پایان نامه با کلید واژگان طرح تفصیلی، آذربایجان شرقی، استان آذربایجان شرقی

دانلود پایان نامه ارشد

طبقه اول 61
نقشه ‏43: پلان وضع موجود طبقه همکف 62
نقشه ‏44: پلان وضع موجود طبقه اول 63
نقشه ‏45: نمای غربی بنا………… 64
نقشه ‏46: نمای شرقی بنا………….. 64
نقشه ‏47: نمای جنوبی بنا……………. 65
نقشه ‏48: نمای شمالی بنا…………… 65
نقشه ‏49: مسیرهای حرکتی و ورودی‌ها در بنا 66
نقشه ‏410: مسیرهای حرکتی و ورودی‌ها در بنا 66
نقشه ‏411: بررسی نور در فضاهای مختلف بنا 67
نقشه ‏412: کاربری وضع موجود طبقه همکف 68
نقشه ‏413: کاربری وضع موجود طبقه اول 69
نقشه ‏414: موقعیت ستون‌های چوبی به‌کاررفته در بنا 76
نقشه ‏415: جرزها در طبقه همکف 80
نقشه ‏416: تفکیک جرزها بر اساس ضخامت 80
نقشه ‏417: جهت تیر ریزی‌ها در طبقه همکف 82
نقشه ‏418: جهت تیرریزی‌ها در طبقه اول 82
نقشه ‏51: آسیب نگاری طبقه همکف 91
نقشه ‏52: آسیب نگاری طبقه اول 92
نقشه ‏53: آسیب نگاری نمای غربی 93
نقشه ‏54: آسیب نگاری نمای شرقی 93
نقشه ‏55: آسیب‌نگاری نمای شمالی 94
نقشه ‏56: آسیب نگاری نمای جنوبی 94
نقشه ‏71: جا گذاری کاربری بنا 159
نقشه ‏72: جا گذاری کاربری بنا 160

فهرست عکس‌ها
عنوان صفحه
عکس ‏21: موقعیت استان آذربایجان شرقی در کشور 7
عکس ‏22: موقعیت مراغه در استان آذربایجان شرقی 8
عکس ‏23: رودخانه صوفی……. 12
عکس ‏24: موقعیت محلات در شهر 18
عکس ‏25: سرای خامنه، تجارت خشکبار 22
عکس ‏31: نمونه‌ای از بازار موقت در مراغه 25
عکس ‏32: بازار تبریز……………. 26
عکس ‏33: بازار رحیم خان اصفهان 27
عکس ‏34: بازار سمنان، نمونه‌ای از بازارهای خطی 28
عکس ‏35: بخشی از بازار اصفهان با گسترش چند محوری 29
عکس ‏36: سرای گلشن اصفهان 31
عکس ‏37: تیمچه مظفریه تبریز… 32
عکس ‏38: تیمچه ملک اصفهان 32
عکس ‏39: بازار قیصریه اصفهان 33
عکس ‏41: ساختار فضایی – کالبدی بازار مراغه 40
عکس ‏42: سرای خوامنه‌ای……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..42
عکس ‏43: سرای متولار………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………….. …..……….42
عکس ‏44: سرای روح‌زنده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………43
عکس ‏45: سرای روح‌زنده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….43
عکس ‏46: سرای خامنه‌ای…….. 45
عکس ‏47: سرای خامنه‌ای……… 45
عکس ‏48: موقعیت سراهای مشابه روی عکس هوایی 45
عکس ‏49: سرای متولار………… 45
عکس ‏410: سرای متولار……………. 45
عکس ‏411: موقعیت بنا در عکس هوایی سال 1335 47
عکس ‏412: موقعیت بنا در عکس هوایی سال 1360 47
عکس ‏413: موقعیت بنا در عکس هوایی فعلی 48
عکس ‏414: دروازه‌های اصلی شهر در گذشته 49
عکس ‏415: مسیرهای کاروان رو که به بنای مورد نظر ختم می شده است 49
عکس ‏416: راه‌های اصلی که از دروازه‌های جنوبی و شرقی به بنای مورد نظر ختم می‌شوند 50
عکس ‏417: راه‌های اصلی که از دروازه‌های شمالی و غربی به بنای مورد نظر ختم می‌شوند 50
عکس ‏418: بناهای مجاور سرای خواجه‌ملکم 51
عکس ‏419: موقعیت بنا نسبت به بناهای شاخص شهری 51
عکس ‏420: ورودی جنوبی بنا از محله سالارخانه 54
عکس ‏421: ورودی شمالی بنا از داخل بازارچه 54
عکس ‏422: قوس سر در ورودی جنوبی 54
عکس ‏423: ورودی شمالی از داخل بنا 55
عکس ‏424: ورودی جنوبی از خارج بنا 55
عکس ‏425: دالان ورودی جنوبی بنا 55
عکس ‏426: فضای داخلی حجره‌ 56
عکس ‏427: حجره‌های شرقی بنا 56
عکس ‏428: ضلع شمالی بنا…….. 57
عکس ‏429: ضلع شمالی بنا………. 57
عکس ‏430: ضلع غربی بنا………. 57
عکس ‏431: ضلع شمالی بنا……… 57
عکس ‏432: ضلع غربی بنا…….. 57
عکس ‏433: ضلع شرقی بنا………. 58
عکس ‏434: ضلع شرقی بنا……… 58
عکس ‏435: ضلع شرقی بنا……… 58
عکس ‏436: ضلع شرقی بنا…………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………… ………….58
عکس ‏437: ضلع جنوبی بنا……….. 59
عکس ‏438: ضلع جنوبی بنا………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………59
عکس ‏439: ضلع جنوبی بنا………… 59
عکس ‏440: بررسی خط آسمان در جبهه‌ی جنوبی بنا 70
عکس ‏441: ررسی خط آسمان در جبهه‌ی شمالی بنا 70
عکس ‏442: بررسی خط آسمان در جبهه‌ی غربی بنا 70
عکس ‏443: بررسی خط آسمان در جبهه‌ی غربی بنا 70
عکس ‏445: استفاده از سنگ در ازاره بنا، دالان ورودی جنوبی 71
عکس ‏444: استفاده از سنگ در پی بنا، جبهه شرقی 71
عکس ‏446: نمونه آجرکاری بکار رفته، جبهه شرقی بنا 72
عکس ‏447: نمونه آجرکاری به‌کاررفته در بنا، دالان ورودی جنوبی 72
عکس ‏448: طرح آجرکاری بالای در و پنجره در بنا 75
عکس ‏449: نمونه ستون بکاررفته در بنا 76
عکس ‏450: پوشش سقف 81
عکس ‏451: طرح ناودان در بنای مشابه، مسجد ملا معزالدین 84
عکس61: نمونه ازاره در بنای دوره قاجار 131
عکس62: قوس ورودی جنوبی 136
عکس ‏71: تقسیمات کالبدی شهر (وضع موجود) 143
عکس ‏72: جبهه شرقی بنا، وضع موجود 162
عکس ‏73: جبهه جنوبی و غربی بنا 163
عکس ‏74: جبهه شمالی بنا………… 165
عکس ‏75: دالان ورودی جنوبی 166
عکس ‏76: حجره‌ها، وضع موجود 167

فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل ‏21: توضیع ماهانه بارش به میلی‌متر 10
شکل ‏22: توضیع فصلی بارش بر حسب درصد 10
شکل ‏23: روند تغییرات ماهانه رطوبت نسبی در ایستگاه سینوپتیک مراغه 11
شکل ‏24: روند رشد و گسترش شهر مراغه در سال‌های مختلف 16
شکل ‏41: ساختار کلی بنا……. .. 52
شکل ‏42: پرسپکتیو ایزومتریک از طبقه اول بنا 53
شکل ‏43: پرسپکتیو ایزومتریک از حجم کلی بنا 53
شکل ‏44: حجم کلی بنا…………… 53
شکل ‏45: دالان ورودی جنوبی.. 54
شکل ‏46: ضلع جنوبی بنا………. 59
شکل ‏47: نمونه ازاره دوره قاجار 60
شکل ‏48: نمونه ازاره دوره پهلوی 60
شکل ‏49: جزئیات اجرایی نما و مقطع پله در وضع موجود 61
شکل ‏410: انواع آجرهای بکار برده شده در بنا 72
شکل‏411: نحوه چیدمان آجرها در رج‌های زوج………………………………………………………………………………………………………………………………..72 شکل ‏412: نحوه چیدمان آجرها در رج‌های فرد 72
شکل ‏413: نحوه چیدمان آجرکاری در بنا 73
شکل ‏414: نمونه تزئینات آجری بکار رفته در بنا، دالان ورودی جنوبی 74
شکل ‏415: نمونه تزئینات آجری بکار رفته در بنا، دالان ورودی جنوبی 74
شکل ‏416: چيدمان آجر با آجرچینی خفته راسته 75
شکل ‏418: سر ستون چوبی بکار رفته در بنا 76
شکل ‏417: پایه ستون سنگی بکار رفته در بنا 76
شکل ‏419: نمونه ستون‌های بکار رفته در بنا 76
شکل ‏420: نمونه طرح پنجره‌های بکار رفته در بنا 77
شکل ‏421: نمونه طرح درهای بکار رفته در بنا 77
شکل ‏422: جزئیات وضع موجود پی 78
شکل ‏423: جزئیات دیوار وضع موجود 79
شکل ‏424: جزئیات پوشش سقف (وضع موجود) 81
شکل ‏425: چفد کلیل، دالان ورودی جنوبی 83
شکل ‏426: قوس پنج او هفت سر در ورودی جنوبی 83
شکل ‏6‏1 : گسترش سطح انتقال نیرو از کرسی چینی به پی 122
شکل 62 : پلان و مقطع پی به همراه جرز بتنی 123
شکل63: مقطع پی تقویت‌شده با شفته آهک 124
شکل64 : طرح کلی پیشنهادی مقطع ناکش 125
شکل65: مقطع سقف و نحوه قرارگیری و اتصال توفال‌ها به تیرهای اصلی سقف 126
شکل66: جزئیات اجرایی پیشنهادی کاسه توالت 127
شکل 67: جزئیات اجرایی پیشنهادی روشویی 127
شکل 6‏8: جزئیات اجرایی پیشنهادی کف شوی 128
شکل 69: جزئیات اجرایی عایق‌کاری سرویس بهداشتی 128
شکل610: جزئیات اجرایی پیشنهادی کف سازی حیاط 128
شکل ‏611: جزئیات اجرایی پیشنهادی کف سازی حجره‌ها 129
شکل612: جزئیات نصب سنگ‌های ازاره 130
شکل613: جزئیات اجرایی ناودان شره‌ای.. 132
شکل614: جزئیات اجرایی ناودان داخل دیوار.. 132
شکل615: پلان شیب‌بندی و موقعیت ناودان‌ها 133
شکل 616: جزئیات اجرایی پیشنهادی پله‌های ارتباطی- مقطع 134
شکل617: جزئیات اجرایی پیشنهادی پله‌های ارتباطی-نما 134
شکل 618: جزئیات اجرایی پیشنهادی پله های ارتباطی- پلان 134
شکل619: طرح پیشنهادی درب حجره ها 137
شکل ‏620: طرح پیشنهادی درب ورودی اصلی با توجه به بناهای مشابه 137
شکل621: جزئیات پیشنهادی حوض 138
شکل ‏71: طرح تفصیلی شهری ……………………………………………………………………………………………………………….. ………………….. ……. ………………142
شکل ‏72: طرح تفصیلی سرا با کاربری تجاری 142
شکل ‏73: بافت تاریخی مراغه و موقعیت بنا در آن 146
شکل ‏74: درجه‌بندی ارزش تاریخی بافت قدیم 146
شکل ‏75: مسیرهای دسترسی در اطراف بنا 147
شکل ‏76: خیابان‌ها و راه‌های اطراف بنا 147
شکل ‏77: موقعیت بنا نسبت به پارکینگ در نظر گرفته‌شده 148
شکل ‏78: تأثیرات متقابل بنا بر بناهای شاخص اطراف 148
شکل ‏710: جایگاه حوض‌ها در حیاط 161
شکل ‏711: طرح پیشنهادی کف سازی محوطه 162
شکل ‏712: طرح پیشنهادی کف‌سازی مقابل حجره ها 162
شکل ‏713: طرح احیاء جبهه شرقی بنا 163
شکل ‏714: طرح احیاء جبهه جنوبی و غربی بنا 164
شکل ‏715: طرح احیاء جبهه شمالی و غربی 165
شکل ‏716: طرح احیاء ورودی جنوبی بنا 166
شکل ‏717: طرح احیاء حجره ها 167

فهرست جدول
عنوان صفحه
جدول ‏21: روند تغییرات ماهانه رطوبت نسبی در ساعات مختلف روز در شهر مراغه 11
جدول ‏51: آسیب‌شناسی و تقسیم‌بندی آن 95
جدول ‏52: فرسایش سقف.. 96
جدول ‏53: رطوبت نزولی.. 97
جدول ‏54: ریش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد پرسش نامه، اعتبار سازه، توسعه دانش Next Entries پایان نامه با کلید واژگان کاروانسرا، بافت تاریخی، آذربایجان شرقی