پایان نامه با کلید واژگان فرایند پژوهش، قابلیت اعتماد، بهداشت و سلامت، دانش آموزان دختر

دانلود پایان نامه ارشد

ل ……………………………………… 192
جدول 4-36 : ضرايب همبستگي سؤالات فرم پدر مقياس رابطة ولي – فرزندي با نمرة كل سؤالات همراه شاخصهاي توصيفي در صورت حذف سؤال ……………………………………… 193
جدول 4-37 : مقدار KMOو نتيجة آزمون كرويت بارتلت براي فرم مادر مقياس رابطة ولي- فرزندي ……………………………………………………………………………………………………………. 194
جدول 4-38 : مقدار KMOو نتيجة آزمون كرويت بارتلت براي فرم پدر مقياس رابطة ولي- فرزندي ……………………………………………………………………………………………………………. 195
جدول 4-39: شاخص هاي آماري بدست آمده با استفاده از روش مؤلفه هاي اصلي براي فرم مادر مقياس رابطة ولي- فرزندي ………………………………………………………………………….. 195
جدول 4-40: شاخص هاي آماري بدست آمده با استفاده از روش مؤلفه هاي اصلي براي فرم پدر مقياس رابطة ولي- فرزندي ……………………………………………………………………………. 196
جدول 4-41: ماتريس عاملي دوران يافتة فرم مادر مقياس رابطة ولي- فرزندي …………… 199
جدول 4-42: ماتريس عاملي دوران يافتة فرم پدر مقياس رابطة ولي- فرزندي ……………. 200
جدول 4-43 : ميانگين و انحراف استاندارد نمرات مقياس رابطة ولي- فرزندي در كل نمونه 201

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار4-1: نمودار اسكري جهت تعيين تعداد عاملها در مقياس رضايت از ارتباط با مادر 143
نمودار4-2: نمودار اسكري جهت تعيين تعداد عاملها در مقياس رضايت از ارتباط با پدر 144
نمودار4-3: مقايسة فراواني نمرات آزمودنيها با توزيع نرمال در مقياس رضايت از ارتباط با پدر ……………………………………………………………………………………………………………………… 167
نمودار4-4: مقايسة فراواني نمرات آزمودنيها با توزيع نرمال در مقياس رضايت از ارتباط بامادر ……………………………………………………………………………………………………………………… 168
نمودار4-5: مقايسة فراواني نمرات آزمودنيها با توزيع نرمال در مقياس رابطة ولي- فرزندي (فرم پدر) ……………………………………………………………………………………………………………….. 169
نمودار4-6: مقايسة فراواني نمرات آزمودنيها با توزيع نرمال در مقياس رابطة ولي- فرزندي (فرم مادر) ………………………………………………………………………………………………………………. 169
نمودار4-7: فراواني ميزان تحصيلات پدر به تفکیک موقعيت جغرافيايي ……………………. 177
نمودار4-8: فراواني ميزان تحصيلات مادر به تفکیک موقعيت جغرافيايي …………………… 178
نمودار4-9: فراواني ميزان تحصيلات پدر به تفکیک شاخة تحصيلي …………………………. 179
نمودار4-10: فراواني ميزان تحصيلات مادر به تفکیک شاخة تحصيلي ………………………. 179
نمودار4-11: فراواني شغل پدر به تفکیک موقعيت جغرافيايي ………………………………….. 180
نمودار4-12: فراواني شغل مادر به تفکیک موقعيت جغرافيايي …………………………………. 181
نمودار4-13: فراواني شغل پدر به تفکیک شاخة تحصيلي ……………………………………….. 182
نمودار4-14: فراواني شغل مادر به تفکیک شاخة تحصيلي ……………………………………… 183
نمودار4-15: فراواني معدل ترم گذشتة دانش آموز به تفکیک موقعيت جغرافيايي ……….. 184
نمودار4-16: فراواني معدل ترم گذشتة دانش آموز به تفکیک شاخة تحصيلي …………….. 185
نمودار 4- 17 : فراواني پاسخها در مقياس ليكرت بخش انتظار ( دوست دارم اينگونه باشد) در شش سؤال پرسشنامة مادر ………………………………………………………………………………….. 190
نمودار 4- 18 : فراواني پاسخها در مقياس ليكرت بخش انتظار ( دوست دارم اينگونه باشد) در شش سؤال پرسشنامة پدر …………………………………………………………………………………… 191
نمودار4-19: نمودار اسكري جهت تعيين تعداد عاملها در فرم مادر مقياس رابطة ولي- فرزندي……………………………………………………………………………………………………………. 198
نمودار4-20: نمودار اسكري جهت تعيين تعداد عاملها در فرم پدر مقياس رابطة ولي- فرزندي……………………………………………………………………………………………………………. 198

1-1 ) مقدمه:
ارتباط بین والدین و نوجوانان اهمیت زیادی دارد اما یک سلسله تغییرات طبیعی که در سن بلوغ1 روی می دهد، موجب می گردد تا کارایی و میزان این ارتباطات کاهش یابد. (فونتنل2، ترجمه حاجي زاده،1381)
والدینی که دارای فرزند دبیرستانی هستند (سنین پانزده تا هجده سال)، با مسائل گوناگون روبرو می شوند. بخش عمده ای از این مسائل، از عدم برقراری رابطۀ انسانی با نوجوان ناشی می شود. نوجوان در مرحلۀ خاصی از گسترۀ رشد به سر می برد و باید با شناخت و آگاهی با او برخورد کرد. از سوی دیگر خانواده هایی که نسبت به نقشها، وظایف و مسئولیتهای خود بیشتر آگاهی دارند، بهتر می توانند با فرزندانشان رابطه برقرار کنند و دورۀ حساس و پرانرژی نوجوانی را به طریق مطلوب هدایت نمایند. (به پژوه، 1378)
تغییر در توانایی های شناختی و زیستی نوجوان در نحوۀ نگرش وی نسبت به قوانین و نظم موجود در خانواده تأثیر می گذارد و به انتظارات جدیدی در وی منجر می شود. کالینز3 (1990) تغییرات حاصل در انتظارات فرزند- والدین از یکدیگر را در دوران نوجوانی منبع مهم تضاد در خانواده قلمداد می کنند. لارسن، لامپمن و پتریاتیس4 (1989) اظهار می دارند که در دوران نوجوانی حدود مسئولیت نوجوان بسیار مبهم است. ممکن است نوجوان خواهان مشارکت بیشتر در فعالیتها و تصمیم گیری های خانواده بوده و انتظار داشته باشد که نحوۀ روابط او با والدین تغییر کند. اگر والدین نسبت به این امر بی اعتنا باشند و انتظارات نوجوان را نادیده انگارند، موجبات افزایش تضاد در خانواده و نگرش منفی نسبت به والدین در نوجوان فراهم می شود.
1-2 ) بیان مسأله و اهداف:
فراهم نبودن شرائط تربيتي مناسب ، عدم آشنائي اوليا و مربيان با نيازها و ويژگيهاي نوجوان و کودکي مشکل‌دار علل اساسي بوجود آمدن مشکلات دوران نوجواني هستند. با توجه به اينکه اين دوره از اهميت شايان توجهي در زندگي آينده و بزرگسالي فرد برخوردار است و بسياري از انتخابها و تصميمها در اين دوران انجام مي‌شوند، پيشگيري از بروز مشکلات و درمان آنها به توجه و تاکيد فراواني نياز دارد. شناخت اين مشکلات و ارضای خواستهای طبیعی نوجوانان، بعد از شناخت ويژگيها و نيازهاي مرحله نوجواني اولين گام مؤثر در کمک به نوجوان براي داشتن يک مرحله رشدي سالم و تأمین بهداشت و سلامت روانی وی مي‌باشد.
نقش اصلی متخصصان بالینی که به سنجش روانی می پردازند، پاسخگویی به پرسش های اختصاصی و کمک به تصمیم گیری های مناسب است. برای تحقق این نقش، متخصصان بالینی باید دامنۀ گسترده ای از داده ها را هماهنگ و زمینه های گوناگون اطلاعات را مورد توجه قرار دهند. آزمون ها یکی از روش های گردآوری داده ها هستند. نقش متخصص بالینی که به اجرای سنجش روانی می پردازد، همان نقش متخصص رفتار انسانی است که باید با فرایندهای پیچیده روبرو شود و نمرۀ آزمون را در بافت زندگی شخص درک نماید. همان گونه که وودی5 (1980) گفته است: “سنجش بالینی جهت گیری فردی دارد، اما همواره هستی اجتماعی را مورد توجه قرار می دهد، هدف آن معمولاً کمک به شخص است تا بتواند مشکلات خود را حل کند.” (فتحی آشتیانی، 1388)
در این راستا این پژوهش با هدف كلي ساخت و استاندارد سازي ” مقياس سنجش رضایت از ارتباط نوجوان با والدين” از ديدگاه نوجوان و اهداف ويژه زیر شکل گرفته است:
مقايسه ميزان رضایت از ارتباط دانش آموزان دبيرستاني شهر تهران بر اساس متغير جنسيت .
مقايسه ميزان رضایت از ارتباط دانش آموزان دبيرستاني شهر تهران بر اساس متغيرموقعيت جغرافيايي محل تحصيل.
مقايسه ميزان رضایت از ارتباط دانش آموزان دبيرستاني شهر تهران بر اساس متغير شاخه تحصیلی
.مقايسه ميزان رضایت از ارتباط دانش آموزان دبيرستاني شهر تهران در رابطه با پدر و مادر.
1-3 ) ضرورت تحقیق:
عدم کفایت پرسشنامه های موجود در زمینۀ مورد نظر در داخل و خارج، ضرورت اولية ساخت اين مقياس مي باشد. حتي در صورت وجود مقياسهاي خارجي، با توجه به تأثير شرايط فرهنگي و اجتماعي هر كشور در نوع نيازها و انتظارات انسانها، ساخت مقياسهاي داخلي از نيازهاي جامعه احساس مي شود.
همچنين از ضرورتهاي زير جهت اجراي اين پژوهش مي توان نام برد:
– ساخت مقیاسی در این زمینه، با توجه به تغییر انتظارات نوجوان در طول برهه های زمانی و با توجه به تفاوتهای فردی در رضایتمندی از روابط خانوادگی ( با اندازه گیری فاصله نظر و انتظار).
– ساخت مقیاسی در این زمینه، با قابلیت زمینه یابی مقطعی و اجرای گروهی در مدارس جهت تشخیص مشکلات خانوادگی دانش آموزان و کوشش در رفع آن.
– بررسی و تحلیل مشکلات ارتباطی نوجوانان با والدین در زمان حاضر.

1-4 ) سؤالات اصلی تحقیق:
1) آيا مقياس ساخته شده از پايايي قابل قبولي برخوردار است؟
2) آيا مقياس ساخته شده از روایی قابل قبولي برخوردار است؟
3) نرم یا هنجار مناسب برای تشخیص اختلال در روابط چیست؟
در صورت قابل قبول بودن روايي و پايايي:
4) آيا ميزان رضایت از ارتباط دانش آموزان دبيرستاني با والدين در دانش آموزان دختر و پسر متفاوت است؟
5) آيا ميزان رضایت از ارتباط دانش آموزان دبيرستاني با والدين در موقعيتهاي جغرافيايي مختلف متفاوت است؟
6) آيا ميزان رضایت از ارتباط دانش آموزان دبيرستاني با والدين در شاخة تحصیلی نظری وکاردانش متفاوت است ؟
7) آيا ميزان رضایت از ارتباط دانش آموزان دبيرستاني با پدران نسبت به مادران متفاوت است ؟
در صورت غيرقابل قبول بودن روايي و پايايي:
مؤلفه هاي مقياس از قبيل: پرخاشگري كلامي يا بدني والدين- آزادي و كنترل- دوست داشتن والدين- و…. با توجه به متغيرهاي چهار گانه فوق چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

1- 5 ) تعریف مفاهیم و اصطلاحات:
آزمون (مقیاس)6 وسیلۀ عینی و استانداردی است که برای اندازه گیری7 و سنجش نمونه ای از حالات، رفتار، معلومات، استعداد، هوش، رغبت و شخصیت فرد یا افراد به کار می رود. اصولاً تبدیل پاسخها به داده ها بخش مهمی از فرایند پژوهش علمی است. پژوهشگر برای تبدیل پاسخها به داده ها یک وسیلۀ اندازه گیری به کار می برد. هر زمان ارزش متغیر بخصوصی را در آزمودنی بخصوصی یا در لحظۀ معینی از زمان معلوم کنیم، گوییم آن متغیر را اندازه گرفته ایم. اندازه گیری شامل قواعدی است برای اختصاص اعداد به چیزها، افراد یا رویدادها به منظور کمی ساختن آنها. به بیان دیگر، هدف اندازه گیری، گردآوری اطلاعات دربارۀ چیز یا فرد معینی است و حاصل کار آن در واقع تعیین اندازه ای از یک خصیصۀ معین بر حسب واحدهای اندازه گیری است که نتایج آن به صورت عدد بیان می شود. ( هومن، 1384)
اعتبار یا پایایی8 یک آزمون به درجۀ ثبات، هماهنگی، قابلیت اعتماد، قابلیت تکرار، پیش بینی پذیری و دقت آن گفته

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان سنجش رضایت، دانش آموزان دختر Next Entries پایان نامه با کلید واژگان روایی محتوا، روابط صمیمی، همسانی درونی، روایی سازه