پایان نامه با کلید واژگان ضریب همبستگی، سطح معنادار، همبستگی پیرسون، مسئولیت پذیری

دانلود پایان نامه ارشد

16/4 و انحراف معیار پاسخها برابر با 49/0 می باشد.

جدول 4-3: اطلاعات توصیفی آماری مربوط به پرسشنامه دوم

تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
ارزش های فردی
291
00/1
00/5
115/4
603/0
الزامات قانونی
291
00/1
00/5
162/4
574/0
مسئولیت پذیری
291
00/1
00/5
163/4
504/0
رازداری و بیطرفی
291
00/1
00/5
110/4
517/0
سبک های نوین رهبری مالی
291
00/1
00/5
162/4
499/0

آزمون فرضیه های پژوهش
از آنجایی که طیف مورد استفاده در گویههای پرسشنامه، طیف لیکرت است که با اختصاص مقادیر و قدری تسامح می‌توان این مقیاس را به مقیاس فاصله ای تبدیل کرد و با بررسی شرط نرمال بودن، از آزمون‌های پارامتریک استفاده کرد. در ادامه به بررسی هر یک از فرضیات به طور جداگانه می‌پردازیم.

4-3-2-2 بررسی نرمال بودن توزیع داده ها
جهت تجزیه و تحلیل و انتخاب نوع آزمون مربوطه، ابتدا باید نرمال بودن توزیع داده‌ها مورد بررسی قرار گیرد. اگر داده‌ها از توزیع نرمال برخوردار باشد از آزمون‌های پارامتریک و در غیر این صورت از آزمون‌های ناپارامتریک استفاده می‌شود. یکی از آزمون‌های معروف به منظور سنجش نرمال بودن توزیع داده‌ها، آزمون کولموگروف- اسمیرنف (K-S) است. آزمون کلموگروف- اسمیرنف برای تطابق توزیع، احتمال‌های تجمعی مقادیر در مجموعه داده‌ها را با احتمال‌های تجمعی همان مقادیر در یک توزیع نظری خاص مقایسه می‌کند. اگر اختلاف آن به قدر کافی بزرگ باشد، این آزمون نشان خواهد داد که داده های شما با توزیع نظری مورد نظر تطابق ندارد. در این آزمون اگر معیار تصمیم (.Sig) یا همان سطح معناداری کمتر از 5% باشد فرض صفر رد می‌شود یعنی داده‌ها نمی‌توانند از یک توزیع خاص مانند نرمال برخوردار باشند. نتایج بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش در جدول ذیل ارائه شده است.

جدول 4-4: نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنف (K-S)

ارزش های فردی
الزامات قانونی
مسئولیت پذیری
رازداری و بیطرفی
اخلاق حرفه ای
سبک های نوین رهبری مالی
تعداد
291
291
291
291
291
291
آماره Z
351/1
217/1
129/1
892/0
267/1
091/1
Sig
052/0
104/0
243/0
432/0
059/0
307/0
با توجه به این که سطح معناداری در تمامی متغیرها بالای 05/0 است، بنابراین فرض نرمال بودن توزیع داده‌ها تایید می‌شود. بنابراین جهت بررسی فرضیات و روابط بین متغیرها می توان از آزمون‌های پارامتریک همچون همبستگی پیرسون و تحلیل گرسیون چندگانه استفاده نمود.

4-3-2-3 بررسی فرضیه اول:
-بین ارزشهای فردی و سبکهای نوین رهبری مالی رابطه‌ی معناداری وجود دارد.
جهت بررسی فرضیه‌ی فوق از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول 4-5 قابل مشاهده است.
H0: بین ارزشهای فردی و سبک های نوین رهبری مالی رابطه وجود ندارد
H1: بین ارزشهای فردی و سبک های نوین رهبری مالی رابطه وجود دارد

جدول 4-5: نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به فرضیه اول

ارزشهای فردی
سبک های نوین رهبری مالی
ارزشهای فردی
ضریب همبستگی
سطح معناداری
تعداد
1

291
49/0**
000/0
291
سبک های نوین رهبری مالی
ضریب همبستگی
سطح معناداری
تعداد
49/0**
000/0
291
1

291
نتایج جدول 4-5 نشان می‌دهد که با توجه به سطح معناداری 000/0 که کمتر از 05/0 است، رابطه‌ی بین ارزشهای فردی و سبک های نوین رهبری مالی در سطح اطمینان 99 درصد معنادار می‌باشد. از آنجایی که ضریب همبستگی مثبت است، رابطه‌ی بین دو متغیر مستقیم می‌باشد یعنی با افزایش (کاهش) یکی، دیگری نیز افزایش (کاهش) می‌باشد. شدت این رابطه برابر با 49/0 می‌باشد. بنابراین فرض صفر رد و فرض یک تایید می‌شود.

4-3-2-4 بررسی فرضیه دوم:
-بین الزامات قانونی و سبکهای نوین رهبری مالی رابطه‌ی معناداری وجود دارد.
جهت بررسی فرضیه‌ی فوق از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول 4-6 قابل مشاهده است.
H0: بین الزامات قانونی و سبک های نوین رهبری مالی رابطه وجود ندارد
H1: بین الزامات قانونی و سبک های نوین رهبری مالی رابطه وجود دارد
جدول 4-6: نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به فرضیه دوم

الزامات قانونی
سبک های نوین رهبری مالی
الزامات قانونی
ضریب همبستگی
سطح معناداری
تعداد
1

291
54/0**
000/0
291
سبک های نوین رهبری مالی
ضریب همبستگی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان انحراف معیار، حسابداران، مسئولیت پذیری، رگرسیون Next Entries منابع مقاله درباره سلامت روان، توسعه هزاره، آموزش مهارت، مواد مخدر