پایان نامه با کلید واژگان سلسله مراتب، اوقات فراغت، فرم فشرده

دانلود پایان نامه ارشد

ر از سرپرستان خانوارها به عنوان جامعه نمونه در نظر گرفته شدند

. براساس ديدگاه هاي جامعه نمونه، مي توان كيفيت آموزش، محيط مسكوني و محيط فيزيكي، سلامت و امنيت، و نيز درآمد و اشتغال را پايين تر از حد متوسط ارزيابي كرد؛ و كيفيت تعامل و همبستگي اجتماعي را در حد متوسط دانست. همچنين يافته هاي تحقيق نشان از آن دارند كه در روستاهاي بخش مركزي شهرستان دلفان در تمام مولفه هاي موثر بر كيفيت زندگي به لحاظ موقعيت مكاني و بعد فاصله، مي توان تفاوت معناداري را مشاهده كرد. اين به گونه اي است كه ساكنان روستاهاي دشتي رضايتمندي بيشتري از مولفه هاي مذكور داشته اند، و پس از آنان مردم ساكن در روستاهاي كوهپايه اي و كوهستاني جاي مي گيرند. ديگر اينكه به لحاظ بعد فاصله، جز مولفه اقتصادي كه تفاوت معناداري نداشت، تفاوت در ديگر مولفه ها (كيفيت محيطي، كالبدي و اجتماعي) معنادار بود.
افتخاري و همكاران1390
تحليل شاخصهاي كيفيت زندگي شهري و برنامه ريزي براي بهبود آن مورد شهر بابلسر”
1389
امين فرجي ملايي
روش به كار رفته استفاده از پرسشنامه با مقوله ارتباطات، دسترسي، مسكن، امنيت، مشاركت، گذران اوقات فراغت، تامين نيازهاي روزمره وتسهيلات شهري بوده است . براي تعيين حجم نمونه پرسشنامه فرمول كوكران مورد استفاده قرار گرفته است . كه براي تحليل پرسشنامه ها از نرم افزار SPSS و آزمونهايي چون آزمون نرمال بودن توزيع داده ها (كولموگروف – اسمينرف و شاپيرو- ويلك)، آزمون تحليل واريانس يكطرفه،( (ANOVA آزمون توكي((HSDTukey استفاده شده است. در عين حال محلات شانزده گانه شهر بابلسر از بعد مقولات هشتگانه مورد بررسي قرار گرفته اند. در بخش ديگر از اين پايان نامه از روشهاي تحليل چندمعياره ,SAW ELECTRE ,TOPSISجهت تعيين سلسله مراتب كيفيت زندگي در محلات شهر بابلسر بهره گرفته شده است. درنهايت با استفاده از نرم افزار Arc.GISتوزيع فضايي نتايج به دست آمده در قالب نقشه ارائه شده است .
نتايج تحقيق حاكي از اين است كه ميان محلات مختلف شهر بابلسر از بعد شاخصهاي مورد بررسي تفاوت معني داري وجود دارد.
امين فرجي ملايي1389
سنجش وضعيت شاخصهاي كيفيت زندگي در شهر از نظر شهروندان مطالعه موردي : گنبدقابوس
1385
كاظم جاجرمي و ابراهيم کلته
وضعيت كيفيت زندگي را با توجه به 25 فاكتور كه در3 گروه طبقه بندي شده اند، بررسي مي كند. داده هاي اين تحقيق به وسيله ي پرسشنامه جمع آوري شده وبه سنجش الگوهاي ذهني افراد از وضعيت شاخص هاي كيفيت زندگي در محله شان پرداخته و ميزان آن را دركل شهر و نواحي مختلف مورد مقايسه قرار مي دهد.
شاخص هاي كيفيت زندگي ازنظر شهروندان گنبدي در نواحي مختلف شهر تفاوت شديدي را نشان مي دهد
جاجرمي و کلته 1385
بررسي اثرات رشد فيزيكي شهر تهران بر اراضي منطقه 5
1389
ليلا واحديان بيكي
براي بررسي وضعيت اراضي شهر تهران و منطقه 5 ابتدا تصاوير ماهواره اي شهر تهران براي سال هاي 1352، 1359، 1369، 1379 و 1388 تهيه شد، سپس با استفاده از نرم افزار ENVI و روش بيشترين احتمالات، كاربري هاي مورد نظر را طبقه بندي كرده و با استفاده از نرم افزارGIS آن ها را به نقشه تبديل نموده اند و درصد كاربري هاي شهري، باغي، كشاورزي، فضاي سبز و كاربري باير را در شهر و منطقه را بدست آوردند؛ سپس با روي هم گذاري لايه ها و نقشه هاي كاربري اراضي منطقه طي سال هاي 1345، 1365 و 1388 درصد تغييرات كاربري منطقه را مشخص كرده و سرانه كاربري هاي منطقه را در سال 1388 با سرانه هاي استاندارد طرح هاي شهري و سرانه ي كاربري ها در شهر تهران مقايسه نموده اند.
نزديك به 988 هكتار از اراضي مرغوب باغي و كشاورزي منطقه بر اثر پراكنش شهري از بين رفته و بيشترين درصد آن تبديل به اراضي با كاربري مسكوني شده است. با استفاده از مدل هاي كمي مثل تراكم، ا ندازه ي فيزيكي متروپل، درجه تجمع و مدل تخلخل گونه ي شهر به صورت پراكنش افقي تشخيص داده شده است.
واحديان بيكي1389
ارزيابي توزيع فضايي كيفيت زندگي در محلات شهر سردشت
1391
ميرنجف موسوي وعلي باقري کشکولي

به منظور ارزيابي كيفيت زندگي در محلات شهر سردشت از شاخص ها ي عيني شامل 4 شاخص اصلي (جمعيتي، اجتماعي- اقتصادي- كالبدي- زيست محيطي)و 36 مولفه استفاده شده است.جامعه آماري 306 نفر از ساكنين محلات شهر سردشت است. محاسبه ميانگين برخوردار ي نشان داده كه درشاخص هاي(جمعيتي، اجتماعي-اقتصادي- كالبدي و زيست محيطي)به عنوان شاخص تلفيقي، محله كا ينه مر با2/ 74 درصد مطلوب ترين وضعيت كيفيت زندگي و محله مارغان با 7/5974.2درصد پايين ترين ميزان كيفيت زندگي را را دارا هستند. مدل تحليل واريانس چند متغيره نابرابري بين محلات در برخورداري را با سطح اطمينان99 درصد مورد تاييد قرار مي دهد. همچنين آزمونtتك نمونه اي نشان دهنده اين است كه شرايط كيفيت زندگي در سطح ، محلات شهر سردشت كمتر از حد متوسط ارزيابي شده است. همچنين با استفاده از مدل رگرسيون چندگانه 71درصد از بالا بودن كيفيت زندگي در سطح محلات شهر سردشت ناشي از شاخص ها ي اجتماعي، اقتصا دي،كالبدي و زيست محيطي است.
متغيرها ي كالبد ي با ميزان 867/0
بيشترين آثار را در بالا رفتن ميزان كيفيت زندگي در سطح محلات شهر سردشت داشته است.

موسوي وهمکار1391
بررسي نحوه ي توزيع خدماتي چون پارك و زمين بازي درمحله در شهرهاي آمريكا
1998-1996
تالن2 (1996 ) و انسلين 3(1998 )
مبناي كار اين تحقيقات در عدالت فضايي، رويكرد “نياز محور ” بوده و براي تحليل نحوه ي توزيع خدمات شهري، از شاخص دسترسي استفاده كرده اند.
براي دستيابي به عدالت فضايي بايد خدمات وتسهيلات در ارتباط با مشخصه ي اقتصادي – اجتماعي افراد، مكانيابي و توزيع شود.
تالن1996 و انسلين 1998
سنجش شاخص يكپارچه ي دسترسي محور در ارتباط با عدالت فضايي در خدمات عمومي شهري” در يكي ازشهرهاي تايوان
2005
تسو4 و همكاران
سعي در ارائه ي شاخصي يكپارچه از عدالت فضايي داشته اند. آنها سه مشخصه: شعاع خدمات رساني و شعاع تاثيرگذاري منفي تسهيلات، تاثيرگذاري متفاوت خدمات گوناگون بر ساكنين و كيفيت متفاوت تسهيلات هم نوع، را براي توزيع خدمات در نظر گرفته و با تركيب اين سه مشخصه، شاخص يكپارچه سنجش عدالت فضايي رامطرح كرده اند و براي نمايش الگوي فضايي، شاخص عدالت فضايي ،از روش خود همبستگي فضايي محلي استفاده كرده اند.
نتايج يافته هاي آنها، بيانگر توزيع ناعادلانه خدمات عمومي در اين شهر بوده است.

تسو و همكاران2005

رويکردي چند جانبه به کيفيت زندگي شهري(شهراستانبول)
2001
آلنگين و همکاران
هدف از اين مقاله ،مدل سازي انتظارات ،اولويت ها و نيازهاي ساکنين شهراستانبول ،بااستفاده از يک راهبرد چند جانبه بوده است واز شاخص هاي عيني براي سنجش کيفيت زندگي شهري استانبول استفاده نمودند .بدين منظور ابعادي از کيفيت زندگي شهري را که در شهر استانبول داراي اهميت بيشتري بوده ،شامل کيفيت محيط فيزيکي ،کيفيت محيط اجتماعي ،کيفيت محيط اقتصادي ،کيفيت حمل و نقل و ارتباطات را تعيين کرده و به منظور سنجش اين ابعاد نيزشاخصهايي را تدوين نمودند و هر کدام از اين ابعاد و شاخص ها را بارويکرد چند جانبه مورد وزن دهي قرار دادند.
اولويت بندي جنبه هاي مختلف کيفيت زندگيشهري استانبول جهت تمرکز اقدامات وراهبرد هاي شهر سازي بوده است که در ميان جنبه هاي مختلف کيفيت زندگي شهري ،موضوع پيدا کردن شغل رضايت بخش داراي بيشترين اهميت وقرارگيري ساختمان هاداراي کمترين اهميت بوده است .
Uiengin et al,2001
با استفاده از شاخص هاي ذهني به ارزيابي كيفيت زندگي در شهر تايپه
2008
يانگ جانگ لي
331 نفر از ساكنان شهر تايپه به منظور پيمايش ارزيابي ذهني ساكنان از كيفيت زندگي مورد مطالعه گرفته است
محل زندگي، زناشويي، سن، تحصيلات، و درآمد قلمروهاي مختلف رضايت را تحت تاثير قرار مي دهند . علاوه بر آن، وضعيت اجتماع، تعلقات محلي، و رضايت از محله بيشترين تاثير را بر رضايت از كيفيت زندگي دارند.
Lee,2008
منبع :استنتاج از منابع مختلف
همانگونه از مطالب فوق درمي يابيم ، فرم کالبدي شهر وکيفيت زندگي از جمله موضوعاتي بوده که پژوهشگران زيادي به طورجداگانه در سطوح ملي و بين المللي به آن پرداخته اند ؛اما قابل ذکر است که پژوهش حاضر به دليل بررسي تاثير فرم فشرده و پراکنده برکيفيت زندگي از پژوهش هاي نو و بديعي است که در سطح ملي صورت گرفته است .اميد است تاپژوهش حاضر راهي روشن درپيش روي ديگر پژوهشگران قرار دهد.
1-4- ضرورت اهميت تحقيق
شهر ساخته و پرداخته انديشه بشري و محصول تفكر اوست و از اين رو، شهر در جوامع مختلف سيما و منظري متفاوت را به نمايش مي گذارد . بر اين اساس، الگوهايي كه براي ساماندهي و برنامه ريزي شهرها تدوين مي شود، نمي تواند معياري كاملا استاندارد براي تمام شهرها با شرايط متفاوت فرهنگي و ويژگيهاي طبيعي، ارائه دهد .
تصميم گيري در مورد شهر با خصايص منحصر به فردش در اقصي نقاط دنيا كه مكانيزم خاصي بر آن حاكم است، صرفا بر مبناي نسخه از پيش نگاشته شده بدون تعديل تئوريك و عملي، امكانپذير نيست.
اگرچه فرم شهر از تمامي عناصر و اجزاي كالبدي قابل رويت شهر شكل مي پذيرد و متشكل از عناصر طبيعي و مصنوع بوده وبه نوعي تبلور فضايي و شكلي فعاليت هاي جوامع است؛اما ماهيتي تركيبي و سه بعدي دارد كه نه تنها در سطح، بلكه در حجم نيز تجسم مي يابد. كوچكترين اجزا و عناصر اين تركيب در چارچوب عناصر مصنوع انسان، ساختمان ها، شبكه راه ها، فضاهاي باز و تاسيسات شهري هستند. محيط طبيعي با عناصر عمده اي مثل زمين و ناهمواري هاي آن، جريان هاي آبي و پوشش گياهي در چگونگي و فرم تركيب عناصر كالبدي دخالت دارند. هر كدام ازاين عناصر كه به منزله يك سلول شهري هستند، به تنهايي فرم ويژه خود را دارند و تركيب مجموعه اي از آنها نيز به پديد آمدن فرم شهري منجر مي شود.
در كشور ما تا زماني كه الگوي رشد شهرها ارگانيك و تعيين كننده ي رشد شهرنيز عوامل درون زا و محلي بوده اند؛ زمين شهري نيز كفايت كاربري سنتي شهري را مي داده و برحسب شرايط اقتصادي ، اجتماعي و امنيتي، فضاي شهر را به طور ارگانيك سامان مي داده است .ليكن از زماني كه مبناي توسعه و گسترش شهرها ماهيتي برونزا به خود گرفت و در آمد هاي حاصل از نفت در اقتصاد شهري تزريق گرديد و شهرهاي ما در نظام اقتصاد جهاني تحت تاثير آن قرار گرفت سرمايه گذاري در زمين شهري تشديد شد و اين نقطه ضعف اصلي بازار خصوصي بدون برنامه ي زمين، الگوي توسعه ي بسياري از شهرهاي ايران را ديكته كرده است (ماجدي ،1378 : 6).
اين امر باعث نابساماني بازار زمين شهري و مخصوصا بلااستفاده ماندن بخش وسيعي از اراضي داخل محدوده و عارضه منفي گسترش افقي شهر ها شده است (اطهاري ،1379 :36 ).
اگرچه شهر در روال طبيعي خود همانند يک پيکره ي زنده قدرت خود ترميمي دارد؛اماجمعيت رو به رشد ، بار اضافه اي بر سيستم هاي شهري تحميل مي كند. اگر درتقابل با اين خطر مديريت صحيحي نشوند؛ اهداف بلند مدت پايداري و كيفيت زندگي در يك شهر به لغزش و خطا خواهد رفت (McGranahan, et al., 2005) .
اغلب خانواده ها از راه حل هاي فردي ناپايدارمانند: ماشين شخصي، افزايش توليد گازهاي گلخانه اي و همچنين کمبود سوخت استفاده مي كنند .حمل و نقل شهري تاثير مستقيمي بر کيفيت زندگي شهروندان داشته و پيامدهايي چون آلودگي زيست محيطي و بهداشت (آلودگي هوا، سروصدا، انتشار گازهاي گلخانه اي) و همچنين اثرات اجتماعي و اقتصادي (قيمت سوخت، رفت و آمد و ازدحام، فقر)را به همراه خواهد داشت .
تلويحابرنامه ريزان شهري به دنبال تامين آسايش شهروندان مي باشند بنابراين توجه به ترکيبي از مناطق مسکوني، اماکن تجاري، اجتماعي ، کار و امکانات تفريحي به منظور محدود کردن نياز به تحرک و رفت و آمد روزمره، براي ترويج بيشتر حالت هاي پايدار حمل و نقل مانند حمل و نقل عمومي، پياده روي و دوچرخه سواري و اشکال جديدي از استفاده از وسيله نقليه و يا مالکيت و سبک زندگي با وابستگي کمتر به اتومبيل به منظو

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی امام صادق، رفق و مدارا، کرامت انسان Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی امام صادق، حکمت و فلسفه، ناخودآگاه