پایان نامه با کلید واژگان عملکرد تحصیلی، ادراک شایستگی، ادراک کنترل، مدارس هوشمند

دانلود پایان نامه ارشد

پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..152
منابع
فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..156
انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..167
ضمائم
ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….178

فهرست جداول
جدول 2-1 تأثیر میل به کنترل هنگام عملکرد مرتبط با پیشرفت……………………………………………………………………..71
جدول 3-1- ضرایب پایایی پرسشنامهی ادراک شایستگی هارتر در پژوهش حاضر………………………………………….121
جدول 3-2. همبستگی خرده مقیاس های آزمون ادراک شایستگی با نمره کل مقیاس……………………………………….122
جدول 3-3- ضرایب پایایی پرسشنامهی ادراک کنترل راتر در پژوهش حاضر…………………………………………………124
جدول 3-4. همبستگی خرده مقیاس های آزمون ادراک کنترل با نمره کل مقیاس…………………………………………….126
جدول 1-4. آماره های توصیفی متغیر ادراک شایستگی و خرده مقیاس های آن……………………………………………..130
جدول 2-4. آماره های توصیفی متغیر ادراک کنترل و خرده مقیاس های آن…………………………………………………..132
جدول 3-4. آماره های توصیفی متغیر عملکرد تحصیلی………………………………………………………………………………134
جدول 4-4. خلاصه نتایج تحلیل واریانس چند متغیری برای مقایسه میانگین های ادراک کنترل، ادراک شایستگی و عملکرد تحصیلی در بین دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی………………………………………………………………….137
جدول 4-5. نتایج تحلیل واریانس یک راهه در متن مانوا به نمره های ادراک کنترل، ادراک شایستگی و عملکرد تحصیلی در بین دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی……………………………………………………………………………..138
جدول 6-4. خلاصه نتایج تحلیل واریانس چند متغیری برای مقایسه میانگین های خرده مقیاس های ادراک کنترل در بین دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی……………………………………………………………………………………………….139
جدول 7-4. نتایج تحلیل واریانس یک راهه در متن مانوا روی خرده مقیاس های ادراک کنترل، در بین دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی……………………………………………………………………………………………………………………….140
جدول 8-4. خلاصه نتایج تحلیل واریانس چند متغیری برای مقایسه میانگین های خرده مقیاس های ادراک شایستگی در بین دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی…………………………………………………………………………….141
جدول 9-4. نتایج تحلیل واریانس یک راهه در متن مانوا روی خرده مقیاس های ادراک شایستگی، در بین دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی………………………………………………………………………………………………………………142

فهرست اشکال
شکل2-1: چارچوب مفهومی مدارس هوشمند (عبدالوهابي و همکاران، 1391)…………………………………………………33
شکل 2-2: افراد، مهارت ها و مسئولیت ها (جک و همکاران، 2003)……………………………………………………………….44
شکل 2-3: مدل مفهومی مدارس هوشمند (نقشه راه آموزش و پرورش شهر تهران، 1389)…………………………………45
شکل 2-4: مدل روانی (سید محمدی، 1391)………………………………………………………………………………………………54

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه
هوشمندسازي مدارس از راهبردهاي اساسي تحول بنيادين آموزش و پرورش است. بر اساس سند ملي تحول بنيادين وزارت آموزش و پرورش، هوشمندسازي مدارس و مجتمع‌هاي آموزشي و پرورشي طي سه مرحله به انجام خواهد رسيد. مدرسه، معلمان و خانواده (توکلی، 1393). مدرسه هوشمند یک رویکرد جدید آموزشی است که با تلفیق فناوری اطلاعات و برنامه های درسی، تغییرات اساسی در فرآیند یاددهی و یادگیری را به دنبال خواهد داشت. در این رویکرد نقش معلم به عنوان راهنما و نه انتقال دهنده دانش، نقش دانش آموز به عنوان عضو فعال، خلاق، نقاد و مشارکت جو، به جای عضوی منفعل و مصرف کننده دانش و نظام ارزشیابی، به صورت فرایندمحور نه نتیجه محور، تغییر خواهد نمود (خسروی، 1392).
آموزش و پرورش، در توسعه‌ي اجتماعی و منابع انسانی و تربیت افراد کاردان نقش عمده‌ای داشته و از این‌رو آموزش و پرورش کشور در فرایند توسعه‌ و پروش نیروی انسانی در آینده، اهمیتي اساسی دارند. همچنین یکی از ابعاد پیشرفت در آموزش و پرورش، عملکرد تحصیلی است که مفهوم آن معلومات یا مهارت‌های اکتسابی عمومی یا خصوصی در موضوع درسی است که معمولاً به‌ وسیله‌ي آزمایش‌ها یا نشانه‌ها یا هر دو،که اساتید برای دانشجویان وضع می‌کنند، اندازه‌گیری می‌شود (شعاری نژاد، 1364).
عملکرد تحصیلی از جمله موضوعاتی است که از ابعاد تربیتی و روان شناسی، مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفت. ﻳﺎﻓﺘﻪهـﺎی تحقیقات ﻣﺘﻌﺪد ﻧﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ عملکرد تحصیلی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﺎﺧﺘﺎرهای داﻧﺶ و ﻓﺮاﻳﻨﺪهای ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺄﺛیر ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ از جمله ﺑﺎورهـﺎ، ﻧﮕﺮشهـﺎ و ارزشهـﺎ ﻧﻴـﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲﺷﻮد (ﺑﺴﺎﻧﺖ1، 2007). به علاوه عملکرد تحصيلي يكي از متغيرهاي اصلي آموزش و پروش است ولي مي‌توان از آن به عنوان شاخص عمده سنجش كيفيت آموزش و پرورش ياد كرد. معمولاً عملکرد تحصيلي بر اساس نتايج آزمون ها مورد سنجش قرار مي گيرد و نمراتي كه دانش آموزان در دروس مختلف كسب مي نمايند نشاني از ميزان عملکرد تحصيلي آنان تلقي مي كنند.
یکی از مفاهیم مرتبط با عملکرد تحصیلی ادراک کنترل2 است. ادراک کنترل به این معنا است که اعمال هر فرد بر آنچه در اطراف او اتفاق می افتد تاثیر می گذارد؟ به بیان دیگر، آیا فرد در رفتار و اعمال خود حق انتخاب و تصمیم گیری دارد؟ ارتباط میان رفتار و پی آمدهای آن سنگ بنای یادگیری اجتماعی راتر است. طبق نظر راتر (1966)3 افرادی که ارتباط میان رفتار و پی آمدهای آن را تشخیص می دهند، دارای انگیزش درونی هستند. به این معنی که قادرند بر دنیای اطراف خود تاثیر گذارند و اعمال آنان، در آنچه برایشان اتفاق می افتد، نقش دارد. در مقابل افرادی که در این فرایند خود را ناتوان و فاقد نقش می بینند و بین آنچه انجام می دهند و آنچه برایشان اتفاق می افتد، ارتباطی قائل نمی شوند دارای گرایش بیرونی کنترل هستند. آنان فکر می کنند دلیلی وجود ندارد که برای کارهای خود انرژی صرف کنند. چون در هر دو صورت، پی آمد آن یکی خواهد بود. زیرا از کنترل آنان خارج است. از دیدگاه نظریه یادگیری اجتماعی، احساس کنترل کسانی که گرایش درونی دارند، بیشتر است. اما احساس کنترل افرادی که گرایش بیرونی دارند، کمتر است. مطالعات چند دهه اخیر نشان داده است که گرایش درونی برای کنترل با عملکرد تحصیلی، پشتکار و تلاش، توجه به کار، به تعویق انداختن لذت، احساس غرور بعد از موفقیت و خجالت بعد از شکست ارتباط مثبت دارد (نایینیان، 1375).
از دیگر سو خودپنداشت ساخت شناختی و حرمت خود ساخت احساسی و عاطفی خود ادراکی را در بر می گیرد. خودپنداشت ها در زندگی افراد نقش مهمی را ایفا می کنند. برای مثال بررسی ها نشان دادند که خودپنداشت تحصیلی بر عملکرد تحصیلی بعدی دانش آموزان تاثیر می گذارد. از سوی دیگر پیشرفت تحصیلی نیز بر خودپنداشت افراد تأثیر می گذارد. به عبارتی دیگر رابطه بین خودپنداشت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی رابطه ای دوسویه است. افزون بر خودپنداشت مثبت، بازخوردها و برچسب های نسبت داده شده به افراد نیز تا حدی میزان خودپنداشت تحصیلی آنها را پیش بینی می کنند (فانی و خلیفه، 1388).
یکی از مؤلفههای خودپنداشت، ادراک شایستگی است که به فرایند آگاه شدن فرد از ویژگی های خویش، نوع روابط با دیگران، بازخورد نسبت به رویدادها، ظرفیت ها و توانایی های خود اشاره دارد و بر حوزه های مختلف شناختی، جسمانی و اجتماعی متمرکز است. به نظر هارتر4 (1988) ادراک شایستگی شامل 5 حوزه خاص است: شایستگی تحصیلی (عملکرد تحصیلی و هوشی)، پذیرش اجتماعی، شایستگی ورزشی، شایستگی جسمانی و رفتار با دیگران. به طور کلی ادراک شایستگی از عوامل متفاوتی تاثیر می پذیرد (بوریک5، درزان 6و دردیک7، 2010).
با توجه به مواردی که اشاره گردید در تحقیق حاضر محقق بر آن است تا به مقایسه دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول مدارس هوشمند و عادی از لحاظ ادراک کنترل، ادراک شایستگی و عملکرد تحصیلی بندر امام خمینی (ره) بپردازد.
بیان مسأله
پژوهش جوامع بشری با سرعتی شگفت‌انگیز در حال توسعه، تغییر و تحول هستنند و این تحولات جنبه‌های مختلف زندگی را دربرمی‌گیرد. عملکرد علوم و فنون دانش های جدیدی را مطرح می‌سازد که نیازهای جدیدی را نیز برای انسانها ایجاد می‌کند. بنابراین، آموزش باید با سرعت و کیفیت بیشتر انجام شود. به همین دلیل بسیاری از روانشناسان و صاحبنظران در مباحث تربیتی به بهره‌گیری از تکنولوژی آموزشی توصیه می‌کنند. چرا که تکنولوژی آموزشی باعث سهولت، سرعت و دقت در امر آموزش و یادگیری می‌گردد (اسمخاني اکبری نژاد، اعتمادی و نصیرنژاد، 1389).
یادگیری، مهم ترین فرآیندی است که در مدرسه روی می دهد و محور همه ی فعالیت های دیگر محسوب می شود. با بهره گیری از تکنولوژی و فناوری اطلاعات، آموزش گیران قادر خواهند شد، اطلاعات بیشتری را در مدت زمان کوتاه تری کسب کنند. گفته شده است از زمان ورود اولین فناوری به حوزه ی آموزش، انگیزه ی افراد برای فراگیری افزایش یافته است (دنبروک8، بریکلیمانز9 و وبیلز10، 2004).
عملکرد به طور کلی و عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان به طور ویژه تحت تأثیر عوامل شناختی، عاطفی، احساسات و ارزشهایی که نسبت به امور قائل می شوند، قرار دارد. فرد در طول تحصیل می تواند بر عملکرد خود تأثیر گذارد و همچنین تحت تأثیر این متغیرها، می تواند رفتارهای متفاوتی را از خود نشان دهد. بنابراین، ممکن است که عوامل متعددي بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان تأثیر داشته باشند که یکی از این عوامل باورهاي “خودکارآمدي11” و “احساس شایستگی12” آنها می باشد که از سال 1977 با مقاله آلبرت بندورا13 وارد پیشینه روان شناسی شد. از دیدگاه بندورا، خودکارآمدي توانایی فرد در انجام یک عمل خاص در کنار آمدن با یک موقعیت ویژه است. به عبارتی، خودکارآمدي به قضاوتهاي افراد در رابطه با توانایی هایشان براي به ثمر رساندن سطوح طراحی شده عملکرد اطلاق می شود (پاجارس14، 1997).
تحقيقات و نوشته هاي متعدد حاكي از آن اند كه از جمله عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي مي توان از انگيزه پيشرفت و منبع كنترل نام برد. منبع كنترل بيانگر انتظار تعميم يافته اي در مورد عوامل مؤثر بر پاداش و تنبيه در زندگي انسان است. در يك طرف پيوستار منبع كنترل، كساني قرار دارند كه بر توانايي خود در مهار رويدادهاي زندگي يعني به منبع كنترل دروني اعتقاد دارند و در انتهاي ديگر، افرادي هستند كه معتقدن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان عملکرد تحصیلی، مدارس هوشمند، ادراک کنترل، ادراک شایستگی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان ادراک شایستگی، ادراک کنترل، تعریف مفهومی، عملکرد تحصیلی