پایان نامه با کلید واژگان عناصر اقلیمی، فضاهای آموزشی، دوره ابتدایی، شهرستان رشت

دانلود پایان نامه ارشد

محوطه مدارس ابتدائی کوچصفهان 74
نمودار شماره (4-19) کلاسهای دارای پنچره نامناسب مدارس ابتدائی کوچصفهان 75
نمودار شماره( 4-20) کلاسهای درمعرض مستقیم نور آفتاب مدارس ابتدائی کوچصفهان 76
نمودار شماره (4-21) کلاسهای که باد عامل مزاحم مدارس ابتدائی کوچصفهان 77
نمودار شماره (4-22) بررسی استقرار مدارس ابتدایی به لحاظ طبقات کوچصفهان 78
نمودار شماره (4-23) سال احداث ساختمان مدارس ابتدائی کوچصفهان 79
نمودار شماره (4-24) مصالح تشکیل دهنده بنا مدارس ابتدائی کوچصفهان 80
نمودار شماره (4-25) نوع پوشش سربندی مدارس ابتدائی کوچصفهان 81
نمودار شماره (4-26) کیفیت بناهای مدارس ابتدائی کوچصفهان 82
نمودار شماره (4-27) ارتفاع ساختمانهای آموزشی مدارس ابتدائی کوچصفهان 83
نمودار شماره (4-28) نوع مصالح نمای مدارس ابتدائی کوچصفهان 84
نمودار شماره (4-29) رنگ دیوارهای درونی مدارس ابتدائی کوچصفهان 85
نمودار شماره( 4-30) شرایط سرما در کلاسها درفصل زمستان مدارس ابتدائی کوچصفهان 86
نمودار شماره (4-31) استفاده از نور غیر طبیعی فصل پاییزوزمستان مدارس ابتدائی کوچصفهان 87
نمودار شماره (4-32) استفاده از سیستم گرمایش مدارس ابتدائی کوچصفهان 88
نمودار شماره (4-33) نوع سیستم سرمایشی مدارس ابتدائی کوچصفهان 89
نمودار شماره (4-34) سیستم نورگیری ساختمان فصل بهار مدارس ابتدائی کوچصفهان 90
نمودار شماره( 4-35) سیستم نورگیری ساختمان در فصل تابستان مدارس ابتدائی کوچصفهان 91
نمودار شماره (4-36) سیستم نورگیری ساختمان فصل پاییزمدارس ابتدائی کوچصفهان 91
نمودار شماره( 4-37) سیستم نورگیری ساختمان در فصل زمستان مدارس ابتدائی کوچصفهان 92
نمودار شماره( 4-38) رده خوردی ساختمان مدارس ابتدائی کوچصفهان 93
نمودار شماره (4-39) جهت رده خوری ساختمان مدارس ابتدائی کوچصفهان 93
نمودارشماره( 4-40) نفوذ رطوبت به دیواره های داخلی مدارس ابتدائی کوچصفهان 94
نمودارشماره( 4-41) کاربری اراضی پیرامون مدارس ابتدائی کوچصفهان 95
نمودار شماره (4-42) جهت گیری ساختمان مدارس ابتدائی کوچصفهان 96
نمودار شماره( 4-43) مدارس برخوردار از پرده کوچصفهان 97
نمودار شماره (4-44) رنگ پرده های مدارس ابتدائی کوچصفهان 98
نمودار شماره (4-45) مساحت فضای آموزشی مدارس ابتدائی کوچصفهان 99
نمودار شماره( 4-46) مساحت عرصه فضای باز مدارس ابتدائی کوچصفهان 100

فهرست نقشه ها
عنوان صفحه
شکل شماره ( 3-1) نقشه موقعیت بخش کوچصفهان 42
شکل شماره (4-1) نقشه همباران منطقه مورد مطالعه 60
شکل شماره (4-2) نقشه همدما منطقه مورد مطالعه 63
شکل شماره( 4-3) نقشه توپوگرافی منطقه مورد مطالعه 101
شکل شماره (4-4) نقشه شبکه آب منطقه مورد مطالعه 102
شکل شماره (4-5) نقشه زمین شناسی منطقه مورد مطالعه 103
شکل شماره (4-6) نقشه راههای منطقه مورد مطالعه 104
شکل شماره (4-7) نقشه تقسیمات سیاسی منطقه مورد مطالعه 105

چکیده:
نتایج شناخت وبررسی استقرار مدارس ابتدائی با عناصر وخصوصیات اقلیمی هرناحیه، در کیفیت مدارس ابتدائی مؤثر است. درساخت فضاهاوبویژه فضاهای مسکونی وآموزشی، علاوه براصول ایمنی باید اصول آسایش ورفاه داخلی فضای مورد استفاده نیز مورد توجه قرارگیرد. دراقلیم های مختلف حتی دراقلیم های گرم وخشک یا بسیار سرد، روشهای مختلفی برای رسیدن به آسایش وصرفه جوئی مصرف انرژی وجود دارد، با توجه به اقلیم معتدل ومرطوب گیلان وریزشهای جوی دربسیاری از فصول سال جهت تأمین آسایش مطلوب وتشخیص نامناسب بودن محیط آموزشی نکات واصول مربوط به این اقلیم براساس استانداردهای تعیین شده باید رعایت گردد. دراین راستا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی ومشاهدات مستقیم وتهیه پرسشنامه دراین تحقیق از پژوهشگر با هدف شناخت عوامل مؤثردرآب وهوای حاکم برآن وآشنائی با اقلیم وهمچنین استفاده از روش های صحیح واستفاده از امکانات موجود در بخش کوچصفهان ارزیابی کرده است.
بدین منظور پژوهشگر ابتدا یطور اجمال به وضعیت مدارس وتعداد ساختمان های آموزشی مقاطع تحصیلی ابتدائی بخش کوچصفهان پرداختع وسپس اقلیم منطقه وعناصر مهم ومؤثر برساخت وساز وکلیموگرامهای اقلیمی را مورد مطالعه قرار داده ودرنهایت براساس استاندارها ومعیار های موجود… دادهای حاصله را با وضعیت استقرار فضائی آموزشی بخش کوچصفهان با عناصر اقلیمی همساز تشخیص داده شده اند. جزئیات این تحقیق در متن رساله آمده است.

کلید واژه: نقش اقلیم- استقرار- مدارس ابتدائی- بخش کوچصفهان- گیلان

مقدمه
کیفیت استقرار مدارس یکی از عوامل بسیار مهم آموزشی است. وچون اثرات قابل توجهی درروحیه دانش آموزان وسطح یادگیری، آموزش دارد باید براساس موازین علمی و فنی مورد توجه قرار گیرد یکی از عوامل مؤثر در کیفیت استقرار مدارس، ایتدائی طراحی اقلیمی ویا همسازی استقرار فضای آموزشی با عناصر وویژگیهای اقلیمی است. ساختمان های آموزشی به دلیل ویژگی کاملأ متفاوتی که از نظر زمان اشتغال فضا، نسبت به ساختمانهای مسکونی مخصوص دارند بهنحو متفاوتی تحت تأثیر شرایط اقلیمی قرار می گیرند. شناخت پتانسیل های اقلیمی وطراحی ساختمان مطابق با شرایط اقلیمی از عمده ترین مسایل استقرار مدارس بوده است. به منظور حصول به هدف اصلی درقالب فعالیت های میدانی اقدام گردید. جهت جمع آوری داده های مورد نیاز به فضای آموزشی مقطع تحصیلی بخش کوچصفهان شهرستان رشت مراجعه گردیده وسپس توصیف وتجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده پرداخته شد. این پژوهش پنچ فصل مشتمل برکلیات تحقیق، مبانی نظری تحقیق، مواد روش، یافته های تحقیق، نتیجه گیری وپیشنهادات، است که جداول ونمودارهای زیادی استفاده شده است.

1-1. بیان مسئله و سوال تحقیق
ساخت وساز فضای آموزشی یا براساس اجباری وطرح قبلی موجود انجام پذیر است که در حالت اول شرایط مناسب تر جهت یادگیری وبالا بردن سطح کیفی وصرف جویی درهزینه ها و به هدر نرفتن نیرو انرژی لازم خواهد بود از طرفی در حالت دوم به احتمال زیاد فضای مناسب وآسایش کافی جهت تربیت وتعلیم صورت نگیرد ونیروی انسانی به هدر می رود. تنوع آب وهوای ایران وعناصر اقلیمی آن شرایط مناسب آموزشی راهمواره با مشکل مواجه کرده است تنوع در عناصر آب وهوایی از یک طرف برای انسان نامطلوب بوده واز طرف دیگر نقش مهمی در ناسازگاری با شرایط مهم آموزشی دارد فضای آموزشی باید به نوعی طراحی وساخته شودکه دردسترس وقابل اجرا باشدواز طرفی بتوان تأثیر اقلیم را تا حدودی تعدیل ببخشد. کوچصفهان درشرق شهرستان رشت قرار دارد دارای شرایط آب وهوایی متنوع است طراحی فضای آموزشی برگرفته از برنامه ریزی قبلی یا بر اساس اجباری بودن طراحی قبل صورت گرفته است. درحالت اول شرایط مناسب تر ولی درنوع دوم ممکن است فضای مناسب وآسایش کافی برای یادگیری صورت نگیرد وموجب به هدر رفتن نیروی انسانی گردد هدف ما شناخت همسازی فضای آموزشی از لحاظ اقلیم وعناصر آن وبررسی شرایط مناسب فضای آموزشی وتأثیر اقلیم برآن است.
در این تحقیق سعی شده است که پاسخ های مناسبی به سوال زیر داده شود.
1- آیا رابطه ای بین عناصر اقلیمی وفضاهای آموزشی ازنظر معماری در بخش کوچصفهان وجود دارد؟

1-2. بیان ضرورت واهمیت تحقیق
چنانچه درطرح مسأله مورد پژوهش بیان گردید. تحولات دموگرافیک به همراه تغییروتحولات اجتماعی واقتصادی و… افزایش تقاضای آموزشی عمومی را بدنبال داشته است. واین تحولات بخصوص درمراحل اولیه با نابه هنجاری ها درسیستم ساخت وساز مدارس همراه بوده است نمد این پدیده درکلیت عرصه فضایی استان درساختار فضایی کالبدی فضاهای آموزشی به وضوح مشهود می باشد. لذا با مدنظر قرار دادن وضعیت مذکوردلایل مرتبط با ضرورت انجام این پژوهش به شرح زیرمی باشد.
آموزش وپرورش بعنوان زیر بنایی ترین بخش، درطراحی آتی ساختار اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی هرجامعه ای محسوب می گردد. برای این که بتواند به ایفای نقش خود درساختارتحولات موفق گردد، نیازمند پرورش فکری وذهنی کودکان ونوجوانان بعنوان بزرگترین منبع توسعه می باشد، واین مهم نیازمند به فضاهای مناسب با مدنظر قراردادن کلیه اصول ومعیارهای طراحی از جمله طراحی مناسب با ابعاد انسانی می باشد.
اگرفضاهای آموزشی به مانندهرگونه فضای زیستی از اصول ومعیارهای اقلیمی تبعیت نکند عرضه های اقتصادی حاصل از انرژی به حداقل کاهش می یابد.
علاوه برعامل صرفه انرژی درصورت قرارگرفتن فضاها دراماکن که به لحاظ اشراف مکان مشکل وموانع مواجه باشد اثرات منفی دربهره مندان خواهد داشت
از دیگر دلایل مرتبط با ضرورت این پژوهش کیفیت پایین بهره برداری، واثرات منفی اقلیمی برسیستم سازه ها وبالابردن استهلاک ونگهداری بناو… می باشد. باتوجه به مطالب بیان شده درخصوص ضرورت پرداختی چنین پژوهش دلیل عمده مرتبط با این پژوهش را می توان به فرآیندهای یادگیری مرتبط داشت که درصورتیکه فضای آموزشی همساز با اصول ومعیارهای اقلیمی طراحی نشده باشد فرآیند یادگیری به حداقل کاهش می یابد واین مسئله موجب به هدر رفتن منابع مالی وانسانی درجامعه خواهد گردید. براساس عوامل برشمرده شده است. انجام چنین پژوهش ضرورت عام والزامی خواهد بود.

1-3. اهداف تحقیق
علمی:
شناخت عوامل مؤثر درآب وهوای حاکم برآن وآشنایی با اقلیم
استفاده از روش های صحیح واستفاده از امکانات موجود
کاربردی
بکارگیری عوامل شناخته شده وشناخت تأثیرآن برانسان ویادگیری.
کمک به طراحی وبرنامه ریزی جهت ایجاد شرایط مناسب فضای آموزشی در دوره ابتدایی.
ضرورت های خاص تحقیق:
شناخت نقش عناصر اقلیمی درطراحی وبرنامه ریزی شرایط مناسب فضای آموزشی جهت ایجاد آسایش روحی. روانی یادگیرنده وبالا بردن درصد یادگیری.

1-4. فرضیه تحقیق
بین شرایط اقلیمی وفضای آموزشی کوچصفهان همسازی وجود دارد.
فضای آموزشی دوره ابتدایی در کوچصفهان بیشترین تأثیر را از درجه حرارت و رطوبت می بیند.

1-5. روش تحقیق
الف – نوع روش تحقیق:
توصیفی – تحلیلی با استفاده از روش های ترکیبی وآماری، میدانی با بهره گیری از روش مشاهده
ب- روش گردآوری اطلاعات( میدانی، کتابخانه ای وغیره) :
از داده های گردآوری شده جهت رسیدن به اهداف تحقیق استفاده شده است.
منابع اسنادی شامل نقشه های موضوعی- بررسی توصیفی وکتابخانه ای استفاده از داده های میدانی برای تکمیل پژوهش.
پ: ابزار گردآوری اطلاعات:
با توجه به نوع پژوهش که از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه و فرمهای برداشت میدانی استفاده گردیده است، فرم برداشت میدانی بیشتر حاوی سوالاتی بوده است که نیازمند برداشت فیزیکی- کالبدی وفضایی بوده است. واز آنجائیکه بسیاری از ویژگی های کیفی نیازمند به حضور حداقل سالیانه محقق بوده است تا در شرایط متفاوت تغییرات اقلیمی اثرات آن را بر فضاهای آموزشی مورد مشاهده قرار دهد وبعلت محدودیت زمانی چنین مهمی امکان پذیر نبوده لذا از روش مصاحبه توسط پژوهشگر وتکمیل پرسشنامه توسط مدیران ومسؤلان مدارس، استفاده گردیده است، سوالات تشکیل دهنده از نوع سوالات باز وبسته طراحی گردیده است، (نمونه ای از آن در بخش پیوستها آمده است). براساس بهره گیری از تحقیقات قبلی استوار است مشاهده میدانی- استفاده از بانک اطلاعات موجود- مصاحبه با صاحب نظران- جدول، نمودار، شبکه های کامپیوتری.
ت: روش تجزیه وتحلیل اطلاعات:
ابتدا آمار واطلاعات از سازمان هواشناسی دریافت وپس از بررسی ومطالعات میدانی وکتابخانه ای جهت تجزیه وتحلیل اصلاعات با توجه به متغیرهای پژوهشی به روش توصیفی واستنباطی جهت اندازه گیری شاخص های مورد نیاز انجام می گیرد وکلیه مراحل تجزیه تحلیل آماده با کامپیوتر با از جمله نرم افزارهای Excel- Arc- Gis طراحی شده است.

1-6. پیشینه تحقیق
در داخل کشور کتاب ها وپایان نامه های متفاوتی با اشاره به شرایط اقلیمی متفاو

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان رطوبت نسبی، فضاهای آموزشی، استان گیلان، آلودگی صوتی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان استان گیلان، شهرستان رشت، فضاهای آموزشی، دریای خزر