پایان نامه با کلید واژگان فرم فشرده، توسعه شهر، اوقات فراغت

دانلود پایان نامه ارشد

ر تسهيل در پياده روي و دوچرخه سواري و همچنين استفاده از حمل و نقل عمومي بسيار مفيد خواهد بود .
واضح است براي ترويج شهرهاي جمع و جور و تحرک شهري پايدار بايد نقش کاتاليزور در يکپارچه سازي حمل و نقل شهري و از بين بردن موانع به همراه ارائه چارچوب هاي حقوقي و مالي براي تشويق تصميم گيرندگان محلي به عمل آورد5.
در حال حاضراثرات زيست محيطي ناشي از پراکندگي مراکز شهري مانند تبديل اکوسيستم هاي طبيعي، از دست دادن زمين هاي کشاورزي، تکه تکه شدن زيست گاه هاي طبيعي. نيازمند برنامه هاي موثر فضايي براي تقويت و کنترل رشد و توسعه شهرها و حفظ عملکرد اکوسيستم مي باشدLihuang ,et.al,2009:20-23)).
بنابراين تحقيق حاضر با رويكردي نو با تاثير فرم شهر بر كيفيت زندگي شهروندان در صدد راه حل و چاره انديشي هاي نوين براي سنجش كيفيت زندگي محلات مختلف شهر بوده و باشناسايي كمبودها و نابرابريهاي محله هاي شهر، مديريت شهري را در ارائه ي بهترين فرم شهري با حداكثر خدمات ياري دهد.
1-5- فرضيه هاي تحقيق
فرضيه اصلي
– به نظر مي رسد بين فرم فشرده و پراکنده در كيفيت زندگي شهروندان رابطه معناداري وجود دارد .
فرضيات فرعي تحقيق
1- به نظر مي رسد بين فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدي کيفيت زندگي شهري تفاوت وجود دارد.
2- به نظر مي رسد بين فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کيفيت زندگي شهري تفاوت وجود دارد.
3- به نظر مي رسد بين فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعي کيفيت زندگي شهري تفاوت وجود دارد.
4- به نظر مي رسد بين فرم فشرده و پراکنده دربعدمحيطي کيفيت زندگي شهري تفاوت وجود دارد.
5- به نظر مي رسد بين فرم فشرده و پراکنده دربعد نگرش کيفيت زندگي شهري تفاوت وجود دارد.
6- به نظر مي رسد بين فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادي کيفيت زندگي شهري تفاوت وجود دارد.
1-6- اهداف تحقيق
هدف كلي اين پژوهش ،تاثير فرم كالبدي شهر بر كيفيت زندگي شهروندان در محلات شهر ساري مي باشد . و در اين راستا اهداف فرعي نيز به قرار زير تعيين مي گردد .
– شناسايي الگوهاي توسعه شهري رايج دنيا و ارائه بهترين فرم بر پايه توسعه پايداربدون توسعه پيرا شهري
– شناسايي الگوي کنوني توسعه شهر ساري وسنجش عملكرد آن در ارتقاء كيفيت زندگي شهروندان
– ارائه روش مناسب در جهت بومي سازي فرم مناسب شهري مرتبط با كيفيت زندگي .
– استفاده بهينه از فضا هاي خالي شهري جهت كاهش تخريب منابع طبيعي واقع در محدوده شهر.
– تبيين تكنيك هاي نو در كاهش اثرات نامطلوب فرم شهري بر كيفيت زندگي شهروندان.
– بكارگيري و بسط فرم مناسب شهري با هدف ارتقاء شاخص هاي كيفيت زندگي.
1-7- روشهاي تحقيق
روش تحقيق در اين مطالعه، به لحاظ هدف كاربردي است و به لحاظ روش شناسي از نوع توصيفي -تحليلي است كه در آن ضمن توصيف وضع موجود محلات مورد نظر ، مجموعه متغيرهاي تحقيق مورد بررسي قرار خواهد گرفت.فرم هاي نوين شهري از جمله كم تراكم (پراكنده ،گسترده) و پرتراكم( فشرده)مورد بررسي قرار گرفته و ضمن شناسايي فرم موجود شهر ،مجموعه شاخص هاي كيفيت زندگي (کالبدي ، اجتماعي ، زيست محيطي ،اقتصادي ،نگرش و حمل ونقل) مورد بررسي قرار خواهد گرفت .
در اين رابطه از جمله شاخص هاي اين تحقيق عبارتند از:
سرانه فضاي سبز، وضعيت شبكه معابر و دسترسي ها، سرانه خدمات عمومي شامل آموزشي، بهداشتي، درماني، تفريحي و گذران اوقات فراغت، فرهنگي، وضعيت كالبدي ساختمانها و سازه ها، منظر شهري، دفع آبهاي سطحي ، توزيع آب آشاميدني، آلودگي هوا، آلودگي صدا، دفع فاضلاب خانگي، دفع و جمع آوري زباله ها، نظافت عمومي معابرو فضاهاي عمومي و… وشاخص هاي كيفيت زندگي نيز برمبناي دو الگوهاي جديد توسعه شهري، شهر پراكنده و شهر فشرده تعيين مي شود . در اين رابطه هريك از الگوهاي شهري بر اساس شاخص هاي كيفيت زندگي بحث و بررسي مي گردد .
1-8- قلمرو تحقيق (زماني،مکاني،موضوعي):
قلمرو زماني اين تحقيق عمدتا بر تحولات شهري ساري با تاکيد بر دردو دهه ي اخير مي باشد.
قلمرو مکاني اين پژوهش شهر ساري به عنوان نمونه مورد مطالعه بخصوص حاشيه هاي رو به بيرون با تاکيد بر محدوده هاي نوساز چند سال اخير ونمونه اي از محلات آپارتماني و يک نمونه ازبخش مرکزي شهروبافت قديم راشامل مي گردد.
قلمرو موضوعي آن نيز مبتني بر تاثير فرم کالبدي شهر برکيفيت زندگي با تاکيد بر شاخص هاي کالبدي، اجتماعي ،اقتصادي، محيطي،نگرش وحمل و نقل مي باشد .

1-9- روش و ابزار گرد آوري اطلاعات
جهت دستيابي به اهداف تحقيق، از روشهاي پيمايشي ( روش زمينهيابي با هدفهاي توصيفي، اکتشافي) و روش توصيفي و تحليلي از طريق بررسي و تحليل آثار مورد مطالعه استفاده شده است. با توجه به اطلاعات ثانوي موجود به بررسي چگونگي تاثير فرم کالبدي شهربر کيفيت زندگي رامورد مطالعه خواهيم پرداخت دراين پژوهش از روش تحقيق کاربردي استفاده خواهد شد.
1-9-1-روش كتابخانه اي واسنادي : شامل مراجعه به كتابخانه و استفاده از مقالات معتبر فارسي و انگليسي و جهت تهيه و ثبت اطلاعات در زمينه پژوهش از روش فيش برداري استفاده گرديد .
1-9-2 – روش ميداني : به منظور مطالعه و شناخت فرم شهر و بازديد از محلات مورد استفاده قرار مي گيرد . اين بررسي پيمايشي مي تواندبه صورت مصاحبه و پرسشنامه صورت پذيرد بدين ترتيب از مصاحبه به منظور كسب اطلاعات دقيق از موقعيت محلات وتاثير آن برروي ميزان رضايتمندي ساكنان آن از طريق حضور در محل انجام خواهد شد .
ازپرسشنامه به منظور كسب اطلاعات لازم ازتاثير فرم شهر بر كيفيت زندگي ساكنان آن با توجه به مولفه هاي مورد نظر ،استفاده مي گردد. و با حضور در محل توسط كليه ي شهروندان تكميل و جهت بررسي اجمالي جمع آوري مي گردد .
پرسشنامه يكي از ابزار رايج تحقيق و روش مستقيم براي كسب داده هاي تحقيق است . اين ابزار، مجموعه اي از سوالات چند گزينه اي(سوالات بسته ) و سوالات باز است كه پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را ارا ئه مي دهد .پاسخ هاي دريافتي نيز دادة مورد نظر پژوهشگر را تشكيل مي دهد.
ساختار پرسشنامه اين تحقيق از سه قسمت تشكيل شده است . ضمن تقدير و تشكر ازپاسخ دهندگان هدف پرسشنامه تقديمي بيان شده است؛ سوالات بر اساس ابعاد کالبدي،زيست محيطي ،اقتصادي ، نگرش،اجتماعي و حمل و نقل ازشاخص هاي کيفيت زندگي تدوين گرديده است .
1-10- روش تجزيه و تحليل
در اين پژوهش تجزيه و تحليل آماري به دو روش توصيفي و استنباطي مي باشد .
در روش توصيفي، داده ها رادر قالب نمودار ، شكل و جدول خلاصه نموده و روش هاي خلاصه كردن نيز در قالب شاخص هايي مانند : ميانگين ،انحراف معيار ،واريانس و … مي باشد .
روش استنباطي: روشي است كه نتايج حاصل از يك نمونه ، قابل تعميم به كل جامعه باشد . در اين روش به كمك نرم افزار spss از آزمون هاي مختلف از جمله Tمستقل، تحليل واريانس ،آزمون توکي و آزمون LSDاستفاده مي شود .
1-1 1- جامعه آماري و روش نمونه گيري
1-11-1-جامعه آماري
جامعه آماري در اين تحقيق از كليه ي سرپرستان خانوار اعم از زن و مرد ساكن در سطح شهرساري مي باشد . هريك از اين افراد به عنوان واحد مشاهده و سنجش انتخاب و پرسشنامه از طريق آنان تكميل مي گردد. در اين پژوهش از روش نمونه گيري خوشه اي و چند مرحله اي استفاده مي شود .به طوري كه از مناطق چهار گانه ي شهري نمونه ها راانتخاب نموده و سپس از ميان هر يك از اين نواحي شهري به صورت تصادفي يك محله را انتخاب نموده سپس چند بلوك مسكوني رابه طورتصادفي به عنوان نمونه انتخاب و مورد پرسش قرار مي دهيم .چهارمحله را از حاشيه ي شهر انتخاب ونمونه ي پنجم از مناطق آپارتمان نشين وحاشيه ي بخش مرکزي وبافت قديم و نمونه ي ششم را از هسته ي مرکز ي شهر وبافت قديم انتخاب مي نماييم . بايد در نظر داشته باشيم که نمونه هابه صورت تصادفي انتخاب مي شوند.
بدين ترتيب براساس سرشماري 1389وآخرين تقسيمات شهري:
کد 1 – 1 با مساحتي حدود42 هکتار با جمعيت 1969 نفر ، کوي برق واقع دربلوارخزر
کد 1-6-2با مساحتي حدود51هکتار با جمعيت 5534نفر، محله ي ميرزازماني واقع درخيابان فرهنگ
کد 3-2-3 با مساحتي حدود 21هکتار با جمعيت 9763 نفر، محله ي صاحب زمان واقع در بلوار کشاورز
کد 4-4-2 با مساحتي حدود 36 هکتار با جمعيت 3987 نفر، کوي شهيد قاسمي واقع در بلوار امام رضا
کد 3-4-1با مساحتي حدود63 هکتاربا جمعيت 2332نفر، محله ي ارم واقع در بلوار پاسداران
کد 4-5با مساحتي حدود 20 هکتار با جمعيت 2804 نفر، محله ي قليچ در مرکز شهر انتخاب گرديد .
قابل ذکر است ، واحدتحليل ،سرپرست خانوار تعيين گرديد.
1-11-2- روش نمونهگيري:
همانطور که ميدانيم در تحقيق، نمونه به زير مجموعهاي از جامعه آماري گفته مي شود كه اطلاعات و دادههاي آماري آن بعنوان جايگزيني براي اطلاعات و دادههاي آماري كل جامعه گردآوري، بررسي و تجزيه وتحليل ميشود (عزتي، 1376: 23).

1-11-2-1- اعتبار وپايايي:
تحليل اعتبار و پايايي فرايند اصلاح و بهبود مقياسها و براي حصول اطمينان از دقت و ثبات سنجش آنها است.
– اعتبار:
براي حصول اطمينان از دقت مقياس و سنجش روشهاي مختلفي وجود دارد .يکي از روشهاي سهل الوصول تعيين اعتبار صوري مقياس است .در اين پژوهش پرسشنامه پس از طرح سوالات در اختيار خانوارهاي ساكن در بافت پيراموني قرار ميگيرد و نظرات آنها اخذ ميگردد.بدين شکل اعتبار صوري و محتوايي گويهها فراهم ميشود.
– پايايي:
در بحث پايايي ساده ترين تعريف آن عبارت است از ميزان همساني نتايج مکرر که اين امر قابليت اعتماد و ثبات تحقيق را ميرساند.
براي سنجش صحت پايايي و اعتبار پرسشنامه ي تحقيق ابتدا 30 پرسشنامه در محلات توزيع گرديد و پس از تائيد پايايي و روايي آن ،اقدام به توزيع کليه ي پرسشنامه ها در محلات نمونه توسط پژوهشگر صورت گرفت .

2-11-2-2- تعيين حجم نمونه آماري:
منظور از نمونه آماري تعداد کل عناصر موجود در نمونه ميباشد. در مقابل حجم جامعه آماري شامل مجموعه عناصر موجود در جامعه آماري است که مبناي محاسبه در نمونهگيري ما محسوب ميشود ( ساروخاني، 157:1385).
جهت تعيين حجم نمونه از روش آماري كوكران بهره گيري مي شود .
فرمول حجم نمونه (1)
در اين فرمول:
n = حجم نمونه ، N= تعداد کل جامعه آماري (293212)، t2 = درصد احتمال صحت گفتار( 1.96 )،
p = احتمال وجود صفت( 0.7 )q = احتمال عدم وجود صفت( 0.3)، d2 = خطاي نمونه گيري ( 0.05 )
محلات منتخب طبق آخرين نقشه ي موجود از محلات ساري درطرح تفصيلي 1379 ،نقشه ي شماره ي ( 4-1)از کدهاي زير انتخاب گرديده و براساس داده هاي آماري طرح جامع 1389 شهرساري واطلاعات جمعيتي از شش محله ي موردمطالعه ،تعداد نمونه ها نيز به شرح ذيل مشخص گرديدند .
کد 1-1 کوي برق 68 نمونه
کد3-4-1 کوي ارم 60 نمونه
کد5-4 قليچ 58 نمونه
کد4-4-2 کوي شهيد قاسمي 78 نمونه
کد 3-2-3 صاحب الزمان 63نمونه
کد 4-6-2 ميرزا زماني 58 نمونه انتخاب گرديد.
قابل ذکراست که تعداد 385 نفر از سرپرستان خانوار از زير گروه مذکور مورد تحليل و تفسير قرار گرفتند .

مقدمه
در فصل حاضرابتدا به بررسي فرم هاي گوناگون شهري پرداخته وسپس براساس جديد ترين پارادايم هاي توسعه شهري،توجه به اصول مهم توسعه ي پايداروکيفيت زندگي بهترين شکل شهري حاضررا از منظر انديشمندان بزرگ جهان معرفي مي نماييم .
2-1-1- کالبد
کالبددر لغت به معناي پيکر ودرمحتوا به روابط اقتصادي و اجتماعي در فضاگفته مي شودو بدليل سه بعدي بودن ،تعريف كننده فضا نيز مي باشد . اما در اصطلاح شهر سازي به فيزيک شهر، آنچه که در شهر شکل يافته و همانا توده هاي ساختماني اطلاق مي گردد( مركز مطالعات و تحقيقات شهر سازي و معماري ،1370 : 34).
در بياني ديگرمي توان به چگونگي استقرار فضايي پديده ها در ارتباط با يكديگر و تاثير عوامل طبيعي ،اقتصادي ،فرهنگي و … برآن در جهت سهولت حيات شهري را كالبد تعريف نمود (پور احمد ،1370 : 11).
2-1-2-

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی امام صادق، حکمت و فلسفه، ناخودآگاه Next Entries پایان نامه با کلید واژگان توسعه شهر، اوقات فراغت، منظر مصنوع