پایان نامه با کلید واژگان عزت نفس، سلامت روان، خارج از خانه

دانلود پایان نامه ارشد

قدرتمندي: كودكان بايد بتوانند متناسب با رشدشان بر زندگي خويش كنترل داشته باشند فرصت انتخاب كردن و تصميم گرفتن به احساس قدرتمندي آنان كمك مي كند.
احساس منحصر به فرد بودن: كودكان بايد احساس كنند ويژگي هاي منحصر به فردي دارند. سايمون (1988) از فهرستي شامل 100 جمله نام مي برد كه در كار با كودكان و تاييد ويژگي هاي منحصر به فرد و مثبت آنها از آن استفاده مي شود.
بارآوري: به تدريج كه كودكان كاري را خودشان انجام مي دهند، احساس بهتري نيز در آنان شكل مي گيرد. تشويق و تقويت كار يا فعاليتي سازنده مي تواند در ترغيب كودك به رسيدن به احساس رضايت و پاداش دروني از كار انجام يافته مفيد باشد.
شش شرطي كه سايمون ذكر مي كند براي بزرگسالان و كودكان به يك اندازه صادق است. اگر خطرجويي و چالش تا حدي در زندگي فرد افزايش يابد به شرط آنكه خطر يا چالش ايجاد شده در حدي منطقي و در توان فرد باشد سلامت رواني فرد بيشتر تضمين مي شود ميزاني كه ديگر نيازهاي انساني كودكان برآورده مي شود نيز رابطه نزديكي با عزت نفس شان دارد.
هنگامي كه در مشاوره با كودكان از پنج مرحله رشد فرويد استفاده مي كنيد اغلب لازم است ارزشيابي كنيد تا چه حد نيازهاي اساسي شان براورده مي شود مي توانيد از يك مقياس صفر تا ده نمره اي براي ارزشيابي ميزان پيشرفت كودك در هر يك از سطوح سلسله مراتب مازلو (1970) از جمله براي ارزشيابي عزت نفس او استفاده كنيد در مقياس فوق براي نيازهايي كه برآورده نشده اند نمره صفر و نيازهايي كه كاملا برآورده شده نمره دو منظور مي كنيم.
مشكلاتي كه در فرايند رشد بزرگسالي بروز مي كند ريشه در ناكامي دوران كودكي در ارضاي نيازهاي اساسي انساني در سال هاي رشد دارد مشاوره بر پايه روانكاوي مي تواند ميزاني را كه كودك توانسته است نيازهاي اساسي خود را در گذشته برآورده كند و نيز در حال حاضر مي تواند برآورده كند در مركز توجه خود قرار دهد سوالات مربوط به اينكه چگونه كودكان با درد و رنج ناشي از نرسيدن به خواسته هايشان برخورد مي كنند مي توانند در مشاوره روانكاوانه مطرح شوند آيا تعارض و استرس به بخش ناهشيار ذهن واپس رانده مي شوند يا در بخش هشيار ذهن تحت كنترل قرار مي گيرند؟ آيا فرد با افسردگي و اضطرابي كه دچارش مي شود تكليف مدارانه برخورد مي كند يا در برابرشان حالتي تدافعي به خود مي گيرد؟ اينها سئوالات جالبي هستند كه مشاوران طرفدار روانكاوي مي توانند به آنها بپردازند.
نظريه روابط با ديگران
همان طور كه پيشتر گفته شد، عشق و تلاش مفاهيمي مهم در نظريه فرويد هستند . او معتقد بود ارزيابي سريع وضعيت سلامت رواني فرد از اين طريق ميسر است كه ببينيم او تا چه حد در روابط و زندگي حرفه اي اش موفق بوده است . نظريه روابط باديگران فرويد برآيند طبيعي تحقيقات اوليه او در اين زمينه بود كه كودكان تا چه حد تعارض ناشي از رقابت با والد هم جنس خود در جلب محبت و توجه والد غير هم جنس خود موفق مي شوند. در نظريه فوق بر اين تاكيد مي شود كه چگونه روابط نخست كودك در خانواده بر نوع روابطي كه او پس از آن ذر بيرون از خانه با ديگران برقرار مي كند تاثير داردبراي مثال زني كه در سال هاي كودكي خويش پدري قابل اعتماد را از دست داده، ممكن است توجه و محبت پدرانه اي را كه از او دريغ داشته شده در نوع مردان مسني كه رفتارهايي پدرانه دارند جستجو كند. در نظريه روابط با ديگران كلمه ديگران به افرادي غير از خود اشاره مي كند روابط خانوادگي كه الگوي صحيح و سالم برقراري روابط را در آينده به كودك نشان مي دهند بهترين كمكي است كه كودكان مي توانند براي ايجاد روابط آتي خود با ديگران درخارج از خانه از آن برخوردار باشند كودكاني كه در سال هاي وابستگي شان از تربيت صحيح برخوردارند در روابط دوران بزرگسالي شان به دنبال رفع كاستي هاي ناشي از نقش والدينشان نيستند والديني كه پيشرفت كودكانشان را در طي مراحل رشد به سوي دستيابي به استقلال و هويت تسهيل مي كنند طرح كلي كامروايي و برقراري روابط سالم در بزرگسالي را برايشان ترسيم مي كنند به تدريج كه كودكان خود را از خانواده هايشان جدا مي كنند ديدگاه هاي دروني شده خود را درباره نحوه روابط با همسالان و سرانجام يا ديگران در دوران بزرگسالي شان را تحقق مي بخشند. براي مثال زني ممكن است تصوير خشونت آميز و دفع كننده از پدر خويش را كه محبت و تربيت لازم را از او دريغ داشته است به بخش ناهشيار ذهن خود واپس براند و همين تصوير ذهني را بر همه مردان به طور كلي فرافكني كند.وقتي اين زن همين تصوير خشونت آميز از پدر را در چهره همسرش مي بيند به همان شكل نيز واكنش نشان مي دهدو سبب مي شود شوهرش همان نقش خشونت آميز پدر را ايفا كند . در درمان كودكان به والدين نيز آموزش داده مي شود تا الگوهاي خوبي براي فرزندانشان باشند و در ابراز محبت لازم و تربيت آنان كوتاهي نكنند . در درمان بزرگسالان نيز سعي مي شود دريچه اي به ناهشيار ذهنشان گشوده شود تا تعارض هاي حل نشده با والدينشان را جستجو كنند و دريابند كه چگونه تعارض هاي واپس رانده برقراري و ادامه روابط دلخواه آنها را با ديگران دشوار مي كند.

روش هاي مشاوره
هدف نخست مشاوره در چهار چوب نظريه روانكاوي آن است كه آنچه در ناهشيار است به هشيار انتقال داده شود همه آنچه در ناهشيار است زماني در هشيار بوده است مي توان با استفاده از روش هاي گوناگوني كه در اين كتاب مورد بحث قرار گرفته اند با تعارض هاي واپس رانده شده كه به سطح هشيار آورده مي شوند از راه هاي منطقي برخورد كرد.
از روش هاي گوناگوني براي آشكار كردن ناهشيار استفاده مي شود. شرح حال مفصلي از فرد تهيه و توجه خاصي به چگونگي پرداختن به حوزه هاي داراي تعارض و كشمكش در زندگي فرد معطوف مي شود. با انكه فرويد هيپنوتيسم را رد كرده است، هنوز هم از اين روش براي كمك به كشف اعماق ناهشيار استفاده مي شود از ميان روش هاي متداول ديگر مي توان به تحليل مقاومت انتقال روياها و نيز تخليه هيجاني تداعي آزاد تفسير و بازي درماني اشاره كرد هدف دراز مدت در همه اين روش ها ي مرسومتقويت خود درمان جوست. روش هاي عمده مشاوره كه در اين فصل مطرح مي كنيم، عبارتند از تخليه هيجاني ، تداعي آزاد ، تحليل انتقال ، تحليل مقاومت، تحليل جملات ناتمام كتاب درماني ، قصه گويي و بازي درماني.
بيشتر آنچه در مشاوره با استفاده از روانكاوي صورت مي گيد به حال و هوا و جريان بازي درماني بستگي دارد نتيجه موفقيت آميز مشاوره به همكاري و مشاركت داوطلبانه بستگي دارد بازي يعني فعاليتي داوطلبانه و ارادي و وقتي بازي اختياري نباشد ديگرنبايد آن را بازي ناميد. تداعي آزاد دستكاري و مداخله اي صورت گيرد يك اصل مهم نقض شده و ادامه مشاوره مختل مي شود مشاور به جاي نكوهش درمان جو به دليل وارسي افكارش مي تواند علت وارسي را تفسير كند كه اين درمان جو كمك مي كند بينش عميق تري به دست آورد.
بازي در جريان مشاوره به كودك و بزرگسال كمك مي كند تا به طور موقت به واقعيت توجه نشان ندهد و خود را با خيالات آنچه در زندگي اش كمبود دارد، مسر.ر كند در مواردي كه خيالپردازي به شكل هذيان در مي آيد و به كلي از واقعيت دور مي شود، درمان جو ممكن است به اين نتيجه برسد كه در كوشش هايش براي بازي ناكام مانده است. اگر قرار است چنين درمان جوياني از مشاوره بهره ببرند بايد به آنان آموخت چگونه بازي كنند به بعضي درمان جويان علاوه بر آموزش بازي بايد آموخت چگونه به ديگران اعتماد كنند همچنانكه به عده اي ديگر نيز بايد ياد داد حدود بازي درماني را رعايت كنند مشاوره به شيوه انتقال نوعي تمرين خيالپردازي و استفاده از قوه تخيل است كه بايد ايفاي نقش نيز در آن صورت گيرد.
نقش گزاري رواني با كودكان بزرگتر و نوجوانان كه در خانواده هايي آشفته و ناسالم زندگي كرده اند، مي تواند يك روش بسيار موثر بازي در مشاوره باشد نقش گزاري رواني موفقيت آميز براي اين درمان جويان به آن بستگي دارد كه حاوي راهنمايي هاي كاملا برنامه ريزي شده نيز باشند كه به روشني و به دقت بيان شوند به طوري كه احتمال هيچ گونه سوء تعبير يابد فهمي وجود نداشته باشد. مشاور بايد با اعتماد به نفس و رهبري گروه مسئوليت جلسه را خود به عهده گيرد. نمايش بايد به شيوه اول شخص برگزار شود تا بتوان نگراني ها و دغدغه هاي شخصي كودكان را به طور موثر مورد كاوش و بررسي قرار داد. نمايش نبايد تا قبل از رسيدن به هدف هاي مهم تمام شود. زمان كافي در اختيار كودكان قرار دهيد تا آنچه را از نمايش آموخته اند با هم در ميان بگذارند هم بازي در نمايش و هم هنرهاي بياني از جمله نقش گزاري رواني باعث مي شوند افكار و احساساتي كهبه بخش ناهشيار ذهن واپس رانده شده اند دوباره به سطح هشيار باز گردند اين عقده ها و تعارض ها را در سطح هشيار مي توان شناخت و به حل آنها پرداخت به ويژه در كودكاني كه به دليل ويژگي هاي مرحله رشد شناختي شان خواه مرحله پيش عملياتي باشد خواه مرحله عيني -هنوز داراي مهارت و توانايي لازم براي استدلال نيستند در مشاوره به شيوه روانكاوي كه مي توان با استفاده از چند مثال و استعاره در مورد نحوه فعاليت بخش ناهشيار بر بعضي از موانعي كه بر سر راه رشد شناختي وجود دارد فايق آمد.

تخليه هيجاني
فرويد به همراه بروئر نخستين كساني بودند كه مزيت هاي تخليه هيجاني را از طريق هيپنو تيسم كشف كردند . فرويد دريافت اگر بيماران هيستريايي با خواب مصنوعي قادر شوند رويداد اوليه اي را كه موجب ناراحتي آنها شده است بر زبان آورند نشانه هاي هيستري برطرف خواهد شد. اما فرويد خيلي زود هيپنوتيسم راكنار گذاشت زيرا قادر نبود هر كسي را به خوا ب مصنوعي عميقي فرو ببرد تا درمان جو قادرشود آن قدر به زمان قبل برگردد كه بتواند رويداد واپس رانده شده را به يادآورد . فرويد كشف كرد خيلي ها همان قدر كه فقط به آنان گفته شود ريشه و علت و نشانه هيستري را به ياد آورند قادر به جستجوي آن در اعماق ضميرشان خواهد بود.متاسفانه عده زيادي از بيماران او نيز حتي با كنترل و نظارت نمي توانستند ريشه و علت نشانه هايشان را بيابند. بدين ترتيب فرويد به اين نتيجه رسيد كه همه بيماران از علت بيماري شان آگاه هستند اما به هر دليلي عده اي مانع از ابراز اين آگاهي شان مي شوند فرويد معتقد بود اگر بيمار تجربه آسيب زاي دوران كودكي خويش را كه به بخش ناهشيار ذهن او واپس رانده شده است نتوانداز اعماق ذهن خويش بازيابي و بيان كند و از نظر هيجاني يا عاطفي تسكين يابد بهبود نخواهد يافت از آنجا كه همه قادر نبودند محتويات ذهن ناهشيار خود را بازيابي كنند روانكاو مجبور بود از ابزاري غير مستقيم براي دسترسي به اين بخش از ذهن استفاده كند فرويد براي انكه درمان جويانش بتوانند به تخليه هيجاني كه بدون آن معالجه آنها ميسر نبود دست يابند روش تداعي آزاد و روش تعبير (تفسير ) را ابداع كرد .

تداعي آزاد
در روانكاوي سنتي ، درمان جو بر روي تختي دراز مي كشد و روانكاو نيز در قسمت سر تخت طوري در كنار او مي نشيند كه خارج از حوزه ديد او قرار گيرد. آن گاه روانكاو به درمان جو مي گويد هر چه به ذهنش مي آيد بيان كند. از اين راه افكار و تعارض هاي بخش ناهشيار ذهن آزاد مي شوند ازاد مي شوند تا به سطح هشيار برسند كوشش و تقلاي زيادي در وجود درمان جو در جريان است تا مانع از آن شود كه افكار اعماق ذهنش را نزد روانكاو بر ملا كند روانكاو بايد پيوسته جلوي اين كوشش مقاومت جويانه درمان جو را بگيرد. اصل اساسي در مشاوره شيوه روانكاوي آن است كه درمان جو هر فكر و احساسي كه دارد قطع نظر از آنكه اين فكر يا احساس چقدر شخصي آزارنده يا به ظاهر نامربوط است، براي مشاور نقل كند.
در حالي كه درمانجو مي كوشد افكار خود را آزادانه بر زبان آورد مشاور بايد شكيبا باشد از قضاوت پرهيز كند و همچنان درمان جو را وادارد تا آنچه را به ذهنش مي آيد بيان كند مشاور همچنين بايد پيوستگي افكار و احساساتي را كه درمان جو بر زبان مي آورد مد نظر داشته باشد مشاوراني كه از روانكاوي استفاده مي كنند معتقدند هر چند ممكن است به نظر برسد درمان جو از اين شاخه به آن

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد شيوه، کتابخانهاي، زيستمحيطي Next Entries پایان نامه با کلید واژگان رويا، وقتي، موسيقي