پایان نامه با کلید واژگان شهر خرم آباد، بیماران مبتلا، انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

و مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی شهر خرم آباد در سال ۱۳۹۳

جدول(۱۲-۱-۴)فراوانی دو گروه (مداخله و کنترل ) از لحاظ نوع داروهای مسکن در بیماران مبتلا به استوآرتریت زانو مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی شهر خرم آباد در سال ۱۳۹۳
 
مداخله
کنترل
جمع
استامینوفن
تعداد
13
12
25

درصد
33.33
29.27
31.25
NSAIDS
تعداد
26
29
55

درصد
66.67
70.73
68.75
جمع
تعداد
39
41
80

درصد
100.00
100.00
100.00
P=0/975 df=1 x^2=0/001

با توجه به یافته های فوق ،در هر دو گروه مداخله و کنترل ۵۵ درصد از بیماران از داروهای NSAIDS و ۲۵ درصد از آنها از استامینوفن استفاده میکنند.
طبق یافته ها، آزمون کای دو اختلاف معنی داری بین دو گروه مداخله و کنترل مشاهده نمی شود و دو گروه از نظر نوع داروی مسکن همسان هستند(P0/05).

نمودار(۱۰-۱-۴)توزیع فراوانی نسبی نوع داروهای مسکن در دو گروه (مداخله و کنترل ) بیماران مبتلا به استوآرتریت زانو مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی شهر خرم آباد در سال ۱۳۹۳

جدول(۱۳-۱-۴)فراوانی دو گروه (مداخله و کنترل ) از لحاظ داشتن مراقب در منزل در بیماران مبتلا به استوآرتریت زانو مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی شهر خرم آباد در سال ۱۳۹۳
 
مداخله
کنترل
جمع
بله
تعداد
30
31
61

درصد
76.92
75.61
76.25
خیر
تعداد
9
10
19

درصد
23.08
24.39
23.75
جمع
تعداد
39
41
80

درصد
100.00
100.00
100.00

P=0/869 df=1 x^2=0/027

با توجه به جدول (۱۳-۱-۴) ، در هر دو گروه مداخله و کنترل ۶۱ درصد بیماران در منزل مراقب دارند و ۱۹ درصد بیماران مراقبی برای کمک در منزل ندارند.
طبق یافته ها، آزمون کای دو اختلاف معنی داری بین دو گروه مداخله و کنترل مشاهده نمی شود و دو گروه از نظر مراقبین در منزل همسان هستند(P0/05).

نمودار(۱۱-۱-۴)توزیع فراوانی نسبی داشتن مراقب درمنزل در دو گروه (مداخله و کنترل ) بیماران مبتلا به استوآرتریت زانو مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی شهر خرم آباد در سال ۱۳۹۳

جدول(۱۴-۱-۴)فراوانی دو گروه (مداخله و کنترل ) از لحاظ راضی بودن از درمان در بیماران مبتلا به استوآرتریت زانو مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی شهر خرم آباد در سال ۱۳۹۳
 
مداخله
کنترل
جمع
بله
تعداد
19
19
38

درصد
48.72
46.34
47.50
خیر
تعداد
20
22
42

درصد
51.28
53.66
52.50
جمع
تعداد
39
41
80

درصد
100.00
100.00
100.00

P=0/621 df=1 x^2=0/245

بر اساس جدول فوق در هر دو گروه مداخله و کنترل ۵۲/۵۰ درصد از بیماران درمان خود راضی نیستندو ۴۷/۵۰ درصد از درمان خود راضی هستند.
طبق یافته ها، آزمون کای دو اختلاف معنی داری بین دو گروه مداخله و کنترل مشاهده نمی شود و دو گروه از نظر راضی بودن از درمان همسان هستند(P0/05).

نمودار(۱۲-۱-۴)توزیع فراوانی نسبی راضی بودن از درمان در دو گروه (مداخله و کنترل ) بیماران مبتلا به استوآرتریت زانو مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی شهر خرم آباد در سال ۱۳۹۳

۲-۴ . یافته های مربوط به متغیر اصلی
برای بررسی متغیر های تحقیق در این قسمت ابتدا شاخص های مرکزی مانند میانگین و میانه و شاخص های پراکندگی مانند انحراف معیار و واریانس و … را آورده ایم که در زیر آمده است. در این مطالعه، ۸ نفر(۵نفر از گروه مداخله و ۳ نفر از گروه کنترل) در طول فرایند اجراء مطالعه از مشارکت و ادامه طرح به دلایل زیر امتناع ورزیدند. ۳ نفر تغییر شماره تلفن و ۵ نفر تغییر آدرس و در نهایت ۸۰ بیمار باقی ماند.
جدول(۱-۲-۴) فراوانی،میانگین،میانه،انحراف معیار،واریانس متغیرهای اصلی

تعداد
میانگین
میانه
انحراف معیار
واریانس
پيش آزمون مقیاس آنالوگ دیداری درد
80
6.90
7.00
2.01
4.04
پيش آزمون خودکارآمدي
80
3.02
3.04
0.25
0.06
پيش آزمون علايم باليني
80
50.75
50.00
14.65
214.62
پيش آزمون سفتي مفصل
80
49.06
50.00
28.46
810.03
پيش آزمون درد
80
50.69
52.78
11.12
123.75
پيش آزمون عملکرد و انجام کار روزانه
80
49.89
51.47
7.74
59.86
پيش آزمون عملکرد کل
80
50.19
50.76
7.57
57.35
پس آزمون مقیاس آنالوگ دیداری درد
80
5.90
6.00
1.97
3.86
پس آزمون خودکارآمدي
80
3.17
3.21
0.39
0.15
پس آزمون علايم باليني
80
57.63
60.00
16.25
263.91
پس آزمون سفتي مفصل
80
58.44
62.50
26.89
723.00
پس آزمون درد
80
53.02
52.78
11.14
124.08
پس آزمون عملکرد و انجام کار روزانه
80
52.54
52.21
10.40
108.13
پس آزمون عملکرد کل
80
53.80
53.79
9.13
83.41

جدول(۲-۲-۴) بررسی نرمال بودن متغیرهای اصلی با استفاده از آزمون اسمیرنف کلموگروف

تعداد
پارامتر های نرمال
بیشترین اختلافات
آماره
کلموگروف
اسمیرنف
سطح
معنی
داری

میانگین
انحراف
معیار
قدر
مطلق
مثبت
منفی

پيش آزمون
مقیاس آنالوگ دیداری درد
80
6.90
2.01
0.13
0.13
-0.13
1.14
0.147

خودکارآمدي
80
3.02
0.25
0.08
0.08
-0.08
0.75
0.620

علايم باليني
80
50.75
14.65
0.11
0.11
-0.10
0.95
0.330

سفتي مفصل
80
49.06
28.46
0.12
0.11
-0.12
1.06
0.208

درد
80
50.69
11.12
0.11
0.06
-0.11
1.01
0.262

عملکرد و انجام کار روزانه
80
49.89
7.74
0.09
0.06
-0.09
0.84
0.487

عملکرد کل
80
50.19
7.57
0.08
0.08
-0.06
0.69
0.726
پس آزمون
مقیاس آنالوگ دیداری درد
80
5.90
1.97
0.14
0.14
-0.10
1.24
0.091

خودکارآمدي
80
3.17
0.39
0.10
0.06
-0.10
0.87
0.441

علايم باليني
80
57.63
16.25
0.15
0.09
-0.15
1.30
0.067

سفتي مفصل
80
58.44
26.89
0.14
0.12
-0.14
1.28
0.074

درد
80
53.02
11.14
0.10
0.08
-0.10
0.91
0.385

عملکرد و انجام کار روزانه
80
52.54
10.40
0.07
0.07
-0.04
0.65
0.790

عملکرد کل
80
53.80
9.13
0.08
0.07
-0.08
0.69
0.730

با توجه به جدول بالا و مقادیر سطح معنی داری می بینیم که تمامی متغیر ها دارای سطح معنی داری بالاتر از 0.05 هستند که نتیجه به پذیرش فرض صفر مبنی بر نرمال بودن متغیر ها دارد.

جدول(۳-۲-۴)مقایسه میانگین درد زانو قبل از مداخله در بیماران سالمند مبتلا به استوآرتریت زانومراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی شهر خرم آباد در دو گروه مداخله و کنترل
 متغیر قبل از مداخله
میانگین
انحراف معیار
آماره تی مستقل
مقدار احتمال
درد زانو
کنترل
۶.۶۸
۱.۹۲
0.990
0.325

مداخله
۷.۱۲
۲.۰۹

کل
۶.۹۰
۲.۰۱

با توجه به مقدار احتمال بدست آمده به وسیله آزمون تی مستقل در جدول (۳-۲-۴)، گروه مداخله و کنترل قبل از مداخله از نظر میانگین درد زانو با هم اختلاف معنی داری ندارند (p0/05 ).

جدول(۴-۲-۴)مقایسه میانگین درد زانو بعد از مداخله در بیماران سالمند مبتلا به استوآرتریت زانو مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی شهر خرم آباد در دو گروه مداخله و کنترل

 متغیر بعد از مداخله
میانگین
انحراف معیار
آماره تی مستقل
مقدار احتمال
درد زانو
کنترل
۶.۳۴
۲.۰۱
۲.۱۰
۰.۰۳۹

مداخله
۵.۴۳
۱.۸۳

کل
۵.۹۰
۱.۹۶

با توجه به مقدار احتمال بدست آمده به وسیله آزمون تی مستقل در جدول (۴-۲-۴) ، گروه مداخله و کنترل بعد از مداخله از نظر میانگین درد زانو با هم اختلاف معنی داری دارند(p<0/05 ).
جدول(۵-۲-۴) مقایسه اختلاف میانگین درد زانو قبل و بعد از مداخله در بیماران مبتلا به استوآرتریت زانو مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی شهر خرم آباد در دو گروه مداخله و کنترل
قبل وبعدازمداخله
گروه
تعداد
میانگین
انحراف
معیار
آزمون برابری
واریانسF لون
آزمون برابری میانگین t مستقل

F
سطح
معنی داری
t
درجه
آزادی
سطح
معنی داری
مقیاس آنالوگ دیداری درد
مداخله
39
-1.69
1.32
6.03
0.016
-5.20
69.37
0.000

کنترل
41
-0.34
0.96

با توجه به جدول (۵-۲-۴) در گروه کنترل میانگین درد به میزان 0.34 کم شده است و گروه مداخله میانگین درد به میزان 1.69 کم شده است نتیجه می گیریم که کاهش درد در گروه مداخله بیشتر است و با توجه به آزمون t مستقل ، دو گروه مداخله و کنترل از نظر درد زانو اختلاف معناداری دارند (p<0/05) .
-۱/۶۹ = به معنی آن است که در تفاضل درد در گروه مداخله به میزان ۱/۶۹ کاهش پیدا کرده است .
-۰/۳۴ = به معنی آن است که در تفاضل درد در گروه کنترل به میزان ۰/۳۴ کاهش پیدا کرده است.

نمودار(1-2-4)توزیع میانگین درد زانو دو گروه (مداخله و کنترل ) بیماران مبتلا به استوآرتریت زانو مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی شهر خرم آباد در سال ۱۳۹۳ قبل و بعد از مداخله

جدول(۶-۲-۴)مقایسه میانگین خودکارآمدی قبل از مداخله در بیماران سالمند مبتلا به استوآرتریت زانومراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی شهر خرم آباد در دو گروه مداخله و کنترل
 متغیر قبل از مداخله
میانگین
انحراف معیار
آماره تی مستقل
مقدار احتمال
خودکارآمدی
کنترل
۳.۰۳
۰.۲۳
0.404
0.678

مداخله
۳.۰۱
۰.۲۶

کل
۳.۰۲
۰.۲۵

با توجه به مقدار احتمال بدست آمده به وسیله آزمون تی مستقل در جدول (۶-۲-۴)، گروه مداخله و کنترل قبل از مداخله از نظر میانگین خودکارآمدی با هم اختلاف معنی داری ندارند (p>0/05 ).

جدول(۷-۲-۴)مقایسه میانگین خودکارآمدی بعد از مداخله در بیماران سالمند مبتلا به استوآرتریت زانومراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی شهر خرم آباد در دو گروه مداخله و کنترل
 متغیر بعد از مداخله
میانگین
انحراف معیار
آماره تی مستقل
مقدار احتمال
خودکارآمدی
کنترل
۲.۹۹
۰.۳۱
4.86
0.000

مداخله
۳.۳۶
۰.۳۶

کل
۳.۱۷
۰.۳۸

با توجه به مقدار احتمال بدست آمده به وسیله آزمون تی مستقل در جدول (۷-۲-۴) ، گروه مداخله و کنترل بعد از مداخله از نظر میانگین خودکارآمدی با هم اختلاف معنی داری دارند(p<0/05 ). جدول(۸-۲-۴) مقایسه اختلاف میانگین خودکارآمدی قبل و بعد از مداخله در بیماران مبتلا به استوآرتریت زانو مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی شهر خرم آباد در دو گروه مداخله و کنترل
قبل وبعدازمداخله
گروه
تعداد
میانگین
انحراف
معیار
آزمون برابری
واریانسF لون
آزمون برابری میانگین t مستقل

F
سطح
معنی داری
t
درجه
آزادی
سطح
معنی داری
خودکارامدی
مداخله
39
0.35
0.22
2.04
0.157
7.29
78
0.000

کنترل
41
-0.04
0.26

با توجه به جدول بالا می بینیم که در گروه کنترل میانگین خودکارامدی به میزان 0.04 کم شده است و در گروه مداخله میانگین خودکارامدی به میزان 0.35 زیاد شده است نتیجه می گیریم که افزایش خودکارامدی در گروه مداخله بیشتر است و با توجه به آزمون t مستقل ، دو گروه مداخله و کنترل از نظر خودکارآمدی اختلاف معناداری دارند (p<0/05) .
نمودار(۲-۲-۴)توزیع میانگین خودکارآمدی در دو گروه (مداخله و کنترل ) بیماران مبتلا به استوآرتریت زانو مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی شهر خرم آباد در سال ۱۳۹۳ قبل و بعد از مداخله

جدول(۹-۲-۴)مقایسه میانگین عملکرد قبل از مداخله در بیماران سالمند مبتلا به استوآرتریت زانومراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی شهر خرم آباد در دو گروه مداخله و کنترل
 متغیر قبل از مداخله
علايم
باليني
سفتي
مفصل
درد
عملکرد و انجام
کار روزانه

کل
عملکرد
مداخله
تعداد
39
39
39
39
39

میانگین
48.85
47.44
47.79
50.9
49.53

انحراف معیار
14.26
29.13
12.09
8.32
7.36

کنترل
تعداد
41
41
41
41
41

میانگین
52.56
50.61
47.46
48.92
50.81

انحراف معیار
14.96
28.08
9.46
7.11
7.81

آماره تی مستقل
-1.14

-0.50

0.139

1.15

-0.75

مقدار احتمال

0.260

0.621

0.890

0.255

0.454

با توجه به مقدار احتمال بدست آمده به وسیله آزمون تی مستقل در جدول (۹-۲-۴)، گروه مداخله و کنترل قبل از مداخله از نظر میانگین عملکرد با هم اختلاف معنی داری ندارند (p>0/05 ).

جدول(۱۰-۲-۴)مقایسه میانگین عملکرد بعد از مداخله در بیماران سالمند مبتلا به استوآرتریت زانومراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی شهر خرم آباد در دو گروه مداخله و کنترل
متغیر بعد از مداخله
علايم
باليني
سفتي
مفصل
درد
عملکرد و انجام
کار روزانه

کل
عملکرد
مداخله
تعداد
39
39
39
39
39

میانگین
۶۳.۷۲
۶۵.۳۸
۵۳.۱۳
۵۶.۴۱
۵۷.۱۷

انحراف معیار
۱۲.۵
۲۳.۵۵
۱۲.۸۴
۱۱.۰۴
۸.۸۳

کنترل
تعداد
41
41
41
41
41

میانگین
۵۱.۸۳
۵۱.۸۳
۹۱.۴۶
۴۸.۸۵
۵۰.۵۹

انحراف معیار
۱۷.۳۸
۲۸.۴۴
۹.۴
۸.۳۱
۸.۳۱
اماره تی مستقل
۳.۴۹
۲.۳۱
2.48
۳.۴۶
۳.۴۳
مقدار احتمال
۰.۰۰۱
۰.۰۲۳
0.015
۰.۰۰۱
۰.۰۰۱

با توجه به مقدار احتمال بدست آمده به وسیله آزمون تی مستقل در جدول (۱۰-۲-۴) ، گروه مداخله و کنترل بعد از مداخله از نظر میانگین عملکرد با هم اختلاف معنی داری دارند(p0/05 ).

جدول(۱۱-۲-۴) مقایسه اختلاف میانگین عملکرد قبل و بعد از مداخله در بیماران مبتلا به استوآرتریت زانو مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی شهر خرم آباد در دو گروه مداخله و کنترل
قبل وبعدازمداخله 
گروه
تعداد
میانگین
انحراف
معیار
آزمون برابری
واریانسF لون
آزمون برابری میانگین t مستقل

F
سطح
معنی داری
t
درجه
آزادی
سطح
معنی داری
علايم باليني
مداخله
39
14.87
10.67
0.81
0.371
6.18
78
0.000

کنترل
41
-0.73
11.86

سفتي مفصل
مداخله
39
17.95
21.42
3.72
0.058
3.90
78
0.000

کنترل
41
1.22
16.72

درد
مداخله
39
5.34
7.82
3.56
0.063
3.83
78
0.000

کنترل
41
-0.54
5.83

عملکرد و
انجام کار روزانه
مداخله
39
5.51
7.99
6.08
0.016
3.70
65.41
0.000

کنترل
41
-0.07
5.28

کل
مداخله
39
7.63
6.58
0.97
0.328
5.84
78
0.000

کنترل
41
-0.22
5.43

با توجه به جدول بالا می بینیم که در گروه کنترل میانگین عملکرد کل به میزان ۰.۲۲ کم شده است و در گروه مداخله میانگین عملکرد به میزان ۷.۶۳ زیاد شده است نتیجه می گیریم که افزایش عملکرد در گروه مداخله بیشتر است و با توجه به آزمون t مستقل ، دو گروه مداخله و کنترل از نظر عملکرد اختلاف معناداری دارند (p0/05) .

نمودار(۳-۲-۴)توزیع میانگین عملکرد در دو گروه (مداخله و کنترل ) بیماران مبتلا به استوآرتریت زانو مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی شهر خرم آباد در سال ۱۳۹۳ قبل و بعد از مداخله
جدول(۴-۲-۱۲) تحلیل کو واریانس درد زانو بیماران سالمند مبتلا به استوآرتریت زانو در دو گروه مداخله و کنترل
منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
F
سطح معنی داری
اثر ثابت
1.01
1
1.01
0.86
0.356
پیش آزمون
198.68
1
198.68
169.73
0.000
گروه
31.29
1
31.29
26.73
0.000
خطا
90.13
77
1.17
 
 
کل
3090.00
80
 
 
 
با توجه به نتایج آزمون تحلیل کوواریانس می بینیم که میزان سطح معنی داری برای اثر ثابت از مقدار بحرانی 0.05 بزرگتر است که معنی دار نیست و همچنین از آنجا که مقدار سطح معنی داری اثر پیش آزمون معنی دار است به این نتیجه می رسیم که اثر پیش آزمون در انجام تست کنترل شده و میزان اثر پیش آزمون در پ

پایان نامه
Previous Entries مهارت های زندگی، آموزش مهارت، آموزش مهارت های زندگی Next Entries کیفیت زندگی، مهارت های زندگی، آموزش مهارت