پایان نامه با کلید واژگان فراواني، بلاکينگ‌ها، توزيع، بلاکينگ‌هاي

دانلود پایان نامه ارشد

(Lupo et al. 2008; Azizi and Khalili 2012). در اين پايگاه اطلاعات وقوع بلاکينگ از جمله تاريخ شروع و پايان آن، دوام روزانه، شاخص وايدنمن و طول جغرافيايي وقوع آن از سال 1968 تا کنون مشخص شده‌اند. با توجه به مختصات جغرافيايي خاورميانه و انطباق آن با نقشه‌هاي همديد تراز 500 هکتوپاسکال مشخص شد که بلاکينگ‌هاي به وقوع پيوسته در طول جغرافيايي 10 تا 70 درجه شرقي نقش مؤثري در گراديان موج‌ها بر روي منطقه خاورميانه ايفا مي‌کنند. همچنين با توجه به کران‌هاي زماني تحقيق حاضر، همه بلاکينگ‌هاي با ضريب وايدنمن بالاي 2 در طي سال‌هاي 2000 تا 2013 که شامل 121 مورد مي‌شدند مورد استفاده قرار گرفتند. از نظر توزيع زماني بلاکينگ‌ها مي‌توان به توزيع فراواني سالانه آنها در طي بازه زماني 2000 تا 2013 و همچنين توزيع فراواني بلاکينگ‌ها در طي 12 ماه سال اشاره کرد که به ترتيب در شکل‌هاي (3–23) و (3–24) ارائه شده‌اند. بر اين اساس مشخص است که بيشترين فراواني وقوع بلاکينگ با 12 و 11 مورد به ترتيب در سال‌هاي 2010 (9/9 درصد) و 2011 (1/9 درصد) ثبت شده است.

شکل (3–22): رخدادهاي فصلي بلاکينگ در نيمکره شمالي به صورت فراواني‌هاي نرمال شده
منبع: سازمان ملي هوا–اقيانوس‌شناسي آمريکا، 2014

به نظر مي‌رسد سري زماني سالانه وقوع زلزله‌ها در دوره 2013–2000 داراي روندي سينوسي بوده است به طوري که طول موج بيشترين و يا کمترين وقوع زماني بلاکينگ‌ها در چرخه‌هايي 6–5 ساله ثبت شده است. از نظر توزيع ماهانه بلاکينگ‌ها نيز مشاهده مي‌شود که کمترين فراواني وقوع بلاکينگ‌ها (کمتر از 4% از کل) در ماه مارس (فروردين) و بيشترين آنها (بيشتر از 14%) در ماه آوريل (ارديبهشت) ديده مي‌شود. بنابراين به لحاظ توزيع ماهانه روند خاصي مشاهده نمي‌شود. توزيع فراواني ميزان دوام روزانه بلاک‌ها در طي 2013–2000 هم نشان مي‌دهد که کمترين و بيشترين دوام بلاکينگ‌هاي مورد مطالعه به ترتيب 5 تا 35 روزه بوده است اين در حالي است که نزديک به 55 درصد بلاکينگ‌هاي مورد مطالعه داراي متوسط دوام 10 روز بوده‌اند (شکل (3–25)). از نظر توزيع مکاني مي‌توان روند وقوع زمين بلاکينگ‌ها را بر مبناي طول جغرافيايي دسته‌بندي کرد. اين دسته‌بندي مکاني در شکل (3–26) نشان مي‌دهد که بيشترين فراواني بلاکينگ‌ها مجموعاً با 46 مورد (حدود 40%) در طول‌هاي جغرافيايي 15 (اروپاي مرکزي) و 50 (محدوده ايران) درجه شرقي رخ داده است. ويژگي‌هاي زماني، مکاني و شاخص فشاري بلاکينگ‌ها در جدول (3–2) ارائه شده است.

شکل (3–23): درصد توزيع فراواني سالانه بلاکينگ‌ها در محدوده مطالعاتي
منبع: آرشيو بلاکينگ‌هاي دانشگاه ميسوري آمريکا، 2014

شکل (3–24): درصد توزيع فراواني ماهانه بلاکينگ‌ها در محدوده مطالعاتي
منبع: آرشيو بلاکينگ‌هاي دانشگاه ميسوري آمريکا، 2014

شکل (3–25): درصد توزيع فراواني دوام روزانه بلاکينگ‌ها در محدوده مطالعاتي
منبع: آرشيو بلاکينگ‌هاي دانشگاه ميسوري آمريکا، 2014

شکل (3–26): درصد توزيع فراواني بلاکينگ‌ها در طول‌هاي جغرافيايي محدوده مطالعاتي
منبع: آرشيو بلاکينگ‌هاي دانشگاه ميسوري آمريکا، 2014

جدول (3–2): فراواني رخداد بلاکينگ‌ها در بازه زماني 2013–2000
شاخص وايدنمن
طول
تاريخ رخداد
رديف
17/4
70
26/01/2000 – 21/01/2000
1
32/2
15
03/05/2000 – 28/04/2000
2
17/2
65
18/05/2000 – 12/05/2000
3
3/2
40
14/10/2000 – 06/10/2000
4
19/3
25
21/10/2000 – 16/10/2000
5
7/2
45
11/11/2000 – 06/11/2000
6
39/2
50
06/05/2001 – 24/04/2001
7
63/2
35
23/07/2001 – 09/07/2001
8
33/3
10
25/10/2001 – 15/10/2001
9
12/3
50
01/12/2001 – 28/11/2001
10
37/2
15
08/04/2002 – 02/04/2002
11
6/2
30
05/05/2002 – 25/04/2002
12
46/3
30
01/06/2002 – 23/05/2002
13
43/2
20
13/06/2002 – 03/06/2002
14
56/2
50
08/08/2002 – 30/07/2002
15
37/2
20
28/08/2002 – 15/08/2002
16
3/4
10
28/01/2003 – 26/12/2002
17
15/3
50
11/02/2003 – 06/02/2003
18
79/4
10
28/02/2003 – 11/02/2003
19
14/3
60
07/04/2003 – 02/04/2003
20
22/4
10
24/04/2003 – 15/04/2003
21
27/2
10
10/06/2003 – 01/06/2003
22
95/2
50
06/11/2003 – 01/11/2003
23
21/4
10
16/11/2003 – 05/11/2003
24
51/3
30
04/12/2003 – 27/11/2003
25
15/2
70
21/12/2003 – 16/12/2003
26
2/2
30
05/01/2004 – 28/12/2003
27
07/3
70
20/01/2004 – 14/01/2004
28
31/2
10
22/04/2004 – 14/04/2004
29
11/3
10
08/05/2004 – 29/04/2004
30
13/3
70
23/05/2004 – 12/05/2004
31
01/2
60
12/07/2004 – 25/06/2004
32
31/2
50
24/07/2004 – 12/07/2004
33
47/2
50
10/08/2004 – 26/07/2004
34
91/2
30
15/09/2004 – 27/08/2004
35
24/2
20
13/11/2004 – 02/11/2004
36
56/3
70
26/11/2004 – 21/11/2004
37
46/3
30
18/03/2005 – 18/02/2005
38
96/2
60
25/05/2005 – 10/05/2005
39
41/2
40
14/08/2005 – 05/08/2005
40
ادامه جدول (3–2)
شاخص وايدنمن
طول
تاريخ رخداد
رديف
72/2
10
01/09/2005 – 18/08/2005
41
16/2
70
23/09/2005 – 17/09/2005
42
95/3
10
16/10/2005 – 04/10/2005
43
24/3
60
23/11/2005 – 17/11/2005
44
09/3
10
07/12/2005 – 27/11/2005
45
32/4
70
23/12/2005 – 18/12/2005
46
67/3
30
10/06/2006 – 30/05/2006
47
4/2
30
25/06/2006 – 18/06/2006
48
33/2
70
11/09/2006 – 06/09/2006
49
88/2
10
18/09/2006 – 10/09/2006
50
55/2
10
28/09/2006 – 21/09/2006
51
64/2
10
20/10/2006 – 09/10/2006
52
15/3
20
06/12/2006 – 26/11/2006
53
8/3
40
31/03/2007 – 20/03/2007
54
37/3
60
24/04/2007 – 18/04/2007
55
1/3
10
05/05/2007 – 25/04/2007
56
18/2
60
08/07/2007 – 02/07/2007
57
49/2
70
18/07/2007 – 11/07/2007
58
63/2
20
11/08/2007 – 05/08/2007
59
22/2
50
22/08/2007 – 16/08/2007
60
3/2
20
13/11/2007 – 24/10/2007
61
78/2
50
14/12/2007 – 04/12/2007
62
52/2
50
01/01/2008 – 26/12/2007
63
29/2
30
23/01/2008 – 14/01/2008
64
99/5
10
09/02/2008 – 31/01/2008
65
04/3
60
01/04/2008 – 26/03/2008
66
29/2
40
11/04/2008 – 03/04/2008
67
69/2
20
15/06/2008 – 27/05/2008
68
3/3
20
08/07/2008 – 29/06/2008
69
44/2
20
10/07/2008 – 02/07/2008
70
02/3
40
03/11/2008 – 26/10/2008
71
62/2
30
20/12/2008 – 12/12/2008
72
96/3
10
03/02/2009 – 29/01/2009
73
59/3
50
27/02/2009 – 15/02/2009
74
88/2
20
21/04/2009 – 09/04/2009
75
49/3
10
03/05/2009 – 23/04/2009
76
28/2
50
19/06/2009 – 11/06/2009
77
02/2
60
02/08/2009 – 23/07/2009
78
04/2
20
12/08/2009 – 03/08/2009
79
76/2
50
20/11/2009 – 12/11/2009
80
ادامه جدول (3–2)
شاخص وايدنمن
طول
تاريخ رخداد
رديف
76/3
20
10/12/2009 – 31/11/2009
81
3
40
11/12/2009 – 01/12/2009
82
34/2
70
18/01/2010 – 04/01/2010
83
25/3
50
07/02/2010 – 01/02/2010
84
38/3
50
14/02/2010 – 09/02/2010
85
68/2
70
26/04/2010 – 19/04/2010
86
76/2
60
11/05/2010 – 29/04/2010
87
08/3
40
24/05/2010 – 02/05/2010
88
44/2
20
30/07/2010 – 04/07/2010
89
5/2
45
16/09/2010 – 31/08/2010
90
83/3
10
19/10/2010 – 09/10/2010
91
03/2
20
04/12/2010 – 29/11/2010
92
69/4
70
16/12/2010 – 11/12/2010
93
73/4
10
22/01/2011 – 19/12/2010
94
46/4
20
09/03/2011 – 01/03/2011
95
38/4
20
23/03/2011 – 16/03/2011
96
77/2
40
12/05/2011 – 04/05/2011
97
27/2
50
02/07/2011 – 22/06/2011
98
4/2
50
27/07/2011 – 20/07/2011
99
13/2
30
24/08/2011 – 17/08/2011
100
95/2
50
21/09/2011 – 08/09/2011
101
65/3
10
03/10/2011 – 28/09/2011
102
26/2
50
16/10/2011 – 08/10/2011
103
38/3
20
29/10/2011 – 20/10/2011
104
99/3
20
20/12/2011 – 31/11/2011
105
69/3
60
12/01/2012 – 06/01/2012
106
61/3
60
29/01/2012 – 17/01/2012
107
02/3
60
20/02/2012 – 11/02/2012
108
58/4
70
09/03/2012 – 31/02/2012
109
86/2
60
19/04/2012 – 13/04/2012
110
15/3
30
02/05/2012 – 27/04/2012
111
68/2
50
22/05/2012 – 15/05/2012
112
57/2
70
03/08/2012 – 17/07/2012
113
68/3
50
20/12/2012 – 08/12/2012
114
89/2
70
08/02/2013 – 01/02/2013
115
52/3
50
14/02/2013 – 08/02/2013
116
76/2
60
08/04/2013 – 02/04/2013
117
51/2
30
23/05/2013 – 06/05/2013
118
36/3
50
07/06/2013 – 25/05/2013
119
72/2
60
05/07/2013 – 21/06/2013
120
51/2
20
21/09/2013 – 06/09/2013
121
3–5– روش تجزيه و تحليل داده‌ها
در پژوهش حاضر تجزيه و تحليل اطلاعات متناسب با داده‌هاي ورودي آن انجام پذيرفته است. يکي از مهمترين روش‌هاي به کار رفته در تجزيه و تحليل اطلاعات، تعيين ناهنجاري113 در سري‌هاي زماني NOAA/NCEP است که براي اين امر و به فراخور نياز از نرم افزارهاي Celementine و Excel استفاده شدند. براي تعيين ناهنجاري داده‌هاي اتمسفري يک منطقه مشخص 1×1 درجه در خاورميانه در بازه‌هاي زماني مشخص يک ماهه، آستانه مقادير دو برابر انحراف معيار از ميانگين (±2δ) در دوره نرمال 30 ساله (2010–1981) مورد توجه قرار گرفت. آستانه مقادير دو برابر انحراف معيار از ميانگين (±2δ) متناظر با مقادير احتمال 5/97 درصد از فراواني تجمعي جامعه زمينه مي‌باشد که در جوامع با تعداد ناهنجاري بيشتر ممکن است معادل مجموع ميانگين با انحراف معيار (μ±δ) متناظر با مقادير احتمال 84 درصد از فراواني تجمعي جامعه زمينه، در نظر گرفته شود (حسني پاک و شرف الدين، 1384: 408). ناهنجاري‌هاي ياد شده معمولاً به صورت يک عملگر در برنامه NASA/Giovanni به صورت پيش‌فرض براي داده‌ها اعمال مي‌گردد. بايد توجه شود که ناهنجاري همواره به طور نسبي سنجيده مي‌شود يعني غيرعادي بودن و ناهنجاري يک خصوصيت نسبت به مبناي جامعه زمينه صورت مي‌گيرد لذا مفهوم ناهنجاري يک بحث صرفاً آماري نبوده و تعابير اکتشافي هم دارد (حسني پاک و شرف الدين، 1384: 423). بحث ناهنجاري متغيرهاي اقليمي علاوه بر جنبه آماري، در توزيع فضايي داده‌هاي مورد مطالعه قابل بررسي خواهند بود. در اين ارتباط داده‌هاي شبکه‌اي آزمايشگاه پژوهشي سامانه زميني ESRL در پردازش ناهنجاري جامعه زمينه داده‌هاي فضايي، به صورت پيش‌فرض از مقادير ماهانه دوره نرمال اقليمي 2010–1981 استفاده کرده است. لذا در تحليل ميانگين ناهنجاري متغيرهاي اقليمي همچون ارتفاع ژئوپتانسيل يا سرعت صعودي توده هوا در سطوح 500 و 300 هکتوپاسکال، از پردازش‌هاي اين پايگاه استفاده شد. در بخشي از اين پژوهش براي تفسير باندهاي داده‌هاي HDF114 تصاوير سنجنده MODIS ماهواره‌هاي Terra و Aqua از نرم افزار ENVI استفاده شده است. براي اين منظور پس از مکان مرجع کردن تصاوير، باندهاي حرارتي 29 و 31 Emissive مورد استفاده قرار گرفتند. تصاوير باندهاي حرارتي مادون قرمز طيف الکترومغناطيسي بازتاب‌هاي پديده‌ها را ثبت مي‌کنند. اين تصاوير نشان‌دهنده دماي سطوح تابش کننده است به همين جهت در تصاوير معمولي سياه و سفيد مناطق با تن رنگ تيره‌تر نشان‌دهنده سرزمين‌هاي گرم‌تر و مناطق با تن رنگ روشن‌تر نشان‌دهنده سرزمين‌هاي سرد هستند. لذا اين نوع تصاوير هم در شب و هم در روز قابل استفاده هستند. در اين تصاوير عموماً درجه حرارت ابرها نيز قابل بررسي می‌باشند به طوري که ابرهاي گرم سطوح تحتاني

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان افغانستان، سنجش از دور Next Entries پایان نامه با کلید واژگان سنجش از دور، سطح معنادار، ارتباط مؤثر