي ها ي مختلف شهر را در جهت تحليل و نيل به هدف تحقيق به دست خواهد داد. در اين راستا موقعيت و ويژگي هاي جغرافيايي، اقليمي، اجتماعي و اقتصادي اشاره گرديد و تاريخچه تحولات اقتصادي و اجتماعي شهرستان در دهه هاي اخير و همچنين نحوه ي شکل گيري شهر مشخص گرديده است.
موقعيت جلگه اي منطقه و همجواري با رود تجن و نقش ارتباطي مهم آن دراتصال استانهاي خراسان ، گرگان، گيلان وتهران براهميت اين شهرافزوده است.
همچنين براساس گزارش طرح جامع 1389مساحت محدوده مورد مطالعه 2440 هکتار و جمعيت آن نيز معادل 293212 نفر گزارش شده است . در يك نگاه كلي به نيم قرن اخير مساحت شهر ساري 16 برابر و جمعيت آن 12 برابر گرديده است؛که با توجه به مركزيت سياسي – اداري ، اين امر فشار مضاعفي بر پيكره ي اين شهر وارد نموده است .

مقدمه
با عنايت به مطالب ارايه شده در فصول گذشته – كليّات، ادبيات و متدولوژي تحقيق – در اين فصل به تجزيه و تحليل داده هاي حاصل از مطالعه و بررسي توصيفي و استنباطي جامعه آماري مورد نظر پرداخته و از طريق تجزيه و تحليل داده ها، به كشف، شناسايي و طبقه بندي واقعيات و نتايج آن مي پردازيم. تجزيه وتحليل اطلاعات به عنوان بخشي ازفرآيندتحقيق يکي از پايه هاي اصلي آن محسوب گرديده ونتيجه گيري مطلوب نيز حاصل تجزيه و تحليل دقيق اطلاعاتي است که براساس سوالات تحقيق گرد آوري شده است .
آنچه مهم است اينکه تمامي شهرها از يک نقطه ي ابتدائي بعنوان مرکز قديمي و کانون تجمع افراد بوجود آمده و به مرور زمان و طي ساليان متمادي گسترش يافته تا به شکل امروزي خود رسيده اند. در راستاي اين فرايند شهرهاي امروزي را بدليل وسعت محدوده شان و گسترش روز افزون آنها در حاشيه هاي بيروني شهر وبا توجه به تاکيد تحقيق حاضر بر مشاهده ي کيفيت زندگي شهروندان ساکن در شهربراساس دوفرم فشرده و پراکنده سعي بر انتخاب چهار محله ازچهارگوش شهر در رينگ بيروني ويک محله ازبافت قديم ويک محله ازخارج بافت قديم از رينگ دروني بعنوان محلات پايه نموده ايم.
درادامه ي روند پژوهش، فرم کالبدي (فشرده ،پراکنده )هريک از محلات نمونه ازطريق شاخص هاي تراکم مسکوني و تراکم خالص شهري وتراکم ناخالص شهري و اختلاط کاربري ها تعيين گرديده وسپس ابعاد و شاخص هاي پيشنهادي کيفيت زندگي براساس فرم محلات نمونه، مطالعه و آمار توصيفي واستنباطي ويژگي هاي افراد نمونه و مولفه هاي (کيفيت کالبدي،کيفيت اجتماعي ،کيفيت حمل و نقل، کيفيت محيط ،کيفيت اقتصادي ،کيفيت نگرش فردي ) با استفاده از مؤلفه هاي نرم افزار SPSS مورد مطالعه وتشريح مي گردد. گردآوري اطلاعات به روش اسنادي و ميداني صورت گرفته که جهت جمع آوري اطلاعات اوليه ،بااستفاده از فرمول کوکران ،385 خانوار 6محله از62 محله ي شهر ساري به عنوان جامعه ي نمونه انتخاب گرديد.لذا فرم فشرده با116نمونه 12/30% وفرم پراکنده با269 نمونه 88/69% ازنمونه ها بااستفاده از شيوه ي تصادفي ساده ،مورد بررسي قرار گرفتند.اطلاعات مورد نياز از سرپرست خانوار جمع آوري گرديدوميزان پايايي دروني پرسشنامه از طريق آلفاي کرونباخ مورد بررسي قرارگرفته است .پايايي به دست آمده 81/0 مي باشد که بيانگر پايداري دروني وقابل قبول پرسشنامه مي باشد .
4-1- روش تعيين فرم کالبدي
براي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان استان مازندران، سلسله مراتب Next Entries پایان نامه با کلید واژگان محل سکونت