پایان نامه با کلید واژگان سنجش رضایت، دانش آموزان دختر

دانلود پایان نامه ارشد

تحصيلي184
4- 4- 4 ) تفاوت ميزان تحصيلات، شغل والدين و معدل درسي دانش آموزان بر اساس موقعيت جغرافيايي و شاخة تحصيلي مختلف ……………………………………………………. 186
4- 4- 5 ) بررسي همبستگي سن والدين و معدل درسي دانش آموزان با نمرات رضايت از ارتباط نوجوان و والدين ………………………………………………………………………………… 188
4- 4- 6 ) بررسي وجود تفاوت در انتظارات نوجوانان از والدين ………………………… 189
4- 4- 7 ) بررسي پايايي مقياس رابطة ولي – فرزندي (PCRS)………………………… 192
4- 4- 8 ) بررسي روايي سازة مقياس رابطة ولي – فرزندي (PCRS)…………………. 194
4- 4- 9) نقطة برش مقياس رابطة ولي – فرزندي (PCRS)………………………………. 201

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
5- 1 ) سؤال اول: آيا مقياس ساخته شده از پايايي قابل قبولي برخوردار است؟ …………. 204
5- 2 ) سؤال دوم: آيا مقياس ساخته شده از روايي قابل قبولي برخوردار است؟ …………. 204
5- 3 ) سؤال سوم: نرم یا هنجار مناسب برای تشخیص اختلال در روابط چیست؟ …. 206
5- 4 ) سؤال چهارم: آيا ميزان رضایت از ارتباط دانش آموزان دبيرستاني با والدين در دانش آموزان دختر و پسر متفاوت است؟ ………………………………………………………………………. 208
5- 5 ) سؤال پنجم: آيا ميزان رضایت از ارتباط دانش آموزان دبيرستاني با والدين در موقعيتهاي جغرافيايي مختلف متفاوت است؟ ………………………………………………………….. 209
5- 6 ) سؤال ششم: آيا ميزان رضایت از ارتباط دانش آموزان دبيرستاني با والدين در شاخة تحصیلی نظری وکاردانش متفاوت است ؟ ……………………………………………………………. 210
5- 7 ) سؤال هفتم: آيا ميزان رضایت از ارتباط دانش آموزان دبيرستاني با پدران نسبت به مادران متفاوت است ؟ ……………………………………………………………………………………….. 211
5- 8 ) يافته هاي جانبي ……………………………………………………………………………………… 211
5- 8- 1 ) تفاوت ميزان تحصيلات، شغل والدين و معدل درسي دانش آموزان بر اساس موقعيت جغرافيايي و شاخة تحصيلي مختلف. …………………………………………………….. 211
5- 8- 2 ) همبستگي سن والدين و معدل درسي دانش آموزان با نمرات رضايت از ارتباط نوجوان با والدين ………………………………………………………………………………………….. 212
5- 8- 3 ) وجود تفاوت در انتظارات نوجوانان از والدين ……………………………………. 213
5- 8- 4 ) پايايي و روايي و نقطة برش مقياس رابطة ولي – فرزندي ((PCRS………… 215
5- 9 ) محدوديت هاي پژوهش…………………………………………………………………………… 217
5- 10 ) پيشنهادات پژوهشي……………………………………………………………………………….. 217
5- 11 ) پيشنهادات كاربردي……………………………………………………………………………….. 217

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………….. 218
پيوست ………………………………………………………………………………………………………. 226
ضميمة الف: فرم توضيح نحوة پاسخگويي و مشخصات دموگرافيك (ارائه شده به دانش آموزان)‌ ………………………………………………………………………………………………….. 227
ضميمة ب: مقياس سنجش رضایت از ارتباط نوجوان با والدين از ديدگاه نوجوان (نمونة ارائه شده به دانش آموزان‌) ……………………………………………………………………….. 228
ضميمة ج: مقیاس رابطۀ ولی- فرزندی.Parent- Child Relationship Survey (PCRS) (نمونة ارائه شده به دانش آموزان‌) ………………………………………………… 234
ضميمة د: مقياس سنجش رضایت از ارتباط نوجوان با والدين از ديدگاه نوجوان (فرمهاي نهايي) ……………………………………………………………………………………….. 238

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول 4-1 : توزيع فراواني و درصد نمونة تحقيق به تفكيك موقعيت جغرافيايي ………… 128
جدول 4-2 : توزيع فراواني و درصد نمونة تحقيق به تفكيك جنسيت ……………………….. 129
جدول 4-3 : توزيع فراواني و درصد نمونة تحقيق به تفكيك شاخة تحصيلي ……………… 129
جدول 4-4 : ميانگين و انحراف استاندارد نمرات سنجش رضايت از ارتباط نوجوان و والدين در كل نمونه (قبل از استاندارد سازي) …………………………………………………………………….. 130
جدول 4-5 : ضرايب همبستگي سؤالات آزمون رضايت از ارتباط با مادر با نمرة كل سؤالات
همراه شاخصهاي توصيفي در صورت حذف سؤال ………………………………………………… 131
جدول 4-6 : ضرايب همبستگي سؤالات آزمون رضايت از ارتباط با پدر با نمرة كل سؤالات
همراه شاخصهاي توصيفي در صورت حذف سؤال …………………………………………………. 134
جدول 4-7 : مقدار KMOو نتيجة آزمون كرويت بارتلت براي مقياس رضايت از ارتباط با مادر ……………………………………………………………………………………………………………………….. 137
جدول 4-8 : مقدار KMOو نتيجة آزمون كرويت بارتلت براي مقياس رضايت از ارتباط با پدر ……………………………………………………………………………………………………………………….. 137
جدول 4-9: شاخص هاي آماري بدست آمده با استفاده از روش مؤلفه هاي اصلي براي مقياس رضايت از ارتباط با مادر ……………………………………………………………………………………. 138
جدول 4-10: شاخص هاي آماري بدست آمده با استفاده از روش مؤلفه هاي اصلي براي مقياس رضايت از ارتباط با پدر …………………………………………………………………………………….. 140
جدول 4-11: شاخص هاي آماري نهايي با استفاده از روش مؤلفه هاي اصلي براي مقياس رضايت از ارتباط با مادر ……………………………………………………………………………………..145
جدول 4-12: شاخص هاي آماري نهايي با استفاده از روش مؤلفه هاي اصلي براي مقياس رضايت از ارتباط با پدر ……………………………………………………………………………………… 145
جدول 4-13: ماتريس عاملي دوران يافتة مقياس رضايت از ارتباط با مادر …………………. 146
جدول 4-14: ماتريس عاملي دوران يافتة مقياس رضايت از ارتباط با پدر ………………….. 148
جدول 4-15: ضرايب همبستگي ميان پرسشنامه هاي ارائه شده به دانش آموزان …………… 154
جدول 4-16 : ميانگين و انحراف استاندارد نمرات سنجش رضايت از ارتباط نوجوان و والدين در كل نمونه(پس از استاندارد سازي) …………………………………………………………………… 155
جدول 4-17 : ميانگين و انحراف استاندارد عوامل مقياس سنجش رضايت از ارتباط نوجوان با مادر با توجه به جنسيت …………………………………………………………………………………….. 157
جدول 4-18 : ميانگين و انحراف استاندارد عوامل مقياس سنجش رضايت از ارتباط نوجوان با پدر با توجه به جنسيت ………………………………………………………………………………………. 158
جدول 4-19: عوامل، سؤالات مرتبط و دامنة متوسط نمرات مقياس رضايت از ارتباط با مادر ……………………………………………………………………………………………………………………….. 164
جدول 4-20: عوامل، سؤالات مرتبط و دامنة متوسط نمرات مقياس رضايت از ارتباط با پدر ……………………………………………………………………………………………………………………….. 165
جدول 4-21 : نتيجة آزمون كالموگراف اسميرنف جهت تعيين نرمال بودن داده ها ……….. 168
جدول 4-22 : آماره هاي نمرات رضايت از ارتباط نوجوان و والدين به تفكيك جنسيت .. 170
جدول 4-23 : نتايج مقايسة نمرات رضايت از ارتباط نوجوان و والدين بر اساس متغير جنسيت ……………………………………………………………………………………………………………………….. 171
جدول 4-24 : آماره هاي نمرات رضايت از ارتباط نوجوان و والدين به تفكيك موقعيت جغرافيايي ………………………………………………………………………………………………………… 172
جدول 4-25 : نتايج مقايسة نمرات رضايت از ارتباط نوجوان و والدين بر اساس متغير موقعيت جغرافيايي ………………………………………………………………………………………………………… 172
جدول 4-26 : آماره هاي نمرات رضايت از ارتباط نوجوان و والدين به تفكيك شاخة تحصيلي
……………………………………………………………………………………………………………………….. 174
جدول 4-27 : نتايج مقايسة نمرات رضايت از ارتباط نوجوان و والدين بر اساس شاخة تحصيلي
……………………………………………………………………………………………………………………….. 174
جدول 4-28 : آماره هاي نمرات رضايت از ارتباط نوجوان و والدين در تعيين تفاوت والدين
……………………………………………………………………………………………………………………….. 175
جدول 4-29 : نتايج مقايسة نمرات رضايت از ارتباط نوجوان و والدين بر اساس فرم مقياس
……………………………………………………………………………………………………………………….. 176
جدول 4-30 : متوسط رتبة تحصيلات والدين به تفكيك موقعيت جغرافيايي ………………. 186
جدول 4-31 : متوسط رتبة تحصيلات والدين به تفكيك شاخة تحصيلي ……………………. 187
جدول 4-32 : متوسط رتبة معدل دانش آموز به تفكيك موقعيت جغرافيايي …………………. 188
جدول 4-33: همبستگي معدل درسي دانش آموزان با نمرات رضايت از ارتباط نوجوان با والدين
……………………………………………………………………………………………………………………….. 189
جدول 4-34: همبستگي سن والدين با نمرات رضايت از ارتباط نوجوان با والدين ……….. 189
جدول 4-35 : ضرايب همبستگي سؤالات فرم مادر مقياس رابطة ولي – فرزندي با نمرة كل سؤالات همراه شاخصهاي توصيفي در صورت حذف سؤا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان سطح معنی داری، دانش آموزان دختر، ارتباط نوجوان با والدین، ارتباط مؤثر Next Entries پایان نامه با کلید واژگان فرایند پژوهش، قابلیت اعتماد، بهداشت و سلامت، دانش آموزان دختر