پایان نامه با کلید واژگان عملکرد تحصیلی، عزت نفس، انگیزه پیشرفت، دانش آموزان پسر

دانلود پایان نامه ارشد

داده ها با آزمون t، تحليل واريانس و آزمون توكي، و همبستگي گشتاوري پيرسون نتايج نشان داد كه به طور كلي انگيزه دانشجويان مورد مطالعه بسيار پايين تر از حد متوسط است، اما پيشرفت تحصيلي آنان از ميانگين نظري مفروض (نمره 12) بالاتر است. همچنين بين انگيزه دروني و انگيزه بيروني و پيشرفت تحصيلي دانشجويان مورد مطالعه همبستگي معني دار وجود دارد. انگيزه دروني بيشترين همبستگي، و انگيزه بيروني كمترين همبستگي را با پيشرفت تحصيلي دارند. اگر چه انگيزه دروني دانشجويان رشته هاي مختلف تفاوت معناداري با هم ندارند ولي انگيزه بيروني دانشجويان رشته كتابداري از انگيزه بيروني دانشجويان رشته هاي زبان و ادبيات فارسي، زبان و ادبيات انگليسي، و مهندسي كامپيوتر پايين تر است. همچنين مجموع انگيزه دروني و بيروني دانشجويان رشته كامپيوتر بيشتر از دانشجويان رشته كتابداري است. در پيشرفت تحصيلي دانشجويان رشته هاي مختلف تفاوت معني داري مشاهده نشد. نتايج پژوهش حاكي از آن است كه به طور كلي انگيزه پسران بالاتر از انگيزه دختران است. بين انگيزه دروني و بيروني دانشجويان در ترم هاي مختلف تحصيلي تفاوتي مشاهده نشد. از نظر رابطه مشخصات جمعيت شناختي دانشجويان با انگيزه تحصيلي آنان، تنها تعامل تحصيلات پدر و تحصيلات مادر با انگيزه دروني، و با كل انگيزه رابطه دارد. يافته هاي تحقيق همچنين حاكي از آن است كه تحصيلات پدر؛ تعامل تحصيلات پدر و تحصيلات مادر؛ و تعامل تحصيلات پدر و محل سكونت در پيشرفت تحصيلي دانشجويان موثر است.
رفعتي و همکاران (1383)، تحقیقی با عنوان ” رابطه پيشرفت تحصيلي با برون گرايي- درون گرايي و روان نژندي دانشجويان پرستاري شيراز ” انجام دادند. در چکیده تحقیق حاضر اینگونه آمده که بررسي عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان كه هوشمندترين افراد جامعه و آينده سازان هر كشوري هستند مهم و قابل كاوش است. هدف شامل مطالعه به منظور تعيين رابطه پيشرفت تحصيلي با ويژگي هاي شخصيتي دانشجويان است. اين مطالعه تحليلي در نيمسال دوم سال تحصيلي 79-1378 بر روي 304 دانشجوي پرستاري دانشكده پرستاري فاطمه زهرا (س) شيراز انجام شد. جامعه پژوهش با پرسش نامه هاي جمعيت شناختي و شخصيتي آيزنك ارزيابي شدند و معدل پايان نيمسال تحصيلي به عنوان معيار پيشرفت تحصيلي آنها در نظر گرفته شد. داده ها با آزمون هاي آماري t ، آناليز واريانس و ضريب همبستگي پيرسون تجزيه و تحليل شدند. يافته ها بدین ترتیب بود که ميانگين نمره در مقياس برون گرايي 91/12 و در مقياس روان نژندي 1/12 بود. 5/25 درصد دانشجويان در امر تحصيل ناموفق و 25 درصد موفق و بقيه هم در حد متوسط بودند. رابطه معكوس خطي بين معدل نيمسال تحصيلي با نمره برون گرايي و روان نژندي وجود داشت كه تنها در مورد روان نژندي ارتباط معني دار بود. نتایج بدین شرح است که با توجه به يافته ها، پيشرفت تحصيلي افراد متاثر از وضعيت رواني آنها است. لذا بررسي بيشتر مسائل رواني و شخصيتي دانشجويان و فعال نمودن مراكز مشاوره رواني براي آنها ضروري به نظر مي رسد.
پایان نامه کارشناسی ارشد بهمنی (1382)، با عنوان ” مقایسه عملکرد تحصیلی و سازگاری آموزشگاهی دانش‌آموزان دختر و پسر شاهد و غیرشاهد شاغل به تحصیل در پایه پنجم ابتدایی مدارس شاهد و غیرشاهد سطح شهر تهران با کنترل متغیرهای هوش، عزت نفس، انگیزه پیشرفت و رابطه مادر فرزندی” انجام شد که در چکیده تحقیق حاضر اینگونه آمده که پژوهش حاضر در مرحله اول به منظور بررسی میزان کارآیی مدارس شاهد دوره ابتدایی در مقایسه با مدارس غیرشاهد در جبران نارسایی های احتمالی ناشی از فقدان پدر از طریق مقایسه عملکرد تحصیلی و سازگاری آموزشگاهی دانش‌آموزان دختر و پسر و غیرشاهد شاغل به تحصیل در مدارس شاهد و غیرشاهد با کنترل متغیرهای هوش، عزت نفس، انگیزه پیشرفت و رابطه مادر – فرزندی صورت گرفته است. فرضیه اساسی تحقیق این بوده که مدارس شاهد به عنوان یک نظام آموزشگاهی خاص که به منظور تعدیل برخی از ضایعات احتمالی ناشی از فقدان پدر در کودکان طراحی شده‌اند اثر بهتری نسبت به مدارس غیرشاهد در این زمینه داشته‌اند. به این منظور هشت گروه نمونه شامل 44 نفر دانش‌آموز دختر واجد پدر شاغل به تحصیل در مدارس 39 نفر دانش‌آموز پسر فرزند شهید شاغل به تحصیل در مدارس شاهد 24 نفر دانش‌آموز پسر واجد پدر شاغل به تحصیل در مدارس شاهد، 31 نفر دانش‌آموز پسر شاغل به تحصیل در مدارس غیرشاهد 11 نفر دانش‌آموز دختر شاغل به تحصیل در مدارس غیرشاهد، 16 نفر دانش‌آموز پسر واجد پدر شاغل به تحصیل در مدارس غیرشاهد و 7 نفر دانش‌آموز شاهد شاغل به تحصیل در مدارس غیر شاهد از نظر وضعیت تحصیلی، سطح سازگاری آموزشگاهی، انگیزه پیشرفت، عزت نفس – هوش و رابطه مادر – فرزندی مورد مطالعه قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از آزمون هوش ریون خردسالان – آزمون سنجش عزت نفس کوپر – اسمیت آزمون محقق ساخته رابطه مادر -فرزندی و آزمون انگیزه پیشرفت جمع‌آوری شدند و نتایج با استفاده از آزمون‌های آماری تحلیل واریانس – تحلیل کوواریانس و آزمون برای گروه های ناهمتا تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان واجد پدر از عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان شاهد بهتر است و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان شاغل به تحصیل در مدارس شاهد با آنهایی که در مدارس عادی تحصیل می‌کنند تفاوت ندارد. در زمینه سازگاری آموزشگاهی نیز مشخص شد که تفاوت موجود بین سطح سازگاری دانش‌آموزان واجد پدر و شاهد معنی‌دار نبوده و سازگاری آموزشگاهی دانش‌آموزان مدارس عادی از مدارس شاهد بهتر، می‌باشد. کنترل متغیرهای خصیصه‌ای هوش، انگیزه پیشرفت، عزت نفس و رابطه مادر – فرزندی به عنوان ویژگی های ورودی دانش‌آموزان در مجموع نشان داده که این عوامل نقش اصلی در ایجاد تفاوت در عملکردها نداشته‌اند و لذا تغییرات را باید به سایر متغیرها از جمله آموزشگاه اسناد داد. از جمع‌بندی نتایج چنین استنباط می‌شود که مدارس شاهد در زمینه سازگاری آموزشگاهی کارایی کمتری نسبت به مدارس غیرشاهد دخیل در طرح داشته‌اند. در زمینه عملکرد تحصیلی نیز برتری مورد انتظار مدارس شاهد بر مدارس عادی تایید نشده است. هرگونه تعمیم نتایج متأثر از دو عامل اصلی کم بودن نسبی تعداد نمونه‌ها در برخی از خانه های جدول تحلیل واریانس و نیز سوق ‌داده شدن خودبخودی محقق به آن دسته از مدارس غیرشاهد که از وضعیت بسیار مطلوب آموزش برخوردار بوده‌اند، می‌باشد. این گزارش حاوی تحلیل های مربوط به دو متغیر وابسته اصلی طرح می‌باشد.
سليمان نژاد و شهرآراي (1380)، تحقیقی با عنوان “ارتباط منبع كنترل و خود تنظيمي با پيشرفت تحصيلي” انجام دادند. در چکیده تحقیق حاضر اینگونه آمده که در اين پژوهش، رابطة منبع كنترل دانش آموزان (شامل گرايش هاي سه گانه دروني، افراد قدرتمند و شانس) و خود تنظيمي دانش آموزان با پيشرفت تحصيلي (نمره درس شيمي و رياضي) مورد بررسي قرار گرفته است. 150 نفر دانش از دانش آموزان پر رشته رياضي – فيزيك سال سوم دبيرستان شهر تهران به پرسشنامه منبع كنترل لونسون)IPC) (1972 و پرسشنامه خود تنظيمي زيمرمان و مارتينز – پونز (SRLIS ,RSSRLفرم ) (1986)پاسخ دادند. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه در درس شيمي، به ترتيب اهميت، منبع كنترل دروني و خود تنظيمي دانش آموز رابطه مثبت و منبع كنترل در بعد شانس و افراد قدرتمند رابطه منفي با پيشرفت تحصيلي دانش آموز دارند. همچنين در درس رياضي به ترتيب اهميت، خود تنظيمي دانش آموز و منبع كنترل دروني با پيشرفت تحصيلي رابطه مثبت و منبع كنترل در بعد افراد قدرتمند و شانس رابطه منفي با پيشرفت تحصيلي دارند. بين خود تنظيمي دانش آموز با منبع كنترل دروني رابطه مثبت و با منبع كنترل بيروني شانس رابطه منفي وجود دارد. بين خود تنظيمي دانش آموز و منبع كنترل در بعد افراد قدرتمند رابطة معني داري يافت نشد. همچنين رابطه اي بين خود تنظيمي دانش آموز از نظر دبير با ساير متغيرها بدست نيامد.
به پژوه و سليميان (1380)، تحقیقی با عنوان “مقايسه ادراك لياقتهاي‌ شناختي‌ و اجتماعي‌ در دانش ‌آموزان با پيشرفت تحصيلي‌ پايين، ديرآموز و عادي” انجام دادند. در چکیده تحقیق حاضر اینگونه آمده که هدف اصلي‌ پژوهش‌ حاضر مقايسه ادراك لياقت هاي‌ شناختي‌ و اجتماعي‌ در سه گروه از دانش آموزان پايه اول دبستان بود. سه گروه آزمودني‌ به طريق نمونه گيري‌ تصادفي‌ به تعداد سي‌ و پنج نفر در هر گروه انتخاب شدند. گروه اول را دانش‌آمرزان با پيشرفت تحصيلي‌ پايين ، گروه دوم را دانش آموزان ديرآموز جايابي‌ شده در كلاس هاي‌ ويژه در مدارس عادي‌ و گروه سوم را دانش آموزان عادي‌ تشكيل مي‌ داد. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش مقياس تصويري‌ ادراك لياقت و پذيرش‌ اجتماعي‌ هارتر و پايك (1984) بود كه به طور انفرادي‌ براي‌ يكايك آزمودني‌ ها اجرا شد. اين مقياس‌ شامل چهار خرده مقياس لياقت شناختي‌، لياقت جسماني‌، پذيرش‌ توسط همسالان و پذيرش‌ توسط مادر است . نتايج به دست آمده با استفاده از روش‌ آماري‌ تحليل واريانس چند متغيري‌ نشان داد : (الف) دانش‌ آموزان با پيشرفت تحصيلي‌ پايين در چهار خرده مقياس مورد بررسي، به طور معناداري نسبت به دانش آموزان عادي از ادراك لياقت خود و پذيرش اجتماعي پايين تري برخوردار بودند؛ (ب) دانش آموزان با پيشرفت تحصيلي پايين در مقايسه با دانش آموزان ديرآموز تنها در دو خرده مقياس لياقت شناختي و پذيرش توسط همسالان به طور معناداري ادراك پايين تري از خود نشان دادند؛ (ج) بين دانش آموزان ديرآموز و دانش آموزان عادي از نظر نمره كل در مقياس مورد نظر هيچ گونه تفاوت آماري معنادار مشاهده نشد.
حيدري و كوشان (1380)، تحقیقی با عنوان “بررسي منبع كنترل و ارتباط آن با پيشرفت تحصيلي در دانشجويان پرستاري” انجام دادند. در چکیده تحقیق حاضر اینگونه آمده که اين مطالعه همبستگي توصيفي در راستاي تعيين نوع منبع کنترل و ارتباط آن با پيشرفت تحصيلي دانشجويان رشته پرستاري دانشکده علوم پزشکي سبزوار انجام شده است. بدين منظور، تعداد 97 نفر از دانشجويان رشته پرستاري که حداقل دو نيمسال تحصيلي را پشت سر گذاشته و معدل واحدهاي گذرانده شده آنان محاسبه شده بود، انتخاب و از آنان خواسته شد تا پرسشنامه مطالعه را تکميل نمايند. جهت جمع آوري داده ها از مقياس سنجش ابعاد علي (CDS) استفاده شد. از آزمون ضريب همبستگي پيرسون، آزمون تي و آزمون مجذور کاي براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده گرديد. 12.4 درصد (12 نفر) از واحدهاي مورد پژوهش مذکر و 87.6 درصد (85 نفر) مونث بودند. يافته ها نشان داد که هيچگونه ارتباط معني داري بين نمرات مربوط به منبع کنترل و ميانگين نمرات واحدهاي گذرانده شده دانشجويان وجود ندارد. همچنين هيچگونه تفاوتي در دو جنس از نظر نوع منبع کنترل وجود نداشت.
مهرافرو و شهرآراي (1380)، تحقیقی با عنوان “بررسي رابطه نگرش نسبت به شيوه هاي فرزند پروري و مكان كنترل با پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان پسر پايه چهارم ابتدايي ” انجام دادند. در چکیده تحقیق حاضر اینگونه آمده که اين پژوهش به بررسي رابطه بين نگرش نسبت به شيوه هاي فرزند پروري مادر (اقتدار منطقي، استبدادي، آزاد گذاري) و مكان كنترل با پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان پسر پايه چهارم ابتدايي مي پردازد. بدين منظور 398 نفر از دانش آموزان پسر پايه چهارم ابتدايي و مادران با سواد آنها در منطقه 17 آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصيلي 77 – 1376 به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شدند. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از رگرسيون چند متغيري (گام به گام) نمايان ساخت كه بين نگرش شيوه هاي فرزند پروري مادر (اقتدار منطقي) و پيشرفت تحصيلي (معدل كل و نمره علوم) رابطه اي مثبت وجود دارد و بين نگرش نسبت به شيوه فرزند پروري مادر (استبدادي) و پيشرفت تحصيلي (معدل كل و نمره علوم، نمره رياضي) رابطه منفي معني داري مشاهده نشد. بين نگرش نسبت به شيوه هاي فرزند پروري مادر (اقتدار منطقي، آزادگذاري، استبدادي) و مكان كنترل دانش آموز رابطه اي معني دار مشاهده نشد. در نهايت بين مكان كنترل دانش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان عملکرد تحصیلی، توانایی ها، ایدئولوژی، موفقیت تحصیلی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان ادراک شایستگی، ادراک کنترل، مدارس هوشمند، عملکرد تحصیلی