پایان نامه با کلید واژگان سلسله مراتب، محل سکونت

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………………………………………………………………………….182
5-1- بررسي آزمون فرضيات ونتايج به دست آمده از پژوهش ………………………………………………..182
5-2-بررسي تکميلي پژوهش……………………………………………………………………………………………..200
5-2-1- بررسي تفاوت محله هادر بعد کالبدي کيفيت زندگي…………………………………………………..200
5-2-2- بررسي تفاوت محله هادر بعد حمل و نقل کيفيت زندگي……………………………………………..201
5-2-3- بررسي تفاوت بين محلات ازبعدکيفيت اجتماعي………………………………………………………..202
5-2-4- بررسي تفاوت بين محلهها در بعد محيطي کيفيت زندگي شهري……………………………………203
5-2-5- بررسي تفاوت بين محلهها در بعد نگرش به محل سکونت …………………………………………204
5-2-6- بررسي تفاوت بين محله اي در کيفيت زندگي شهري ………………………………………………….205
5-2-7- مقايسه استنباطي کيفيت زندگي شهري برحسب جنسيت……………………………………………….206
5-2-8- بررسي ثعداد خانوار در محلات نمونه مورد پژوهش…………………………………………………….207
5-2-9- بررسي تفاوت بين محلات براساس ميزان تحصيلات…………………………………………………….207
5-2-10- بررسي تفاوت بين محله ها براساس درآمد خانوار………………………………………………………208
5-2-11- بررسي تفاوت بين محله ها براساس شغل سرپرست خانوار…………………………………………208
5-3- نتايج فصل پنجم………………………………………………………………………………………………………..209
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………..213
نمونه پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………….224
فهرست نمودار
نمودار) 2-1) سنجش كيفيت زندگي……………………………………………………………………………………68
نمودار شماره(3-1): جايگاه شهر ساري در سلسله مراتب شهري استان مازندرا ن…………………………………..87
نمودار ( 3-2) حداکثر بارش وتعداد روزهاي بارندگي شهرساري درسال1390………………………………………91
نمودار (3-3) رطوبت شهر ساري سال 1385……………………………………………………………………………………..92
نمودار شماره (3-4) : تغييرات جمعيت و تعداد خانوار شهر ساري طي سال هاي 1385- 1345…………….97
نمودار(3-5) تحولات شاخص نسبت جنسي جمعيت شهر ساري در دوره 85-1355…………………………….98
نمودار (3-6) ساختار سني جمعيت شهر ساري در سال 1385……………………………………………………………99
نمودار (3-7) هرم سني جمعيت شهر ساري در سال هاي 1385…………………………………………………………..99
نمودار(3-8)برآورد جمعيت 6ساله و بيشتر بر حسب سن و جنس و سطح سواد…………………………………..101
نمودار (3-9) : تعداد مهاجران وارد شده به استان طي سال هاي 1385 – 1375……………………………………105
نمودار شماره (3-10)روند افزايش مساحت شهر ساري طي سال هاي 1385- 1335……………………………..110
نمودار شماره (4-1) فراواني جنسيت……………………………………………………………………………………………….123
نمودار شماره (4ـ2)فراواني سن ………………………………………………………………………………………………………124
نمودارشماره (4-3) فراواني خانوار…………………………………………………………………………………………………..125
نمودار شماره (4-4)ميزان تحصيلات نمونه آماري ……………………………………………………………………………126
نمودار شماره (4-5) سابقه سکونت………………………………………………………………………………………………….127
نمودار شماره (4-6)شغل سرپرست…………………………………………………………………………………………………128
نمودار شماره (4-7)عمر منزل مسکوني…………………………………………………………………………………………..129
نمودار شماره (4-8) نوع منزل مسکوني…………………………………………………………………………………………130
نمودار شماره (4-9)درآمد خانوار………………………………………………………………………………………………….130
نمودار شماره (4-10)تعداد اتومبيل………………………………………………………………………………………..131
نمودار شماره (4-11): مساحت منزل مسکوني………………………………………………………………………………..132
نمودار شماره (4-12): نوع تصرف ملک مسکوني……………………………………………………………………………133
نمودارشماره(4-13):فراواني ساعات امنيت اجتماعي……………………………………………………………………….134
نمودار شماره (4-14): عامل انتخاب محل سکونت…………………………………………………………………………135
نمودار شماره (4-15): درخواست ساکنين محله……………………………………………………………………………..136
نمودار( 5-1) وسيله استفاده براي سرويس مدرسه براساس فرم شهر……………………………………………………187
نمودار( 5-2) مقايسه دليل استفاده از وسيله شخصي براساس فرم شهر………………………………………………..188
نمودار (5-3) مقايسه مهمترين دليل رفتن به مرکز شهر براساس فرم شهر…………………………………………….189
نمودار(5-4)مقايسه وسيله جهت رفتن به مرکز شهر براساس فرم شهر………………………………………………..189
نمودار(5-5) مقايسه بيشترين زمان استفاده از اتومبيل براساس فرم شهر……………………………………………..190
نمودار( 5-6) مقايسه عامل انتخاب براي تصميم گيري در محل زندگي براساس فرم شهر……………………..194
نمودار (5-7) عامل انتخاب محل زندگي در پيرامون شهر در فرم پراکنده………………………………………………195
نمودار( 5-8) مقايسه عامل انتخاب محل زندگي در پيرامون شهر براساس فرم شهر………………………………..196
نمودار( 5-9) مقايسه ميزان درآمد براساس فرم شهر……………………………………………………………………………197
نمودار( 5-10) مقايسه تعداد ماشين براساس فرم شهر…………………………………………………………………………198
نمودار( 5-11) مقايسه مساحت ملک مسکوني براساس فرم شهر…………………………………………………………198
نمودار( 5-12) مقايسه نوع ملک مسکوني براساس فرم شهر……………………………………………………………..199
فهرست جدول
جدول (1-1)سابقه و پيشينه ي تحقيق……………………………………………………………………………………….7
جدول (2-1) ويژگيهاي شهر پراكنده……………………………………………………………………………………43
جدول (2-2)حالات مختلف کيفيت زندگي با ترکيب ابعاد عيني و ذهني……………………………………….64
جدول (2-3):معيارها و زيرمعيارهاي كيفيت محيط از نظر مازلو…………………………………………………..66
جدول شماره( 3-1) : جايگاه شهر ساري در سلسله مراتب شهري استان مازندرا ن………………………………86
جدول شماره(3-2): تغييرخانوارشهر ساري طي سال ها ي1385 – 1345…………………………………………96
جدول (3-3)تحولات شاخص نسبت جنسي جمعيت شهر ساري در دوره 85-1355…………………………98
جدول (3-4)روند افزايش جمعيت شهر ساري در طي سال‌هاي 85-1375……………………………………..100
جدول (3-5) برآورد ميزان سواد جمعيت 6ساله و بيشتر براساس تفکيک جنسيت……………………………101
جدول (3- 6)تحولات ضريب سکونت در شهر ساري…………………………………………………………………102
جدول (3-7)قياس نرخ رشد جمعيت و رشد مسکن در دوره سي ساله 1355-1385……………………….102
جدول (3-8) :تعداد مهاجران وارد شده به شهر ساري طي سال هاي 1385- 1375………………………….104
جدول (3-10)تراکم هاي موجود براساس برآورد طرحهاي جامع وتفصيلي بين سالهاي 89-1370 ……105
جدول (3-11)بررسي خصوصيات اشتغال جمعيت شهرساري طي سالهاي 1365 تا 1384………………107
جدول ( 3-12): مساحت شهر ساري طي دوره هاي طي دوره هاي 1385- 1335…………………………..110
جدول (4-1)روش تعيين پراکندگي / فشردگي …………………………………………………………………………..117
جدول (4-2) کاربري هاي موجود درشش محله ي نمونه…………………………………………………………… 118
جدول (4-3) نتايج بدست آمده در زمينه ي ميزان فشردگي و پراکندگي به تفکيک محلات……………. 122
جدول شماره (4-4) فراواني جنسيت نمونه آماري………………………………………………………………………123
جدول شماره (4ـ5)فراواني سن نمونه آماري……………………………………………………………………………..124
جدول شماره (4-6) فراواني خانوار………………………………………………………………………………………….124
جدول شماره (4-6)ميزان تحصيلات نمونه آماري……………………………………………………………………..125
جدول شماره (4-7) سابقه سکونت…………………………………………………………………………………………126
جدول شماره (4-8)شغل سرپرست………………………………………………………………………………………………….127
جدول شماره (4-9)عمر منزل مسکوني……………………………………………………………………………………………128
جدول شماره (4-10) نوع منز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی امام صادق، مبدأ و معاد، هتک حرمت Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی کتاب مقدس، منابع معتبر، ظلم و ستم