پایان نامه با کلید واژگان شبکه های اجتماعی، هویت دینی، هویت اجتماعی، شبکه های اجتماعی مجازی

دانلود پایان نامه ارشد

اجتماعی مجازی در میان کاربران ایرانی»

« نقش شبکه های اجتماعی بر هویت (مطالعه موردی روی فیس بوک وکاربران کرد)»

روش
از روش پیمایش و با استفاده از تکنیک پرسشنامه
روش تحقیق،روش کیفی مصاحبه آنلاین و الکترونیکی است که به دلیل در دسترس نبودن افراد مورد مطالعه انتخاب شده است
یافته
یافته ها نشان داد 78% کاربران اینترنت در ایران حداقل عضو یکی از انواع شبکه های اجتماعی مجازی هستند . اکثریت کاربران شرکت کننده دارای وب نوشت بوده و از فضای شبکه های اجتماعی مجازی به خوبی مطلع هستند برای اغلب کاربران اینترنت در ایران شبکه های اجتماعی مجازی علاوه بر کارکرد دوست یابی، کارکرد کسب اطلاعات واخبار را نیز دارد . اغلب کاربران شرکت کننده در این پژوهش دست کم در یکی از شبکه های اجتماعی مجازی کاملا ایرانی مانند کلوب نیز عضو بوده اند.

جهانی شدن برای قومیت ها تعریف جهانی ،محلی شدن دارد و برای کردها باعث شکل گیری یک کشور مجازی می شود که در آن می توانند حاکمیت سیاسی و فرهنگی داشته باشند

ردیف
7
8
نویسنده
محسنی تبریزی ،علیرضا و هاشمی ،محمدرضا
سفیری،خدیجه ونعمت اللهی،زهرا
سال
1390
1391
عنوان
« تاثیر اینترنت بر هویت اجتماعی دانش آموزان»
« رابطه جهانی شدن وهویت دینی»
روش
روش تحقیق پیمایش و از تکنیک پرسشنامه محقق ساخته و نمونه مورد مطالعه 380 نفر می باشند
روش تحقیق در این پژوهش پیمایش است و با استفاده از ابزار پرسشنامه ، داده ها ی مربوط به جامعه آماری گرد آوری شده و روش نمونه گیری طبقه ای نامتناسب و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384نفر است
یافته
تاثیر اینترنت بر آموزش (افزایش باورها،انتخاب نوع ومدل لباس و سروصورت،شیوه های بهتر زندگی کردن) موثر دانسته اند و بر عکس تاثیر اینترنت را بر روی روابط خانوادگی (اعتیاد اینترنتی ، کاهش توجه به والدین ، کاهش مشورت ها و گفتگوها ) خیلی کم موثر بوده است. پرسش شوندگان تاثیر اینترنت را بر عقاید مذهبی (در نشر عقاید ، گرایش جوانان به مراسم های مذهبی و ارزش های دینی )موثر دانسته اند.
هر قدر میزان استفاده افراد از اینترنت وماهواره بیشتر شود میزان هویت دینی آن ها کاهش می یابد.

ردیف
9
10
نویسنده
هرسیج ،حسین و محمود اوغلی،رضا وعیسی نژاد،امید و رهبر قاضی،محمود رضا

قاسمی ،وحید و عدلی پور ،صمد و کیانپور ،مسعود

سال
1391
1391
عنوان
« بررسی تاثیرات مصرف رسانه ای بر هویت اجتماعی دانشجویان دانشگاه اصفهان»

« تعامل در فضای مجازی شبکه های اجتماعی و تاثیر آن بر هویت دینی جوانان ،مطالعه موردی فیس بوک وجوانان شهر اصفهان»

روش
از روش پیمایش(پرسشنامه) این مطالعه بر روی 188 نفر از دختران و پسران دانشجوی دانشگاه اصفهان صورت گرفته است.
با استفاده از پیمایش و روش نمونه گیری داوطلبانه و در دسترس و بهره گیری از پرسش نامه اینترنتی محقق ساخته، در جامعه آماری متشکل از کاربران جوان فیس بوک شهر اصفهان انجام شد.
یافته
استفاده از رسانه های چاپی ، نوشتاری ،دیداری و شنیداری بر روی هویت ملی ، گروهی ، مذهبی و جنسیتی تاثیر مثبتی می گذارد وباعث تقویت این هویت ها می شود ،ولی با هویت قومی رابطه منفی دارد.در رابطه با استفاده از رسانه های الکترونیکی و تاثیر آن بر هویت قومی، یافته ها نشان دادکه هویت قومی کسانی که از این رسانه ها استفاده می کنند ، قوی تر از کسانی بوده که از این وسیله استفاده نمی کنند . تاثیر رسانه های الکترونیک بر دیگر ابعاد هویت اجتماعی منفی بوده است .
بین مدت زمان عضویت ،میزان استفاده و میزان مشارکت و فعالیت کاربران در استفاده از فیس بوک ، وهویت دینی رابطه معنادار معکوس وجود دارد و بین واقعی تلقی کردن محتوای فیس بوک و هویت دینی کاربران رابطه معنادار مثبتی وجود دارد ؛ یعنی هر چه مدت زمان عضویت ، میزان استفاده و میزان مشارکت وفعالیت کاربران در استفاده از فیس بوک افزایش پیدا می کند.از برجستگی هویت دینی نزد آن ها کاسته می شود .

ردیف
11
12
نویسنده
معمار،ثریا و عدلی پور،صمد و خاکسار ، فائزه
عدلی پور ،صمد
سال
1391
1391
عنوان
« شبکه های اجتماعی مجازی وبحران هویت ( با تاکید بر بحران هویتی ایران)»

«تحلیل جامعه شناختی پیامدهای شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت اجتماعی کاربران جوان شهر اصفهان»
روش
از روش پیمایش و با استفاده از تکنیک پرسشنامه
با استفاده از روش پیمایشی وحجم نمونه 434 نفر انجام شد .
یافته
بر اساس یک تقسیم بندی نسلی ، نسل سوم بیشتر کاربران فضای مجازی در ایران بوده وبیش از نسل های دیگر در معرض آثار ناشی از شبکه های اجتماعی مجازی اند. فضای مجازی نوعی از بحران هویت را در میان طیف گسترده ای از جوانان به وجود آورده و این بحران هویت در زمینه های فردی ، ناهمگونی های هویتی را سبب شد؛ و به نحوی تعادل اجتماعی را متاثر کرده است .
شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان یک پدیده نوظهور هم دارای آثار مثبت و هم آثار منفی می باشند.آثار منفی آن شامل: تکه پاره گشتن سریع جوامع، دگرگونی مفاهیم مکان،زمان، فضا و منابع فرهنگی ، به چالش کشیده شدن هویت های اصیل و سنتی، رواج هویت های سیّال و ناپایدار، گمنامی و ناشناس ماندن و سرقت هویت است وآثار مثبت آن افزایش منابع هویتی وآزادی عمل افراد برای کسب منابع مورد نیاز ، رهایی و آزادی افراد از چنگال عوامل و متولیان فرافردی هویت سازی می باشد
ردیف
13
14
نویسنده
جوادی یگانه ، محمدرضا و عزیزی ، جلیل

بشیر،حسن و افراسیابی ، محمد صادق
سال
1392
1392
عنوان
« رسانه های جمعی جهانی وهویت دینی در جوانان شهر شیراز»
« شبکه های اجتماعی اینترنتی وسبک زندگی جوانان»

روش
روش مورد استفاده در این پژوهش ، میدانی و از تکنیک پیمایش به منظور جمع آوری داده ها استفاده شد جامعه آماری مورد بررسی کلیه دانش آموزان سال سوم دبیرستان های شهر شیراز بوده اند
از روش پیمایش اینترنتی و ارسال پرسشنامه به صورت آنلاین برای فعالان کلوب استفاده شده است.
یافته
متغیرهای استفاده از رسانه های جمعی و احساس نابرابری که یکی از سازوکارهای تاثیر رسانه ها بر تعلق خاطر به هویت دینی هستند ، بر نمونه مورد بررسی تاثیر منفی داشت . واتفاقا دانش آموزان مورد بررسی پایبندی وتعلق خود را به عناصر هویت دینی نشان داده و اکثر آن ها با آگاهی از آن خود را پایبند نشان داده اند ایشان دین را با وجود پیشرفت علم برای زندگی مهم می دانند .روی هم رفته تعلق خاطر به هویت دینی دانش آموزان در حد بالایی است واکثریت دانش آموزان دارای اعتقادات دینی بالایی هستند.

افراد با اهداف متنوعی عضو این شبکه می شوند که مهمترین آن هدف سرگرمی است . همچنین میان عضویت در این شبکه با مقوله هایی نظیر چگونگی ارتباط با جنس مخالف وشیوه محاورات اعضا در محیط بیرونی ارتباط وجود دارد بین شیوه بیان و انتخاب الفاظ، ارتباط وجودادشت همین طور ملاحظه شد که زنان بیشتر از مردان تاثیر پذیرفته اند .طراحی پروفایل افراد به عنوان خانه مجازی ایشان که عصاره تمامی نهادهای فرهنگی مرتبط با هر فرد در فضای زندگی مجازی است ؛ تا اندازه زیادی تحت تاثیر مشاهده پروفایل دیگر اعضای کلوب بود

ردیف
15
16
نویسنده
نوابخش ، فرزاد و خادم ، رسول و آرام ، هاشم

صبوری خسرو شاهی،حبیب و آذر گون ، نسرین
سال
1392

1392
عنوان
« اینترنت وهویت اجتماعی»

«تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی (فیس بوک )بر هویت اجتماعی»
روش
از طریق پیمایش(پرسشنامه محقق ساخته وپرسشنامه استاندارد با حجم نمونه 364 نفراز جوانان 29-15 ساله پسر شهرستان خلخال به صورت مقطعی پرداخته است
پیمایش (پرسشنامه) که بین 250 نفر از دانشجویان بصورت کاملا تصادفی توزیع گردید .
یافته
میزان استفاده از اینترنت بر ابعاد هویت گروهی ، فردی ،ملی ، خانوادگی اثر می گذارد و تنها اثر معنی داری برهویت دینی ندارد .همچنین پا یگاه اجتماعی واقتصادی استفاده کنندگان از اینترنت بر هویت فردی و خانوادگی اثر می گذارد و بالا رفتن پایگاه ها موجب بالا رفتن حس تعلقات فردی وخانوادگی می شود وبالعکس
هر یک از ابعاد چهار گانه هویت (قومی،ملی، جهانی ودینی) به جز هویت دینی به تناسب نوع استفاده ای که کاربران از فیس بوک دارند، دستخوش تغییر و تحول می شود و استفاده از فیس بوک به منظور جستجو ی اطلاعات علمی زمینه تقویت هویت قومی و استفاده به منظور چت وسرگرمی سبب تضعیف هویت ملی و استفاده از آن به منظور تبادل اطلاعات با گروه های مختلف، سبب تقویت هویت جهانی می شود.
ردیف
17
18
نویسنده
زی هورجاناتان جی
جان برق و کاتلین
سال
2001
2004
عنوان
« تاثیر اینترنت در زمینه اجتماعی از سه بعد کارکرد خانواده،فعالیت های اوقات فراغت، آزادی های فردی و پنهان کاری»
« اینترنت و زندگی اجتماعی»
یافته
.در مورد اوقات فراغت سه متغیر از پنج متغیر که مربوط به روزنامه خواندن،گوش دادن به رادیو و تماشای تلویزیون ، ارتباط با دوستان ، در بین استفاده کنندگان وکسانی که از اینترنت استفاده می کنند تفاوت معنی داری وجود دارد ،تاثیر بر آزادی های مدنی مربوط به خشونت ومحتوی وقیح و بدست آوردن دوستان است
مردم منفعلانه توسط فن آوری تحت تاثیر قرار نمی گیرند بلکه به واسطه ویژگی های منحصر به فرد اینترنت داردو جذابیت های خاص می تواندهمچون خاک حاصلخیز برای شکل دادن به روابط جدید و منافع مشترک و تسهیل در ارتباطات وبه احتمال زیاد برای تولید تغیرات اساسی در زندگی روزانه ما است که البته باید به درستی هشدارهایی درمورد نقش مهمی که در جنایت و تروریست و تجاورز به حریم خصوصی می تواند داشته باشد؛ داده شود.

ردیف
19
20
نویسنده
کرستی ، یانگ
الیسون ،نیکول
سال
2013
2013
عنوان
« مدیریت هویت آنلاین در شبکه های مختلف اجتماعی و فیس بوک»
«رسانه های اجتماعی و هویت»
یافته
یافته ها نشان داد که فیس بوک به عنوان ابزاری برای حضور آنلاین افراد نیاز به درک تجزیه وتحلیل از تجارب فردی ودرک هویت اجتماعی دارد چرا که ساختار فیس بوک باعث شده فرد به جای کنترل ودستکاری هویت فردی خود به ارائه خود اجتماعی بپردازد .
رسانه های اجتماعی روش های جدیدی برای ارتباط با دیگران و ارائه خود که به شکل گیری هویت خود نمایشی و ارائه آن می انجامد بسیارمهم هستند .اگرچه این رسانه های اجتماعی منعکس کننده فرصت های جدید برای فعالیت های مربوط به هویت، قلمرو آنلاین در یک کره جداگانه است که انعکاس فعالیت “مجازی”است که متمایز از “جهان واقعی “هست
ارزیابی کلی:
شبکه های اجتماعی و به طور کلی اینترنت، فضایِ تعاملی را برای بیان هویت ها بوجود آورده است که افراد در آن سعی در رسیدن به اشتراکات دارند. در این رهگذر نیز آثار مثبت و منفی به همراه دارند که با توجه به سواد رسانه ایی کاربران، اعتماد به محتواهای ارائه شده، واقعی تلقی کردن آن، توسط کاربران و با توجه به منافع فردی و نیز منافع مشترکشان بر شبکه های اجتماعی اثر می گذارند و نیز تحت تاثیرش قرار می گیرند البته قدر مسلم شبکه های اجتماعی به تنهایی توانایی تاثیر بر هویت کاربران را ندارد. بلکه پیش زمینه ها و شرایط خاصی که در کاربران وجود دارد نظیر: سطح سواد رسانه ای افراد، انگیزه استفاده، میزان و نوع مصرف و مدت استفاده از شبکه ها درنهایت سبب تقویت هویت افراد یا قرائتی نو از هویت و تضعیف آن می شود.
2-2- مروری بر نظریات مرتبط
2- مقدمه :
در این بخش ابتدا مروري بر نظریات تعدادي ازجامعه شناسان که به موضوع هویت اجتماعی پرداخته اند و سپس به بررسی چند نظریه رسانه می پردازیم که در راستای اهداف این پژوهش است؛ و با انتخاب چند نظریه تلفیقی، چار چوب نظري مناسب با این تحقیق مطرح می شود و پس از بیان مدل مفهومی تحقیق به بیان فرضیات تحقیق خواهیم پرداخت .
دیدگاهها و نظریههای هویت اجتماعی
موضوع و ماهیت هویت، یکی از مسائل چالش برانگیز و پر دامنه است که در دهه های اخیرمورد توجه بسیاری از روشنفکران، اندیشمندان و پ‍ژوهشگران قرار گرفته است و از آنجایی که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان هویت اجتماعی، هویت دینی، استفاده از اینترنت، شبکه های اجتماعی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان هویت اجتماعی، هویت فردی، هویت قومی، هویت دینی