پایان نامه با کلید واژگان عملکرد تحصیلی، مدارس هوشمند، تفکر انتقادی، خودتنظیمی

دانلود پایان نامه ارشد

ای دست یافته اند و نشان داده اند که چنانچه این اندازه های غیرشناختی را برای پیش بینی موفقیت به اندازه های هوش شناختی اضافه کنیم، پیش بینی موفقیت تحصیلی به طور معناداری و با احتمال بیشتری امکان پذیر می شود. تا اینکه تنها از اندازه های توانایی هوش شناختی استفاده کنیم. رویکرد یادگیری به عنوان یکی از منابع تفاوت فردی در عملکرد تحصیلی، با توانایی فرد رابطه ندارد و شیوه ترجیحی فرد را در مطالعه و یادگیری مطلب نشان می دهد. بالغ بر 30 سال است که محققان به مطالعه رویکردهای یادگیری در یادگیرندگان تمایل نشان می دهند (صاحب، 1389).
در مدل فرایند- بازده سه مولفه در کلاس درس مورد توجه قرار می گیرند. پیش زمینه به آن مولفه هایی اشاره دارد که قبل از وقوع یادگیری حضور دارند. فرایند شامل آن دسته از فرایندهایی است که ضمن یادگیری حضور دارند و در نهایت بازده به نتایج بعد از یادگیری اشاره دارد. با توجه به این مدل، سه رویکرد یادگیری از یکدیگر قابل تمایز هستند. رویکرد سطحی که در بردارنده تولید مجدد مطالب آموزش داده شده به منظور دستیابی به حداقل مقتضیات است. رویکرد عمیق که شامل درک واقعی مطالب یادگرفته شده است و رویکرد پیشرفت مدار که در آن به استفاده از راهبردهایی تأکید می شود که نمره فرد را به حداکثر ممکن می‏رساند، که در نتایج مطالعات مختلف، بر وجود رابطه مثبت بین رویکرد یادگیری عمیق و عملکرد تحصیلی تأکید شده است (آتش روز و همکاران، 1387).
در تحقیقات اخیر تأکید شده است که عوامل شخصیتی، به ویژه در سطح بالاتر تحصیلات رسمی در پیش بینی عملکرد تحصیلی و پیشرفت نقش بسزایی ایفا می کنند، علاوه براین در تعدادی از مطالعات نشان داده شده است که رابطه بین هوش روان سنجی و عملکرد تحصیلی، به ویژه در محیط های دانشگاهی به مراتب کمتر از اندازه مورد انتظار است. براین اساس به نظر می رسد که با کمتر بودن توان پیش بینی کننده مقیاس های مربوط به توانایی های شناختی در سطوح بالاتر تحصیلات رسمی بر سهم متغیرهای شخصیتی افزوده می شود (آتش روز و همکاران، 1387).
برخی از روانشناسان عملکرد تحصیلی را وابسته به بافت در نظر گرفته اند، برای مثال، مدل بافت بر نقش با اهمیت متغیرهایی برون فردی، روشهای آموزش، برنامه درسی و روشهای ارزشیابی تأکید می کنند. برهمین اساس برخی از محققان به منظور تبیین عملکرد تحصیلی بر نقش متغیرهای اجتماعی – اقتصادی یادگیرندگان به عنوان یک متغیر برون فردی دیگر تأکید می کنند. پژوهش های انجام شده توسط محققان دیگر نشان داده است که عملکرد تحصیلی از تعامل بین متغیرهای موقعیتی مانند برنامه روشهای آموزشی، شرایط عاطفی و نیز محیط تحصیلی، نگرش نسبت به مسایل آموزش و انگیزه پیشرفت فراگیران تأثیر می پذیرد. ترکیب دو دسته از انگیزه های پیشرفت (درونی و بیرونی)، رفتار و فعالیتهای تحصیلی دانش آموزان را جهت می دهد (شریفیان، 1381).
تحقیقات انجام شده در مورد ارتباط هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی به طور کلی بیانگر نقش معنادارهوش هیجانی در عملکرد تحصیلی است (صاحب، 1389). در یک رویکرد مهم تأثیر فرآیندهای محیط خانوادگی بر عملکرد تحصیلی مطرح است. پژوهش هایی که براساس این رویکرد انجام شده، حاکی از رابطه میان سبک فرزند پروری و عملکرد تحصیلی است، کودکانی که در خانواده های قاطع پرورش می یابند، نمره عملکرد تحصیلی بالاتری را در مقایسه با فرزندان سایر سبک های خانوادگی کسب می کنند (صاحب، 1389).
یک سری پژوهش ها نیز، بر پایه رویکردی است که بیانگر رابطه میان مهارت خودگردانی دانش آموزان و عملکرد تحصیلی آنهاست. دانش آموزان که از مهارت خود گردانی بیشتری برخوردارند، عملکرد تحصیلی بالاتری را نشان می دهند (صاحب، 1389).
به طور کلی عواملی که بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان تأثیر دارند را می توان به سه دسته تقسیم کرد:
الف. عوامل فیزیولوژیکی: این عوامل شامل متغیرهای بدنی و فیزیکی یاد گیرنده از جمله سوء تغذیه و سلامت جسمانی می شود.
ب. عوامل روانشناختی: این عوامل شامل متغیرهای روانشناختی از جمله هوش، استعداد، خلاقیت خودپنداره، عزت نفس، نگرش نسبت به مسایل آموزشی، انگیزه پیشرفت، مکان کنترل و ویژگی های شخصی دیگر می شود.
پ. عوامل محیطی: این عوامل در برگیرنده متغیرهای بیرونی شامل پایگاه اقتصادی و اجتماعی (درآمد، تحصیلات، محل زندگی) متغیرهای مربوط به خانواده (تعداد افراد خانوار، سبک فرزند پروری والدین، ارزشهای فرهنگی خانواده) و متغیرهای مربوط به محیط مدرسه (شرایط مدرسه، مدیریت مدرسه، نگرش ویژگی های معلمان، فرهنگ و جو سازمانی مدرسه) می شود (صاحب، 1389).
در تبیین تأثیر فوق العاده عنصر معلم در فرآیند آموزش و یادگیری، مهر محمدی (1386) معتقد است: شاید در صحت و اعتبار این پاسخ که از میان عناصر و مؤلفه های گوناگون تشکیل دهنده ی نظام تعلیم و تربیت، اولویت قطعی را باید برای معلم قائل شد، نتوان تردید و تشکیک کرد. معلم از آن جهت مورد تأکید و توجه جدی و دارای نقش محوری است که کارگذار اصلی تعلیم و تربیت به شمار می رود و اهداف متعالی نظام های تعلیم و تربیت در ابعاد مختلف، در نهایت باید به واسطه ی او محقق شود. همچنین رمز سلامت، رشد و بالندگی نظام های تعلیم و تربیت را باید در سلامت، رشد و بالندگی معلم جست و جو کرد.
پیشینه داخلی تحقیق
حیدری حسین آباد (1392)، پایان نامه کارشناسی ارشد خود را با عنوان “بررسی وضعیت کنونی مدارس هوشمند بر اساس استانداردها و مقایسه عملکرد آن با مدارس عادی” انجام دادند که هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت کنونی مدارس هوشمند بر اساس استانداردها (مدل مفهومی مدارس هوشمند) و مقایسه عملکرد آن با مدارس عادی شهر یزد می باشد. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است و جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه مدارس متوسطه دخترانه شهریزد در سال 92-1390می باشد که به روش نمونه گیری خوشه ای، از بین 12 دبیرستان دولتی، 2 دبیرستان هوشمند و از هر دبیرستان 2 کلاس چهارم انتخاب شدند و به دلیل محدودیت مدارس هوشمند، 2 دبیرستان به روش سرشماری انتخاب شدند. به منظور دستیابی به هدف فوق، سوالاتی به شرح ذیل مطرح شد: 1ـ مدارس هوشمند (از نظر محیط یاددهی و یادگیری، زیرساخت توسعه یافته فناوری اطلاعات، معلمان آموزش دیده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت یکپارچه رایانه ای و ارتباط یکپارچه رایانه ای با مدارس دیگر) در چه سطحی از استانداردها قرار دارند؟ 2ـ عملکرد دانش آموزان مدارس هوشمند از نظر تفکر انتقادی چه تفاوتی با دانش آموزان مدارس عادی دارد؟ 3ـ عملکرد دانش آموزان مدارس هوشمند از نظر عملکرد تحصیلی چه تفاوتی با دانش آموزان مدارس عادی دارد؟ 4ـ آیا بین عملکرد تحصیلی و تفکر انتقادی دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی رابطه وجود دارد؟ ابزار پژوهش در یک بخش شامل چک لیست ارزیابی مدارس هوشمند (مشاهده)، و در بخش دیگر شامل آزمون مهارت تفکر انتقادی و معدل سال سوم متوسطه برای عملکرد تحصیلی دانش آموزان می باشد. این ابزار از نظر آماری از اعتبار لازم برخوردار می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های کمی مربوط به عملکرد دانش آموزان، از نرم افزار SPSS و به منظور آزمون سوالات پژوهشی از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون T مستقل و ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که: 1ـ وضعیت کنونی مدارس هوشمند در مدیریت یکپارچه رایانه ای در سطح میانی و پیشرفته و در بقیه موارد در سطح مقدماتی و پایین قرار دارد. 2ـ بین مهارت تفکر انتقادی دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی تفاوت معناداری وجود ندارد. 3ـ بین عملکرد تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی تفاوت معناداری وجود داشت و مدارس هوشمند پیشرفت بهتری نسبت به مدارس عادی داشتند. 4ـ بین عملکرد تحصیلی و تفکر انتقادی رابطه مثبت و ضعیف وجود دارد.
به علاوه رحیمی (1390)، پایان نامه کارشناسی ارشد خود را با عنوان ” مقایسه رابطه استفاده از راهبردهای شناختی وفراشتاختی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه و پیش دانشگاهی مدارس هوشمند وعادی” انجام داد که در چکیده تحقیق حاضر اینگونه آمده که این پژوهش به مقایسه رابطه استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دخترسال سوم متوسطه و پیش دانشگاهی مدارس هوشمند و عادی می پردازد و بـه منظور بررسی فرضیه ها و تحلیل داده ها، آزمون t مستقل تک گروهی و نیز آزمون رگرسیون چند متغیره همزمان به کار رفته است. نتایج پژوهش نشان داده است که بین استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی و عملکرد تحصیلی در مدارس هوشمند و عادی همبستگی وجود دارد ولی تفاوت معناداری بین دانش آموزان دو مدرسه از لحاظ استفاده از راهبردها بین دو مدرسه وجود ندارد.
همچنین جعفری (1390)، پایان نامه کارشناسی ارشد خود را با عنوان ” تأثیرآموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی برادراک شایستگی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر پایه اول متوسطه در درس زبان انگلیسی ” انجام داد که در چکیده تحقیق حاضر اینگونه آمده که هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر ادراک شایستگی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان در درس زبان انگلیسی بود. جامعه آماری آن کلیه دانش آموزان پسر پایه اول متوسطه شهر همدان به حجم 4435 نفر بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 60 نفر از آنها به صورت تصادفی انتخاب و در سه گروه 20 نفری (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) جایگزین شدند. گروه های آزمایشی هر یک به طور جداگانه به مدت 8 جلسه تحت آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (یک گروه تحت آموزش راهبردهای شناختی خودتنظیمی و گروه دیگر تحت آموزش راهبردهای فراشناختی خودتنظیمی) قرار گرفتند.
خليلي (1386)، تحقیقی با عنوان “مقايسه هوش هيجاني دانش آموزان تيزهوش و عادي و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي” انجام داد. در چکیده تحقیق حاضر اینگونه آمده که هوش هيجاني يكي از سازه هاي نوظهور در گستره علم روان شناسي است كه پژوهش هاي زيادي را به خود اختصاص داده است و رابطه آن با هوش شناختي و پيشرفت تحصيلي يكي از اين حوزه هاي پژوهشي است. در همين راستا پژوهش حاضر در قالب يک طرح پس رويدادي به بررسي مقايسه اي ميزان هوش هيجاني در دانش آموزان مدارس تيزهوش و عادي مقطع پيش دانشگاهي و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي يكي از مناطق شهر تهران پرداخته است. نمونه 120 نفري شامل 60 دانش آموز تيزهوش (30 دختر و 30 پسر) و 60 دانش آموز عادي (30 دختر و 30 پسر) است. ابزار سنجش ميزان هوش هيجاني، آزمون هوش هيجاني بار ـ ان و معدل سال تحصيلي گذشته دانش آموزان، ملاك پيشرفت تحصيلي آزمودني ها بوده است. فرضيه هاي اصلي به تفاوت هوش هيجاني در دو گروه تيزهوش و عادي از يکسو و ارتباط هوش هيجاني با پيشرفت تحصيلي معطوف بود. بر اساس نتايج به دست آمده تفاوت معناداري بين هوش هيجاني دانش آموزان تيزهوش و عادي مشاهده نشد. همچنين بين هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي نيز رابطه معناداري به دست نيامد؛ بنابراين فرضيه هاي پژوهش در نمونه مورد بررسي تاييد نگرديد. بر اساس يافته ديگر پژوهش، ميزان هوش هيجاني در دختران بالاتر از ميزان هوش هيجاني در پسران است. پيشنهاد مي شود که پژوهش هاي بعدي در جامعه آماري وسيعتري انجام گيرد و از سوي ديگر، اولويت هاي هيجاني تربيت مورد توجه بيشتري قرار گيرند.
رضاخاني (1386)، تحقیقی با عنوان “بررسي انگيزه دروني و بيروني پيشرفت تحصيلي دانشجويان رشته هاي مختلف دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن” انجام داد. در چکیده تحقیق حاضر اینگونه آمده که هدف اين مطالعه، بررسي نوع انگيزه و پيشرفت تحصيلي دانشجويان دختر و پسر رشته هاي مختلف دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن است. بدين منظور با روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي و طبقه اي، 400 دانشجوي دختر و پسر دوره كارشناسي پيوسته در رشته هاي مختلف انتخاب شدند. پيشرفت تحصيلي بر اساس ميانگين نمرات نيم سال قبل و انگيزه هاي آنان با استفاده از يك پرسشنامه 54 سوالي اندازه گيري شد. پس از تجزيه و تحليل آماري

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان عملکرد تحصیلی، توانایی ها، ایدئولوژی، موفقیت تحصیلی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان ادراک شایستگی، ادراک کنترل، مدارس هوشمند، عملکرد تحصیلی