پایان نامه با کلید واژگان صنایع دستی، طرح و نقش، محدودیت ها

دانلود پایان نامه ارشد

ش زمینه محقق را در پی آن داشته است که در این پژوهش، به دنبال آن باشد که از چگونگی ارتباط بین آن هااطلاع حاصل کند اگر این ارتباط مؤثر ایجاد نشده است متناسب با بضاعت این پایاننامه کمبودها آن مورد بررسی قرار گیرد. رسیدن به این هدف بطور قطع به ارتقاء سطح کیفیت آن آثار وهمچنین کارآیی بهتر هنرمندان این رشته کمک خواهد کرد تا شاید استفاده از این هنر در کنار سایر هنر ها مثل: معماری داخلی و…هنرمندان، هنرجویان و دانشجویان این رشته با اطمینان خاطر بیشتری به آن بپردازند چرا که آرامش خیال آن ها منجر به خلق آثار بسیار نفیسی در این زمینه خواهد کرد، که به اعتلای این هنر و شناخت هنر اصیل ایرانی به دنیا کمک بسیار زیادی خواهد کرد. شاید از این طریق بتوان ارتباط بین هنرمندان و صنایع دستی سایر کشورها در سطح وسیع تری صورت گیرد،که هم موجبات ارتقاء این هنر- صنعت از لحاظ هنری، فرهنگی واقتصادی، با حفظ اصالتهای فرهنگی موجبات ورود ارز را برای کشور فراهم کند.
1 -6 روش تحقیق و معرفی جامعه آماری
متغیر در پژوهش فوق هنر الیاف است که به لحاظ چیستی کمّی و اطلاعات بدست آمده با روش آماری تجزیه و تحلیل شده است و به لحاظ هدف به دلیل نوع نگاه محقق کاربردی است و براساس ماهیت و تحقیق توصیفی- تحلیلی است چراکه به بررسی اسناد و مدارک تاریخی و مدون و مبانی نظری در زمینه هنر الیاف می پردازد و اغلب مطالب در این تحقیق بصورت ترکیبی( کتابخانهای و میدانی) جمعآوری خواهد شد و همچنینبه صورت پرسشنامه با طرح سؤالاتی در این زمینه می‌پردازد و با توجه به این که نتیجه ی فوق را با روش لیکرت2(Likert) که یکی از رایجترین مقیاسهای اندازه‌گیری نگرشی میباشد (حافظنیا، 1388) به این صورت که گویههای پنجگزینهای، کاملا موافقم، موافقم، تاحدودی، مخالفم و کاملاً مخالفم متناسب با پرسشهای پژوهش و هدف محقق طراحی شده وپرسیده خواهد شد، جامعه‌ی آماری در آمارگیری فوق به دلیل پراکندگی و حجم بالای هنرمندان به صورت نمونه گیری انجام خواهد گرفت جامعه ی آماری ما به صورت تک گروهی است که از طریق آزمونT تکگروهی3(One sample t-test) به بررسی و تجزیه و تحلیل سه فرضیه 1- هنر، صنعت و تکنیک2- جایگاه هنر الیاف 3- نهاد هنری می پردازد و تمام این موارد از طریق نرمافزارهای Excelوspssصورت خواهد گرفت.
سؤالات جامعه آماری
1 –هنر، صنعت و تکنیک
• هنر الیاف در ایران ترکیبی از هنر و تکنیک می باشد.
• در ایران این هنرترکیبی از هنر و صنعت می باشد.
• با توجه به قابلیت این هنردر ایران، ترکیبی ازتکنیک و هم صنعت است.
2 –جایگاه هنرالیاف
• با توجه به ویژگی های ساختاری، طرح و نقش موجود درهنرالیاف، هنرهای سنتی ایران زیر مجموعه ی هنر الیاف است.
• با شناخت ویژگی های هنر الیاف، صنایع دستی ایران زیر مجموعه ی هنر الیاف در کشورمی‌باشد.
• با توجه به ظرفیت های این هنر جایگاه آن در جامعه ی ایران شناخته شده است.
• جامعه ی هنری ایران، هنر الیاف را می شناسد.
3 –نهادهنری
• مخاطبین هنر الیاف در ایران، منتقدین هنری هستند.
• خبرنگاران هنری، مخاطبین هنر الیاف در ایران محسوب می شوند.
• مخاطب این هنردر ایران، مجموعه داران هنری هستند.
• در ایران مخاطب این آثار، موزه داران هستند.
• مخاطبین این هنردر ایران، اساتید هنری هستند .
• مخاطب ایرانی چنین آثاری، گالری دارها هستند.
1-7 محدودیت های پژوهش:
از جمله محدودیت هایی که در حین این پژوهش وجود داشت عدم حمایت دولت از این هنر که منجر به ناآگاهی جامعه حتی تا حدودی جامعه ی هنری، نبود تشکل، انجمن و یا مؤسسه ای خصوصی که به صورت مدون اطلاعات مکتوب، دسته بندی و جمع آوری شده ای در این زمینه در اختیار همگان قراردهد و در نتیجه نبود آمار دقیق و برنامه ی مشخص از هنرمندان و نمایشگاه‌های برگزار شده و یا در حال برگزاری آن ها، که این مسئله منجر به اتلاف وقت زیادی در جهت شناسایی هنرمندان گمنام شد ولی خوشبختانه هنرمندان این حوزه به دلیل علاقه ی زیادی که به حل شدن مشکلات کاری خود دارند همکاری زیادی نمودند.
پی‌نوشت:
1. امینی،شهلا(1383-1382).سیر تحول هنر الیاف در ایران از انقلاب مشروطیت تا امروز.کارشناسی ارشد.لی‌لا؛تهران،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکزی.
2. غفارپور،ثریا(1388).شیوه های پیشین و کاربرد نوین هنر بافت. کارشناسی. دکترحاجی پور؛تهران. مرکزآموزش عالی میراث فرهنگی.
3. عرب علی دوستی،زهرا(1389). بررسی بافت های تلفیقی در منطقه ی ورامین با نگاه دقیق تر به جل شتر.کارشناسی.سیامک برفروشان؛ تهران، دانشکده هنر مرکز آموزش علمی کاربردی.
4. محمدی،منظر(1388).بررسی تعامل لباس با هنرها(معماری، نقاشی، مجسمه‌سازی و…) در سده‌ی بیستم، غرب.کارشناسی ارشد.شیرین بزرگمهری؛تهران.دانشگاه هنر.
5. عظیمی.حمیده(1380). بررسی نقوش بافته شده در پارچه های صفوی و تأثیر آن بر پارچه های عثمانی. کارشناسی ارشد. لی‌لا ثمری؛تهران. دانشکده هنر.
6. شیخ اسلامی،هانا(1381).معرفی چند نفر از هنرمندان اساتید معماری داخلی(مسعود عربشاهی، ژیلا خدایار، تیفانی).کارشناسی.سیمین دخت کرانی؛تهران.دانشکده سوره.
7. ریاحی خویی،آزاده(1386).تأثیر چاپ بر نقش پارچه در ایران.کارشناسی ارشد.محمد تقی آشوری؛تهران.دانشگاه هنر.
8. صالح پور،آتوسا(1383).چگونگی استفاده از صنایع دستی در تزیینات داخلی.کارشناسی.محمد رضا بازغی.تهران.دانشکده هنر سوره.
9. اندرابی.شبنم(1381).بررسی نقوش ورنی استان اردبیل و کاربرد آن در دکوراسیون داخلی هتل با به کارگیری چاپ کلاقه ای.کارشناسی.حسین یاوری؛تهران.دانشکده هنر سوره.
10. پاینده، منصوره(1377). بررسی نقش(مواد اولیه-بافت-طرح و رنگ) در کیفیت قالی ایران.کارشناسی. جواد بور نامی؛ تهران. دانشگاه سوره.
11. ولی زاده،حسن(1381).صنایع دستی ایران در گذشته،حال و آینده.کارشناسی.عبدالکریم عطارزاده؛تهران.دانشکده هنر سوره.
12. معلومی،نفیسه(1383). فرم و رنگ در نمد معاصر ایران.کارشناسی.محمدعلی شاکری زاده؛تهران.دانشکده هنر سوره.
13. حیاتی،فاطمه(1382).کاربرد طرح و نقش در چاپ قلمکار با بهره گیری از نقوش مختلف در چاپ باتیک.کارشناسی.عبدالکریم عطارزاده؛تهران.دانشکده هنر سوره.
14. فتحی،لیدا(1383).نگاهی به سوزن دوزی بلوچ و ترکمن وممقان.کارشناسی.محمدرضابازغی؛تهران.دانشکده هنر سوره.
15. پیرمرادیان،سارا(1381).الهام از نقوش پارچه های دوره ی صفوی با تکنیک باتیک.کارشناسی.ویکتوریا افشار؛تهران.دانشکده هنر سوره.
16. درویشیان(1385). کاربرد بافت گلیم سنه قشقایی در اشیاء مختلف.کارشناسی.حلاج پور؛تهران.دانشکده هنر سوره.
17. کریمی،سلیمان.شم آبادی،محمد علی(1384)تأثیر دانش و مهارت دانشآموختگان شاخه کاردانش رشته فرشدستباف بر وضعیت اشتغال آن.تهران.مرکز تحقیقات فرش.
18. کارآمد،محمد جواد.نیکخواه،هانیه (1368).مقایسه میزان علاقهمندی به رشته تحصیلی در دانشجویان فرش و نقاشی یک تحلیل آماری.تهران.سمینار ملی تحقیقات فرش.

فصل 2

مبانی و مباحث نظری و داده های اولیه پژوهش

تاریخچه الیاف:
1 هنر الياف در ايران
2-1 پیش از اسلام(از ابتدا تا دوره ساسانی):
از آنجایی که کلیه الیاف به صورت پارچه از گذشته به دست آمده است و منسوجات زیر مجموعه ی هنر الیاف هستند لذا از روی پارچه های به دست آمده تاریخچه الیاف را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
«کاوش‌های باستان‌شناسی در محوطه‌های باستانی دوره آغازین نوسنگی در غرب ایران، آناتولی و فلسطین این واقعیت را آشکار ساخته است که منسوجات مصر باستان نخستین بافته‌ها نیستند و این فن در مناطق ذکر شده از سابقه ای حدود نه هزار سال برخوردار است و فن بافندگی قدیمی‌تر از سفاگری و حتی شاید قدیمی تر از دامداری و کشاورزی است. به نظر می رسد پشم گوسفند نخستین الیافی است که از آغاز دوره نوسنگی در بافندگی مورد استفاده قرار گرفته است، یافته‌های باستان‌شناسی در محوطه تپه سراب (کرمانشاه)، تپه چایانو (ترکیه) و آرگیا مغولا(در تسالی) به اهلی کردن گوسفند توسط انسان در فاصله‌ی 9000تا 7000 ق.م تأکید دارد، مطالعه کروموزم‌ها و ترکیب خونی نوعی قوچ کوهی(muflon)که از قوچ‌های وحشی شمال غربی ایران و از انواع فرعی گوسفند اهلی است، نشان داده که این قوچ کوهی وحشی و انواع دیگری از گوسفندان وحشی در آغاز هزاره نهم اهلی شده و تحت کنترل انسان در آمده اند. یافته‌های باستان‌شناسی در غار کمربند، زاوی شمسی، شنیدار و محوطه جارمو نشان‌دهنده تعداد قابل توجه گوسفندانی است که اهلی شده بودند. نخستین اثری که وجود گوسفند پشمی4را تأیید می کند یک پیکرک گلی است که از محوطه باستانی تپه سراب بدست آمده است، این پیکرک ثابت می کند که در حدود پنج هزار قبل از میلاد گوسفند پشمی شناخته شده و از پشم آن بهره برداری می شده است. به نظر می رسد هزاره نهم تا هزاره پنجم قبل از میلاد جوامع دامدار و کشاورز تجارت فراوانی درباره انواع گوسفند، انواع پشم و اندکی بعد و در اواخر هزاره چهارم درباره پشم چینی یا پشم کنی قطعیت می یابد. دومین الیافی که در دوره نوسنگی در بافندگی بکار می رفت، الیاف کتان بود، محل رویش آن کوهپایه‌های شمال و غرب ایران، سواحل دریای مدیترانه و آتلانتیک است.»(ریاضی، 1381،:7-9)
«قدیمی ترین نمونه های باقیمانده که نشان دهنده ی هنر پارچه بافی ایران باشد، مربوط به بقایا و خرده پارچه‌های کتانی است، که احتمالاً مربوط به هزاره‌ی چهارم و یا سوم ق.م است که در شوش کشف شده است.»(پوپ‌و‌‌‌اکرمن،1387،:850)
کلیه موارد فوق روند رو به رشد صنعت و هنر نساجی در منطقه خاورمیانه و به خصوص ایران را نشان می دهد. «سومین الیاف کنف است، به احتمال زیاد در دوره پارینه سنگی جدید و نوسنگی کهن به عنوان ماده غذایی مصرف می شده و الیاف آن در بافندگی استفاده می شده است.»(ریاضی،1381،:9)به دلیل استحکام کم الیاف فوق آثار بسیار محدود و کمی از آن دوره باقی مانده است. «چهارمین الیاف بافندگی پنبه است، پنبه نخست در هند مورد استفاده قرار گرفت در موهنجودارو پارچه‌های پنبه‌ای که در حدود3000 ق.م یافته شده‌اند، بدست آمده است، به نظر می رسد پنبه در اوایل هزاره اول به ایران وارد شده باشد، سناخریب پادشاه آشور در 694 ق.م پنبه را در بین‌النهرین می کاشت، ایرانیان پارچه پنبه را کرباس می نامیدندکه از واژه سانسکریت کارپاسا گرفته شده است ، و به یونانی آنرا کرباسس و به لاتین کرباسوس می گویند.»(وولف،1372،:160)
«پنجمین الیاف تارهای کرم ابریشم اهلی بودند و بعد از الیاف دومین وسیله بافت دوک نخ ریسی استکه به عنوان وسیله تبدیل الیاف به نخ در تاریخ تحول و تکامل بافندگی نقش بسیار مهمی داشته است. به استناد یافته‌های باستان شناسی ابداع دوک به اوایل دوره نوسنگی می رسد، دوک دستی مقدمه پیدایش نخ ریسی است. نخستین دهکده های پیش از تاریخ که در آنها دوک دستی سوراخ دار (Cluster)در فاصله 5500 تا 3500 ق.م بدست آمده اند عبارتند از: چشمه علی ری،آنو، دالماتپه،تپه‌پیز‌دلی آذربایجان، تپه گارا ونوزی، تپه سه گابی، تل باکون فارس استفاده از دوک های سوراخ دار امکان کنترل بهتر الیاف و تبدیل آن به نخ صاف و ظریف تر مقدور می سازد. وجود دوک های سوراخ دار شیار دار در طی هزاره چهارم قبل از میلاد و به کارگیری انواع لیف های پشمی در ایران، فلسطین، بین النهرین و قفقاز حکایت از پیشرفت در به کار بردن پشم و روشهای ریسندگی در این مناطق دارد و همچنین در سیلک کاشان، تل گپ، جعفر آباد،جوی تپه سبز دهلران دوک‌هایی با اشکال متفاوت بدست آمده‌اند که نشانگر تلاش جوامع دوره نوسنگی در بهبود روش‌های ریسندگی است.یک مهر استوانه ای از چغامیش خوزستان که به حدود 3300 ق.م تعلق دارد زنی را نشان می دهد که نخ ریسی می کند و زن دیگری در سمت دیگر وی کره می گیرد. این زن روی چهار پایه یا سکوی کوتاهی نشسته و پاهای خود را جمع کرده است، وی دوک دستی بلندی در دست دارد وبا دست دیگری نخ را کنترل می

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان صنایع دستی، انقلاب مشروطیت، طرح و نقش Next Entries پایان نامه با کلید واژگان هخامنشیان، دوره ساسانی، تخت جمشید