پایان نامه با کلید واژگان فرم فشرده، سلسله مراتب، شهر خرم آباد

دانلود پایان نامه ارشد

عنوان محلي براي زندگي را با ترديدهاي جدي مواجه نموده است . رويكرد كيفيت زندگي شهري ، لزوم تجديد نظر اساسي در اهداف و روشهاي برنامه ريزي و چاره انديشي براي مقابله با اين پديده را به ضرورتي مبرم مبدل ساخته است .
الگوهاي جديد توسعه شهري در راستاي توسعه پايدار شهري و رفع نيازمنديهاي انساني شكل گرفته و نمي تواند معياري كاملا استاندارد براي تمام شهرها با شرايط متفاوت فرهنگي و ويژگيهاي طبيعي، ارائه دهند. اما مي توان ميزان بهره مندي شهروندان از کيفيت محيط شهري رادر هريک از الگو ها بررسي و بهترين پارادايم توسعه ي شهري بر اساس ابعاد کالبدي ،زيست محيطي ،اقتصادي ، اجتماعي وحمل ونقل رااز منظر شهروندان جستجو نمود .
مساحت محدوده مورد مطالعه ،براساس گزارش طرح جامع 1389،معادل6/4208 هكتاربرآورد شده است.
جمعيت شهر در سال 1375 معادل 195882 نفر و بر اساس سرشماري 1385 معادل 261293 نفر بالغ گرديد . طبق برآورد جمعيت شهر ساري در سال 1389 معادل 293212نفررسيده است . نرخ رشد جمعيت شهر ساري طي دهه 1385- 1375 حدود 9/2 درصد بوده است (مشاورين مازند طرح، 1389).
در يك جمع بندي كلي در نيم قرن اخير مساحت شهر ساري به 16 برابروجمعيت آن 12 برابر گرديده است . با توجه به مركزيت سياسي – اداري ، اين امر فشار مضاعفي بر پيكره ي اين شهر وارد نموده است.
تلويحا ساري از جمله شهرهاي است که در دهههاي اخير با گسترش زياد در سطح و در عين حال به شدت تحت تاثير نامطلوب رشد نامتعادل و بيقواره خود به خصوص در طي 30 سال گذشته قرار گرفته است؛ از جمله وجود هكتارها اراضي رها شده و بلااستفاده واقع در محدوده طرح كه بر اثر افزايش محدوده طرحهاي توسعه به شهر الحاق گرديدند، نابودي اراضي کشاورزي و باغات شهر ، نبود زير ساختهاي مناسب در مناطق مختلف، تراکمهاي پايين خا لص وناخالص که سبب هدر روي زمين شهري وبالا رفتن هزينه ي ايجاد زيرساختها گرديده است ؛ همه اينها در جهت مخالف با اهداف توسعه پايدار است و هر چند به نظر ميرسد تلاشهايي براي کنترل روند رشد ناموزون و بيبرنامه ي شهر صورت ميگيرد، مانند: بازنگري در طرحهاي جامع وتفصيلي، جلوگيري از ساخت وسازهاي غير مجاز، ممنوعيت ساخت در اراضي کشاورزي و باغات، امابدليل عدم استمرار اين تمهيدات اجرايي ونبود برنامههاي مدون مبتني بر مباني نظري مشخص، وهم چنين وجود پديدهاي به نام مهاجرت ومكانيابي سكونت گاههاي خانوار بر مبناي عوامل متفاوت، ضوابط ساخت و ساز نامتناسب با شرايط روز ودر نتيجه ساخت وسازهاي بيبرنامه در اينگونه اراضي و بورس بازي زمين، مشکل رشد پراکنده شهر همچنان به قوت خود باقي مانده است و آثار ناشي از آن، بار سنگيني را از نظر اقتصادي، اجتماعي و کالبدي بر شهر تحميل ميکند. تداوم اين روند مي تواند به تدريج به تضعيف مديريت شهري و ناتواني در برنامهريزي در ارائه خدمات رساني بهينه به ساکنين وکاهش روز افزون توانايي آن براي رفع اين مشکل ودرنهايت نزول روزافزون کيفيت زندگي و كاهش پايداري در توسعه شهري منجر شود.
بنابراين پايان نامه ي حاضر درپي آن است كه علاوه بر شناخت فرم شهري به بررسي نقش موثر آن بر كيفيت زندگي شهروندان درشهر ساري بپردازد .با توجه به اهميت موضوع متاسفانه ، كمتر مورد توجه محققين ، مسئولان و دانشجويان مرتبط بر امور شهري قرار گرفته است . اميد است يافته هاي پژوهش در برنامه ريزي هاي آتي سکوي پرشي براي ارائه ايده به ارائه دهندگان خدمات وطرح هاي توسعه شهري وافزايش عملکرد آنان جهت ارتقاء کيفيت زندگي شهروندان گردد.

1-2- پرسش هاي تحقيق
سوال اصلي تحقيق
آيا بين فرم فشرده و پراکنده در كيفيت زندگي شهروندان رابطه وجود دارد؟
سوالات فرعي تحقيق
1- آيا بين فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدي کيفيت زندگي شهري تفاوت وجود دارد؟
2- آيابين فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کيفيت زندگي شهري تفاوت وجود دارد؟
3- آيا بين فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعي کيفيت زندگي شهري تفاوت وجود دارد؟
4- آيا بين فرم فشرده و پراکنده دربعدمحيطي کيفيت زندگي شهري تفاوت وجود دارد؟
5- آيا بين فرم فشرده و پراکنده دربعد نگرش کيفيت زندگي شهري تفاوت وجود دارد؟
6- آيا بين فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادي کيفيت زندگي شهري تفاوت وجود دارد؟
1-3-پيشينه تحقيق
بامروري بر پژوهش هاي انجام يافته در زمينه ارزيابي و مطالعات موضوع پژوهش ،سابقه و پيشينه ي تحقيق درجدول (1-1) به شرح ذيل بيان مي گردد.

جدول (1-1)سابقه و پيشينه ي تحقيق
مقاله/پايان نامه
سال
نويسنده /
نويسندگان
موضوع پژوهش
نتايج پژوهش
منابع
بررسي و سنجش اسپرال و پيامدهاي آن بر كيفيت زندگي
2002
Reid Ewing, Pendall , Chen
اينان كوشيده اند تا اسپرال ، و پيامدهاي آن را بر كيفيت زندگي، اندازه گيري كنند . در تحقيق مذكور اسپرال ، توسعه مسكوني كم تراكم همراه با نواحي اداري و تجاري و مسكوني كاملاً جدا از يكديگر، و همچنين ضعف مراكز فعاليت و محدوديت انتخاب ها در مسيرهاي سفر تعريف شده اند. مجموعه اين عوامل از 22 متغير شكل گرفته كه هر يك نشانگر ويژگي هاي اسپرال است . از طريق همين متغيرها و عوامل به دست آمده، اسپرال در 101 منطقه شهري در امريكا اندازه گيري شده است .
نتايج نشان مي دهند كه شهرريورسايد كاليفرنيا با نمره 14.22بيشترين ميزان اسپرال را داشته است، و شهر نيويورك كمترين ميزان را. اين ويژگي ها در قالب چهار عاملِ قابل سنجش و اندازه گيري، عبارت بوده اند از:
تراكم مسكوني؛تركيب همسايگي واحدهاي مسكوني، اشتغال و خدمات (اختلاط كاربري ها)؛توان مراكز فعاليت و مركز شهر؛دسترسي شبكه معابر

Ewing et al., 2002, 2- 31
كيفيّت محيطي شهر و شکل ناموزون شهري در شهر بابلسر
????
عزت ا… قنواتي ، آزاده عظيمي ، امين فرجي ملايي
هدف اين مقاله،‏ درواقع بررسي و تحليل كيفيّت محيط زندگي در ارتباط با رشد ناموزون شهري در شهر بابلسر است. روش اين مقاله توصيفي ـ تحليل بوده و براي تبيين و تشريح موضوع مورد نظر از دو روش اسنادي و ميداني و نيز،‏ گردآوري داده‌هاي مورد نياز استفاده شده است. براي تعيين نوع شکل رشد شهر از روش آنتروپي شانون استفاده شده و در ارتباط با سنجش كيفيّت محيط زندگي داده‌هاي به‎دست آمده در مطالعه‎ي پرسش‎نامه‌اي با استفاده از نرم‎افزار SPSS در چارچوب آزمون T،‏F و ضريب همبستگي پيرسون مورد تحليل قرار گرفته شده است.
نتايج پژوهش نشان‎دهنده‎ي اين است که شهر بابلسر طيّ دهه‌هاي پس از انقلاب داراي رشد پراکنده بوده که بيشتر كيفيّت محيط زندگي در اين محلّه‎ها،‏ شکل گرفته از كيفيّت محيط زندگي در ساير محلّه‎هاي پايين‎تر ديگر است. از سويي،‏ نتايج حاکي از آن است که بين دو متغيّر رشد ناموزون شهر و كيفيّت محيط زندگي،‏ همبستگي بالايي وجود دارد.
امين فرجي ملايي و همکاران،1391
شهر فشرده تئوري در مقابل عمل (مورد مطالعه، شهر آمل)
1390
عامر نيك پور
سنجش ميزان پراكنش و فشردگي شهر آمل و شناخت الگوي رشد كالبدي شهر از روش ها و از مدل هاي كمي مانند ضريب آنتروپي شانون، مدل هلدرن، شاخص تمركز هرفيندال، ضريب اختلاف (V.C) و تحليل تراكم شهر در دوره هاي مختلف استفاده شد. براي تحليل الگوي فضايي پارامترهاي رشد شهري از تكنيك اتوكروليشن فضايي استفاده شد. از ميان مدل هاي مختلف تكنيك اتوكروليشن فضايي از آماره موران استفاده شد كه يكي از بهترين معيارها براي اندازه گيري به حساب مي آيد. اين آماره اتوكوروليشن هاي قوي و ضعيف پارامترهاي گسترش شهر آمل طي سال هاي 1375-1385 را مورد اندازه گيري قرار داد. سرانجام براي مشاهده و شناسايي بيشتر الگوهاي فضايي، با استفاده از آماره عمومي G كه يكي ديگر از روش هاي اتوكوروليشن فضايي محسوب مي شود ، نقشه هاي(H0t spot) و(Cold spot) در محيط Arc Gis تهيه گرديد
نتايج به دست آمده از اين پژوهش نشان مي دهد كه شهر آمل در طول 40 سال اخير تحت تإثير الگوي اسپرال قرار داشته است، اما در دهه اخير با كاهش سرعت پراكنش، به تمركز در نواحي داخلي شهر گرايش پيدا نموده، كه اين امر شكل گيري بافت هاي متراكم را به دنبال داشته است. همچنين با سنجش ميزان پايداري در بافت فشرده، مشخص شد روابط معناداري ميان مؤلفه ها، معيارها و گويه هاي مرتبط با پايداري در مقياس محله اي وجود دارد. از ميان مؤلفه ها و معيارهاي تعريف شده، مولفه و معيارهاي اجتماعي نقش بيشتري در پايداري فرم فشرده بر عهده دارند. همچنين در تحليل استراتژيك صورت گرفته نيز مشخص شده كه راهبردهاي توسعه براي پايداري فرم فشرده از نوع ST يا استراتژي تنوع بوده، كه هدف آن تأكيد بر نقاط قوت دروني به دنبال از بين بردن تهديدهاي بيروني است .
نيک پور 1390

معيارهاي ارزيابي كيفيت زندگي شهري در مراكز شهري مورد مطالعه : مركز شهر خرم آباد
1385
افشين كوكبي
به منظور اولويت بندي معيارها و زيرمعيارهاي موردنظر و هم چنين مشخص كردن جايگاه مركز شهر خرم آباد در سلسله مراتب مراكز شهري به لحاظ سطح زندگي، از روش فرايند تحليل سلسله مراتبي (مقايسه دودويي معيارها) جهت اتخاذ تصميم نهايي ا ستفاده شده است.
نتايج مطالعات و ارزيابي بيانگر قرار داشتن مركز شهر خرم آباد در رده مراكز شهري با كيفيت زندگي شهري پايين بوده است.

کوکبي 1385
سنجش كيفيت ذهني زندگي در نواحي شهري(مطالعه موردي: شهر نورآباد، استان لرستان
1390
احمد خادم الحسيني و حسين منصوريان ، محمدحسين ستاري

داده هاي مورد نياز با استفاده از پيمايش خانوارهاي شهري در شهر نورآباد جمع آوري شده است. روش هاي آماري از قبيل تحليل عاملي، تحليل رگرسيون چندگانه، تحليل واريانس يك طرفه و آزمون T براي سنجش كيفيت زندگي و تحليل و ارزيابي روابط آن با برخي از خصوصيات فردي استفاده شده است.
نتايج حاصله نشان مي دهد، حدود 9.7 درصد پاسخگويان در شهر نورآباد به طور كامل از كيفيت زندگي خود راضي و حدود 2.3 درصد كاملاً ناراضي هستند. حدود 88 درصد پاسخگويان نيز داراي ميزان رضايتي بين اين دو حد بالا و پايين هستند. علاوه بر اين درک شده كه كيفيت زندگي مفهومي چند بعدي است كه توسعه كالبدي، رضايت از امكانات، سرمايه اجتماعي، بهزيستي ذهني، محيط محلي و آرامش شهري ابعاد آن را در شهر نورآباد تشكيل مي دهند و عامل بهزيستي نيز حدود 35 درصد تغييرات آن را تبيين مي كند.
احمد خادم الحسيني و همكاران1390
سنجش کيفيت محيط سکونت در شهرک اکباتان تهران
1389
مجتبي رفيعيان و فرزين امين صالحي؛ علي اکبر تقوايي

روش انجام اين تحقيق بر‌مبناي تکنيک تحليل رگرسيوني چند متغيره سلسله مراتبي استوار بوده و مدل استفاده شده در فرايند تحليل نيز به مدل تجربي سنجش کيفيت محيط سکونت موسوم است. اين مدل داراي ساختاري سلسله مراتبي بوده و متشکل از معيارها و ج‍‍زء معيارهايي است که در سطوح مختلف آن قرار مي‌گيرند. در اين ميان جزء معيارهاي سطح آخر مدل، مبناي تنظيم پرسشنامه ي تحقيق قرار گرفت و بر اساس ميزان رضايت‌مندي يا نارضايتي ساکنان محيط مورد نظر امتيازدهي شدند.
سطح کيفي سکونت در محدوده مطالعه شده (شهرک اکباتان) در حد متوسطي (598/21) ارزيابي و وجود رابطه معنا‌دار (05/0 P) بين معيارها و جزء معيارهاي واقع در سطوح مختلف مدل با متغير وابسته کيفيت محيط سکونت تأييد شد.
مجتبي رفيعيان و همكاران1389
“ارزيابي توزيع فضايي كيفيت زندگي در مناطق روستايي (مطالعه موردي: بخش مركزي شهرستان دلفان)”
1390
عبدالرضا ركن الدين افتخاري و احدالله فتاحي ، مجتبي حاجي پور
روش تحقيق از نوع توصيفي- تحليلي است. به منظور تجزيه و تحليل داده هاي حاصل از عمليات ميداني، از دو روش آمار توصيفي و استنباطي (آزمون t، تحليل واريانس) استفاده شده، و سپس نرم افزار GIS براي نشان دادن توزيع فضايي به كار رفته است. جامعه آماري در اين پژوهش، مجموعه روستاهاي بخش مركزي شهرستان دلفان است با جمعيت ????? نفر در قالب ????? خانوار. روش نمونه گيري در اين پژوهش خوشه اي چندمرحله اي است كه براساس تخصيص متناسب ?? روستا انتخاب شده است. براي تكميل پرسشنامه ها ??? نفر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی کرامت انسان، امام صادق، رفق و مدارا Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی امام صادق، رفق و مدارا، کرامت انسان